Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Luftværnsbatterier   Forside
6. Flak - 6./M. Flak A. 814 (Marine Flak Abteilung)
10. juli 1943 er noteret denne status om batteriet: 9 - 3,7 cm S.K. C/30 i enhedslavet 34, feltmæssig opstilling.
Underbringelse af mandskabet i træbarakker, under bygning 9 Flakbunkere type 242 og 3 lyskasterbunkere type L 411 A, kan tages i brug i slutningen af august 1943. Samtlige bygninger har høj prioritet.
6./M. Flak A. 814 rådede pr. 15. januar 1945 over 9 stk. 3,7 cm Flak (S.K. C/30), 3 stk. 3,7 cm Flak 43, hvilket er det antal 3,7 cm Flak, der er tilgået forsvarsområdet fra 27. september 1941 og derefter.
Afdelingen var opstillet i 4 delinger med hver 3 kanoner og sandsynligvis en 60 cm lyskaster i 3. og 4. deling.
Derudover var 2 - 2 cm luftværnskanoner, en lyskaster og en 7,5 cm feltkanon i Mammut-radar stillingen på Hjertebjerg underlagt denne afdeling.
Afdelingen rådede desuden over 3 tunge maskingeværer mrk. -8 og 10 lette maskingeværer (3/dan., 3/-3 og 4/belg.)
Delingernes betegnelse er ikke dokumenteret men er fastsat analog betegnelserne på Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted.
08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

5. Batt. (6. Flak 3,7 cm) 2 5 14 122 143
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

6./814 (7. Flak 2 cm) 2 6 14 134 156
En detaljeret oplistning af maskineriet foreligger i 'Fortegnelse over Al.-Batteriernes Maskinanlæg.'
Heri er vedr. 6'Al.-Batteri anført: Intet Maskinanlæg
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
6. Flak 1. deling - 1./6./M. Flak A. 814
Både Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted og German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver 3,7cm Flak.
Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted viser ingen signatur for lyskaster. German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver ikke lyskasterens størrelse. Begge dele tyder på, at der ikke har været lyskaster i delingen.
Reg nr: Type: Anvendt som:
27.06.26 L 411 A Scheinw. Std. 60cm
27.06.27-29 Fl 242 Flak-Einh. Stand
Kanonbunkerne Fl 242 er støbt i februar 1943 som den første gruppe, og overdraget til tropperne den 17. august 1943.
Den 17. september 1943 blev lyskasterbunkeren L 411A støbt. 27. januar 1944 blev den overdraget til tropperne.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.06.27 27493 1196 Marine 570 08/02/1943 15/08/1943 17/08/1943 6./M.Fl.A. 814, Artilleri
27.06.28 27494 1195 Marine 570 27/02/1943 15/08/1943 17/08/1943 6./M.Fl.A. 814, Artilleri
27.06.29 27495 1194 Marine 570 23/03/1943 15/08/1943 17/08/1943 6./M.Fl.A. 814, Artilleri
27.06.26 27491 1199 Marine 680 17/09/1943 26/01/1944 27/01/1944 6./M.Fl.A. 814, Artilleri

Stillingen yderst på Helshage. I baggrunden midt i billedet ses to 3,7 cm kanoner (27-28). Billedet er taget fra en position lige nord for reg. nr. 29. (MCH 0396)

Udsigt mod syd fra signalstation. Forrest i billedet ses jordanlæg som standplads for 60 cm lyskaster ved reg. nr. 27.06.26 (MCH 0345)

3,7 cm Flak i Fl 242 (29). I baggrunden til højre ses 200 cm lyskasteren i Lyskaster 1 ved Fyret. (MCH 0016 og 385)

3,7 cm Flak i Fl 242 (MCH 3258)


Efter krigen blev de tyske våben og andet udstyr destrueret på forskellig vis, såfremt det ikke kunne finde anvendelse i det danske forsvar.
Her ses destrueringen i form af sprængning af røret på en 3,7 cm Flak-kanon (reg. nr. 27.06.29).
Fotoet til venstre er taget umiddelbart før og fotoet ovenfor efter med det sprængte rør.
(Museum Thy 2545 4 og 6)


60 cm lyskaster. Her opstillet i Batteri "Maade" i Esbjerg. (MCH 0842)

3,7 cm Flak 43.
Her opstillet på bar mark i området ved det nuværende 'Risvangens Stadion' i Aarhus N. I baggrunden AAB afd. 10 Risvangen og bagerst ses den nordlige ende af Risskov. (MCH 2901)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
6. Flak 2. deling - 2./6./M. Flak A. 814
Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted benævner organisationen 4./6./814, hvilket svarer til tidl. benævnelse. Både denne kilde og German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver 2cm Flak.
BFM angiver organisationen som 6./M. Flak A. 814, hvilket betyder, at der har været opstillet 3,7 cm Flak. Dette er den endelige konklusion i registreringen. (Se overvejelserne under Standplads til rådighed nedenfor.)
Reg nr: Type: Anvendt som:
27.04.43-45 Fl 242 Flak-Einh. Stand 3,7cm Flak
27.04.46 L 411A Scheinw. Std. 60cm
Kanonbunkerne Fl 242 er støbt i marts 1943 som den anden gruppe, og overdraget til tropperne den 20. august 1943 kun tre dage efter stillingen på Helshage.
Den 15. maj 1943 blev lyskasterbunkeren L 411A støbt. 26. oktober 1943 blev den overdraget til tropperne.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.04.45 27463 1110 Marine 570 05/03/1943 18/08/1943 20/08/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.43 27461 1071 Marine 570 14/03/1943 18/08/1943 20/08/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.44 27462 1070 Marine 570 25/03/1943 18/08/1943 20/08/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.46 27464 1072 Marine 680 15/05/1943 20/10/1943 26/10/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
6. Flak 3. deling - 3./6./M. Flak A. 814
Usikkerhed vedr. organisation. Områdets taktiske opbygning sammenholdt med oversigt over antal Flak tyder på 6./814.
BFM angiver sandsynligvis 7./814.
Kortet Verteidigungsbereich Hansted angiver 6./6./814 men har alle Flak-delinger under 6./814.
German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver 6./814 M. Flak A. som om delingen udgør et selvstændigt støttepunkt. Ingen andre middeltunge og lette flakdelinger angives heri med organisation.
Kystdefensionen har under 29. juni 1946 tilskrevet Amtet saaledes:
"Vedr. Frigivelse af et af Batterierne ved Hansted.
Kystdefensionen skal herved meddele, at der af militære Grunde ikke vil være noget til Hinder for, at det af den tyske Værnemagt anlagte 37 mm A.L. Batteri, beliggende ved Kysten ca. 1 km Nordvest for det østligste 10,5 cm A.L. Batteri, bliver frigivet efter nærmere Aftale med Chefen for Hanstedbatterierne."
Reg nr: Type: Anvendt som: Noter til reg:
Adgangen til stillingen anbefales fra 'knækket' ved Industrivangen - se pilen.
27.03.01-03 Fl 242 Flak Einh. Stand 3,7cm Flak Er i Bem. noteret under 7./M.Fl.A. 814, hvilker er en fejl!
27.03.03a   Brønd  
27.03.04 L 411A Scheinw. Std. 60cm 60 cm lyskaster evt. MG.
27.03.05 645 Std. f. Feldküche Er i BFP noteret bygget for 6. M. Fla. A 814.
Er muligvis spejlvendt ifht. standardtype.
Der er anvendt 90 m3 beton mere end standard.
27.03.05a Siegfried    
27.03.06
?
Bygningens konstruktion og anvendelse er ikke fastslået. (Se foto.)
27.03.07-09 58c MG-stilling
Kanonbunkerne Fl 242 er støbt i 6.-12. august 1943 og overdraget til tropperne den 26. november 1943 som den tredie gruppe til 6. Flak.
I mellemtiden er støbt bunkere lige øst og vest for 38 cm kanonerne og tættere på disse.
Lyskasterbunkeren L 411A er støbt den 11. september 1943 og overdraget til tropperne 14. december 1943.
Køkkenbunkeren 645 er støbt den 26. august 1944 men aldrig gjort færdig.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.03.02 27416 1022 Marine 570 06/08/1943 12/10/1943 26/11/1943 (7./M.Fl.A. 814) Artilleri
27.03.01 27415 1021 Marine 570 07/08/1943 12/10/1943 26/11/1943 (7./M.Fl.A. 814) Artilleri
27.03.03 27417 1023 Marine 570 12/08/1943 24/11/1943 26/11/1943 (7./M.Fl.A. 814) Artilleri
27.03.04 27418 1024 Marine 680 11/09/1943 10/12/1943 14/12/1943 (7./M.Fl.A. 814) Artilleri
27.03.05 27419 1246 Marine 695 26/08/1944

6./M.Fla.A. 814, Artilleri
På nedenstående kort "Befestigungsatlas Dänemark" dateret 28/06/1944 er vist en lyskaster ved bygningerne i stillingens sydvestlige hjørne.
Luftfoto af stillingen for 3./6./M. Flak 814 den 8. februar 1944.
Til højre midt i fotoet ses husene i Kællingdal. I nederste højre hjørne ses arbejderlejren i Hamborg og barakkerne for stillingen på Hjertebjerg.
Luftfoto af stillingen for 3./6./M. Flak 814 1954.

Brønd (03a)

Synlig kant af køkkenbunker (05).
(Fotos: Jørgen Lumbye 11/2013)

Afdækning af skorsten/ventilation i køkkenbunker (05).

Synlig kant af køkkenbunker (05).
Bagerst til venstre ses afdækning af skorsten/ventilation.

Siegfried Unterstand (05a)

Bunker (06)

Bunker (06)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
6. Flak 4. deling - 4./6./M. Flak A. 814
Reg nr: Type: Anvendt som: Noter til reg:
27.09.12 Fl 242 Flak-Einh. Std. Toppen bortsprængt. Tildækket for husbyggeri.
Gyvelvænget 62= Privat grund!
27.09.13 Fl 242 Flak-Einh. Std. Ejet af Jørgen Lumbye i perioden 1990-2003.
Gyvelvænget 92= Privat grund!
27.09.14 Fl 242 Flak-Einh. Std. Hjørne bortsprængt for vejbyggeri 20.-25. okt. 1965.
Gyvelvænget 18= Privat grund!
27.09.15 L 411A Scheinw. Std. 60cm  
Kanonbunkerne Fl 242 er støbt i juni 1943 og overdraget til tropperne den 30. november 1943 umiddelbart efter overdragelsen ved Pugdal og som den fjerde gruppe til 6. Flak.
Lyskasterbunkeren L 411A er støbt den 28. august 1943 og overdraget til tropperne 29. marts 1944.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.09.13 27533 1056 Marine 570 10/06/1943 25/11/1943 30/11/1943 6./M. Fla.A. 814, Artilleri
27.09.12 27532 1081 Marine 570 24/06/1943 05/11/1943 30/11/1943 6./M. Fla.A. 814, Artilleri
27.09.14 27534 1057 Marine 570 30/06/1943 25/11/1943 30/11/1943 6./M. Fla.A. 814, Artilleri
27.09.15 27535 1080 Marine 680 20/08/1943 25/03/1944 29/03/1944 6./M. Fla.A. 814, Artilleri

Dansk befalingsmand besigtiger i 1945 3,7 cm luftværnskanon (med sprængt rør) i bunker reg. nr. 27.09.13.
I baggrunden fra venstre ses kostforplejningen (varmeværket), by-huse (Molevej 16, 18 og 20), Würzburg Riese på 4 m tårn, administrationsbygningen (Molevej 15), smedeværkstedet, infirmeriet og by-huse (Molevej-Bødkervej).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Standplads til rådighed for 6./M. Flak A. 814
BFM angiver Gesch.-Bettg. 4 cm. De (planlagt) opstillede kanoner var 3,7 cm iflg. Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted. Standpladserne er muligvis en standard for 4 cm Flak.
BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
Hele stillingen er registreret efter 'Kortbilag 3, Lokalplan 1.1., Hvedemarken, Hanstholm', udarbejdet i forb.m. byggemodning af området.
Reg nr: Type: Anvendt som:
27.08.10-12 Gesch.-Bettg. Std. 3,7 cm Flak
27.08.13-15 Falkenhorst III

Wohnunterstd.
Underbringelse for mandskab.

Jeg benævner stillingen som standplads til rådighed.
Jeg tror ikke, at der har været opstillet kanoner i denne stilling.
Det er min overbevisning, at 3 - 3,7 cm Flak var opstillet ved Roshage (se 6. Flak 2. deling - 2./6./M. Flak A. 814 ovenover).
Helshage og Roshage er vigtige punkter for områdets forsvar, hvorfor det da også er her de første kanonbunkere Fl 242 bygges og overdrages til tropperne. Det vil derfor være relevant, at det middeltunge Flak 3,7 cm opstilles her. Det middeltunge Flak vil på denne måde være opstillet i hjørnerne af området omkring 38 cm batteriet, mens det lette 2 cm Flak er opstillet inde i dette område.
Det virker også ulogisk, at opstille to middeltunge Flak-delinger med kort afstand på samme højdepunkt.
Både Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted og German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver imidlertid 2 cm Flak ved Roshage.
Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted angiver 3,7 cm ved denne stilling på Tvedhøj (Hvedemarken), hvilket kan være udtryk for noget planlagt, mens German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 ikke angiver kaliber, hvilket kan bekræfte, at det ikke var opstillet kanoner.


Standplads for 3,7 cm Flak reg. nr. 27.08.12. (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)


3,7 cm Flak S.K. C/30 i fritstående Flak-stand reg. nr. 27.04.32.
I baggrunden ses 1. kanon 38 cm.
I oktober 1942 flyttes kanonen til stillingen i Pugdal (se kortudsnit 3), og der genopstilles ikke våben i den fritstående Flak-stand. (MCH 1238)

3,7 cm Flak i en bunker Fl 242. (MCH 1071)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye