Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
2. Flak
    Overordnet indhold
Udgravning og besigtigelse af Fl 243 reg.nr. 27.06.01
den 7. oktober 2017Plan af 27.06.02 og 27.06.04. Plan af 27.06.01 og 27.06.03 som den besigtigede
Forberedelser
Som mål for MCH's og BSTH's fælles bunkerudgravning udvalgtes mandskabsbunkeren til den sydøstlige kanonstilling af typen Regelbau Fl. 243 i "Flak- und Sperrbatterie Hansted", 2./M.Flak.A. 814, Helshagevej, 7730 Hanstholm.
Tilladelse fra Naturstyrelsen til udgravningen på deres grund, Hansted By, matr. nr. 1en, forelå 6.9.2017.
Rekognoscering på stedet 3.10.2017 med jordspyd viste, at bunkeren ikke lå mod øst i forhold til kanonstillingen, som det ellers måtte forventes i forhold til typetegningen, men lå mod vest med en afstand af ca. 1 m i forhold til kanten af Helshagevej.
Det blev derfor antaget, at mandskabsdelen af bunkeren var spejlvendt i forhold til kanonstillingen og at indgangen
derfor ville ligge mod øst og ikke mod vest. 

Frigravning
Udgravningen med en rendegraver indledtes kl. 9.00. Kl. 9.55 var indgangen frilagt og frigravet i så vidt omfang, at publikum også ville kunne komme ned til bunkerens indgang.
Udgravningen foran bunkerens indgangen viste sig at være fyldt op med rent sand, og ikke som normalt jord iblandet kridtsten.
TIlmuringen viste sig at være intakt og bestod af røde mursten opmuret i halvstens tykkelse. Tilmuringen begyndte 25 cm inde i døråbningen, og buede ud af. Kl. 10.05 var tilmuringen nedbrudt ved hjælp af forhammere, så der var adgang til bunkeren.

Bunkerens ydre
Dele af facaden syntes at være okkergul.
På højre side af indgangen tre kraftige, ombøjede armeringsjern som holdere til nummertavle (en foroven, to forneden). Til venstre for en indgang oval åbning med jernrist.
Foran indgangen 120 cm bred trappe med 7 trin. Mod nord og øst, og formentlig også mod vest (gik frigravet i fladen) var en 20 cm høj og 35 cm bred kant. I ydersiden af kanten huller, som gennemgående målte 16 x 16 cm. I hullet inderst mod bunkeren fandtes stadig en forrådnet stolpe.  Dybden af huller blev ikke målt. På en del af det øverste parti af kanten observeredes en 8,5 cm bred, hvid, malet stribe på både vandret og lodret flade.
I betonen foran indgangen var en betonbrønd sat i betonringe. Diameter 30 cm. Dækket med rist af jernstænger.

Indgang
I venstre side af indgang "St”i sort, hvis "S”delvist var udvisket, da dækket af tilmuringen. I højre side af indgangen tre større nicher. I den midterste jernrør fra yderside, ned i bund af niche samt i inderside.
Skydeskår uden træindramning. Aftrapningen skrå, således at skydeskåret pegede op ad.
Over skydeskår to bolte over hinanden med gummiisolering – ant. til montering af lampe.
Antennenicher i begge sider, jernrør ført langt ned.
Hængsler til yderdør sad i venstre side.
På højre side af dørrammen to gennemføringsrør til gassluse, diameter 5 cm.
Foran skydeskåret en betonbrønd sat i betonringe. Diameter 30 cm. 115 cm dyb.
På gulvet foran skydeskåret stod to meget rustne jernbeholdere. 1) Cylindrisk dunk med asymmetrisk placeret åbning med gevind. 2) Malingbøtte (Ø 23,2 cm, h. 28 cm) med totter af blår og uidentificeret fedtstof i bunden.

Gassluse
I niche ved ydervæg et 44 cm højt galvaniseret jernrør. Diameter 5 cm indvendigt, 6 cm udvendigt. Over røret 2 x 2 huller i beton til træpløkker; til håndvask? I væggen bag to jernrør over hinanden, udvendig diameter 5 cm, indvendig 4 cm.
I nichens gulv en betonbrønd sat i betonringe. Diameter 30 cm
På vestvæg fastgjort to kraftige kabler, som er ført gennem to rør fra trappen til kanonstillingen, og videre ind i mandskabsrum gennem et enkelt rør.
På gulvet luftmålssigtekort til MG 34 – helt gennemrustet og i mange dele.

Mandskabsrum
Mandskabsrums overordnede mål 675 x 448 cm. Vægge gulmalede. Generel rumhøjde 245 cm.
Spor efter montering af fem sæt treetages køjer af typen ”Heeresbetten” med tre bolte og krog i loftet. De tre sæt havde været monteret på væggen, men de to andre havde være monteret på U-bjælker, 5 x 10 cm, fastgjort i gulv og loft.
Væggene bag køjerne havde været beklædt med tynde masonitplader fastgjort på trælister. Alle pladerne lå nu på gulvet. Ingen spor efter tapet eller maling på pladerne.
I forhøjet parti i loftet, 15 cm højt og 122 cm bredt, periskoprør med isat prop. Ingen spor efter stillads til periskop i gulvet.
Nødudgang i sydside af rummet. Luge afmonteret, venstrehængt. Vandret skakt gennem muren tømt; tilmuringen ud intakt.
Til venstre for nødudgangen i gulvet 2,5 cm dyb forsænkning med diameter 32 cm – til kakkelovn.
Till højre for nødudgangen fire bolte til ventilationsapparat HES 1,2 (33,5 x 14 cm).
I gulv til venstre for indgang til rum en betonbrønd sat i betonringe. Diameter 30 cm.

Lille rum i mandskabsrum
I sydøst-hjørne af mandskabsrum udskilt et mindre rum, 208 x 197 cm. Vægge af mursten, 13 cm tykke.
Døråbning 70 cm bred. Døren fjernet, men har ant. været af træ, da kun spor efter trækarm. I gulvet svag fordybning til dørtrin. På ydersiden 5 cm bred umalet stribe omkring døråbning – spor efter gericht?
Åbning til skorstensrør befinder sig i rummet, og der er i skillevæggen borthugget ca. 3 cm af indersiden for at få plads til renserør af skorstensrør.
Skydeskår i østvæggen.
Trælister til montering af isoleringsplader på østvæggen og lidt mere end halvdelen af syd- og nordvægge.
Ingen bolte i vægge til køjer, men vægbeklædningen kunne alligevel tyde på, at rummet har været brugt til beboelse – en seng, som ikke har været vægmonteret?
Ved gulvet i østligste hjørne af sydvæggen en niche i gulvet med lodret jernrør: 11 cm høj med gevind, indre diameter 9 cm. Fra røret kraftigt, jernomviklet kabel, som er ført gennem rummet nederst på sydvæggen.

Trappe til kanonstilling
Meget stejl trappe med højt til loftet, som var i samme niveau hele vejen.
I gulvet foran døren til gasslusen et kvadratisk hul, 25 x 25, ant. til ”Sinkkasten”.
Øverst en tilmuring mod kanonstilling i halv stens tykkelse, blandet røde og gule mursten. Øverste fire skifter af tilmuringen var nedbrudt, men omhyggeligt fyldt ud igen med løse sten. Gennembrydning formentlig i nyeste tid, idet der nedenfor åbningen fandtes indpakning til en sixpack, Tuborg. Længere nede af trappen fandtes en øldåse.
I bunden af trappen i vestsiden (højre) er to kraftige kabler ført gennem rør fra gassluse og ind i væggen ind i et vandret jernrør.
På trappetrin stod tæret jerntønde med kalkagtigt materiale.
Sydvæg omkring dør, på østsiden spor efter huller til ledningsholder og over døren huller ant. til montering af lampe.

Øvrigt
Der blev givet adgang til publikum til bunkeren ca. kl. 11. Der var antagelig ca. 400 besøgende.
Døråbningen blev lukket til med to 8 mm polystyrenplader (tidligere plancher fra 2002-udstilling) afstivet med lodrette og vandrette lægter (5,6 x 3,7 cm) på begge sider. Derefter blev der atter fyldt jord på.
Tildækningen indledtes ca. kl. 16.30 og var fuldført ca. 17.00.
Trappe til indgang
Gassluse Indgang, skydeskår


Trappe til kanonstilling Mandskabsrum
Mandskabsrum

Mandskabsrum


Mandskabsrum, lille rum

Lille rum med skydeskår

Ventilations- og skorstensrør i lille rum


Nødudgang i mandskabsrum Facade, holder til nummerskilt
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye