Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Kommunikation   Overordnet indhold
27.06.70 M.S.S. Hansted - Signalstationen - Signaltjenesten

Den danske signalstation, vest for Fyret på dettes grund, som tyskerne benyttede frem til 30/10/1941.
Bygningen er i dag fjernet.Signalstationen før der blev bygget udkigsplads med trappeopgang.
(MCH 4105)


Signalpersonellet var indlogeret i denne bygning på Hanstholm Fyr.

Signalgast på pladsen øverst på signalstationen med flag til signalering om dagen.


Signalgast med lampe til signalering med morsetegn om natten.
Denne gast var udkommanderet til Hanstholm i
perioden 1. juli 1940 til 18. maj 1941.(MCH 1248)
(MCH 1247)
Tørring af nyvaskede signalflag.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
24/05/1940 Marine-radiostation (Funkstelle) Thyborøn flyttet til Hanstholm. (Installeres i fyrtårnets lokaler, som nævnt i notatet 30/10/1941.)
12/04/1941 M.S.S. Esbjerg og Hanstholm, Signalstelle II. Ordnung – 1 Feldwebel, 2 Unteroffz., 6 Mann.
30/08/1941 I et referat af mundtlig møde (aftale) mellem K.i.A. og afsnitskommandanten den 28.8.41 er (den befalede) nybygning af Signalstation Hanstholm nævnt.
30/10/1941

... personellet på radiostationen (M.F.S.) i fyrtårnets lokaler bliver trukket ud og underbragt i den signalstation, der er færdig som 'rå bygning'.
Underbringelse af radiostationen, der for tiden befinder sig i fyrtårnets lokaler, skal installeres i et kampstade, der er ved at blive ny-oprettet. Betjeningsmandskabet kan underbringes i M.A.A. 118 stabsbarak.

20/12/1941 Det nye M.S.S. Hanstholm (Marine Signal Stelle) er opstillet i funktion (Dienst).
Nøjagtige position: 57grd, 7', 6,23'' nord - 8grd, 35', 35,65'' øst.
(Denne position er ca. 250 m NNØ for den faktiske placering af signalstationen.)
31/03/1942 Kdo. MAA 118 fremsender brev til K.i.A. vedr. mandskabsstyrken i og lokaliseringen af de enkelte enheder under Kdo. 118.


Offz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

M.S.S. Hanstholm

-

6

20

26

Noteret i 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' under Tysk Nr. T 1 som 193m2 godt muret hus i 2 etager med paptag.
German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 viser kun en signatur "stor cirkel" på stedet.

Anvendes i dag til beboelse. Fra Jens Andersen 20/07/2012:
Vi har en opmåling af den nye signalstation fra 22/03/1949.
Der blev gennemført en meget omfattende renovering af bygningen i 1949. Vi har en entreprisebeskrivelse fra arkitekt Jens Foged fra august 1949 på 30 sider. Bygningen var åbenbart i meget dårlig stand, idet alle døre og vinduer med karme skulle udtages, tagrender udskiftes og toiletter og WC'er installeres. Det var i den forbindelse tårnet fik tag.På grundplanen til venstre ses signalstationens orientering ifht. N-S-Ø-V.
Facade-angivelserne på tegningerne nedenfor er derfor omtrentlige men dog klare nok.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Signalstationen set fra den gamle mole. Billedet er taget efter 5. maj 1945.
(MCH 0393)

Samme motiv zoomet ind.

Signalstationen set fra nordvest.
Datering ikke kendt - sandsynligvis sommeren 1945. I hvert fald inden restaureringen i 1949. (Lokalhistorisk arkiv Thisted 22992)
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Signalstationen set fra øst - samme vinkel som på fotoet ovenover.
Bygningen er i dag privat bolig!
(Foto: Jørgen Lumbye 3. maj 2011)

Set fra vest (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Set fra nordøst (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Set fra sydvest (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Hansted, den 20. marts 1943.
Fra Marine-Nachrichten-Offizier, Hansted til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g .
Vedrørende: Bevogtningen ved kystvagterne, pejlestationerne, M.S.S.‘erne, lyskasterstillingerne osv.
M.S.S. Hanstholm ligger inden for H.K.L. og er indhegnet mod landsiden. Det smalle gennemgangshul i trådhindringen lukkes om natten. Fra mørkets frembrud til om morgenen går en signalgast som ude-vagt omkring signalstationen. Desuden står følgende vagtposter om natten i umiddelbar nærhed af M.S.S.:
1.) 2 infanteriposter ved skrænten mod søsiden. Afstand fra M.S.S. ca. 25 meter.
2.) Øst for M.S.S., uden for trådhindringen, i en afstand af ca. 150 m står vagten ved en Flak Oerlikon, og ca. 50 m syd derfor vagten ved et lytteapparat.
3.) Ca. 100 m SV for M.S.S. en dobbel-vagt ved en 2 cm Flak.
4.) Ved tilkørselsvejen til M.S.S. ligger en ammunitionsbunker, der til stadighed er bevogtet af 2 eller 3 mand.
Som vagtforskrift for M.S.S.‘s ude-vagter er allerede opstillet følgende anvisning i tjenestebefalingen:
“Når det bliver mørkt (om sommeren fra kl. 20:00) træder to signalgaster an; den ene som Signalgast d. W., den anden som ude-vagt. De afløser gensidigt hinanden hver time på en sådan måde, at signal-pladsen aldrig er uden bemanding. Ude-vagten er bevæbnet med gevær og 30 skud ammunition samt med 2 skarpe håndgranater. Hans vagt-område er umiddelbart omkring M.S.S., på landsiden afgrænset af trådspærringen på vandsiden af kanten ved skrænten. Han er befalet, at cirkulere omkring M.S.S. i ureglemæssige afstande. Han er samtidig ansvarlig for lukningen af hullet i indhegningen fra mørkets frembrud til det bliver lyst.
For ude-vagten gælder vagtforordningen i henhold til § 111 i M.Str.G.B.”.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye