Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Vejrtjenesten     Forsiden
Marinevejrtrop på Ræhr Skole
11/04/1942

Fra Marine-Intendanturstelle Thisted til Hr. Amtmand E g e d o r f, T h i s t e d.
Vedr.: Leje af 3 værelser på Ræhr Skole.
De 3 lokaler på Ræhr Skole, som er taget i brug, ønsker Kriegsmarine at leje på ubestemt tid.
Marine-Intendanturstelle Thisted beder amtmanden en udtalelse og en meddelelse om, med hvem lejeforholdet skal indgås.

27/08/1943

Fra Marine-Intendanturstelle Thisted til Thisted Amt, Amtmand Egedorf, T h i s t e d.
Vedr.: Vandforsyning til Marinevejrtrop Ræhr.
På jordstykket tilhørende Svend Dahl i Ræhr, overfor skolen, er opstillet en barak. Intendantur-Dienststelle beder om godkendelse til, at barakken kan tilsluttes vandforsyningen i Ræhr. Ledningsnettet er allerede udbygget frem til gårdene Toft Kristensen eller Schmied Jensen (afstand 150-200 m), så tilslutningen vil kunne ske uden problemer eller materieludgifter.
Vi går ud fra, at Ræhr By eller den danske stat ejer vandindvindingsanlægget.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
20/09/1943

Fra Marine-Intendantur Dienststelle
Til Thisted Amt, T h i s t e d.
Vedr.: Skolen i Ræhr.
Som bilag fremsender Marine-Intendantur Dienststelle en afskrift af en rapport fra Marine Wettertrupp Hanstholm og anmoder om, omgående at drage omsorg for at afhjælpe de uhedige forhold. De bedes meddelt, hvad der er foranstaltet.
(Se nedenfor 16/09/1943.)

16/09/1943

Fra Marine Wettertrupp Hanstholm
Til Marine Intendantur-Dienststelle, T h i s t e d.
Før indførelsen af undtagelsestilstanden ønskede Ræhr sogn at forbyde frk. Hilda Søe, der bor med sine forældre i en helt reglementeret lejet bolig i den nye Ræhr Skole, at lave mad til Marinevejrtroppen i denne lejlighed. “Skolen er ikke et pensionat for tyskere”, som det er blevet udtrykt.
Da et direkte forbud vel ikke synes tilrådeligt efter indførelsen af undtagelsestilstanden, bliver frk. Søe hindret i madlavningen. Skønt boligen, som allerede nævnt ovenfor, er lejet helt reglementeret, bliver køkkenet en til to gangen om ugen inddraget til et såkaldt madlavningskursus.
Så ankommer ca. 10 damer og piger ved 11:30 tiden og benytter køkkenet helt til aften. Af den grund kan middagen for vejrtroppen først laves en time senere. Ligeledes kan dens arbejde på disse dage kun udføres nødtørftigt. Dertil kommer yderligere, at alle fester og højtider (offentlige og private) fejres på skolen. Ikke blot forhindres tjenestestedet i sit arbejde, begivenhederne trækker ofte ud til hen på natten, og der bliver også brugt lys og varme, som den tyske værnemagt er kontraktlig forpligtet til at stille til rådighed.
Ræhr by har et missionshus med 2 store lokaler. Dette hus må være velegnet til alle fester og kurser. Det var tidligere benyttet af den tyske værnemagt, men har stået tomt i ca. et halvt år.
Marine Intendanturen anmodes om, med en skrivelse til Ræhr sogn at få afhjulpet disse uheldige forhold.

02/10/1943

 

 

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
21/10/1943

Fra Marine-Intendantur Dienststelle
Til Thisted Amt, T h i s t e d .
Vedr.: Ræhr sogns lejekontrakt med Kriegsmarine.
Intendantur Afdelingen fremsendte den 15. maj 1942 til den daværende sognerådsformand en lejekontrakt for de af marine-vejrtroppen påkrævede lokaler på Ræhr Skole. Kontrakten blev dengang ikke underskrevet af sognets repræsentant trods påmindelse. Afdelingen har indtil nu været indforstået med, at lejeforholdene kun beroede på en mundtlig aftale. Men efter de seneste begivenheder, hvor vejrtroppen, trods den klare dokumentation i Thisted Købstad Politi's protokol nr. 53 for, at hele balladen blot skyldes en lille intrige fra kogekonens side, har haft problemer med at benytte de lejede lokaler, må Afdelingen insistere på, at lejeforholdet bliver fastlagt med en skriftlig aftale.
Et kontraktudkast på tysk og i tre eksemplarer fremsendes med en anmodning om, at det bliver underskrevet af den ansvarlige sognerådsformand.
Hermed betragtes vejrtroppens problemer som afsluttet.

04/11/1943

 

 

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
06/12/1943

Fra Marine-Intendantur Dienststelle
Til Thisted Amt, T h i s t e d .
Vedr.: Ræhr kommunes lejekontrakt med Kriegsmarine.
Med henvisning til den mundtlige forhandling med sognerådsformanden i Ræhr på dennes kontor, fremsendes som bilag et nyt udkast til en lejekontrakt med kommunen, udfærdiget i overensstemmelse med de mundtlige aftaler. Der anmodes om at sørge, at den bliver underskrevet af aftaleparterne.

 

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
08/03/1944

Fra Marine-Intendantur Dienststelle
Til Thisted Amt, T h i s t e d .
Vedr.: Lejekontrakt med Ræhr kommune.
Afdelingen sender som bilag en kopi af i lejekontrakten på tysk og dansk om anvendelse af klasseværelser i Ræhr med anmodning om at sørge for videresendelse af kontrakten til udlejeren.

13/03/1944

Fra Marine-Intendantur Dienststelle
Til Thisted Amt, T h i s t e d .
Vedr.: Lejekontrakt med Ræhr kommune.
Forudg.: Telefonsamtale Insp. B e c k og Hr. amtmand E g e d o r f.
Med henvisning til den mundtlige forhandling med sognerådsformanden i Ræhr på dennes kontor, fremsendes som bilag et nyt udkast til en lejekontrakt med kommunen, udfærdiget i overensstemmelse med de mundtlige aftaler. Der anmodes om at sørge for, at den bliver underskrevet af aftaleparterne.
1 bilag.

  Bem. v/JL: Der foreligger ikke dokumentation for, om lejekontrakten nåede at blive underskrevet!
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye