Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Forsvarsområdet generelt     Overordnet indhold
De første tyske tropper i Hanstholm
09/04/1940 Den 9. april 1940 11.25:
Et tungt Flakbatteri fra Abteilung Aalborg er afmarcheret/afsendt mod Hansted for at lukke hullet i minespærringen ved Hanstholm. Marinen giver forbindelsesofficeren en præcis instruktion i minespærringens nøjagtige placering; han er på vej mod Hansted i en Pkw.
10/04/1940 Morgenmeldung Gruppe XXI am 10.4.40, 10 Uhr. Dänemark:
Batterier til at beskytte kysten ved Hansted (1 battr. A.Abt. 729 og et 8,8 cm Flak.Battr.) er afmarcheret, ankommer i dag.
13/04/1940 Kl. 06:00 sættes Schwerer Funkfeuer nr. 6 Hanstholm i drift.
16/04/1940 Iflg. Hoffmann: Ln - Die Geschichte ... s. 68 er det før 16. april 1940 noteret, at 'Ved Hansted i Vigsø Bugt og i Skagen bliver snart opstillet Freya-Geräte, som modtager deres indsatsbefalinger fra den lokale 6./Lg.-Nachr.-Rgt. 8, og melder over telefonnettet umiddelbart til Kompanieflugmeldezentrale i Aalborg.'
JL: Jeg anser det for sandsynligt, at der er tale om det 13/04/1940 indsatte Schwerer Funkfeuer.
24/04/1940 M.N.O. Frederikshavn melder telefonisk, at Hanstholm Fyr er slukket på foranledning af en Luftwaffe-løjtnant, selv om fyret efter krav fra Kriegsmarine skulle være tændt.
Luftområdestab z.b.V. 300 bliver bedt om at kontrollere hændelsen og påtale det uberettigede indgreb.
Et hærbatteri (motoriseret 4 - 10,5 cm) står i øjeblikket ved Signalstationen. Ved ES-fejl er egne BSN.-styrker blevet beskudt med to skud uden at blive ramt. (Fejl ved MSS.) Under opstilling er et middeltungt batteri (4 - 17 cm). Færdigopstillet ca. 1.5. Kanonerne er der allerede.
JL: I notatet 18/05/1940 er anført, at der har været tale om et luftværnsbatteri.
De tre vogne med 10,5 cm ammunition (t), som hidtil er blevet bevogtet af 11. Schützen-Brigade, blev afsendt til Nors ved Hansted (bestemt for et tungt 10,5 cm batteri).
12/05/1940 På fjernskriver fra Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Iflg. kommandanten i Luft-område XI befinder der sig i Hanstholm foruden et marinebatteri også et luftværnsbatteri og muligvis et hær-batteri.
Der udbedes en redegørelse om rigtigheden af dette.
18/05/1940 Fjernskrivelse til Küstenbefehlshaber Nordfriesland:
Pt. er der et marinebatteri i Hanstholm.
De to luftværnsbatterier er der ikke mere.
Hærbatteriet har aldrig været der.
24/05/1940 Marine-radiostation (Funkstelle) Thyborøn flyttet til Hanstholm.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fra "Krigsdagbog - En Egn under Besættelsen" af Clemmen Brunsgaard
Forlaget Sparekassen Thy/Knakken, 1995
10/04/1940 Hanstholm Fyr er slukket af tyskerne.
10/04/1940 Transporterne af tyske soldater og materiel fortsattes i dag fra tidlig morgen og vedvarende hele dagen. Strømmen er i dag for en stor del gået mod Hansted, hvor der øjensynlig skal anlægges en befæstning med henblik på et muligt engelsk landgangsforsøg ved havneanlæget.
Der er kommen panservogne og kanoner, først af lettere og senere af ret svær kaliber, men dog ikke større end at de kunnne tranporteres på hjul bag efter bilerne.
11/04/1940
Forskellige steder i oplandet ligger en del militær, således i Fjerritslev, Hurup og Hansted-Ræhr. Det ser ud til, at hele kysten skal besættes. Især samles der materiel til Hansted, hvor der formodentlig skal laves en befæstning med henblik på en mulig engelsk landgang ved havnemolen.
Både i går og i dag har der været næsten uafbrudt kørsel med soldater og materiel til Hansted.
15/04/1940
I nat er der til Thisted jernbanestation ankommen et langt tog fra Tyskland med materiel, som føres til Hansted. En mægtig transportabel lossekran fulgte med. Der fulgte også en kolonne arbejdssoldater med, og de skal formentlig indtil videre blive i Thisted.
17/04/1940
Der ankommer stadig mængder af krigsmateriel til Thisted banegård. Der er nu kommen kanoner af svært kaliber, som stykvis losses og fragtes til Hansted. Dag og nat dundrer de svære biler ud og ind ad Hansted Landevej. Også ved Klitmøller og andre steder er der skyts, men ikke i større format.
Hanstedboerne er ganske naturligt ikke så lidt ængstelige, og enkelte som kunde det, er flyttet bort.
 22/04/1940 De store transporter af materiel til Hansted synes nu i det væsentlige at være tilendebragt. Den mægtige kran, der på Thisted Banegård anvendtes til at aflæsse kanoner m.m. er i hvert fald bragt bort, og de sidste par dage er transporterne aftaget.
 25/04/1940 Der slæbes (også) stadig en del materiel til Hansted, hvor der nu er støbt befæstede stillinger ved havnen.
   
   
 02/05/1940 Fyret blev slukket, da tyskerne kom. I nærheden af det er opstillet to store lytteapparater for varsling af flyvere. Ved Fyret holder en pejlestation, indrettet i en stor bil. Den pejler uafbrudt de tyske flyvere, der er i luften, og den skal kunne række helt til Narvik. Den samme station generer for resten daglig vor modtagning af pressetelegrammer på redaktionen.
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Opgørelse over Vandbygningsvæsenets opkrævning ifbm. indkvartering af tyske soldater i dets bygninger.
Sidste dato i 'regningen' er 28-05-41, hvorfor den er udskrevet efter denne dato. Registrerede opkrævninger starter imidlertid 10-04-40.
Den tyske Brugers Benævnelse: I Tiden fra - til: Genstand for Brugen: Afgift
pr. Dag
Kr.
Betalt
Afgift
Kr.
Anmærkning:
Hanstholm.  
Artilleri:
1 Hauptmann 19/04/40-30/04/40 Værelse m. Seng og Varme i VBVs Adm.bygning 1,00 12,00 Betaling tilstillet VBV gennem Sognefogeden i Hansted.
1 Leutnant 10/04/40-30/04/40 1,00 21,00
2 Wachtmeister (Feldwebel) 10/04/40-30/04/40 1,00 42,00
2 Underbefalingsmænd i 11 Dage 1,50 33,00 Betaling tilstillet VBV af de paagældende selv for Indkvartering i 11 Dage hver.
Krigsmarinen:  
4 Offizieren 11/04/40-15/04/40 Værelse m. Seng i VBVs Adm.bygning
1,20 19,20 Betaling tilstillet VBV af en "Zahlmeister" efter forudgaaende Forhandling.
1 Stabsfeldwebel 16/04/40-17/05/40 1,10 34,10
4 Soldaten 20/04/40-17/05-40 0,70 75,60
  Opvarmning heraf i 101 Værelses-Dage 0,60 60,60
  12/04/40-17/05/40 2 Værelser m. Bohave (Kontorer) i VBVs Administrationsbygning
pr. Værelse
1,00 70,00
  Opvarmning heraf i 70 Værelses-Dage 0,60 42,00
12/04/40-17/05/40 Lagerrum i tre Skure - 46 m2 - pr. Maaned 46,00 53,70 1,00 pr. m2 pr. Maaned.
Luftvaabnet:  
1 Leutnant 01/05/40-28/05/40 Værelse m. Seng og delvis Varme i VBVs Administrationsbygning 1,10 30,80 Betaling tilstillet VBV gennem Sognefogeden i Hansted.
Luftvaabnet og muligvis Krigsmarinen:  
1 Offizier 11/04/41-09/05/41 Værelse m. Seng i VBVs Adm.bygning 1,20 33,60 Betaling tilstillet VBV direkte af et Intendantkontor i Thisted efter forudgaaende Forhandling.
2 Offizieren 16/04/41-13/05/41 1,20 64,80
4 Offizieren 01/05/41-13/05/41 1,20 57,60
1 Offizier 14/05/41-17/05/41 1,20 3,60
1 Offizier 12/05/41-17/05/41 1,20 6,00
1 Feldwebel 07/05/41-27/05/41 0,60 12,60
  14/05/41-28/05/41 1 Opholdsstue (Messe) 1,00 14,00
  Opvarmning i 80 Værelses-Dage 0,60 48,00
Erstatning for bortkommet Dækketøj
Iflg. opgivet Pris fra Manufakturhandler.
  31,60
Thyborøn. 04/05/1940 er i krigsdagbogen noteret: Thyborøn: 8/III A.R. 240 afrejser.
17/05/1940 er noteret: Thyborøn: Infanterideling af 5/399 bliver afløst af infanterideling af 1/I.E. Bat. 90.
Wehrmacht Heer 26/04/40-17/05/40 1 Lokale - 23 m2 - i Arbejdsskur Nr. 2 (Indkvartering)   43,50 Betaling tilstillet VBV gennem Sognefogeden i Thyborøn.
Wehrmacht Heer 21/04/40-03/05/40 1 Kranskur - 130 m2 - (Indkvartering)   54,60
  Ialt: 863,90  
benyttelse_af_lokaler
Benyttelse af arealer
Benyttelse af arealer 2