Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
 Vesterenggaard forside
    Forside
Anvendelse og planer for kasernebyggeri på Vesterenggaards Jorder på Skejby Mark før 1940.
"Uddrag fra byrådsmødet den 19. oktober 1939:

Indstilling fra Budgetudvalget vedrørende Ordning af Kaserneforholdene i Aarhus.
Følgende Indstilling forelaa:

"Efter at der har været forhandlet gennem længere Tid, er der nu opnaaet Enighed med
Indenrigsministeriet og Krigsministeriet angaaende en Løsning af Kasernespørgsmaalet
i Aarhus.

Der skal herefter af Kommunen opføres en Kaserne paa de Kommunen tilhørende Arealer
paa Skejby Mark, der for Tiden benyttes til Eksercerplads. Den Del af Arealet, der ikke
medgaar hertil, skal benyttes til Eksercerplads i Forbindelse med ca. 52 ha af Gaarden
"Vestereng", som Kommunen, saaledes som der blev oplyst i forrige Byraadsmøde, har
erhvervet med nævnte Formaal for Øje.

Efter det foreliggende Skitseprojekt er Omkostningerne ved Kasernens Opførelse anslaaet
til at andrage ca. 6.050.000 Kr., hvoraf Kommunen skal betale godt 4,2 Mill. Kr., mens
Staten betaler Resten.

For Brugen af Grunden, Bygningerne og de til Eksercerplads overladte Arealer ydes
Kommunen Godtgørelse efter de almindelige Regler i Lov Nr. 91 af 29. Marts 1924 om
Indkvartering.

Naar den nye Kaserne er opført, overgaar de nuværende kommunale Kaserner,
Rytterikasernen i Vesterallé og Artillerikasernen ved Langelandsgade til Kommunens fri
Raadighed, idet Indenrigsministeriet frafalder ethvert Krav om Godtgørelse i Anledning af
Frigivelsen (Krigsministeriet har dog forbeholdt sig Ret til at medtage et paa Kasernen i
Vesterallé værende Træridehus).”

Meget forkortet uddrag fra byrådsmødet den 14. marts 1940:

Overenskomster med Krigsministeriet og Indenrigsministeriet angaaende Opførelse af den
ny Kaserne paa Skejby Mark og Anlæg af den ny Eksercerplads paa Vestereng.

Følgende Forslag til Overenskomster forelaa:
"Imellem Indenrigsministeriet og Krigsministeriet paa Statens Vegne og Aarhus Byraad paa Aarhus Kommunes Vegne indgaas herved følgende Overenskomst vedrørende Byggegrund og Eksercerplads for den nye Artillerikaserne paa Skejby Mark ved Aarhus.
1.
Aarhus Kommune stiller den til Kasernen fornødne Byggegrund til Raadighed at de Kommunen tilhørende Arealer paa Skejby Mark, der hidtil har været anvendt til Eksercerplads.
2. Saa snart Kasernegrunden indtages, afgiver Kommunen efter nærmere Aftale med Hærens Bygningstjeneste til Krigsministeriet Arealerne fra "Vestereng", for saa vidt de nu ligger i Græs og er tjenlige til Eksercerplads, mens de øvrige Arealer afgives i Løbet af Aaret 1941, efter at Kommunen har gjort dem tjenlige til Brugen.

6. "Mellem Indenrigsministeriet og Krigsministeriet paa Statens Vegne og Aarhus Byraad paa Aarhus Kommunes Vegne indgaas herved følgende Overenskomst om Opførelse af en ny Artillerikaserne paa Skejby Mark ved Aarhus:
6.1. Opførelsen af Kaserneanlæget forestaas i sin Helhed af Aarhus Kommune. Kasernen opføres paa Grundlag af det udarbejdede Skitseprojekt med dertil hørende Overslag, saaledes som det er godkendt af Parterne. Kasernen er paaregnet udstyret af lignende Standard som de i Tønder og Fredericia opførte Kaserner.
6.2. Af Bygninger opføres paa Krigsministeriets Bekostning: Hovedbygningens
Administrationsomraade med vedliggende Officers- og Officiantkvarterer, de to fritliggende
Boliger for gifte Befalingsmænd, Gymnastikbygning med Badeanstalt og Kaffekøkken,
Ridehus, Eksercerhus og Kostforplejningen. Endvidere betaler Krigsministeriet Anlæg af
Ridebaner, Løbegaard, Svømmebassin, Idrætsbane, Pistolskydebane og private Haver.
Paa Kommunens Bekostning opføres: Hovedbygningen bortset fra den Del heraf, der som
ovenfor nævnt skal betales af Krigsministeriet, Vagtbygning, de tre Staldbygninger, de to
Garagebygninger, Magasinbygningen og de to Skytsmagasiner, Ammunitionsmagasin,
Værksteder og Beslagsmedie, Cyklestald for Mandskabet, Bygning for Ammunitionskolonner, Gaskammerbygning og Infirmeri. Anlæg af Gaardspladser , der er indrammet af Bygninger, som udelukkende skal bekostes af en af Parterne, betales af vedkommende Part. Aarhus Kommune bekoster herefter Garagegaard og Gaardspladserne i Staldomraade og Værkstedsomraade.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye