Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Infanteriforsvaret     Overordnet indhold
Tekster vedr. infanteriforsvaret
  Siden er under opbygning og derfor mangelfuld!
   
15/05/1941 Forsvar af batteriområde Hanstholm.
Landforsvaret.
Under indtryk af den i marts 1941 afholdte alarmøvelse forstærker Befehlshaber der deutschen Truppen den stedlige sikkerhed ved en overraskende forlægning af en kampgruppe (ca. af kompagnistørrelse) til umiddelbart tæt på batteriet.
For forsvar mod fjendtlige landsatte styrker er den grundlæggende forholdsordre O.K.M. Nr. 627/41 g.Kdos ..... af 3. maj 1941 retningsgivende. Den, der i henhold hertil er ansvarlig for forberelsen og gennemførelsen af forsvaret af kystområderne, har udsendt en kampforholdsordre for forsvar mod fjendtlige landsætninger, gennem hvilken forsvaret på landjorden i det jyske område bliver overdraget til kommandøren for 218. Inf. Div. Denne har opdelt sit område i tre afsnit, der hver for sig bliver ledet af en regimentskommandør. For afsnittet Jylland Nord, der omfatter området nord for Limfjorden, er ledelsen pålagt kommandøren for Inf. Reg. 397 med sæde i Aalborg. Batteriområde Hanstholm hører til det underafsnit, hvis leder er battaillonskommandøren for III/I.R. 397 med sæde i Thisted.
29/05/1941 Evaluering af en stor forsvarsøvelse.
Raum Hansted/Hanstholm:
Kl. 02.45 - 06.30 gennemførelse af den af Ob.d.M. beordrede alarmøvelse.
Alarmøvelse Hanstholm.
Den af Ob.d.M. befalede alarmøvelse i område Hanstholm-Hansted blev gennemført den 29.05. Den var i sammenarbejde med Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark blevet forberedt således, at den ønskede overraskelse for de deltagende marine- og hærenheder lykkedes fuldstændig. Som overraskende fjende optrådte en tung slagskibsenhed med destroyere og tilsluttede to kampgrupper ved Vestkysten og i Vigsø Bugt angenommen, mens samtidig kampenheder fra det "fjendtlige" luftvåben angreb batterierne i løbende indsats.
De af hæren og marinen trufne foranstaltninger til forsvar var hensigtsmæssige, så angrebet kan betragtes som afvist. Forsvarsberedskabet i samtlige batteriområder, særligt de endnu ikke tilstrækkelige kommunikationsmidler, bliver fortsat hævet i takt med færdiggørelsen af det tunge batteri.
Øvelsen har bekræftet den opfattelse, at et forsøg fra fjendens side på at tage batterierne ved en landgang, har overordentlig ringe udsigt til at lykkes. Om overhovedet kan disse mål kun nåes gennem en indsats af faldskærms- og luftlandetropper. Forsvarsforanstaltningerne mod den slags angreb bliver bragt til en afslutning ved indretning af "Flandernzäunen" (indhegninger) og forstærkning af batteribesætningen, så der også uden indgreb fra de nærliggende afdelinger fra hæren kan iværksættes et øjeblikkeligt og kraftigt modangreb, der gennem en hensigtsmæssig anvendelse af de for hånden værende infanterivåben kan bringes til en hurtig afslutning.
For at afprøve beredskabet ved Kriegsmarine's batterier og den kampgruppe fra hæren, der er opstillet til deres beskyttelse, blev der den 29.05.41 afholdt en øvelse, der viste det hensigtsmæssige i kampgruppens opstilling.
31/05/1941 Alarmøvelse Hansted blev gennemført med deltagelse af de hærenheder, der er stationeret på stedet i tilfælde af, at det bliver alvor. Den 04.06.41 er der indgivet en kort beretning til Nord.
31/08/1941 Forlægningen af det 9. kompagni fra Ræhr skole til baraklejren Nørtorp Gårde gjorde en flytning af Alarmfunkstelle 5 nødvendig.
Forsøg på at skabe radioforbindelse mellem 9. kp's nye kvarter eller dets nærmeste omgivelser og divisionen forløb uden resultat.
Radiostationen er blevet flyttet i nærheden af fyrtårnet i Hansted.
03/09/1941 Infanteri-forsvaret af det tunge sømålsbatteri i Hanstholm udbygges fortsat.
Den dertil særlig indsatte kampgruppe "Eremit" blev den 03.09.41 flyttet til den nyopstillede baraklejr Nørtorpsgårde (ca. 2 km sydøst for Hansted).
I samarbejde med kommandøren for Mariene-Artillerie-Abteilung Hanstholm blev kampanvisningen for forsvaret af Hanstholm-området kalendermæssig fastlagt.
20/10/1941 Den sidste del af Kampgruppe "Eremit" bliver flyttet fra Hansted til kvarteret Nørtorp Gårde.
26/11/1941 13. kp., bort set fra 1 let deling, der bliver i Nørtorp Gårde, skilt ud fra regiments-enheden.
15/01/1945

Ved opgørelsen i BFM pr. 15.1.45 er 6./Fest.Stamm.Komp. 110 under 166 RD opført som infanterienhed af hæren med 334 mand i alt.
Enhedsbetegnelsen kom til i oktober 1944, men Fest-Stamm-kompagniet kendtes allerede fra oktober 1943.
Enheden betjente i kampstillinger
8 - 4,7 cm panserværnskanoner (PaK) monteret i
2 - 7,62 cm feltkanoner (F.K.39) opstillet i
4 - 5 cm auto-mortérer M19 monteret i
4 - 8,1 cm italienske og 2 - 8,1 cm danske mortérer monteret i Bauform 69
8 tunge maskingeværer (t) monteret i R 110a og
36 tunge maskingeværer monteret i
Desuden betjente enheden 5 - m Fl.W. og 17 - Fl.W.41 (flammekastere).


  19. Schiffs-Stamm-Abt.
Enhed til uddannelse af rekrutter.
Blev iflg. Kriegsgliederung af 1.12.1944 flyttet fra Diedenhofen (Frankrig) til Hansted.
Bestod 15.1.45 af 1.-5. Kp., som skulle betjene
6 tunge maskingeværer (08) og 13 lette meskingeværer (10/-(b), 2/-34 og 1/-42).
Desuden betjente enheden 6 - KL. Fl.W., 8 - Fl.W.41 og 12 Abw.Fl.W. (flammekastere).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye