Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier


Forside
27.11.00
5. Flak 10,5 cm - Düne - 5./M.Fla.A. 814

2. juni 1942 fremsendes dette notat til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste: Den nye kommende tunge Luftwaffe Flakafdeling (Res. Flakabteilung 387) vil bestå af tre batterier med hver 4 - 7,5 cm Flak. Disse batterier indsættes således:
- et batteri sydvest for Batteri Hanstholm I på stranden, så det også kan indsættes mod sømål,
- et batteri på højde 203 Bavn, hvor lyskaster Gustav nu befinder sig. Også dette batteri kan indsættes mod sømål. Lyskaster Gustav må derfor flyttes, sandsynligvis mod øst, så den fortsat kan indsættes mod såvel luftmål som sømål; forslag herom følger særskilt,
- det tredje batteri får sin stilling ved Hanstholms sydvestskrænt på højde 121 mellem Brunbjerg og Nørtorp Gårde. Det kan kun virke mod luftmål og er hovedsagelig bestemt for forsvar mod lavtgående fly, som anflyver fra sydvest over klitområdet.

Det den 08. juli 1942 til Hansted ankomne Vickers-Batterie er skudklar med fire kanoner.
a) Batteriet troppetjenstlig underlagt M.Flak A. 814,
b) luftforsvarsmæssigt taktisk F.A.K Dänemark,
c) ved indsats mod sø eller land ligesom ved nærforsvaret (underlagt) Artilleri-Kommandeur Hansted.
Lokalitet: Ca. 200 m vest for lyskaster "Bruno", 150 m fra stranden.
Dette batteri trækkes ud, og i Marinens krigsdagbog er 3. oktober 1942 noteret:
7,5 cm batteri (4./M.Flak A. 814) flyttet fra stillingen syd for Gaarddal (den fremtidige Ugruko stilling) til stilling "Düne" sydvest for batteri Hanstholm I.
Gå til første opstilling syd for Gaardal.
Senere omdøbes batteriet til 5. Flak (5./M. Flak A. 814).
Den 12 august 1942 udsendes nogle rettelser til status pr. 1. august 1942: Indføj ny afdeling: ”Stab Marine Flakabteilung 814 (Hansted).
4. Batteri M. Flak A. 814: 4 – 7,5 cm Flak, 1 – 2 cm.

08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

4. Batt. (5. Flak Klitterne) 2 4 12 85 103
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

4./814 (5. Flak Klitterne) 3 4 12 81 100
24. januar 1943 2 stk. 2 cm Flak C 30 nødtørftig opstillet som troppeluftskyts.
18. februar 1943 er til Komandant im Abschnitt dänische Westküste fremsendt en liste med opgørelse over batteriets våben. Ved schwere Flakbatt. "Düne" er noteret: 4 - 7,5 cm Flak (engl.), 2 - 2 cm Flak 30, 1 - 8 mm M.G. C/13, 1 - 7,65 mm M.G. (belg.). (Ingen skyderadar!)
20. april 1943
er om nødtørftig befæstningsbyggeri i Afsnit Hansted noteret:
7,5 cm Flak-Batterien Hamborg, Brunbjerg og Düne:
a) Til hvert af disse batterier skal der i nødtørftig udførelse bygges en Leitstand med podium til afstandsmåler og regnemaskine.
Der skal tages hensyn til nische for akkumulator, telefonnische så vel som plads for Flaklederen. I tilknytning til Leitstand skal der forberedes et Auswerteraum i forsænket midlertidig byggeri, og det skal opstilles i samarbejde med troppernes krav.
b) Til hvert af disse batterier skal der bygges 4 midlertidige briske. Der skal kunne være 200 skud pr. brisk i ammunitionsnischer. Det er meningen, at de eksisterende ammunitionsnischer skal anvendes. Briskene tjener i øjeblikket som fundament for 7,5 cm Vickers Armstrong, men de skal bygges således, at de ligeledes kan optage 8,8 cm og 10,5 cm kanoner. Når træmaterialer er klar til at tilgå batterierne, overtages det af Marine-Festungspioniergruppe.
c) Fremstillingen af kølevandsbeholdere er allerede blevet overgivet til Bauamt Esbjerg, som også overtager selve indbygningen. Selve indbygningen sker på foranledning af Marine-Festungspioniergruppe.
10. juli 1943 er noteret denne status om batteriet:
4 - 7,5 cm Flak Vickers Armstrong i splitlavet.
2 - 2 cm Flak 30.
Planlagt 2 Flakbunkere type 242, klar til brug i slutningen af august 1943.
Underbringelse af besætningen i træbarakker, men der er planlagt betonbunkerer type 622, som kan tages i brug i slutningen af august 1943.
Ammunitionsbunker er i slutningen af august 1943.
De resterende bygninger 3 dobbel-gruppebunkere, 1 brøndbunker har høj prioritet. Færdig planlagt slutningen af 1943.
24. januar 1943 opstilles 2 stk. 2 cm Flak C 30 nødtørftig som troppeluftskyts.
14. september 1943 opstilles og sættes i drift FuMG (Flak) 39 T D III Nr. 1222.
30/11/1943 er noteret som Artilleristiske planer:
Til erstatning for de tre 7,5 cm Flakbatterier i Hansted anmodes om mindst en udskiftning til 8,8 cm SK. Det er dog at håbe, at de bliver udskiftet med 10,5 cm.
Tilsvarende andragende indløber hos MOK Nord.
JL: Et utydeligt notat i margin angiver, at der den 9/2 skulle være besluttet indsat 10,5 cm SKC/32!!??
Den 9. december 1943 er noteret: Jeg har meddelt Generalfeldmarschall Rommel, at udskiftning af tre 7,5 cm Flakbatterier med tre 10,5 cm Flakbatterier er særlig ønsket pga. skudobjectets (Hanstholm II) vigtighed.
Wurmbach.
Anmodningen imødekommes, og i januar 1944 går arbejdet i gang. Forventes afsluttet 25. maj 1944.
31/01/1944
Status for oparmeringen af det artilleristiske kystforsvar.
Opbygningsarbejderne af fæstningsbyggemæssig og artillerivåbenteknisk art (i feltmæssig udførelse) løber for tiden således:
3 stk. 7,5 cm Flak-batterier i område Hansted til 10,5 cm batterier. (færdig antagelig 25.05)
29/02/1944 Status for den artilleristiske oprustning: Omarmering.
Flakbatterie Düne (fra 7,5 cm Vickers til 10,5 cm SK C/32).
3 briskfundamenter til den endelige opstilling færdige. Ildleder feltmæssig opstillet. Da kanonerne indtil nu mangler, bliver der givet afkald på feltmæssig opbygning til fordel for den endelige indretning.

1. marts 1944
meddeles, at opstilling af 15 cm lyskanoner ikke gennemføres.
Da der ikke vil kunne opstilles 15 cm lyskanoner til Hanstholm II, er det efter vores mening (Admiral Dänemark) bydende nødvendigt, at Flak- og spærrebatterierne "Hansted", "Hamborg" og "Düne" indsættes som lysbatterier for Hanstholm II (ausser dem einen Lg. von Hanstholm I). Yderligere tildeling af lysgranat-ammunition for Flak-og spærrebatterierne er beordret.

31. marts 1944
er noteret: Omarmering. Støbning færdig.
30. april 1944 meldes omarmeringen feltmæssig færdig.

30. april 1944 Sofort-Programm. 3 maskincentraler til Hamborg, Brunbjerg og Düne bliver (forventes) støbt den 05.05.44.
"Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg" noterer om batteriet i 1946 i sin afsluttende rapport:
Dansk Betegnelse: 5', 10,5 A.L. Batteri. Tysk Betegnelse: 5' Flakbatterie. Tysk Organisation: 5/814 Fl.A.
Beliggenhed: Ca. 1700 m sydvest for Hanstholm Fyr.
Artilleri:
4 Stk. 10,5 cm. Ubts. u. Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm. S.K. C/32 in 8,8 cm.M.P.L. C/30.
Kanonerne var anbragt paa Brisk under sløret Panser-kuppel (30 mm.) i Trapets-Opstiliing.
Vo= 785 m/Sek. Rækning 153 hm. Elevation -l0° - + 80° med en Leitstand med 6 m. Afstandsmaaler (s) med Korrektør:"Askania".
Til Batteriet hørte et Funkmessgerät, Type: Würzburg i Feltudstyr.
Tilstand god.
Kanoner, Ildledelsesanlæg og øvrigt tilbehør har Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30mm Staalkuppel over Brystværnet. Ildlederstation havde Panserkuppel og var iøvrigt udført af Beton i svær Udførelse. Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Beton i svær Udføre1se.
Batteriet foreslaas bevaret indtil videre som Øvelsesbatteri.
Der foreligger tilsyneladende ikke dokumenter om anlæggelse af Kystvejen.
Imidlertid har Lokalhistorisk Arkiv for Thisted et foto taget ifbm. anlæggelsen af Kystvejen 12. september 1967, som viser standplads for G4 i forgrunden og G1 bagved. I baggrunden ses Hanstholm Fyr.
(Billednr. 36013m)
5./M.Fla.A. 814 rådede den 15. januar 1945 over 4 stk. 10,5 cm Flak, 2 stk. 2cm Flak C 30, 2 stk. 8,1 cm d, 1 tungt Hotschkiss, 5 lette -13 maskingeværer, 4 flammekastere mrk. Fl.W.41 og 5 mrk. Abw.Fl.W.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.11.00UK Jordanlæg Ukendt

Cirkulære jordanlæg med ukendt anvendelse.

27.11.00UK1 Jordanlæg Ukendt Kvardratisk jordanlæg med ukendt anvendelse.
Det kan have været stilling for en fremskudt post under infanteriet.
Er nedenfor vist med en skitse af anlægget og fotos. På NØ siden ca. 15-20 m fra det cirkulære jordanlæg har der muligvis stået en barak.
27.11.01-04 Gesch. Bettg. 10,5cm Gesch. Bettg. 10,5cm BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
Briskene har været i fuld funktion fra opstillingen af 10,5 cm kanonerne og må derfor være overdraget til tropperne.
(Se fotos fra betjeningsrum for 10,5 cm Flak under panserkuppel.)
27.11.05
Leitstand BFM angiver ingen Leitstand. Der kan derfor have været opstillet en træbygning, hvilket også er anført på kortskitse. Der har sandsynligvis også været et stabilt fundament for en sømåls-afstandsmåler.
(Se fotos af apparater ved 6 m afstandsmåler.)
Der fornemmes at være beton ved stikning i sandet, hvorfor anlægget er markeret med en grå farve.
27.11.05a Jordanlæg Standplads for Wüzburg Dora skyderadar Registreret efter fotos MCH 1507 og JL 0233 samt luftfotos.
Foruden en afstandsmåler til lokalisering af sømål var der feltmæssig opstillet en FuSE 62 Würzburg Dora skyderadar til lokalisering af luftmål.
27.11.06
Standplads for stor lyskaster Art og beliggenhed fastlagt ved hjælp af luftfotos og foto MCH 1507 (se dette).
Anlægget ikke fundet. Muligvis fjernet ifbm. vejbyggeri.
Der kan være tale om Lyskaster "Cäsar", som fra sin udsatte placering sydligst i stillingsområdet på et tidspunkt er flyttet ind i 5. Flak bag batteriets minefelter og trådhindringer.
27.11.07 622 D. Gr. U. Std. (Verpfleg.) Efter luftfoto 1943 er dette den første støbte 622.
Gl. bygn.nr 1200ab er logisk for den første bunker.
Anvendelsen Verpfleg. passer med, at bunkeren er beliggende tæt på køkkenbarakken.
27.11.08 622 D. Gr. U. Std. Efter luftfoto 1943 er dette den anden støbte 622.
Gl. bygn.nr 1200cd er logisk for den anden bunker.
27.11.09 622 D. Gr. U. Std. Bunkeren burde være bemærket med A , da det er beskyttelsesbunker for kanonbesætningen.
27.11.10 622 D. Gr. U. Std. Ikke fundet. Tildækket (fjernet) for vejbyggeri.
Registreret efter luftfotos.
27.11.11 622 D. Gr. U. Std. Ikke fundet. Tildækket (fjernet) for vejbyggeri.
Registreret efter luftfotos.
27.11.12-13 Fl 246 Muni-Auffüll-R.
27.11.14 M 183 Masch. Zentr. f. schw. Flak I kilde 'Kystdefensionen: Situationsplan over Hansted Fort' er angivet, at der er 2 dieselmotorer i 5. Flak.
I fortegnelse over Al.-Batteriernes Maskinanlæg er anført:
M.W.M.-Diesel 56 Hk. Nr. 61658 med Generator 400/231 Volt, 72/125 Amp. 50 kW, O/M 1000.
Junker-Diesel 25 Hk. 1000 O/M, Nr. 40107 med Generator 400/231 Volt, 22 Amp. 15 kVA.
1 automatisk Spændingsregulator.
1 Stk. Kompressor “Leo” Nr. ? med Motor Sachenwerk Nr. ?, 220/380 Volt 6/3,5 Amp. 1,5 kW 1410 O/M.
1 Stk. Kølevandspumpe Siemens & Hinsch med Elektromotor 0,74 kW, 1370 O/M.
1 Stk. Starteluftbeholdere.
2 Stk. Kølevandstanke á 1,6 m3.
27.11.15 Fl 242 Flak-Einh. Std. 2cm Flak C 30 Ikke fundet. Tildækket (fjernet) for vejbyggeri.
Registreret efter kortskitser og luftfotos.
27.11.16 Fl 242 Flak-Einh. Std. 2cm Flak C 30 BFM angiver, at 5./M.Fla.A. 814 den 15. januar 1945 havde 2 - 2 cm C30 luftværnskanoner til eget forsvar (Truppenluftschutz).
27.11.17 646 Brunn.-Std. I-Brunnen Brøndboringen er 40m. 100 l/min.
27.11.17a
Anlæg i tilknytning til brøndbunker? Formodet anlæg i tilknytning til brøndbunker 27.11.17.
Tank?
27.11.18-20 69 Mortér BFM angiver 2 stk. 8,1 cm d, så der har kun været våben i to 69'ere.
27.11.21 58C Standplads for MG De sidste feltmæssige numre fra 1131 i serien 1050-1136 er anvendt, da jeg har vurderet, at der for dem alle er tale om den lille type på 12 cbm.
27.11.22 58C Standplads for MG Ikke fundet.
Der har sandsynligvis ligget en 58C i dette område.
Angivet med en sandsynlig beliggenhed. Ved en beliggenhed tættere på Kystvejen vil bygningen være fjernet.
27.11.23-25b 58C Standplads for MG
27.11.26-28
Målepunkter for minefelter Anført på minekort fra 1943 som V.P.I - V.P.II - V.P. III (= VermessungsPunkt)
27.11.29
Løbegrave  
27.11.29a-p
Standplads for skytte Kilde (kortskitse) angiver 4 stk. standpladser for skytte.
27.11.30 Barak Køkken Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
27.11.31 Barak Skrivestue - administration Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
27.11.32 Barak Lille barak/skur På en kortskitse markeret med: U.v.D. (Unteroffizier vom Dienst) = vagtbygning.
Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
27.11.33 Barak Lille barak/skur Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
27.11.34 Barak Mandskabsbarak? Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
Er muligvis flyttet fra en tidligere placering ved 1. og 2. kanon 7,5 cm til den anviste placering.
27.11.35 Barak m. fundament Fundament/kælder for barak/skur Eneste eksisterende fundament/kælder for barak/skur.
Fundamentet - kælderen - er meget tildækket/tilgroet.
Fremstår som en 30 cm bred 'grøft' mellem betonpladen og en murstensvæg og med hul ind under betonpladen.
Barakken/skuret fjernet.
27.11.36 Barak Lille barak/skur Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
27.11.37 Barak Mandskabsbarak til ildleder Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
Var opstillet ved 7,5 cm kanonerne før bunkerbyggeriet.
27.11.38 Barak Mandskabsbarak til kanonbesætningen Fjernet. Registreret efter kortskitse og luftfoto.
Var opstillet ved 7,5 cm kanonerne før bunkerbyggeriet.
Tilsvarende stod en barak, der hvor bunker 09 er anlagt.
27.11.39a-b
? Kortet Defensive Area - Hansted Denmark angiver en "bunker" både nord og vest for 58C reg.nr. 27.11.25. Der er ikke fundet en bygninger på disse sted.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.11.15 27591 1201 Marine 570 20/04/1943 24/09/1943 08/12/1943 Artilleri
27.11.08 27584 1200cd Marine 670 08/05/1943 06/12/1943 08/12/1943 Artilleri
27.11.16 27592 1202 Marine 570 16/05/1943 27/09/1943 08/12/1943 Artilleri
27.11.13 27589 1200 M2 Marine 1500 22/05/1943 06/12/1943 08/12/1943 Artilleri
27.11.07 27583 1200ab Marine 670 10/06/1943 06/12/1943 08/12/1943 Artilleri
27.11.12 27588 1200 M1 Marine 1500 24/06/1943 06/12/1943 08/12/1943 Artilleri
27.11.11 27587 1200ik Marine 670 07/10/1943 06/04/1944 27/04/1944 Infanteri
27.11.17 27593 1200 W Marine 340 09/10/1943 15/04/1944 27/04/1944 Infanteri
27.11.10 27586 1200gh Marine 670 16/10/1943 06/04/1944 27/04/1944 Infanteri
27.11.09 27585 1200ef Marine 670 26/10/1943 06/04/1944 27/04/1944 Infanteri
27.11.14 27590 1200 MZ Marine 900 04/04/1944 25/10/1944 27/10/1944 Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto 1954:
Skråfoto taget fra nord:
Skråfoto taget fra syd:
Luftfoto der viser lyskaster "Bruno", 5. Flak og lyskaster "Cäsar" 18. juni 1944:

Oversigtskort over minefelter udlagt juni 1944. Notater er påført kortet ifbm. optagningen af minerne. (MCH)
Udsnit af kortskitsen "Verteidigungs-Bereich Hansted".
Kortskitsen viser de sammenhængende spærringer omkring 5. M. Flak A. 814, 1. M.A.A. 118 "Hanstholm I" og lyskasterne "Bruno" og Cäsar".
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Stor lyskaster reg. nr. 27.11.06. Muligvis 110 cm lyskaster "Cäsar" tilhørende "Hanstholm I". (MuseumsCenter Hanstholm 1507)

1. kanon under panserskjold og sløring. (MuseumsCenter Hanstholm 0401)

Sløret barak (30) og sløret plads mellem barakkerne (30 - 31) (MuseumsCenter Hanstholm 1571)

Dansk marinesoldat ved 4. kanon (04). I baggrunden en barak (31).
Anlægget med sløring og den vandrette profil på klittoppen er ikke bestemt. Det ses på fire fotos her på siden.
(MuseumsCenter Hanstholm 0141)

Antenneanlæg. Til venstre i billedet ses 1. kanon (01).
(MuseumsCenter Hanstholm 1568)

1. og 3. kanon (01 og 03). I midten antenneanlægget (se ovenover). (MuseumsCenter Hanstholm 1569)

10,5 cm kanon under panserskjold og sløring.
(MuseumsCenter Hanstholm 2321)

10,5 cm kanon under panserskjold og sløring.
(MuseumsCenter Hanstholm 0400)

2. og 3. kanon (02-03) (MuseumsCenter Hanstholm 1570)

1. og 2. kanon samt afstandsmåleren. Fotoet er lokaliseret til at være 5. Flak. (JL 0245)

I hver af de fire 10,5 cm Flak-batterier var opstillet en skyderadar af typen Würzburg Dora. Disse fotos er af en tilsvarende opstillet i Esbjerg.
(MCH 0840-0841)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Jordanlægget reg. nr. 27.11.00 UK1. I baggrunden ses Hanstholm Fyr.
(Fotos: Jørgen Lumbye 06/2012)


På forreste billede ses i baggrunden i sydvestlig retning ammunitionsbunker og dobbelgruppebunker i 5. Flak. Bagerste billede taget i nordvestlig retning.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I Marinens krigsdagbog er noteret om funktionsskydninger samt defekter og problemer ved materiellet i 5. Flak:
12/11/1942 Kl. 15:00-16:00: Funktionsskydning. Amm. forbrug: 17 skud 7,5 cm kampammunition.
Forstyrrelse: 3. kanon. Røret løb ikke i skydestilling. G 3 bliver afhentet af Maza til reparation.
16/11/1942 3. kanon "Düne" klar igen; har ikke været klar siden 12.11 på grund af beskadigelse af tilbageløbsbremsen.
12/01/1943

kl. 00:45 kun klar for planild pga. kortslutning i følgevisér og telefonledning. Antagelig varighed 24 timer.
kl. 19:10 klar igen med alle kanoner.

17/03/1943 2. kanon ikke klar pga. afmontering af højdevisér.
21/03/1943 2. kanon Schw. Flakbattr. “Düne” (4./M.Flak.A. 814) igen fuld kampklar.
29/04/1943 3. kanon ved Schwere Flakbatterie "Düne" (4./M.Flak A. 814) ikke klar pga. tilstøvning af Kolbenstange.
Maza Thisted foranstalter reparation.
06/05/1943 3. kanon ved Schwere Flakbatterie "Düne" klar igen efter tilstøvning af Kolbenstange.
15/05/1943 4. kanon ikke klar fra om formiddagen pga. forstyrrelse ved side-dreje-værket. Lader sig ikke dreje.
Varighed af forstyrelsen ukendt.
Ikke klar kl. 10.35. Klar igen kl. 15.23.
31/05/1943 Fra den 6. til 28. maj 1943 blev der i Område K.i.A. dän. Westkyste gennemført sømålsskydning med følgende batterier:
Marinebatterier: "Fanø", "Agger", "Düne", "Hamborg", "Hansted", Hanstholm I (1), Hanstholm II (2).
Batterie "Agger", Abkomm-Anläufe, 7,5 cm Flak- und Sperrbatterie "Düne" og "Hamborg" (Raum Hansted), 10,5 cm Flak- und Sperrbatterie Hansted.
17 cm Batterie "Hanstholm I, Abkomm- und Kaliber-Anläufe,
38 cm Batterie "Hanstholm II, Abkomm- und Kaliber-Anläufe, (sidstnævnte tillige et Z.B.-Anlauf).
01/07/1943 2. kanon ikke klar da højde- og sideretningsmaskinen kører tungt. Reparationen bliver udført af Maza. Varer antagelig 2 dage.
07/07/1943 2. kanon igen kampklar.
14/07/1943 Batteriet ikke klar for målskydning, pga. udfald i Vickers kommandoanlægget.
Seitenwinkelvorhalt og Zielhöhenempfänger arbejder ikke.
Fejlen udbedres af Maza. Varighed for reparationen antagelig 3 dage.
21/07/1943 Vickers Kommandogerät igen fuld kampklar.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I Marinens krigsdagbog er noteret disse kamphandlinger, 5. Flak var involveret i.
28/04/1943 Kl. 22:37: Massiv indflyvning af fjendtlige formationer i flere bølger i en højde af 500-1.500m. For størstedelens vedkommende forbiflyvning, sandsynligvis mineforetagende.
Ind i området trådte nogle som Störflugzeuge, og de blev beskudt af alle batterier med optisk Fu.M.G. - afvisningsild og planild.
Lyskastere opfangede i 9 tilfælde målene fra 1/2 til 2 sek.
Kl. 23:30 var der efter al sandsynlighed en nedskydning.
Fra kl. 00.15 satte tilbageflyvningen ind, berørte delvis området og blev beskudt med Fu.M.G. - afvisningsild og planild ligesom lette våben.
Alt i alt blev 12 fjendtlige maskiner beskudt og under store kurs- og højdeændringer trængt ud af området.
Kl. 01:59 Afblæst.
Amm. forbrug Marine:
1./814 192 skud 10,5cm
2./814 106 skud 7,5cm
3./814 29 skud 7,5cm
4./814 42 skud 7,5cm
5./814 147 skud 3,7cm
6./814 138 skud 2,0cm
2./814 168 skud 2,0cm
-/814 730 skud 2,0cm
-/814 553 skud M.G.
Luftwaffe: Klitm. 100 skud 2,0cm, 315 skud MG. Vorupør 36 skud 2,0cm.
Desuden deltog forpostbådene "JK 07", JK 23", JN 11" og "JN 14". Ammunitionsforbrug: 128 skud 2 cm
27/09/1943 Kl. 20.42 til 21.15 Flakalarm for Hansted.
Forbiflyvning af adskellige fjendtlig maskiner fra SVV med kurs NØ. Målhøjde 2000 m. Hastighed 350 km/t.
En maskine fløj ind i kampområdet for det tunge Flak og blev beskudt af 5./814 - 7,5 cm - med 8 skud efter Fu.MG lokalisering. Ildåbning 20.50; indstilling 20.51. Virkning ikke iagttaget.
Amm. forbrug: 8 skud 7,5 cm.
   
   
   
   
31/12/1944 Kl. 01:33 - 02:28 Flakalarm for Hansted. Adskellige fjendtlige maskiner i forbiflyvning syd for Område Hansted med kurs mod øst. En fjendtlig maskine flyver ind fra vest og bliver med optisk Vernichtungsfeuer beskudt af 2./ og 5./-814. Lyskaster 1 havde opfattet målet i 2 minuter.
Beskydningstid: 01:47 til 01:49. Målhøjde: 400 m.
Amm. forbrug: Ikke angivet.
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye