Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
 Fjernelse af bunkere
    Overordnet indhold
Avisartikler fra perioden 1961 til 1965 med beskrivelser af fjernelsen af bunkere ifbm. opførelsen af den nye by Hanstholm.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
1961-12-05_aalborg_stiftstidende

Hanstholm-bunker
sprænges i dag

THISTED, FREDAG
(Fra vor korrespondent)
  Under besættelsen opførte tysker-
ne tre-fire kilometer syd for Hanst-
holm fyr en massiv cementbunker,
hvori de bl.a. indrettede et el-værk.
Denne bunker har statens klitvæsen
ønsket fjernet og har allieret sig
med Jyske Ingeniørregiment i Ran-
ders, hvorfra en sprængningskyndig
overfenrik B. G. von Obelitz og ti
menige er kommet til Thy.
   Man regner med ved hjælp af
trotylsprængninger at kunne faa ce-
mentklodsen gjort saa skør, at ar-
bejdsmænd fra kommunen kan fjer-
ne resterne. I løbet af i dag haaber
man at kunne afslutte sprøngninger-
ne, hvis drøn kan høres til Thisted.

1961-12-07_thisted_by_og_egn
I formiddags blev endnu een af de
tyske bunkers på Hanstholm sprængt
væk. Det var en af de mindre stør-
relser, som der findes snesevis af,
men den var dog stor nok til at yde
kraftig modstand overfor sprænglad-
ningerne.
"Operationen", der gennemførtes af
en sprængningskommando under
hjemmeværnsdistrikt Thy, påbegynd-
tes kl. 8 i morges, da folk fra nord-
jyske CF-kolonne fyldte bunkeren
med vand. Denne foranstaltning blev
truffet for at mindske virkningen,
når eksplosionen fandt sted. Kl. 11
tændtes lunterne, og med et hult
drøn åbnede bunkeren sig i vældige
revner. Den videre partering af be-
tonbrokkerne skal ske ved hjælp af
motorhamre og mindre sprænglad-
ninger.
De tyske befæstningsanlæg spræn-
ges bort, fordi de er kommet i vejen
for den nye Hanstholmvej, der føres
fra Ræhr mod nordvest til havnen.
Arbejdet er overdraget hjemmevær-
net, hvis sprængningskommando her-
ved får en god træning. I Hansthol-
mens undergrund er bygget så mange
større eler mindre bunkers, at det
ville være endeløst at tage fat på en
bortsprængning. Ikke så af de
huse, der skal opføres i denne nye by,
vil derfor få befæstninsanlæg som
sokkel, og ingeniørerne hævder, at
betonværkerne er så solide, at de
overgår kalkgrundens styrke.
Kun hvor bunkerne kommer i vejen
for kloak og vejanlæg går man til angreb med sprængstoffer. Det er
derfor ingen overdrivelse, at den nye
Hanstholm by vil blive opført på det
tidligere tyske befæstningsværk, der
i krigens dage fagtisk var en hel by
under jorden.
1962_02-17_randers_amtsavis1
1962_02-17_randers_amtsavis2.jpg
1962_02-17_randers_amtsavis3
1962-02-20_thisted_amts_tidende
1962-02-21_aalborg_stiftstidende
1962-02-21_randers_amtsavis
1965-10-22 1_thisted_amts_tidende1965-10-22_nordthy
1965-10-22 2_thisted_amts_tidende
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye