Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Den fysiske opbygning af forsvarsområdet   Forsiden
Siden påbegyndt 29/02/2012 - udbygges løbende med meget materiale!!
Referater fra byggemøder og andre notater vedr. byggeri og byggeplaner
Oversigt over skrivelserne.
09/11/1940 Byggeforetagenet i Hanstholm.
18/12/1940 Overdragelsesforhandling. Byggeprojekt: Peilstelle Hamborg.
21/12/1940 Vedr. Vinduesåbninger i bygningerne til det tunge Batteri Hansted.
09/01/1941 Transporten af kanonerne til Batteri Hansted fra fastlandet til byggepladsen.
01/02/1941 Overdragelsesrapporter 1-4 vedr. byggeriet i Hanstholm.
20/03/1941 Afklaring af alle de verserende tekniske enkeltspørgsmål vedr. byggeriet af Batteri Hansted med tilhørende anlæg.
28/03/1941 Bemærkninger til mødet 20/03/1941.
16/04/1941
Møde hos OKM FWa den 17/ og 18/03/1941.
26/06/1941 resterende byggeri i Hansted.
11/10/1941 1) opstilling af skabe og stativer til håndgranater og geværer 2) synsfeltet fra ildlederen.
22/10/1941 Friskluftsforsyningen i bygningerne.
08/11/1941 Trædøre til bunkerindgangene.
29/05/1942
Ammunitionsbunkere i træ ved Nytorp.
16/07/1942 Bygning af befæstnings-kabelgrave.
16/08/1942

Byggeredegørelse over den feltmæssige befæstning af kampmidlerne og om opstilling af barakker
for 1. til 4. Batterie M. Flak. A 814, Hanstholm.

19/09/1942 Underbringelse af ammunition i fæstningsafsnit Hanstholm.
30/09/1942 Underbringelse af ammunition i fæstningsafsnit Hanstholm.
13/10/1942 Nyopførelse af ammunitionsrum i afsnit Hanstholm.
15/10/1942 Byggeindberetning over den feltmæssige befæstning af kampmidlerne og opstilling af mandskabsbarakker i 1.-4. batteri under M. Flak A. 814, H a n s t h o l m, for perioden 16.9.42 til 15.10.42.
19/10/1942 Nyopførelse af ammunitionsbunkers og -rum i afsnit Hanstholm.
23/10/1942 Status for byggeriet i Hansted.
25/10/1942 Nyopførelse af ammunitionsbunkere til Flakbatterierne i afsnit Hanstholm.
26/10/1942 Nyopførelse af ammunitionsbunkere til Flakbatterierne i afsnit Hanstholm.
30/10/1942 Liste over bygninger planlagt, men endnu ikke rekognosceret.
15/11/1942 Nybygning af ammunitionsrum i Afsnit Hanstholm.
18/12/1942 Nybygning af ammunitionsrum i Afsnit Hanstholm.
19/12/1942 Underbringelse af mandskaber, ammunition, forplejning og brændstof i mandskabsbunkere og ammunitipnsbunkere.
25/01/1943 Mangler i Arko-Gefechtsstand.
26/01/1943 Bombesikker underbringelse af kommunikationsmidlerne.
19/02/1943 Div. emner vedr. byggeriet.
10/03/1043 Plan for byggeri af betonbunkere i Hansted.
23/03/1943 Ildlederbunker 1. og 3. Batteri M.A.A. 118.
26/03/1943 Ansøgning om opførelse af massive fæstningsbygninger til Ugruko og staben ved M.Flak.A. 814.
26/03/1943 Massive bunkersbyggeri ved M. Flak A. 814.
12/04/1943 Besøg af Dienststellenleiters der Mar.Fest.-Pi-Gruppe Kopenhagen, Hauptmann Dr. Wempe.
20/04/1943 Om nødtørftig befæstningsbyggeri i Afsnit Hansted.
30/04/1943 Leitstand, kanonopstilling og ammunitionsbunkere ved Batterie Hanstholm I.
17/07/1943 Påkrævede feltmæssige arbejder ved befæstningsbyggeriet.
31/07/1943 Belægning af indkvarteringsbarakkerne i støttepunkterne.
08/10/1943 Belægning af indkvarteringsbarakkerne i støttepunkterne.
13/10/1943 Støttepunktslignende udvidelse af den uden for HKL liggende velfærdshal.
18/10/1943 Belægning af indkvarteringsbarakkerne i støttepunkterne.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
9. november1940
Fjernskrivelse fra Major Hoeland, Festungsbaustab Cuxhaven, p.t. Festungsbaudienststelle Esbjerg.
Til
Oberkommando der Kriegsmarine, B e r l i n.
Kommando der Marinestation der Nordsee, Oberfestungsbaustab, W i l h e l m s h a v e n.
Küstenbefehlshaber Nordfriesland, Cuxhaven.
Marinebefehlshaber Dänemark, K o p e n h a g e n.
Til orientering som notat til:
Küstenbefehlshaber Nordfriesland, Festungsbaustab, Cuxhaven.
Kommandant im Abschnitt Westdänemark, Esbjerg.
Unterstab Hanstholm. >>>
Vedrørende byggeforetagenet i Hanstholm meldes og foreslås:
Landskabskote for planlagt centrum for kanonbrønd: G1: 36,65, G2: 31,90, G3: 28,90, G4: 31,20
Foreslået kote for røraksel: G1: 41,50, G2: 38,00, G3: 36,50, G4: 35,50
Leitstd. kote for udkigshøjde: 28,50
Afstandene mellem kanonerne er 300 m, 290 m og 274 m.
Der anmodes om hurtig godkendelse, da O.T. har en stor arbejderstab på byggepladsen.
Det planlægges desuden, at lægge de fire ammunitionsrum på hovedskudsretningssiden, da det giver en gunstigere vejføring.
De planlagte højder har endnu ikke kunnet drøftes med O.T., da der ikke var en repræsentant til stede, og da der heller ikke foreligger endegyldige tegninger.
Det foreslåede indpasser sig godt i landskabsformerne.
Hvis der skal være samme rørhøjde, vil det betyde, at G4 kommer til at stå ca. 7,50 m over landskabet, og at der for G1 skal foretages en 9 m dyb udgravning i kridtklippen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Thisted, den 18. december 1940. Bauleitung der Luftwaffe, Thisted.

Overdragelsesforhandling.
Ifbm. det i dag afholdte overdragelsesmøde på vand-flyvepladsen i Thisted offentliggøres følgende:
Følgende tidligere mundtligt overdragede byggesager blev overdraget:
Byggeprojekt: Peilstelle Hamborg.

Efter en grundig gennemgang blev følgende fastslået som nødvendige ændringer og tilføjelser for at opfylde den planlagte anvendelse bygninger og konstruktioner:
1) Udebelysning med blåt lys foran garageporten mangler, er imidlertid meget påkrævet.
2) Af hygiejniske grunde er det meget påkrævet at afdække en del af hylderne i spisekammeret med fluenet.
3) Ydervæggene er skrumpet så meget ved indtørring, at vind og regn trænger igennem, her synes det ydre paplag på væggene at mangle.
4) Ifbm. sløringen af tårnene med forskallingsbrædder er den i tårnet værende åbning til at udtage apparaturet lukket næsten til. Af indsatsberedskabsmæssige grunde må åbningen kunne klappes ud.
5) Arealet foran vognhallen er så ringe, at de i stillingen værende 2 Nachrichtengerätewagen (længde ca. 8,5 m) ikke kan køre ind i hallen. Det skal omgående udbedres.
6) Et oliemaleri til officershjørnet i kantinen. >>>

Ovenstående efterarbejder bliver udført af den stedlige byggeledelse inden ……
Desuden har brugerne derudover udtrykt følgende ønske, som ikke hører under de planmæssige arbejder og derfor må godkendes af højere myndighed:
…………………………
Yderligere krav blev ikke fremsat af den overtagende part.

Med til overdragelsen foreligger:
Materiel- og apparatfortegnelse bilag a)
Bygningsbeskrivelse bilag b)
Tildelingsplaner bilag c)

Dette overdragelsesnotat er udfærdiget i to eksemplarer.
……..Bilag.

Godkendt af den modtagende part:
gez. Wilke, Leutnant
af den afgivende part:
Byggeledelsen Luftwaffe Thisted
i.V.gez. Müller, Byggeleder dipl. ing. Pfeil og dipl. ing. Müller.
F.d.R.d.A.: Silia
Lt. og delingsfører
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bilag c - Bygningsbeskrivelse.
Iht. overdragelsesforretning af 18. december 1940 overdrages: Peilstelle Hamborg.
Indledning. Om byggeriet anføres her disse kortfattede detaljer:
1. Beboelsesbarak: I træ, dobbeltvægge med tørvefyld, fladt tag med dobbelt paplag, trægulv lagt i pilemønster. Køkkenafdeling med betongulv og flisebelægning. Dertil komfur, kogekeddel og vaskeri. Mørkelægningsskodder. Bygningen dækkes af en splintervold. Med i overdragelsen er både elektriske installationer og vandforsyning og kloakering.
2. Garage: Almindelige retningslinier. Betonfundamenter og -gulv, soklel i murværk, derefter byggeri i træ med pladebeklædning og cementpuds, tagdækning: forzinket jernplade.
Garagen skal have varmluftsopvarmning og elektrisk lys samt tilslutning af vand og afløb. >>>

3. Toilet- og vaskebarak. I træ på massivt fundament med betongulv samt håndvaske, vaskebaljer og brusere med varmt vand, dertil det nødvendige antal toiletter.
4. 2 pejletårne og maskinhus. Speciel træbyggeri på betonfundamenter beklædt med camouflagebrædder. Maskinhus: Trægitterværk med indvendig eternitbeklædning og med betongulv.
5. Dækningsgrave mod beskydning fra luften iht. byggeledelsens standardbeskrivelser.
6. Indretning af pladsen og veje: på den efter de lokale forhold mest hensigtsmæssige måde.
7. Indhegning af området med et efter de lokale forhold almindeligt træhegn med låger.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
21. december 1940 udsender Küstenbefehlshaber Nordfriesland – Festungsbaustab - denne skrivelse vedr. vinduesåbninger i bygningerne til det tunge Batteri Hansted:
Baseret på de forelagte tegninger af 13/12/40 af ildlederen er det besluttet, at beredskabsrummene ingen vinduesåbninger skal have.
Under det ovennævnte møde slog Generalmajor Vara ellers fast, at alle beredskabsrummene skulle have vinduesåbninger.
Det foreslås derfor, at beredskabsrummen i både ildlederen og ved kanonerne forsynes med en vinduesåbning på 0,80 x 0,60 m med foranliggende lysskakter (lyskasser). >>>
Anordningen med disse åbninger vil betyde, at indkvartering i beredskabsrummene kan ske med det samme også i tilfælde af en forsinket levering af ventilationsanlæggene, og give en vis sikkerhed i tilfælde af udfald i ventilationssystemet. Erfaringerne fra Battr. Zenker på Sild har vist, at en sådan foranstaltning er absolut nødvendig.
Da sagen er påtrængende anmodes om meget hurtig beslutning og godkendelse. Festungsabschnitt Hansted har af Festungsbaustab fået anvist først og fremmest at planlægge med vinduesåbninger.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kopenhagen, den 9. Januar 41. Marinebefehlshaber Dänemark. Festungsbaustab Dänemark.
Referat af mødet for behandlingen af transporten af kanonerne til Batteri Hansted fra fastlandet til byggepladsen. Geheim!
Deltagere:
Fra Marbef. Dänm. Korv. Kapt. V o e l s c h, Korv. Kapt. Schulze (zeitweise), Hauptmann Breden
Fra Transportkommandantur Kopenhagen Hauptmann Herzog
Fra Bahnbevollmächtigten der Deutschen Reichsbahn in Khagen Reichsbahnrat Claus
Milit. Aufbauleiter Batterie Hansted Freg. Kapt. Nimz
Fra Festungsbauabschnitt Hansted Hauptmann Roggatz

Mødet var baseret på det af O.K.M. forelagte belastningskema fra Fa. Krupp. Ifølge dette belastningskema kan en belastning på ca. 230 to. komme på tale. Iflg. den jernbanesagkyndige Reichsbahnrat Claus’s beregninger vil der optræde spændinger på mere end 2.000 kg pr. cm2 i brokonstruktionerne, et niveau der ikke er tilladt. Disse beregninger vedrører broer nord for Aarhus. De samme begrænsninger gælder for Syd-Nord-strækningen fra Tønder, så jernbanetransporten kan kun gennemføres frem til Aarhus.
Derfor er der følgende muligheder for gennemførelse af transporten:
1.) Transport fra Essen til Kiel med jernbanerne. I Kiel omladning og transport til vands gennem Østersøen til Thisted. Dér losses af en flydekran med tilstrækkelig kapacitet. Flydekranen skal være til rådighed og skal leveres fra Tyskland. På grund af vandforholdene i Limfjorden kræver det imidlertid forinden omfattende uddybningsarbejder, så denne rute kan ikke anbefales.
2.) Transport med jernbane til Aarhus. Dér omladning til blokvogne, hvortil der skal være en portalkran i Aarhus. Videre transport over land til Hansted. Dette er ikke mere muligt, fordi vejbroer ikke har den nødvendige kapacitet og en forstærkning af de pågældende broer ikke kan komme på tale, da for eksempel alene en forstærkning af broerne over Limfjorden er for vanskeligt og tidskrævende.
3.) Transport af kanonerne med jernbane til Kiel eller Aarhus eller en færgehavn (f.eks Warnemünde). Dér læsses rørene på blokvogne, som overføres til færgen. Transport ad søvejen til Nørresundby. Dér losses >>>
over en frontrampe (som skal være til stede og være afprøvet) og videre transport over land til Hansted (byggepladsen). Med denne løsning skal de mellem Nørresundby og byggepladsen beliggende broer tilsvarende styrkes. Desuden skal vejforløbet testes for bæredygtighed og de derværende kurver testes for fremkommelighed.
4.) Jernbanetransport til Kiel eller Aarhus. Omlastning med flydekran (forventes at blive stillet fra Tyskland) til skib, søtransport til Nørresundby, dér omlastes med kran på blokvogne og videre til byggepladsen som i punkt 3.)
Sammenfattende bemærkninger:
Da vandvejen via Thyborøn er udeladt, fordi vandforholdene ikke tillader en sådan transport, kan følgende fremgangsmåde anbefales:
Omlastning til søtransport i Kiel, Aarhus eller en færgehavn. Igen omlastning til landtransport i Nørresundby. Herfra landtransport med bro- og vejforstærkning til byggepladsen. Hvorvidt en kran er nødvendig for håndteringen, eller mere sandsynligt hvis det på grund af mangel på tunge flydekraner ikke er en flydekran, er det muligt for enden af jernbanelinien at omlaste den tunge last til blokvogne og køre de lastede blokvogne - efter ombygning/indretning af færgeanlægget og en færge - direkte om bord og fra borde: med det kræver en afprøvning.
For gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger og undersøgelser står Festungsbaustab Danmark, efter aftale med kaptajn Breden.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hansted, den 1. februar 1941
Overdragelsesrapport.
Dags dato blev opgaverne overdraget fra lederen af Festungsbauabschnitt Hansted til lederen af Pi-Stabes 26.
Samtlige hemmelige aktstykker, offentlige aktstykker, planer og hemmelige tegninger blev iht. bilag til Protokol Nr.1 til overdraget til Pi-Stab.
Byggeriet befinder sig som beskrevet på følgende stade:

1. Det tunge Batteri,
G. 4 Jordarbejdet er afsluttet. Arbejdsbunden er lagt. Kanondelen er støbt, så langt den efterfølgende montage pt. tillader det. Maskinblokken er jernbundet og forskallet undtaget dækket. Ved ammunitionsrummene er der foretaget forstærkning af underlaget.
G. 3 Jordarbejdet er bort set fra nogle småting i det store og hele færdigt. Arbejdsbundene under kanonblok, mandskabsblok og maskinblok er færdige. Kanonblokken er støbt færdig, så langt montagen tillader det.
G. 2 Jordarbejdet er afsluttet. Arbejdsbunden færdig. Jernbindingsarbejdet ved kanonblokken er påbegyndt.
G. 1 Jordarbejdet er bort set fra nogle uvæsentlige småting færdig.
Ildleder: Jordarbejdet er i gang. Planlagte udgravningsdybde ca. 5 meter.
Det skal bemærkes, at tågehornet ved siden af ildlederen midlertidig er flyttet. Det skal via Marinebefehlshaber Dänemark i København afklares, hvortil tågehornet endegyldigt skal flyttes.
Tilkørselsveje: Tilkørselsvejen til G 4 er færdiganlagt. Planering af vejen til G 3 er afsluttet. Den ene side af vejen er støbt. Planeringen af vejene til G 1 og G 2 er afsluttet. Tilkørselsvej til ildlederen er endnu ikke påbegyndt.
Wirtschaftshof: Af gårdanlægget med administrationsbygningerne er bygningen ud mod vejen færdig op til dækket. Dækket er endnu ikke lagt.

Følgende skal præciseres:
a) Vandforsyningen.
For det første tages vand til byggeriet fra den i området foran G. 4 af Festungsbauabschnitt borede brønd, der har en omtrentlig ydeevne på 15 cbm i timen. Det kan forventes, at den brønd, som Firma Sager & Woerner pt. har boret ikke langt fra den gamle mole kan dække den nødvendige vandforsyning ved at bore yderligere en brønd i området foran G. 1. Opgaven med installeringen er givet til A.E.G. Bekræftelsen på opgaven ligger i sagsakterne. En undersøgelse af brøndvandet er nødvendig. Et sæt materialer til undersøgelserne er allerede tilsendt fra den ansvarlige Stelle der Wehrkreises X og ligger hos batterilægen.
På et møde med Herrn General Vara er der henvist til, at hvad angår vandforsyningen kan området tæt på batteriet komme på tale. Fra boringerne er der hidtil set bort fra de forholdsvis lange forsyningsstrækninger. Den gamle brønd syd for redningsstationen er uddybet med 11 meter. Prøvepumpninger har ikke vist brøndens tilstrækkelige ydeevne.
b) Kloakering.
Det er af Festungsbauabschnitt planlagt, at kloakere for G. 1 og G. 2 i det umiddelbare forland og tilslutte Wirtschaftshof og de andre bygninger, der skal opføres i nærheden til et kloaknet sammen med G. 2, G. 3 og ildlederen. Planlægningen af kloakeringen er overdraget til A.E.G. Ordrebekræftelsen ligger ved sagsakterne.
c) Det skal bemærkes, at et komplet sæt tegninger, som skulle være afsendt af O.K.M. den 29.11.40 under betegnelsen FWa Geheim Nr. 33o3/40, indtil nu ikke er fremkommet. O.K.M. er bedt om at indlede en undersøgelse.
d) Det næste bliver fastlæggelse af forbindelsen mellem ammunitions-depoterne og kanonerne, som efter General Vara’s bestemmelse skal være med en smalsporsbane.
Herr Lasanske fra Firma Sager & Woerner har lovet at forespørge til og melde tilbage vedr. de maksimale stigningsgrader for en sådan smalsporsbane.
e) Byggevejene skal efter General Vara’s bestemmelse dækkes med sand. Kranbanepillerne skal blive stående og enten tildækkes eller sløres.
f) Pejlestationerne er rekognosceret af major Hoeland og forelagt O.K.M. til godkendelse. På stedet (i terrænet) er pejlestationerne ikke markeret. Afsnitskommandanten er bedt om at komme herover så snart som muligt for at tiltræde de rekognoscerede lokaliteter.

II. Skinanlæg:
Skinanlægget er under udarbejdelse. Fastlagt er strømforsyningen fra transformator til skinanlægget. En skin-vej er ved at blive anlagt. Der skal også opstilles skure i skin-forskalling. En plan over skinanlægget overdrages som bilag til Overdragelsesrapport Nr. 2. Planer over tilslutning og belysningen i skinanlægget forefindes i: Baustellenbeleuchtung blad 245 G 140/41 - blad 169 G 91/41 og blad 161 G 88/40. >>>

III. Luftværnskanoner (Flak):
Som foreløbig luftværnsskyts er der bygget 4 lette standpladser for 2 cm kanoner, og af disse er pt. 2 besat.
I batteriområdet, som blev angivet af O.K.M. med skrivelsen af 25.11.40 blad ??, er der 4 stk. 7,5 cm Vickers-Armstrong kanoner med ildleder, 2 150 cm og 2 60 cm lyskastere en kommandopost og 2 luftværnskanoner. Desuden en administrationsbarak og 3 ammunitionsrum.
Den aktuelle status for byggeriet fremgår af Overdragelsesrapport Nr. 2. Der skal planlægges for en egentlig kommandostation. En meddelelse fra Abschnittskommandanten vedr. pladsbehov foreligger i akterne om Flakschutz, blad 189 af 10.1.41.
Der foreligger en ansøgning hos Marinebefehlshaber Dänemark i København om at flytte eller nedtage redningsstationens mast i Hamborg, da masten kraftigt begrænser effektiviteten for den der opstillede 150 cm lyskaster.

IV. Til indkvartering af de på byggepladsen senere beskæftigede firmaer, deres kontorer og medarbejdere ligesom indkvartering af eget mandskab er følgende foranlediget:
a) Beboelse i villaen “Adda” i Hansted er lejet. Lejen er endnu ikke endelig fastsat. Forhandlingsdokumenterne ligger ved garnisonsforvaltningen i Thisted.
Der er ved siden af villaen “Adda” opstillet og under ombygning en 70 mands-barak tilhørende Festungsbaustab Cuxhaven. Denne barak må betragtes som værende færdig og skal afregnes særskilt.
b) Til at huse A.E.G.’s kontorlokaler og materiel er opstillet og ombygget en kontor- og lagerbarak af en 40 mands barak ligeledes tilhørende Festungsbaustab Cuxhaven.
c) Til at huse forretningslokalerne til MAZA, Krupp og O.K.M./Bauaufsicht W er bygningen af to 40 mands-barakker, som er modtaget fra Festungsbaustab Cuxhaven’s lager, afsluttet.
d) Som lagerbarakker for MAZA, Krupp og Festungsbaudienststelle er bygget 3 store lagerskure, som delvis er færdige delvis under opbygning.
e) Til indkvartering af medarbejdere fra Krupp og MAZA og af lastvognschauffører o. lign. er opbygget 3 40 mands-barakker, som er modtaget fra Festungsbaustab Cuxhaven’s lager. Byggeriet er omtrent færdig.
f) Desuden er en Wirtschaftsbaracke med køkken og kælder og fællesrum under bygning.
Yderligere en 40 mands barak er af Festungsbaustab Cuxhaven stillet til rådighed for Pi-Stab 26 til indretning af kontorlokaler i Thisted.

Alt i alt har den nye Pi Stab 26 således fået følgende barakker stillet til rådighed fra Festungsbaustab Cuxhaven’s lager:
1.) En barak som Wirtschaftsbaracke for Flakbatteriet.
2.) En 70 mands-barak som kontorbarak ved siden af villaen “Adda” i Hansted.
3.) 7 stk. 40 mands-barakker som kontor- og beboelsesbarakker. (En udredning vedr. disse barakker ligger højere oppe i systemet.)

V. Værkstedsbygning:
En værkstedsbygning for MAZA er her indrettet efter angivelser fra Freg. Kapt. (W) Nimz, militær byggeleder ved batteriet. Indretningen er ikke i overensstemmelse med den af O.K.M. godkendte indretning.

VI. Regnskabsførerens opgaver er overdraget iht. Overdragelsesprotokol bilag 5. 70 mands-barakken ved siden af villaen “Adda” vil blive fuldt ud afregnet. Alle øvrige konti forbliver åbne. Byggeforskrifterne for de enkelte bygninger fremgår af Overdragelsesprotokol Nr. 5.
Hermed bliver ledelsen af nybyggeriet ved Batteri Hansted

Hansted, den 1. februar 1941
overdraget:
gez. R o g g a t z
overtaget:
gez. K u p p e
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hansted, den 1. februar 1941.
A f s k r i f t !
O v e r d r a g e l s e s r a p p o r t - Protokol Nr. 2
Ved Festungsbau-Abschnitt Hansted Abtlg. S.-Batterie blev de ved Festungsbaudienststelle Hansted nedenfor anførte byggerier overdraget til videreførelse eller påbegyndelse af arbejdet:

1.) 4 kanonbygninger G. 1 til G. 4 med tilhørende tilkørselsveje.
Byggebefaling O.K.M. F Wa I/II Nr. 2823/40 af 1.11.40 geh.
2.) 1 Ildlederbygning
Byggebefaling O.K.M. F Wa I/II Nr. 2823/40 af 1.11.40 geh.
3.) 4 pejlestationer
Byggebefaling O.K.M. F Wa I/II Nr. 2823/40 af 1.11.40 geh.
4.) 2 ammunitions-depoter
Byggebefaling O.K.M. F Wa 3213/40 geh. af 25.11.40
5.) Gefechtsverbandsraum
Byggebefaling O.K.M. F Wa 3213/40 geh. af 25.11.40
6.) Flak-skyts
Byggebefaling O.K.M. F Wa 3213/40 geh. af 25.11.40
Bilag O.K.M. F Wa 3261/40 g. af 18.12.40 (Møde med General Vara af 23.11.40)
7.) Wirtschaftshof
Byggebefaling O.K.M. F Wa 3538 g/40 af 25.11.40
Bilag O.K.M. F Wa 3261/40 g. af 18.12.40 (Møde med General Vara af 23.11.40)
8.) Artilleri-værksted
Byggebefaling O.K.M. F Wa (IIa) 114/41 geh. af 10.1.41
9.) Skinanlæg
Byggebefaling: Samme som byggebefaling til 1). >>>

Efter at den herliggende deling af byggetropperne skal trukkes ud, skal der træffes andre foranstaltninger vedr. udførelsen af arbejderne.
De grundliggende arbejder og betonarbejderne (rå-bygninger) til pkt. 1) til 5) ligesom kranbanerne (i samarbejde med Fa. Krupp og major Jacobi - O.K.M.) udføres af O.T.
Maskinanlæggene, vandforsyning og kloakering inde i og uden for bygningerne, strømforsyning, opvarmning og signal- og alarmanlæg til 1) til 5), samt belysning ved skinanlægget udføres af A.E.G.
Monteringen af kanonerne samt opbygning af ståltårnet for kanonerne foretages af Firma Krupp. Tilsynet med kanonmontagen udøves af MAZA og O.K.M.
Ansvarlig for transport og levering af kanonerne er MAZA og Festungsbaudienststelle Hansted i samarbejde med Firma Krupp.
Opgaverne til 6) til 8) bliver udført af entreprenører.
Skinanlæget udføres af den her stationerede byggetrop indtil dens afrejse.
Den overordnede byggeledelse ligger hos Festungsbaudienststelle Hansted.

For overdragelsen:
gez.
Feldw.

Godkendt!
gez. R o g g a t z

For overtagelsen:
gez. K ö n i g
S. F. (G)

Godkendt!
gez. K u p p e

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hansted, den 1. februar 1941.
Overdragelsesprotokol for byggeriet af Batteri Hansted.
Protokol Nr. 3. Overdragelsesrapport.
De i originalrapporten anførte danske firmaer, der var entreret til at udføre arbejderne, er ikke nævnt her på siden!

Den 1. februar overdrages byggearbejdet vedr. al luftværnsskyts (Flakschutz) ved det tunge Batteri Hansted af Festungsbauabschnitt Hansted til det nyoprettede Festungsbaudienststelle. Typerne på bygningerne og deres status for byggeriet bliver beskrevet i det følgende:

1.) 4 Fla M.W.-standpladser.
med indkvarteringsbarakker ved de store kanonstandpladser.
Leveret: det tildannede bygningstræ, fundamentbeton, bokse til ammunition, sløringsmaterialerne.
Arbejde til udførelse:
Udgravningen til og støbningen af fundamenter.
Opstilling af barakker og kanonstandpladser.
Opstillingen af bokse til ammunition. Ammunitionsboksene er færdigfremstillet på værkstedet og bliver leveret en af dagene.
Sløringen. Sløringsmaterialerne er færdigfremstillet.
Tømrerarbejdet er i det store og hele afsluttet.
Splitterbeskyttelsen ved 2 standpladser.


2.) Det tunge Flakbatteri med dertilhørende bygninger.
a) 4 kanonstandpladser og en ildleder.
Som sokkel får hver kanon med spredelavet 5 betonpiller, ildlederen 2 betonpiller, resten udføres i træ.
Betonarbejdet er færdig.
Arbejde til udførelse:
Tømrerarbejdet og de dertil nødvendige jordarbejder.
Ammunitionsboksene og dækningsrummene ved kanonerne er endnu under opbygning.
Ildlederen er under bygning.
b) 5 indkvarteringsbarakker, en ved hver kanon og til ildlederen. For så vidt muligt at undgå knuste ruder ved skydning, er ildlederbarakken forsænket 2 meter i jorden. Barakkerne ved kanonerne har ingen vinduer i væggene, der vender mod kanonerne.
Arbejde til udførelse:
Jordarbejder og betonfundamenter.
Tømrerarbejdet ved de 4 barakker ved kanonerne.
Tømrerarbejdet ved ildlederbarakken.
Malerarbejdet inde.
Adgangstrappen er afgivet som en særlig ordre.
Betonfundamenterne og tømrerarbejdet, ligesom trapperne til 4 barakker er færdigfremstillet, 3 barakker indflyttede, malerarbejdet er under udførelse, hvad angår jordarbejdet mangler pga. den strenge frost endnu at anlægge skråningen 1:1 med en lille vold og planeringen af området. Når disse arbejder er færdige skal der sløres med vævet stof af jute. Stoffet er bestilt gennem den nye stabs forsyningsafdeling. Kloarkering og belysning se under g) og i).
c) 3 ammunitionsbarakker, er pga. den hårde kridtgrund kun forsænket 2 meter. Gavlene, som rager 1,50 over landskabet, bliver afskærmet og sløret med en jordvold (jord er der rigeligt af) og opspændt jutelærred.
Status for byggeriet: 1. barak: Jordarbejdet er færdigt til og med skråning og planeringsarbejder, barakken færdig som rå bygning. Anden og tredie barak: Jordarbejdet endnu ikke færdigt.
d) Kantinebarak: En tidligere 70 mands-barak, nedtaget og sendt af mandskab fra 3. Marine-Bau-Kompanie 314 fra Batteri Wittdün ved Hörnum på Sild, opstillet med hjælp af 4 tilkommanderede soldater på dagløn.
Til beskyttelse ved luftangreb og til forråd er der udgravet kælder, som er isoleret mod grundvand. Luftbeskyttelsesrummet kan rumme 40 mand, hvis der som forskriftmæssigt regnes med 3 cbm. rum pr. mand.
Arbejde til udførelse:
Jordarbejder, kælder incl. jernbetondæk og opmuring.
Tømrerarbejdet. Manglende trærist bliver leveret.
Rundjern til kælderdækket leveres gennem Festungsbau-Abschnitt.
Jerndøren til kælderen (luftbeskyttelsesrummet ) leveres gennem Festungsbau-Abschnitt.
Kælderen undtagen dækket og de 2 adgangstrapper udvendig (beton) og indvendig (træ) er færdig. Tømrerarbejdet er med undtagelse af køkkenet og enkelte mindre arbejder færdig. Ligeledes 6 tilhørende lokaler.
e) Udvidelse af kantinebarakken eller opførelse af yderligere en barak er foreløbig blevet afvist af Festungsbaustab Cuxhaven. Ifølge skrivelse af 24.1.41 fra afsnitslægen i Esbjerg bliver i det mindste 1 infirmeri nødvendigt.
Yderligere ønsker fra batterichefen kan samtidig blive vurderet for deres nødvendighed og forlægges den nye Festungsbaustab.
f) Toilet- og vaskebarak med badeovn og 2 brusere er godkendt.
Udformningen står det nye Festungsbaudienststelle for.
g) Kloakering ved samtlige anlæg er nødvendig pga. den uigennemtrængelige kridtgrund i 0,8 til 1,0 meters dybde. Cementrørsledningen i gennemsnitlig 2,5 m dybde fra kanonbarakkerne til under vejen Hansted-Hamborg og videre er ikke iværksat, da der om den videre gennemførelse endnu ikke er afgjort noget, måske et samarbejde med A.E.G. Kloakering mulig. Under samtlige barakker er der et drænende jordlag. >>>

Arbejde til udførelse:
Drænarbejdet ved de 5 indkvarteringsbarakker.
De øvrige ledninger incl. brønde og drænrør.
Dræningen om de 5 indkvarteringsbarakker er færdig, anlæggelsen af de øvrige ledninger i batteristillingen er påbegyndt.
h) Vandforsyning ved tilslutning til Hansteds vandledningsnet skal afprøves. N.N. har fået til opgave at sikre, at der dagligt kan leveres 3 cbm vand.
i) Tilslutning af lys fra det stedlige net gennem luftledninger til den forreste ammunitionsbarak, derfra ført i jordkabel til batteriet.
Belysningen i de 5 indkvarteringsbarakker er færdigindlagt, ligesom i de færdige lokaler i administrationsbarakken.
Kabelet til batteriet er pga. frosten endnu ikke nedgravet.
k) Tilkørselsvejen fra Hamborgvej til batteriet er pga. frosten ikke påbegyndt.

3.) 2 150 cm lyskasterstandpladser med tilhørende bygninger, deraf en i klittere mellem Hansted og det tunge batteri, den anden på højen med signalstation ved Febbersted bagved Hamborg.
(Signalstationen skal demonteres.)
a) 2 lyskasterstandpladser: Træpodium med 2 beskyttelsesrum i jernbeton.
Begge podier er under bygning, betonarbejderne er pga. frosten endnu ikke påbegyndt.
b) 2 standpladser for lytteapparater med sløring.
1 standplads er færdiglavet undtagen planering af det overskydende jord, ved den anden standplads arbejdes der.
c) 2 standpladser for pejlekikkert med betonpille.
1 standplads er færdiglavet undtagen betonpille, ved den anden standplads arbejdes der.
d) 2 indkvarteringsbarakker.
Begge barakker er færdige som rå bygninger.
e) 2 aggregat-barakker.
Begge barakker er færdige som rå bygninger.

4.) 2 60 cm lyskasterstandpladser, med indkvarteringsbarakker, syd for kanon 3 og øst for kanon 1.
Den sidstnævnte standplads anlægges som højtliggende over taget på indkvarteringsbarakken.
Bygning af 2 indkvarteringsbarakker og 1 tårn.
Bygning af 1 lyskasterstandplads.
Bygningen af den ene indkvarteringsbarak er færdig som rå bygning. Bygningen af den anden er påbegyndt. 1 lyskasterstandplads er færdig.
2 aggregat-barakker forventes at blive bygget. Byggeriet er endnu ikke givet fri.

5.) 2 Fla. M.W. barakker med tårn hver ca. 150 m. sydvest og nordøst for Flakbatteriet.
Den ene barak er færdig som rå bygning, hvad angår den anden er jordarbejdet afsluttet.
6.) Toiletter til byggerierne under 1) til 5).
Der er ved leveringsfirmaet bestilt 13 toiletter, som er færdigfremstillet på værkstedet.
Planlagt er:
2 toiletter med 4 sæder + 1 toilet til officerer til batteri og administrationsbarak.
6 toiletter med et sæde til de 6 Fla. M.W.-standpladser.
2 toiletter med et sæde til 60 cm lyskasterne.
2 toiletter med to sæde til 150 cm lyskasterne.
1 firesædet toilet er opstillet i batteriet. 4 toiletter med et sæde er færdige ved 4 Fla. M.W.-standpladser. Resten bliver leveret og opstillet i disse dage.

Sammenfattende:
Firma Theut Viborg, en stor virksomhed, har arbejdet meget løsagtig og skal hele tiden holdes øje med. Mange af arbejderne burde derfor gives til de mindre firmaer, som trods ugunstige vejrforhold har kunnet udføre arbejderne forholdsmæssig hurtigt.

For overtagelsen: gez. Mayr, Wall-Ofw. Gesehen: gez. Roggatz.
For overdragelsen: gez. Steinmetz Leutnant (S). Gesehen: gez. Kuppe

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hansted, den 1. februar 1941.
Overdragelsesprotokol for byggeriet af Batteri Hansted.
Protokol Nr. 4. Overdragelsesrapport.
De i originalrapporten anførte danske firmaer, der var entreret til at udføre arbejderne, er ikke nævnt her på siden!

Dags dato er nedenfor nævnte bygninger af Festungsbauabschnitt Hansted - Afdelingen for byggeri overdraget til Pionier Stab 26 vedr. økonomi (løbende omkostninger) og videreførelse af de påbegyndte arbejder og færdiggørelse af resterende arbejder:

1.) Kontorbarak ved siden af villaen “Adda”.
Anlægsarbejdet er fuldstændigt afsluttet.
Regningen er betalt eller anvist til betaling.
Løbende vedligeholdelsesomkostninger er påkrævet.

2.) Garage til 3 biler på villaen “Adda”s grund.
I hver garage skal der opsættes ildslukker og advarselsskilte.
Det ifbm. byggeriet ophobede jord bliver jævnet ud, når frosten er ovre.
Regning for udvendig maling mangler at blive betalt.

3.) 3 stk. lagerbarakker hver med en grundflade på 8,00 x 30,00 m er færdigopstillet som rå bygninger på Molevej ved siden den store kantinebarak. De resterende byggearbejder så som montering af ydre forskalling, opsætning af indkørselsporte, udlægge afretningslag på gulvene samt maling udvendig.

4.) 3 stk. indkvarteringsbarakker til hver 40 mand med en grundflade på 6,30 x 21,00 m.
Alle tømrer-, snedker- og tagdækningsarbejderne er afsluttet. Der resterer lidt jordarbejde.
Installationsarbejderne, montering af vasketrug, ligesom vandinstallation- og kloak er delvis under udførelse.
Installering af varmeanlæg er færdig. Tilbud af 10.1.41. Betalingen er indtil nu ikke foretaget.
Installationen af elektricitet og el-anlæg er færdig.
Malerarbejdet er færdigt.

5.) 1 Kantinebarak med kælder, køkken og opholdsrum.
Murer-, tømrer-, snedker- og tagdækningsarbejderne er under udførelse.
Nogle resterende arbejder er endnu ikke overdraget til udførelse. >>>

6.) Kantinebarak til det tunge batteri.
Arbejderne med kælderen ved det første byggeafsnit er afsluttet med undtagelse af støbning af det massive dæk samt pudsearbejdet.

7.) 3 stk. indkvarteringsbarakker til A.E.G., Krupp og Maza.
Er færdige og taget i brug.
Arbejderne har udgjort:
Jord-, tømrer-, tagdæknings- og snedkerarbejder.
Varmeanlæg.
Elektriske installationer.
Malerarbejde.
Der mangler lidt arbejder med vandforsyningen og kloakeringen. Dette arbejde er afsluttet om ca. 10 dage.

8.) Vaskebarak.
Jord-, beton-, tømrer- og snedkerarbejder er færdige med undtagelse af gulvbelægning og lidt resterende arbejder.
Installationsarbejdet (vand) har måttet indstilles pga. frosten.

Disse dokumenter blev overdraget: 1 Værktøjs- og materielliste/-oversigt og 1 Byggedagbog afsluttet den 17.1.41.

For den afgivende organisation: gez. O. Sielaff. Rgb. Insp. a.K.
For den overtagende organisation: gez. F. Mülle, Pionier

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 20. marts 1941.
Festungsbaustab Dänemark Abt. I b - Nr. 264/41 geh.
R e f e r a t af møde hos O.K.M. F Wa den 17. og 18.3.1941.
Deltagere:
1.) Generalmajor V a r a OKM F Wa (zeitweise)
2.) Oberstleutnant Grünewald “ “
3.) Marinebaurat Dr. Ing. Weisswange “ “ ( “ )
4.) Dipl.-Ing. Kaemmerer “ “ ( “ )
5.) Oberstleutnant Frh. v. Rössing Fest. Baustab Dänemark
6.) Major Kuppe Fest. Baudienststelle Hansted
7.) Hauptmann (Ing) Pfeiffer Fest. Baustab Dänemark.

Baggrunden for mødet:
Afklaring af alle de verserende tekniske enkeltspørgsmål vedr. byggeriet af Batteri Hansted med tilhørende anlæg.

1.) Major Kuppe uddelte en situationsplan i målestoksforholdene 1 : 100 000 og 1 : 5 000 og de af Festungsbaudienststelle Hansted udarbejdede bygningstegninger over administrationsbygningerne samt yderligere dokumenter som bilag. Det bliver kritiseret, at administrationsbygningerne i sin nuværende udformning fremstår som et for stort og lukket anlæg, som ligger alt for tæt på batteriet. Af den grund bliver det besluttet, at den Bygning A, som er under opførelse bliver gjort færdig først og fremmest, og at alle rummene dér incl. tagetagen - uden at se på deres oprindelige formål - indrettes til en midlertidig underbringelse af batteribesætningen. Til forplejningen af batteriet skal der derfor tillige indrettes et midlertidig køkken.
2.) Færdiggørelsen af de øvrige administrationsbygninger B til F bliver i første omgang stillet i bero, da en senere udformning af disse anlæg eller dele deraf herunder en mere spredt beliggenhed kan komme på tale.
3.) Rummet til en kampgruppe bliver, som det allerede skriftlig er befalet, foreløbig ikke bygget.
4.) Den planlagte størrelse af værkstedet i administrationsbygningerne forekommer at være noget for stor og bliver revurderet af Festungsbaudienststelle Hansted. Resultatet bliver meldt ad tjenestevejen.
5.) Ammunitionsdepoterne:
Placeringen af ammunitionsdepoterne, som er tæt på batteriet, bliver godkendt mht. beliggenhed. Tilførslen til ammunitionsdepoterne skal ikke ske med lastbiler, men ligesom forbindelsen mellem depoterne ved kanonerne og kanonerne med jernbane. Omladning ved fast vej foran ammunitionsdepoterne. Tegninger til fremstilling af de fast indbyggede kraner færdiggøres af Festungsbaudienststelle Hansted. Støtterne hertil helst i jernbeton, levering af bærerne for rullekranen og rullekranen sker gennem OKM. Jernbanen bliver afstukket af Festungsbaudienststelle Hansted, den største stigning med henblik på anskaffelse af lokomotiv meldes ad tjenestevejen til OKM. Anskaffelse af det nødvendige skinnemateriel og det rullende materiel sker gennem OKM. Ammunitionsdepoterne skal muligvis forsænkes i jorden.
6.) Placeringen og forløbet af indhegningen besluttes, som det er vist på den udleverede situationsplan.
7.) De ved indgangene til kanonbunkerne nødvendige indgangstunneler (Eingangsschnauzen) er muligvis for korte og bliver iht. det af Festungsbaudienststelle Hansted forelagte forslag derfor ændret.
8.) Den af både Festungsbaudienststelle Bornholm og Hansted foreslåede nedstyrtningsskakt til kul over fyrrummet eller på ydersiden af bygningerne kommer ikke på tale. Kullet skal, i overensstemmelse med tegning S 80, oplagres i fyrrummet og transporteres dertil af batteribesætningen. Dertil planlægges, hvis det er muligt, en dør nummer to fra fyrrummet ud til gangen, for så vidt det er muligt sammen med AEG’s planer. Dette efterprøves af Festungsbaustab Dänemark. >>>
9.) Bygning af pejlestationerne i jernbeton bliver forkastet. Pejlestationerne opstilles iht. OKM F Wa Nr. 3405/40 geh. af 7.12.40 midlertige bygninger i træ.
10.) Bombesikringen udføres som planlagt.
11.) Alle beboede rum i kanonbygningerne får vægbeklædning af middelhårde plader, som gulvbelægning kan i stedet for træ også lægges asfalt-finbetonplader.
12.) Pladsbehovet til den af Festungsbaustab Dänemark på foranledning af Kommandanten im Abschnitt Westdänemark designede Telefonformidling Hansted og kampstadet skal vurderes igen og en beslutning om nødvendigheden af bygningerne skal hentes gennem Marbef. Dänemark og ggf. Station Ost. Det skal tilstræbes at underbringe Telefonformidling Hansted i kampstedets underetage, så der kun skal bygges 1 bygning. Oberstleutnant Grünewald giver omgående besked om der af formidlingstekninske grunde er betænkeligheder i den forbindelse. Såfremt beskyttelsesrum er nødvendige, kan gangene inddrages til det. Til fremskaffelse af de nødvendige døre, senge, ventilationsanlæg og andre bygningsdele, som skal anskaffes centralt, forelægges planerne for OKM F Wa med behørig begrundelse.
13.) Vedr. den elektriske afskærmning af radiorummene osv. giver OKM F Wa retningslinierne til Festungsbaustab Dänemark.
14.) Til batteriets vandforsyning er det på grundlag af de foreliggende analyser af å-vandet nødvendigt at foretage en prøveboring i nærheden af åen. Det skal om muligt tilstræbes, at sikre vandforsyningen med mindst to brøndboringer ved åen, vandet fra prøveboringerne skal derefter undersøges, og det skal efterprøves, hvor meget boringerne kan yde. Batteriets vandbehov andrager ca. 25 cbm pr. time. Detaljer til konstruktionen af vandforsyningen udformes af AEG og Fa. Steinbach, når tallene for analyserne og ydeevnen foreligger.
15.) For Bornholm fastholdes den ved OKM F Wa II d Nr. 710/41 geh. af 10.3.41 trufne beslutning, hvorefter der, i modstrid med mødet den 12.2.41, laves udsparinger i væggene til permanent installation af ventilationskanaler.
16.) Fremskaffelsen af skabe til bygningerne er en sag for Intendanturen, da det er et spørgsmål om levering af stålskabe.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
København, den 28. marts 1941.
Vedrørende: Bemærkninger fra møde ved O.K.M. (F Wa) den 27. og 28.3.1941. Forudgået: Festungsbaustab Dänemark I A Nr. 264/41 geh. vom 20.3.41.
Til punkt 1.) Det forudgåede. Til afgørelsen om, at kun Bygning A færdiggøres i første omgang, har vi følgende bemærkninger:
a) Der kan ikke fraviges fra en snarlig opførelse af Bygningerne B og C. Det er nødvendigt for batteriet ifbm. ankomsten af besætningerne, at velfærdsfaciliteterne forefindes. Og de befinder sig i Bygning B og C, mens der i Bygning A i al væsentlighed kun er de sanitære anlæg. Et midlertidigt køkken til den ca. 600 mand store batteribesætning vil kræve bygning af et anlæg tilsvarende Bygning B og C. Det forekommer derfor i relation til indsatsen af den til rådighed stående arbejdskraft formålstjenligt straks at opføre de rigtige Bygninger B og C, i særdeleshed da disse ikke er droppet men kun udskudt.
Batteribesætningen kan heller ikke blot midlertidigt underbringes i Bygning A. Derfor er indkvarteringlokaliteter ved kanonerne nødvendig.
En adskillelse af Bygningerne B og C kan lade sig gøre. En længere afstand mellem Bygningerne A, B og C og batteriet er dog ikke gangbar, da afstanden til forplejningsstedet bliver for stor (i Bygning C skal der være spisesale for mandskab, underofficerer og officerer).

 
Følgende Bygninger ved yderligere udsættelse opføres i en lempeligere udførelse:
a) Garagedel mellem Bygning A og B
b) Bygning D
c) Vagt og Bygning E og F
De øvrige dele på situationsplanen
1) Krupp
2) Maza
3) Pi.-Park er kun af skitsemæssig art (byggestatus).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Berlin, den 16. april 1941.
FWa II B.Nr. 1224/41g
Fra Oberkommando der Kriegsmarine
Til Marinebefehlshaber Dänemark K o p e n h a g e n
Til orientering for:
Kommando der Marinestation der Nordsee (Oberfestungsbaustab) W i l h e l m s h a v e n
Festungsbaustelle H a n s t e d
Kommandant im Abschnitt W e s t - D ä n e m a r k
Møde hos OKM FWa den 17/ og 18/03/1941.
1) Beslutningen om, at kun bygning A i første omgang skulle færdiggøres, er blevet truffet, fordi denne bygning allerede var påbegyndt, og der er mulighed for at afslutte det i begyndelsen af maj. Afslutning herunder udvidelse af loftet skal fremskyndes, så den er klar til begyndelsen af maj.
Iht. Kamp-landstyrke er batteriets besætning ved besættelse af kun 2 kanoner uden M.G., Peilstände og D.Te.(radar-)betjening - ca. 5 officerer, 7 sergenter, 27 underofficerer og 239 menige. I bygning A kan underbringes: 4 officerer, 4 sergenter, 12 underofficerer og 130 menige, så der i begyndelsen af maj i kanonbygningerne 3 og 4 og i ildlederen også vil være klar til indkvartering af 1 officer, 3 sergenter, 15 underofficerer og 109 menige.
Hvis dette støder på vanskeligheder, må denne del af besætningen indkvarteres andetsteds (lokal indkvartering, barakker eller teltlejr). I maj måned er der ingen betænkeligheder ved underbringelse i telte.
Der er endvidere ingen indvendinger mod, at den først ankomne del af batteribesætningen (ca. 280 mand) indtil færdiggørelsen af faste køkkenfasciliteter forplejes fra feltkøkkener, som det i øvrigt er tilfældet med mobile enheder.
Ved den påregnede nød-underbringelse i bygning A er der taget hensyn til, at den på tegning nr. 7 viste venstre fløj af bygningen i en længde på 8 m forbliver som infirmeri. Dette bør på det tidspunk være tilstrækkeligt til en besætning på de kun 2 kanoner. Når der senere bygges en sanitetsbunker, kan denne bygning benyttes til underbringelsesformål.
2) Opførelsen af bygningerne B og C ved bygning A kan efter yderligere overvejelser ikke accepteres af sikkerheds- og sløringsårsager. Men denne indvending om, at administrations- og værksteds ligger for tæt på batteriet, kan ikke godtages. Der er derimod ingen indvendinger mod, at lægge denne administrationsafdeling (køkken, spiselokaler) på det på mødet den 17. og 18/08 fastlagte sted i vejkrydset 600 m syd for batterimidten. Den største afstand fra de yderste kanoner er så ca. 1000 m. Hvis der befales krigsberedskab, kan forplejningen ske i flere hold - hvilket alligevel er nødvendigt pga. spiselokales størrelse - eller bringes ud til stillingerne med spisevogne.
Tegningerne til bygningerne B, C, D og F ligger størrelsesmæssigt langt ud over, hvad der er strengt nødvendig. Der skal reelt kun være underbringelse, vaske- og toiletforhold til de dele af batteribesætningen, som ikke har underbringelse i kanonstillingen og ildlederen eller i observationsstaderne og de særlige Nebenständen. Ligeledes skal officers- og underofficersmessen kun have den strengt nødvendige størrelse. Ved at udnytte den øverste etage, kan der spares væsentligt på underbringelseslokaler, da skrivestuen og kontorlokalerne iflg. de foreliggende tegninger er placeret i underetagen.
Også tegningerne til batterismedens værksted ligger over den påkrævede størrelse.
3) Den materielle og personelle situation tvinger os til til den yderste sparsommelighed på alle områder. Det gælder derfor i kravene til administrationsbygningerne om at finde en størrelse, der under hensyntagen til den nødvendige forplejning af tropperne kan financieres under de nuværende muligheder.
4) Tegningerne til bygningerne B - F kan hurtigt udarbejdes og indsendes til godkendelse. Blyant-markeringerne i de til Festungsbaudienststelle Hanstedt returnerede tegninger F.H.518,1,10 og 11 skal overholdes.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 26. juni 1941.
Fra Kommandant im Abschnitt dän. Westküste til Kommando der Marinestation der Nordsee, Marinebefehlshaber Dänemark og Marine-Intendantur Wilhelmshaven.
Vedr. Resterende byggeri i Hansted.
På grund af den nye situation mangler følgende byggearbejder i Hansted at blive gennemført:
1.) Bygning af et garageskur for køretøjs-halvdeling Hansted. (6 PKW, 5 LKW, 1 traktor, 2 busser, 2 anhængere, 3 motorcykler deraf 2 med sidevogn).
Pga. de særlige barske klimatiske forhold i Hansted er det sikkert nødvendigt at indrette en stor opvarmelig garage. Da vognparken, hvad vi ikke havde planlagt efter, vokser stærkt, kræves der også en vaskeplads og et reparationsværksted.

2.) Bygning af en vagtbygning for områdevagten. I denne bygning skal der være plads til:
Områdevagten med en styrke på 1 underofficer, 9 menige, 6 arrestceller, 1 opholdsrum for O.v.D, yderligere rum (toiletter osv.) >>>
3.) Bygning af en hestestald til 4 rideheste og 4 trækheste, incl. de nødvendige rum til staldvagten, vogne, foder, osv.
4.) Bygning af et ekserserskur/-barak, der samtidig kan tjene som sportshal og anvendes til større fællesarrangementer.
Betydelige mænger af træ til denne hal står allerede til rådighed, da adskillige barakker og skure er overladt til os fra O.T. og Festungsbaudienststelle Hansted.

Marinebaudienststelle Husum bliver bedt om at påbegynde forarbejderne. Højst prioriteret er garagen, da næsten alle køretøjer for tiden står ude i det fri i klitterne, så flyvesandet truer motorernes gode tilstand.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Afskrift!
Berlin, den 11. oktober 1941.
Oberkommando der Kriegsmarine
Til
Kommando der Marinestation der Nordsee (Oberfestungsbaustab), W i l h e l m s h a v e n
Küstenbefehlshaber Deutsche Bucht (Festungsbaustab), W i l h e l m s h a v e n
Marinebefehlshaber Dänemark (Festungsbaustab), K o p e n h a g e n
Festungsbaustelle H a n s t e d.
Vedr.: Batteri Hanstholm II
I forbindelse med indskydningerne af bygningerne (Bettungen) I og II den 28.8.41 blev der fra batterikommandørens side over for maskinoveringeniør Hoppe fra Oberkommando der Kriegsmarine fremlagt følgende forbedringsforslag:
1.) Da kanonmandskabet delvis må overtage infanteriforsvaret af batteriet, må der opstilles egnede opbevaringsskabe og -stativer til håndgranater og geværer. Mandskabet har selv fremstillet skabe og stativer, som er blevet opstillet i bygningernes gange. Disse er ca. 200 cm brede og indsnævrer selvfølgelig passagen.
Det foreslås, at indbygge disse skabe og stativer i gangene vægge.
2.) Endvidere blev der fra batterikommandørens side peget på den nye ildleder (Leitstand), hvorfra det - selv efter fjernelsen af den umiddelbart foran standpladsen (dem Stand) liggende klit - ikke er muligt at overskue det totale skudfelt. Et uhindret synsfelt vil sandsynligvis kunne opnås ved at anlægge standpladsen højere. Et kort over synsfeltet og over forbedringen af synsfeltet efter fjernelsen af den foran liggende klit vil snarest blive forelagt.
Hertil er besluttet:
Til 1.)
Forskrifterne vedr. opbevaring af geværer og håndgranater er beskrevet i B.d.K.I. del 3 ciffer 11 og 13.
Det skal ske iht. hertil.
Til 2.) En begrænsning af synsfeltet fra ildlederen mod sydvest på trods af fjernelsen af en klittop er bevidst taget med i betragtningerne, da et højere niveau af ildlederen ikke var mulig af hensyn til skydning i nordvestlig retning på korte afstande.
Alle mål i sydvestlig retning, som ikke er synlige fra ildlederen, kan opdages/observeres fra pejlestationerne.
Da en forbedring af synsfeltet er mulig ved yderligere afgravning af klitten uden at svække det øvrige batterianlæg, forelægges det lovede forslag.
Der henvises desuden til, at pionerofficer ved Stationskommandoen, oberst Bierkorn og oberstleutnant F i t z fra Oberkommando der Kriegsmarine har deltaget i indskydningen.
Hvis batterikommandøren havde stillet sine forslag og ønsker til disse officerer og ikke til den helt udenforstående maskinoveringeniør Hoppe var der på stedet kunnet træffes en hurtig beslutning.

Efter ordre
underskrevet F i t z
Akkrediteret:
underskrevet Underskrift
medarbejder
For rigtigheden
Jacobi
O.U., den 15.10.41
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 22. oktober 1941.
Fra Festungsbaudienststelle Hansted
til Kommandant im Abschnitt dän. Westküste, E s b j e r g
Marine-Artillerie-Abteilung 118, H a n s t e d
Festungsbaustab Dänemark, K o p e n h a g e n
Vedr.: Friskluftsforsyningen i bygningerne.
Batteribesætningen ved de enkelte bygninger har selv monteret trædøre ved indgangene. Det er ud fra de?givne oplysninger ulovligt i?sådanne bygninger
1. da indbygning og opsætning af ekstraudstyr ikke er tilladt i bygningerne, og
2. da som i dette tilfælde frisklufttilførslen vil være fuldkommen afskåret igennem den låste dør, da indsugningsåbningen til friskluftsanlægget ligger i bygningsindgangen.
For at udelukke kold luft udefra, er det panserdøren i gasslusen, der skal lukkes.
Kuppe

Vedr.: Trædøre til bunkerindgangene.
Den 8. november 1941.
Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til 2. Batteriie Marineartillerieabteilung 118.
Opsætningen af ??de førnævnte trædøre ved bunkerenindgangene er hverken ønsket af batteriet eller udført herfra.
Knippenberg.
Den 10. november 1941.
Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, Esbjerg.
Tilbagemelding.
Efter telefonosk samråd mellem major Kuppe og Lt. Ahrens er sagen bragt i orden. Festungsbau har selv opsat dørene og har i mellemtiden afhjulpet fejlen, så frisklufttilførslen i bygningerne er sikret.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 29. maj 1942.
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Maza Thisted
Efter samråd med Marbef. bliver hermed fremsagt, at der til oplagring af 800 skud for Hanstholm II, 600 skud for Hanstholm I, 4400 skud for Flakbatteri Hansted i samarbejde med M.A.A. 118 i nærheden af Hansted (lige før Nytorp) bliver rekognosseret for tre tæt ved hinanden liggende pladser til opførelse af ammunitionsbunkere i træ. Forslag hertil gives snarest til Marbef. Dän. til orientering af K.i.A.
Reservebunkerne skal ligge i området med infanteribeskyttelse.
Den 16. juli 1942.
Teknisk Krigsforvaltning ved Aussenstelle der Wehrgeologenstelle 18 ved Fest.-Pi.-Stab 31. As.: 39 Geol 10
indberetter vedrørende Bygning af befæstnings-kabelgrave efter anmodning til Fest.-Nachr.-Stab 2. Sagsbehandler: T.K.V.R. Dr. Richter.
Militærgeologisk rapport over bygning af befæstnings-kabelgrave ved kystbefæstningen i J y l l a n d.
(Kun de i skrivelsen nævnte kystbefæstnings-stillinger i Thy er beskrevet i denne oversættelse.)
Marine-batteri A g g e r : Hele batteriområdet består af løst klitsand, hvori de op til 2,50 m dybe kabelgrave må afstives.
H.K.B. 522 L y n g b y : Som foranstående. I de flade områder i baglandet når gravene på visse strækninger ned til grundvandet.
H.K.B. K l i t m ø l l e r : Som foranstående.
Marine-batteri H a n s t h o l m II: Jorden i batteriområdet består af et op til flere meter tykt lag af flyvesand oven på en fast kridtgrund. I flyvesandet er kabelgravene til 2,50 m dybde ikke stabile og må afstives. Vand-problemer forventes ikke.
Marineflak-batteri 10,5 cm H a n s t e d : Som foranstående.
Marine-batteri H a n s t h o l m I: I området med kanonstillingen består grunden af ikke stabilt klitsand, som må afstives i udgravningerne. I baglandet nås grundvandet på visse strækninger i en dybde på mindre end 2,50 m.
H.K.B. 539 V i g s ø : Op til 2,50 m dybde består batteriområdet af ikke stabilt klitsand, hvori gravene må afstives.
(Øvrige stillinger beskrevet i rapporten.)
H.K.B. 540 F a n ø : -
8,8 cm Marine Flak F a n ø : -
8,8 cm Marine Flak F e m h ø j e ved Esbjerg: -
H.K.B. 539 B l a a v a n d : -
H.K.B. 537: -
H.K.B. 535 S ø n d e r v i g : -
H.K.B. 525 T y b o t ø n : -
Marine-Flak-Zug L ø k k e n : -
H.K.B. 524 H i r t s h a l s : -
H.K.B. 521 H i r t s h a l s : -
Marine-Sperr-Batterie S k a g e n og Inf.-Riegelstellung S k a g e n : -
Marine-Flak-Batterie 10,5 F r e d e r i k s h a v n - N o r d : -
Marine-Sperr-Batterie F r e d e r i k s h a v n : -
Marine-Flak-Batterie 10,5 F r e d e r i k s h a v n - S y d : -
Marine-Flak-Batterie H a l s : -
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 31. juli 1942.
I forbindelse med indsætningen af M.Fla.A. 814 i Område Hansted var der ikke tilstrækkelig med kvarterer til indkvartering af mandskabet.
3. batteri havde kun en lille lade, og 4. batteri en lille barak og en lille køkkenbarak til rådighed. Det samlede mandskab måtte overnatte i telte.
I den sidste tids kolde, regnfulde vejr tog sygdomstilfældene kraftigt til, så at det udvidede Infirmeri Hansted en kort overgang var overbelagt. En afhjælpning af problemet var meget påtrængende.
Ved et møde i Hansted blev fastslået nødvendigheden af straks at indrette en midlertidig barak og at hjælpe fremskyndelsen afbyggeriet af indkvarteringsbarakker på vej.
Befæstningsbyggeri.
Arbejdet med udbygningen af Jyllands vest- og nordkyst skrider fremad i alle afsnit. Det udføres af Organisation Todt under ledelse af Festungspionierstab 31 med dens underafdelinger i Frederikshavn, Thisted, Holstebro og Esbjerg.
Ligeledes er der rekognosceret for nye stillinger for to 7,5 cm batterier i Hanstholm, og de bliver straks feltmæssig udbygget.
I juli 1942 var der til udførelse af arbejdet ansat 29 danske byggefirmaer med 2046 byggearbejdere af alle slags.
I Hansted blev desuden indsat 3 byggekompagnier fra hæren til byggeri af hovedkamplinien.

Før udbygningen af batteriene med bunkere, kvarterer osv. udføres først arbejderne med pigtrådshindringer rundt om batteristillingerne samt anlæg af stillinger for lette våben og Schweigegeschütze.
Byggerapport for perioden 24. juli til 16. august 1942.

Overskrift:
Byggeredegørelse over den feltmæssige befæstning af kampmidlerne og om opstilling af barakker for 1. til 4. Batterie M. Flak. A 814, Hanstholm.
Indledning:
For at fremskynde gennemførelsen af samtlige byggearbejder ved 1. til 4. Batterie M.Flak A. 814 blev løjtnant M. A. Arnold på befaling af afdelings-kommandanten den 24.7.1942 indsat som bygningsofficer for resten af byggeperioden.

Ugen fra 24.07 til 02.08.1942.
1. Byggepladserne for kanoner, ildleder og barakker er afstukket i 2., 3. og 4. Batterie.
2. Udarbejdelse af arbejdstegninger for den feltmæssige befæstning af kampmidlerne og befæstning af B.Ü. barakkerne, og udarbejdelse mængdeberegninger for materialer og håndværktøj til dette formål.
3. Stedet for opstilling af barakker for stabsbatteriet er fastlagt.
4. Forsendelse af de under pkt. 2 nævnte dokumenter med kurér til K.i.A. og drøftelser af disse forslag og den foreløbige redegørelse ved K.i.A. den 28/07/42 vedr. Stabsbatteri-barakker sammen med Ober-Inspector Suffa og Inspector Ganzel.
5. Der er af pionertrop foretaget en bortsprængning af en betonbunker. (3. Flak).
6. Udgravningsarbejderne for barakkerne i 2. og 3. batteri bliver påbegyndt ved soldaterne i batterierne. (3. og 4. Flak).
7. Der er afgivet leveringsordre på de første 2 mandskabsbarakker til 3. batteri. (4. Flak).
8. Gentagne møder mellem Marine-Baudienststelle, Festungsbau-Dienststelle og den entreprenør, der har fået arbejdet, for at forberede byggearbejderne og få de nødvendige materialer på plads.
Der er ikke tagpap til rådighed til isolering af barakkerne. Det blev aftalt, at Firma Kristensen i Hansted og Firma Boysen og Dessen i første omgang skulle stille tagpap til rådighed på lånebasis.
9. Vejbyggeriet mellem 1. Batteri M.A.A. 118 og 4. Batterie M.Flak A. 814 er påbegyndt. (5. Flak).
10. Fortsættelse af de allerede tidligere påbegyndte arbejder med indkvarteringsbarakken ved 1. batteri. Glarmesterarbejdet bliver af nødvendighed udført af soldater ved 1. batteri. (2. Flak).
11. På grund af regn blev arbejdet på byggepladserne stærkt indskrænket i flere dage i den forløbne uge.
12. Videreførelse af byggearbejderne for massive beton-Unterkunfte osv. ved 1. batteri iht. særlig rapport fra batterichefen ved 1./814.
Ugen fra 03.08 til 09.08.1942.
1. Tilførsel af 2 barakker til 3. batteri gennemført efter adskellige rykkere.
Påbegyndt opstillingen af barakkerne overvejende ved troppernes arbejdskraft.
Der er igen rykket for det stadig manglende tagpap.
Tilførsel af sløringsmåtter til byggepladsen for 3. batteri. (4. Flak).
2. Fremskaffelse af flere spader og skovle til 2. batteri. (3. Flak).
3. Fortsættelse af gravearbejdet ved soldaterne ved 2. og 3. batteri. (3. og 4. Flak).
4. Fortsættelse af vejbyggeriet til 4. batteri. (5. Flak).
5. Soldaterne har foretaget pålægning af paptag på indkvarteringsbarakkerne ved 1. batteri (2. Flak), da der ikke var nok håndværkerer til rådighed.
6. Der har igen fundet flere møder sted med Marine-Baudienststelle om materielfremskaffelsen, da der hidtil ikke har været de nødvendige mængder til rådighed.
7. Der er blevet rykket for levering af Wirtschaftsbaracke til 1./814 (2. Flak), da funderingsarbejdet er færdigt.
8. Der bliver løbende rykket for det manglende tagpap.
9. Fortsættelse af byggearbejdet ved indkvarteringsbarakkerne til 1./814 (2. Flak).
10. Møde om snarlig tildeling af bestillingen på lysanlæg, overrislings anlæg og afvandings/dræningsanlæg.
11. Der gik igen adskellige arbejdsdage tabt pga. stærk regn.
Ugen fra 10.08 til 16.08.1942.

1./814 (2. Flak).
1. Fortsættelse af byggearbejdet med indkvarteringsbarakken.
2. Soldaterne kører jord væk og planerer uden om batteriet.
3. Tilførsel af Wirtschaftsbarakke og opstilling af denne ved soldaternes medvirken.
4. Adskellige møder om den højst påkrævede færdiggørelse af indkvarteringsbarakken.
Der mangler døre, belysning, vand, kloakering, malerarbejde, gulve samt færdiggørelse af tagdækningen.
Telefon- og alarmanlæg for Unterkunfts- og Wirtschaftsbaracke blev bestilt hos Maza.

2./814 (3. Flak).
1. Fortsættelse af grave- og planeringsarbejdet.
2. Tilførsel af 2 barakker den 15.8.42.
3./814 (4. Flak).
1. Soldaterne fortsætter gravearbejdet.
2. To indkvarteringsbarakker blev provisorisk opstillet, så de kunne belægges den 14.8.
Der er blevet rykket for hundrede køjer.
3. Det manglende tagpap er der i mellemtiden blevet rykket for flere gange.
4. Tilførsel af den tredie barak den 13.8.42.
4./814 (5. Flak).
1. Fortsættelse af vejbyggeriet.
Også i denne uge regnede det stærkt. Byggearbejdet og særligt soldaternes gravearbejde blev på trods af det gennemført i videst mulige omfang.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
24. august 1942.
I mødet deltog:
Marine Oberbauinspektor Suffa - Mar. B. D. Esbjerg
Hilfsbahninspektor Schake - Mar. B. D. Esbjerg
Oberstltn. Jacobi - Fest. Pi. Stab 31
1.) Administrationsbarakkerne til 2. og 3. Battr. M. Fla. A. 814 (3. og 4. Flak) opdelt i 2 barakker iht. 4. Battr.
ca. 12,5 x 25,00 og 10,5 x 27,50 m.
2.) Stabsbarakkerne M. Fla. A. 814: 3 store barakker opdelt i 6 - 9 mindre barakker.
Deres længder bør ikke overstige 25 m, hvis det er muligt.
Værkstedsbarak kan blive ca. 10, 00 x 23,00 .
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Thisted, 19. september 1942.
Vedr.: Underbringelse af ammunition i fæstningsafsnit Hanstholm.

Referat over mødet og rekognosseringen for at fremskynde bygning af ammunitionsrum i de enkelte batterier i fæstningsområde ”Hanstholm”.
Indledende bemærkning: Ammunitionslagrene i fæstningssfsnit “Hanstholm” er i den seneste tid steget pga. tilgangen af nye våben, så de eksisterende ammunitionsrum er overfyldte og en del af ammunitionen må oplagres i civilebygninger og stalde.
Al ammunitionen til de 3 7,5 cm batterier er allerede i nogle måneder oplagret ude i det fri.
Foruden denne vanskelige situation for ammunitionsoplagring i fæstningsafsnittet "Hanstholm", kommer dertil, at O.K.M. i dette afsnit har befalet opbevaring af 2 x ammunitionsmængde til alle våben.
Det betyder, at der ved f.eks. de tunge Flakbatterier i stedet for 8000 skud skal opmagasineres 16000 skud pr. batteri.
På samme måde forholder det sig ved de lette Flak- og forsvarsvåben.
For at sikre underbringelsen af disse usædvanlig store ammunitionsmængder, fandt der den 17. og 18. sept. 42 en målrettet regognossering og et møde sted.
Deltagere:
Korv.Kpt. M.A.A. Dr. Crüger M.A.A. 118
Korv.Kpt. M.A.A. Schulze M.Fla.A. 814
Hauptmann Reith Marbef.Dän.
Mar.Baurat Dieckermann Marbef.Dän.
Kptln. (W) Reischke Maza. Thisted
Hauptmann Diehl F.P.31 Thisted
I. Batt. “Hanstholm II” - 38 cm SK C/34.
a) Den ammunitionsmængde der skal i depot: på forordning fra Marbef. Dän. skal den 2. ammunitionsbeholdnings 400 skud lagres inden for H.K.L. Hansted.
b) Manglende lagerrum: i alt med tilstødende rum 648 m2 med 2,80 m rumhøjde.
c) Forslag til byggeri: 2 ammunitionsbunkere i beton på hver 324 m2 til 200 skud, som den i batteriet allerede eksisterende opfyldningsbunker.
d) Opstillingssteder: ca. 200-300 m fra den højre og venstre fløjkanon. (G1 og G4)
II. 1./814 10,5 cm Flak-Batteri.
a) Den ammunitionsmængde der skal i depot: 800 patroner som 2. ammunitionsbeholdning.
b) Manglende lagerrum: i alt 320 m2 med 2,50 m rumhøjde.
c) Forslag til byggeri: 2 nedgravede træbunkere hver til 4000 skud af den type, der allerede findes i batteriet til 1. ammunitionsbeholdning.
d) Opstillingssted: sydvestlig i batteriet over for den eksisterende ammunitionsbunker.
III. 2./, 3./ u. 4./814 samt 7,5 cm Flak-Batt. (Vickers).
a) Den ammunitionsmængde der skal i depot: 16000 skud i hvert batteri.
b) Manglende lagerrum: i alt 160 m2 med 2,50 m rumhøjde i hvert batteri.
c) Forslag til byggeri: 2 nedgravede træbunkere på hver 80 m2 med 2,50 m rumhøjde i hvert batteri.
d) Opstillingssteder: Inden for pigtrådsspærringerne i det enkelte batteri. Hautmann Reith fastlægger mere præcise placeringer på de enkelte lokaliteter og indtegner dem på kort.
IV. 3,7 cm, 2 cm und mindre våben.
a) Manglende lagerrum: 80 m2 med 2,50 m rumhøjde.
Et andet skur med de samme dimensioner bliver af M.Fla.A. 814 holdt klar i Flak-Batt. Hansted’s gamle stilling.
b) Forslag til byggeri: En nedgravet træbunker som ovennævnte.
c) Opstillingssted:Tæt ved Ugruko-Stand.

V. 8 - 7,5 cm Feldgeschütze
ca. 10 - 4,7 Festungspak samt maskingeværer og håndvåben ved Batteri “Hanstholm II”.
a) Den ammunitionsmængde der skal i depot: 3000 skud 7,5 cm
Festungspak-munition 30000 skud 4,7 cm
MG-ammunition 334000 skud
Håndgranater 3000 stk.
b) Manglende lagerrum: 72 m2 med 2,50 m rumhøjde.
c) Forslag til byggeri: En nedgravet træbunker som ovennævnte type.
d) Opstillingssteder: På vejen op til Flak Ugruko overfor det tunge batteri’s ammunitionsbunkeren.

I alt skal bygges:
2 ammunitionsbunkere i beton til det tunge batteri.
10 nedgravede træbunkere i beskrevne størrelse.

Færdiggørelse inden vinterens begyndelse skal under alle omstændigheder sikres, da der ellers er risiko for, at ammunitionen, der opbevares udendørs, bliver ubrugelig.

gez. Reith
Hauptmann

gez. Reisch
Kaptajnløjntnant (W)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

30. september 1942.
Fra Marineartilleriezeugamt Thisted
Til Marinebefehlshaber Dänemark, K o p e n h a g e n.
Til Kommandanten im Abschnitt dän. Westküste, E s b j e r g.
Til Marineartilleriezeugamt, K o p e n h a g e n.
Til Kommando Marineartillerieabteilung 118, H a n s t e d.
Til Kommando Marine-Flakabteilung 814, H a n s t e d.
Til Festungsbaustab 31, Aussenstelle Thisted, T h i s t e d.Vedr.: Underbringelse af ammunition i fæstningsbyggeafsnit Hanstholm.
Forg.: Maza Thisted g. 1897 af 19.9.1942.

Til det i den forudgåede skrivelse forelagte referat af møde og rekognossering over en hurtigere bygning af ammunitionsrum i de enkelte batterier i fæstningsbyggeafsnit Hanstholm anmodes der om berigtigelser:
Til II. Iht. telefonmøde mellem oberstløjtnant (W) Schuster, Maza Thisted - oberstløjtnant (W) Biggs, Maza København kan den 2. ammunitionsbeholdning ikke frigives.
Derfor skal lbnr. II slettes.
Til III. Den 2. ammunitionsbeholdning er ikke til rådighed for enhederne. Slet lbnr. III og indsæt i stedet:
a) ammunitionsmængder der skal underbringes: 8000 skud til hvert batteri.
b) manglende lagerrum: i alt 80 m2 med en rumhøjde på 2,5 m ved hvert batteri.
c) byggeforslag: 1 nedgravet træbunker på 80 m2 med en rumhøjde på 2,5 m ved hvert batteri.
d) opstillingslokaliteter: Inden for pigtrådsspærringerne ved det enkelte batteri. Nærmere fastlæggelse af opstillingslokaliteter afgøres af kaptajn Reith og indtegnes på kort.

Under “Samlet set skal der være bygget” udstreg “10” og indsæt “7”.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
13. oktober 1942.
Fra Marineartilleriezeugamt Thisted
Til Marbef. Dän., Kopenhagen.
Vedrørende: Nybyggeri af ammunitionsdepoter i Afsnit Hanstholm.
Til, hvad der først i dag er blevet Maza Thisted bekendt, skal følgende hermed meldes:
Der skal nu og her bygges:
a) 2 betonbunkere til 38 cm ammunition for hver 200 skud, størrelse 324 m2 som de 2 stk., der allerede er i batteriet,
b) 3 midlertidige ammunitions-bygninger til hver 8000 skud 7,5 cm Flak-ammunition, størrelse 80 m2 og 2,5 m rumhøjde.
c) 1 midlertidigt ammunitionsrum til 7,5 cm Schweigegeschützem Festunkspak og Maschinenwaffen. Størrelse 72 m2 og 2,5 cm rumhøjde.
d) 1 midlertidigt ammunitionsrum til 3,7 og 2 cm ammunition. Størrelse 80 m2 og 2,5 cm rumhøjde.

De under b) og d) nævnte ammunitionsrum må under alle omstændigheder bygges straks, da brugbarheden af det indtil nu i det fri nødtørftigt oplagrede ammunition vil gå tabt. Desuden ligger disse nødlagre for langt fra batteriet (20 km.)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
15. oktober 1942
Byggeindberetning over den feltmæssige befæstning af kampmidlerne og opstilling af mandskabsbarakker i 1.-4. batteri under M. Flak A. 814, H a n s t h o l m, for perioden 16.9.42 til 15.10.42.
1./814 (2. Flak - Helshage)
1. Administrationsbarak:
I kælderetagen er vinduer, døre, reoler og sengerammer indbygget.
Der arbejdes netop nu fortsat vandforsynings- og kloakeringsanlæg.
Malerarbejdet er med undtagelse af små efterarbejder færdig.
De elektriske lysinstallationer installeres netop nu ved A.E.G.
I køkkenet mangler endnu indbygningselementerne så som opvaskebord, arbejdsborde osv. Mht. leveringen er der blevet truffet en aftale med Intendanturdienststelle.
Paptaget, som pga. mangel på tagpapsøm kun delvis har kunnet færdiggøres, viser som følge af vindpåvirkningen nogle steder skader, som ikke kan udbedres nu, da hverken søm eller klæbemasse ikke har kunnet skaffes ved Marinebaudienststelle. Tagets tilstand på grund af dette gør det nødvendigt, som en kortsigtet løsning for at beskytte og bevare den øvrige bygning, at lægge et lag pap mere på.
2. Underbringelsesbarak:
Pt. bliver tilslutningerne til vand og vandafledning færdiggjort.
Lysinstallationerne er færdige.
Malerarbejdet er afsluttet.
3. De massive kanonbunkere.
Armerings- og forskallingsarbejdet foregår nu, og betonbunkeren til 2. kanon bliver støbt den 16. til 17.10, og betonbunkeren til 1. kanon den 20. til 21.10.
Bunkerne til 3. og 4. kanon bliver klargjort og derefter tidækket.
4. Ildlederen.
Den store ildleder blev revet ned efter at måleudstyret og Kleinkog var blevet fjernet.
Arbejdet med bygningen af en ny ildleder er endnu ikke påbegyndt.
Batteriet er fortsat skudklar for skydning med afstandsmåler efter opstilling af en provisorisk 1,50 m afstandsmåler.
5. Ammunitionsbunker.
Ved den ammunitionsbunker, der er under opførelse, er gulvet og væggene armeret. Der kommer sand, grus og cement.
6. Maskinbunker.
Siden 9.9 er der ikke blevet arbejdet.
Det er kun udgravningen, der er færdig.
7. Kanonstillingerne.
Ved to af kanonerne har Maza anbragt beskyttelsesskjolde.
De andre kanoner bliver herefter udrustet.
8. Fu.M.G.
Funk-Mess-Gerät er leveret og opstillet provisorisk.
Da der i de planlagte indkvarteringsbarakker ikke var forudset plads til betjeningsmandskabet (1 underofficer og 9 menige), er der blevet nyansøgt om en passende barak til indkvartering.
En tegning hertil er udfærdiget af bygningsofficeren og er allerede blevet forelagt K.i.A.
2./814. (3. Flak - Baun)
1. Indkvarteringsbarakkerne er med undtagelse af små efterarbejder og en del malerarbejde færdigopstillet.
Til hver barak er først og fremmest leveret og opstillet en jernovn.
2. Vaske- og toiletbarakkerne er færdigopstillet.
3. Den endelige udførelse af vandforsyningen i batteriet er endnu ikke klarlagt.
Lige nu undersøges det, om der i et af de civile huse nærheden er en brønd der kan tilsluttes og med hvilken kapacitet.
4. Forvaltnings- og administrationsbarakkerne bliver pt. opstillet.
5. Malerarbejdet bliver udført løbende iht. byggebeskrivelserne.
6. Der er endnu ikke påbegyndt bygning af ammunitionsbunkeren.
7. Kanoner og kommandoapparat er opstillet nødtørftigt.
3./814. (4. Flak - Brunbjerg)
1. Den endelige udførelse af vandforsyningen i batteriet er endnu ikke klarlagt.
2. Strømtilslutningen til batteriet er endnu ikke færdig.
3. Forvaltnings- og administrationsbarakkerne bliver pt. opstillet.
4. Malerarbejdet bliver udført løbende iht. byggebeskrivelserne.
5. Kanoner og kommandoapparat er opstillet nødtørftigt.
6. Der er endnu ikke påbegyndt bygning af ammunitionsbunkeren.
4./814. (5. Flak - Reservatet)
1. Indkvarterings-, vaske- og toiletbarakkerne er færdige med undtagelse af lidt efterarbejde.
2. Forvaltnings- og administrationsbarakkerne bliver pt. opstillet.
3. De elektriske installationer er klar til at blive udført.
4. Malerarbejdet bliver udført løbende iht. byggebeskrivelserne.
5. Der er endnu ikke påbegyndt bygning af ammunitionsbunkeren.
6. Kanoner og kommandoapparat er opstillet nødtørftigt.
Stabsbatteriet.
Iflg. oplysninger gennem den stedlige byggeledelse ved Marine-Baudienststelle Esbjerg er barakkerne blevet bestilt.
I stabsbatteriet område er udgravnings- og funderingsarbejderne påbegyndt.

Generelt.
1. For 1. til 4. batteri er indhegningen med tjekkiske ryttere af M. Flak A. 814 over K.i.A. bestilt ved Festungspionierstab 31.
2. Batterierne har færdiggjort udgravnings- og planeringsarbejderne, såvidt som byggeplanerne angiver.
Ligeledes er splittervoldene lavet og dækket med græstørv.
3. Hvad angår den feltmæssige opbygning af kanonstillingerne og ildlederen er, trods adskellige efterspørgsler og påmindelser kun blevet levet en del af de påkrævede materialer.
Under henvisning til de tilsvarende forklaringer vedr. de tidligere byggearbejder er vedlagt en liste nedenfor over de materialer, som afdelingen har anmodet om den 26. juli 42, og over de leveringer, der er foretaget herefter.
Da leveringerne hverken til kanonstillingerne eller ildlederne og beregnerrummene er afsluttet, kan der indtil videre ikke påbegyndes arbejde.
Det er heller ikke bragt til vores kendskab, hvornår vi kan regne med fortsat levering.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
19. oktober 1942
Vedr.: Nyopførelse af ammunitionsbunkers og -rum i afsnit Hanstholm.
Efter at det nu er fastlagt, hvilken mængde ammunition der skal oplagres i afsnit Hanstholm, skal der bygges disse ammunitionsbygninger:
1) 4 betonbunkere for 38 cm ammunition til hver 100 skud, størrelse hver ca. 165 qm.
2) 3 ammunitionsbygninger til hver 8000 skud 7,5 cm Flak-ammunition.
3) 1 ammunitionsrum til 7,5 cm ammunition (Schweigegeschütze, Festungspak og Maschinenwaffen)
4) 1 ammunitionsrum til 3,7 cm og 2 cm ammunition.

De under 2, 3 og 4 nævnte ammunitionsbygninger var foreslået som midlertidige træbygninger, hvilket var af Truppenbefehlshaber Dänemark godkendt til udførelse.
I ovennævnte skrivelse af 12.10.42 udsatte Festungspionierstab 31 opførelsen af disse træbygninger. En forespørgsel ved intendanturen den 17.10. viste, at de af tekniske grunde er i den situation, at de ikke kan opstille disse 5 ammunitionsbygninger med en grundflade på 80 qm og 2,50 m rumhøjde.
En yderligere forespørgsel til Fest. Pi. Stab 31 efter at Oberst Bläss var vendt tilbage den 19.10.42 gav samme resultat. Pionerstaben er for øjeblikket i den situation, at den kan udføre betonbyggeriet, men kan pga. materielmangel ikke derudover opføre træbygninger. Også en yderligere telefonsamtale med til Intendanturrat Kolle bekræftede, at der ikke er byggematerialer til rådighed.
For at kunne oplagre ammunitionen, som nu nødtørftigt er oplagret langt væk, bedre og tørt, kom oberst Bläss med det forslag, at bruge nogle af de frigjorte huse i Hanstholm til lagerrum for ammunitionen. Intendanturant Kolle bekræftede, at der allerede var ledige huse, og at flere blev ledige i november. Dette forslag er straks meddelt til Marbef. Dän., der vil foranledige det videre.
For tiden er dette den bedste løsning til oplagring af ammunition, da det også for Flakbatteriet er oplagret noget langt væk (ca. 1000 og 2500 m). Til foråret er der mulighed for at bygge ammunitionsbygninger i beton inden for rammerne af den anden plan (Påskeplanen).
Derfor må de i skrivelsen fra Mar.Art.-Zeugamtes Thisted af 13.10.42 så hurtigt som muligt anmeldes til Pionierstab 31.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

P r o t o k o l over møde fredag den 23. oktober 1942 i mødelokalet for M.A.A. 118 i Hansted mellem disse deltagere:
1) fra K.i.A.dan. vestkyst: Fregt. Kpt. Steckelberg, Oberstabarzt Dr. Nanke
2) fra Fest-Pi-Stab: Hauptmann Diehl, Oberleutnant Währisch
3) fra Marine bygningstj: Overinspektør Surawski, Underinspektør Schmal, Underinspektør Schacke
4) fra Maza Thisted: Kptlt. Reischke, Oberlt. Haahn, Lt. Schneider
5) fra M. Flak A. 814: Korv. Kpt. Reiser, Kaptlt. Wührmann, Oberlt. Krüger, Lt. Arnold
6) fra M.A.A. 118: Korv. Kpt. Dr. Crüger, Hptm. Götze (som inf. forb. off.), Lt. Weselmann
Mødet begyndte kl. 09:30.
K.i.A. hilste på de forskellige herrer og bad Hauptmann Diehl gøre status for byggeriet i Hansted.

Hauptmann Diehl fremførte, at af de faste bygninger i Batteri Hanstholm II er 3 blokke under bygning (beredskabsrum for M.G. og Schweigegeschütze) og færdige om få uger. Inden årets udgang kan der også regnes med, at brøndbygningen er færdig.
I 10,5 cm Flakbatteri afsluttes byggeriet af de 4 beredskabsrum for kanonerne inden 15. december i år, om ikke før. Tre af disse rum er allerede færdige, byggeriet ved det fjerde har været gået lidt i stå.
Mht. byggeriet af ildlederen har det ikke kunne påbegyndes, da der indtil nu har foreligget forskellige tegninger fra O.K.M. Lige så snart der foreligger noget om, hvilke tegninger der skal bygges efter, bliver byggeriet påbegyndt.
På spørgsmål fra Fregt. Kpt. Steckelberg om, hvornår der kunne regnes med at ildlederen var færdig, svarede Hauptmann Diehl, at det for ham kunne begynde i næste uge, og hvis der ikke opstod problemer med vejret, kunne bygningen overdrages til Maza til montage den 15. januar 1943. Til montagen behøvede Maza yderligere 14 dage, så hele ildlederen kunne tages i brug 1. februar 1943. Hvad angår batteriets kanoner kunne Kptlt. Reischke meddele, at tre styk er skudklare.
Herefter blev der talt om udbygningen af den nye H.K.L. For tiden bygges:
1 Kampstade for infanterifører, dertil
2 dobbelgruppebunkere
3 maskingeværtårne
6 4,7 cm tschech. Pak-Stände
4 Pak-garager
6 enkelgruppebunkere for de afsnitsførere der kommer

80% af disse bygninger vil være færdige 15. december i år, resten ca. 4 uger senere, forudsat at der ikke indtræder stærk frost. Hauptmann Diehl sagde, at der af general for pionerene Jakobs som termin for færdiggørelsen er sat 15. december i år.
K.i.A. befaler derefter inf. forb. officer Hptm. Götze snarest at forelægge en nøjagtig byggeskitse over de til infanteriforsvaret af Hansted planlagte bygninger incl. kommunikationsmidler.
Anlæggelsen af pigtrådsspærringer har foreløbig måttet indstilles, da den næste levering af pr. månedlig 500 t. først ankommer 1. december i år. Det bliver fastslået, at der foran det tunge batteri (Hanstholm II) skal anlægges 1 tankspærring og 2 pigtrådsspærringer.
Hauptmann Diehl oplyste, at der inden 1.12.42 er 1 tankspærring og 1 pigtrådsspærring færdige.
På spørgsmålet fra K.i.A. om inf. spærringerne i praksis kan besættes nu, var svaret ’ja’, da der for nylig har været afholdt øvelse for at afprøve dette.
Det blev også omtalt, at trods udbygningen af den nye H.K.L. bliver stillingerne i den gamle H.K.L. udbygget som fremskudt stilling, da kampen i givet fald muligvis skal føres langt fra H.K.L.
Vedr. den videre udbygning på stranden blev der derefter talt om de 3,7 cm Flakstände, der er under bygning på halv højde med Holmen ved hovedvejen til 1./M.A.A. 118. Foruden disse bygges her
1 Pak-kasemat og direkte på stranden
1 Pak-garage
foruden en 4,7 cm tschech. Pak, som skal beskytte området ved 1. batteri fra vejen til skrænten. Byggeriet i beton er færdig senest 15. december. Spærringerne hertil er allerede anlagt.
Hptm. Götze sluttede af med at sige, at det endnu ikke er afklaret, hvor stærk indsatsen af infanteri bliver. Der er udsigt til at trække yderligere et inf. komp. ind i støttepunktet evt. også to inf. komp. og en bataljonstab.
Ved hver kanon ved 17 cm batteriet (Hanstholm I), fortsatte Hauptmann Diehl, bygges der en dobbelgruppebunker. Tre af disse bunkere er allerede støbt, den 4. bliver færdig en af de nærmeste dage. Den 15. december er de fire bunkere klar til brug. I tilknytning til den nye hovedildleder ved dette batteri er der påtænkt en bygning 501. Der ventes på tegning til det. Om 8 - 10 uger står disse bygninger færdige i beton.
I 17 cm batteriet bygges der desuden en enkelgruppebunker (er allerede færdigstøbt), så batteriets vandforsyning er monteret skudsikkert. Pindsvine-hindringerne (tankspærringer) bliver også færdige i løbet af denne måned.
Mht. de planlagte byggerier nævnede Hauptmann Diehl det såkaldte 'Osterprogramm' 1. Efter dette er der planlagt yderligere 18 dobbelgruppebunkere, der først og fremmest er tiltænkt infanteriet. Derefter er planlagt: nogle 6-Schartentürme, nogle artilleriobservationstårne og 4 - 6 maskingranatkastere. Der kan helt sikkert regnes med bygningen af de 18 dobbelgruppe- eller 36 enkeltgruppebunkere. Rettidig melding herom sker til K.i.A. og Arko-Hansted.
K.i.A. spurgte derefter til situationen for bygning af pejlestationer. Da Marine Verbindungsstab har beslutningen herom, blev Hauptmann Diehl bedt om personligt at rykke herfor hos Marine Verbindungsstab i København.
Den smule tid til at bygge en sådan Peilstand anså Hauptmann Diehl ikke som et problem. Det vanskelige er kun spørgsmålet om at få leveret træ. Alt træ skal bestilles over Wehrwirtschaftsstab København, som begrænser tildelingen.
K.i.A. spurgte, om der var nogle nødvendige byggemæssige behov ved de tunge Flakbatterier. Det blev fastslået, at der for alle batteriers vedkommende er ansøgt om de krævede infanteri-hindringer. Tank-spærringer kommer ikke på tale.
Vedr. lagring af ammunition blev det påpeget, at ammunitionen ved de tunge Flakbatterier ligger frit ude og nødvendigvis må underbringes. Så længe det drejer sig om midlertidige bygninger, kan der opstilles ammunitionsskure af Marine-byggetjenesten.
Lagring af ammunition i ledige huse er ikke altid gennemførlig, da batterierne ikke ligger i nærheden af husene. Ligeledes opstår der til vinter store problemer mht. transport (snedriver og -fygning).
Ansøgningen til Festungsbau skal hermed gentages, at de tre afsides liggende Flakbatterier får ammunitionsbunkere. Hauptmann Diehl blev bedt om allerede forberedende at få dette byggeri fremført for København. Det videre foranstaltes af K.i.A.
Konklusionen blev, at yderligere følgende ammunitionsbunkere er nødvendige:
3 bunkere for 7,5 cm Flak-ammunition
1 bunker for 7,5 cm Schweigegeschütze
1 bunker for 3,7 cm og 2 cm Flak-ammunition.
Bygningen af de to sidstnævnte bunkere kan ske hen ad vejen, da der er ledige danske huse, der kan anvendes hertil.
Byggeriet af Ugruko-ildleder har indtil nu ikke kunnet komme i gang, da der endnu ikke forefindes tegninger. Den skulle have været færdig inden den 15.12. Inventar og apparatur til ildlederen er til stede.
Oberst Pless har afslået en jordforsænket bunker for Fu.M.G. (Luft) ved 10,5 cm batteriet. Der bygges dog en jordforsænket barak af Marinebyggetjenesten. >>>

Oberstabarzt Dr. Nanke spurgte til færdiggørelsen af sanitetsbunkerne. Hauptmann Diehl sagde dertil, at tilførslen af materiel til bygningen voldte store vanskeligheder. Hvis materiellet blot var her, kunne bunkeren være støbt færdig inden den 1. januar 1943.
Hauptmann Diehl henviste i den forbindelse til den nye befaling fra oberst Pless vedr. levering af materialer så som tagpap, søm osv. til de enkelte batterier. Tidligere gik bestillingerne fra batterierne til Fest.-Pi.-Abschnittsgruppe. I fremtiden skal batterierne bestille alle disse ting ved Marine-Verbindungsstab, som så i hvert enkelt tilfælde bestemmer, om materiellet skal leveres af Festungsbau eller af Marine-Baudienststelle.
K.i.A. strejfede spørgsmålet om Hansteds elektricitetsforsyning. Kptlt. Reischke fra Maza Thisted redegjorde dertil for den planlagte opstilling af en transformator på 60 KVA for Hanstholm I. Derved ville tapningen af strøm til Batteri Hanstholm I og 7,5 cm Flakbatteriet bortfalde. 60’er transformatoren anses for tilstrækkelig til Hanstholm I og Flakbatteriet. Transformeren er allerede lovet af AEG. En større transformator kan ikke opstilles, da en større levering af strøm ikke er mulig. Der blev derefter talt om en senere ansøgning med henblik på at bygge et elekrticitetsværk med turbine, for først derved kunne der stilles sikkerhed for en tilstrækkelig el-forsyning til Wehrmacht i Hansted. Placeringen af dette el-værk skal først fastlægges, helst inden for H.K.L. Men forinden skal byggeriet af transformatoren udføres.
Efterfølgende blev der peget på anlæggelsen af en jernbane fra Nors til Hansted. Spørgsmålet om en jernbane er nu meget påtrængende, da - som Hauptmann Diehl fremlagde - de danske firmaers lastvogne pga. mangel på dæk osv. snart ikke kan udføre de nødvendige transporter mere. Den omtrentlige byggetid for en sådan jernbane blev af Hauptmann Diehl anslået til ¼ år.
Oberstabarzt Dr. Nanke omtalte vandforsyningen ved Batteri Bavn. Fra Marine-Baudienststelle erklærede hr. Schacke, at brønden bliver boret dybere. En pumpe er allerede anskaffet. Alt videre foretages af Marine-Baudienststelle.
Korv. Kpt. Dr. Crüger stillede spørgsmålet om, hvad betonbunkerne var tænkt til. Der blev svaret, at bunkerne både i 10,5 cm Flakbatteriet og i 17 cm batteriet var tænkt som beboelsesrum herunder sove- og beredskabsrum. Indvendingen fra Oberstabarzt Dr. Nanke om, at de ikke måtte anvendes til egentlige beboelsesrum for soldaterne, blev imødegået med, at der for soldaterne havde været en passende afveksling ved at bebo disse rum.
K.i.A. talte også om kulforsyningen ved Hanstholm I i tilfælde af, at batteriets soldater i anledning af udkommandering af soldater af stambetjeningen (130 mand) også skulle bebo de 5 jordforsænkede barakker, blev et merforbrug af kul nødvendigt. I så tilfælde skal batteriet i god tid sende en ansøgning til Marine-Intendanturdienst, som sender den videre til ham.
Hauptmann Diehl erindrede om opvarmningen af ildlederen ved Batteri Hanstholm II. Dette skal ske med en lille ovn. Også hertil må kul bestilles hos Marine-Intendanturdienst.
Herefter følger en beretning fra hr. Schacke om Marine-Baudienststelle’s arbejde.
Bunkerne ved M. Flak A. 814 er allerede færdige så langt, at soldaterne kan bo i dem. Wirtschafts- og kontorlokalerne ved 1. Batteri er allerede i brug, mens de ved 2. Batteri er i arbejde og forventes at være færdige midt i december. På dette tidspunkt vil også Stabsbatteriets barakker være færdige.
I tilslutning dertil beder Overinspektør Surawski om, at der mht. levering af radioapparater afgives en samlet behovsliste fra M. Flak A. 814 til Marine-Intendantur.
K.i.A. berørte så spørgsmålet om indretning af et beregnerrum nr. to for 2. Batteri i Arko-ildlederen. Da denne indretning er forbundet med skyhøje problemer, og da 2. Batteri kun havde forudsat ét beregnerrum, anses indretningen af et sådant beregnerrum ikke for påkrævet.
Mht. den allerede påbegyndte flytning af narrebatteriet i Hanstholm I, som er nødvendiggjort af opbygningen af 4./M. Flak A. 814, betonede K.i.A., at det her er nødvendigt med en ansøgning til Fest.-Pion.-Abschn.Gr.
Korv. Kpt. Dr. Crüger anmodede om at flytte 3. Batteri’s autogarage fra Agger by til selve batteriet, for at opnå en benzinbesparelse. Hr. Schacke kunne oplyse, at flytningen allerede var godkendt af Marbef. Alt yderligere foretages af Marine-Baudienststelle.
På spørgsmål fra Korv. Kpt. Dr. Crüger om, hvor den pansermur i Agger, som 416 I.D. havde befalet bygget, skulle opstilles, svarede til slut Kpt. Steckelberg, at dette ikke kom på tale for Aggers vedkommende. Klitvejene skal kun spærres med den form for hindringer, hvis der bag dem ligger virkelig vigtige militære anlæg. Det er ikke tilfældet her.
Mødet sluttede kl. 11:00.

I tilslutning til det store møde afholdes endnu et møde i en snævrere kreds. Her bliver det fortsatte byggeri af Velfærdshallen drøftet i detaljer.
Oberstabarzt Dr. Nanke anser indbygningen af et mellemdæk for meget nødvendig, da det store rum ikke blot skal bruges til eksersits men også er tænkt som festsal. Efter hr. Schacke’s vurdering vil omkostningerne for et mellemdæk beløbe sig til i hvert fald 30.000 kr. En endelig beslutning om at indbygge et mellemdæk er endnu ikke truffet. Indretningen af belysningen afhænger også af denne beslutning.
Pga. lampekuplerne henvises der allerede nu til, at man skal være forsigtig ved boldspil i hallen.
Toiletterne kan ikke lægges i kælderen, da dette i dag ikke mere er teknisk muligt.
Ombygningen af filmoperatørrummet har givet særlige problemer. Det var planlagt at flytte operatørrummet til mellemetagen. Der må imidlertid ses bort fra en indretning i dette højtliggende rum. Filmbilledet vil blive uskarpt ved denne ombygning af operatørrummet.
Hr. Schacke fremhæver, at der ved nedbygning af Flakstandene går adskillige rum tabt. En ændring er dog ikke mulig.
Oberstabarzt Dr. Nanke berørte, at den videre udbygning til de planlagte rum inde i Hallen skulle drives fælles for M. Flak A. 814 og M.A.A. 118. De nederste rum kunne M.A.A. 118 overtage, de øverste M. Flak A. 814.
Leutnant Arnold henviste derpå til, at for alle er spørgsmålet om akustik vigtigt. Det bliver foreslået, før en udbygning af den store hal, at afprøve, om den nuværende akustik er god for højttalerlyd.
Hele rummets form afhænger frem for alt af de til rådighed stående midler. Til træarbejdet stiller Marine-Intendantur 3.500 RM til rådighed. Yderligere 10.000 RM til indretningen er bevilget af velfærdsmidler. Disse penge kan allerede bruges. Det komplette biografaparatur leveres af velfærdstjenesten. Marine-Baudienststelle skal kun sørge for tilslutningen. De skal også tage sig af at hente biografaparaturet hertil, når dette muligvis om kort tid er indkøbt.
Der kan regnes med, at Hallen er færdig som rå bygning uden tag midt i december, dog med undtagelse af de elektriske installationer.
Kaptl. Reischke beder om, at der til arbejdet med de elektriske anlæg i Hallen stilles egnede soldater til rådighed.
Mødet sluttede kl. 11:30.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

25. oktober 1942.
Til Kommandant im Abschnitte dänische Westküste, Esbjerg.
Vedr.: Nyopførelse af ammunitionsbunkere i afsnit Hanstholm.

For at gennemføre beslutningen, der blev truffet på officersmødet den 23.10, om nødvendigheden af oprettelse af ammunitionsrum til afdelingens luftværnsbatterier, fremsættes der hermed igen ansøgning om nybygning af sådanne ammunitionsrum.
Bygningen af disse rum er af M. Flak A. ansøgt som særdeles nødvendige, da en stor del af ammunitionen ved 2., 3. og 4. batteri i længere tid har måttet være oplagret i det fri, og, jvf. hvad Maza har fastslået, allerede har taget skade, hvorfor der kraftigt kan stilles spørgsmål til krigsbrugbarheden af denne ammunition.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

26. oktober 1942.
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Marinebefehlshaber Dänemark, Kopenhagen.

Sagen blev undersøgt ved besigtigelse af stillingerne den 20. - 22.10.42 og gennemdrøftet i forbindelse med et stort fællesmøde med deltagelse af alle involverede troppenheder og afdelingsledere den 22. oktober 1945. (Der er en protokol over mødet.) Derefter anmodes om, at ovenstående beslutning bliver kontrolleret igen, især de 3 provisoriske ammunitionsbygninger, der hver skal rumme 8000 skud 7,5 cm Flakammunition, størrelse 80 m2 og rumhøjde på 2,5 m. Disse ammunitionsbygninger skal tjene til lagring af 7,5 cm ammunitionen for 2./-, 3./- og 4./- M.Flak.A 814. Der er ikke nogen danske civile bygninger i nærheden af disse batterier, der kan rumme dette. Batterierne ligger både afsondret og langt fra hinanden. Erfaringsmæssigt må der om vinteren påregnes store snemængder, hvorfor der under sådanne omstændigheder kan sættes spørgsmålstegn ammunitionsbeholdningernes tilstand. Ud af de 8000 skud pr. batteri må 200 skud pr. kanon lagres i ammunitionsnicher ved kanonerne, mens den resterende ammunition med 7200 skud må oplagres i umiddelbar nærhed, som det er anført i forudgået ansøgning B.Nr. G 3992 I af 31.8.1942.
Og sagen haster. Ammunitionen har meget følsomme sortpulverbrandrør og må absolut lagres forskriftsmæssig, hvilket de ved flere lejligheder forekommende forsagere har dokumenteret.

Vedrørende: Nyopførelse af ammunitionsrum i afsnit Hanstholm.
Forudgået: Marineartilleriezeugamt Thisted B.Nr. G. 2089/42 v. 13.10.42.De i bl.a. forudgåede skrivelse under b) til d) anmodede ammunitionsrum blev i telex (uden Buchnummer) af 21. oktober 1992 afvist som følger:
“De 5 ansøgte træbygninger kan pt. ikke opstilles. Til underbringelse af ammunition må frigjorte civile huse anvendes. Udsøg gunstigt beliggende huse og rapporter tilbage, om der er den krævede rumkapacitet.
Marbef. Dän.”

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hansted, den 30. oktober 1942.
A k t e n v e r m e r k:
Befæstningsbyggeri i Hansted til 1. juni 1942
(incl. Batteri Agger)
(nedenstående bygninger er planlagt, men endnu ikke rekognosceret)
H.K.L.:
1. 20 dobbelgruppebunkere (502)
2. 4 M 19 (Maskingranatkaster 135)
3. 2 6-Scharten tårne (112)
4. 2 Festningspak (506)
5. 1 Artilleriobservations-bunker
6. 4 Infanteriobservations-bunkere
Batteri Hanstholm I:
1. 2 2 cm under beton
2. 2 lyskasterbunkere
3. 1 Artilleriobservations-bunker
Batteri Hanstholm II:
4 ammunitionsbunkere [Räume]

Batteri Agger:
1. 3 dobbelgruppebunkere (502)
2. 1 Artilleriobservations-bunker
M. Flak A. 814:
1. 24 2 cm Marine-Regelbauten 242
2. 2 lyskastere 150 under beton
3. 9 lyskastere 60 under beton
4. yderligere 4 3,7 cm (242)
5. yderligere 6 ammunitionsbunkere [Räume] for 7,5 cm
6. 6 dobbelgruppebunkere (502)

Dr. Crüger

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

15. november 1942.
Fra: Marineartilleriezeugamt Thisted.
Til Marinebefehlshaber Dänemark, K o p e n h a g e n.
Vedr.: Nybygning af ammunitionsrum i Afsnit Hanstholm.
Forg.: K.i.A. dän. Westküste g. 5112 X af 26.10.42.

Med det i det forudgåede anførte har Kommandant im Abschnitt dän. Westküste ansøgt om oprettelse af 3 - provisoriske ammunitionsrum med en størrelse på 80 kvadratmeter og 2,5 m rumhøjde.
I tilfælde af godkendelse til opførelse af disse barakker, beder vi om, at Maza Thisted tages med ved konstruktionen, og at trækvoten tildeles omgående, så byggeriet kan begynde med det samme.
Efter samråd med Korv.Kapt. M.A. Dr. C r ü g e r og Oblt. (W) S c h u s t e r vil Fest.Pi.Abschn.Gr. II/26, Hansted efter udtalelse af Hptm. D i e h l ikke påbegynde byggeriet, selv om det er påtrængende, da det må påregnes, at der om kort tid begynder en sne- og frostperiode.
Opstillingen af de provisoriske bygninger vil kunne gennemføres på 1-2 uger, så den kampmæssige udrustning af batterierne med ammunition endelig kan gennemføres.

Reinhke

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

18. december 1942.
Fra: Artl.-Kommandeur H a n s t e d
Til: Kommandant im Abschnitt dän. Westk., E s b j e r g.
Vedrørende: Nybyggeri af ammunitionsrum i Afsnit Hanstholm.
Forudgået: K.i.A. dän. West. G 5501 I af 10.11.1942.

Ovennævnte forudgåede bliver fremsendt med nedenstående kommentarer:
Til punkt 1) i notatet:
Bygningen af 4 betonbunkere til 38 cm ammunition er af Fest.Pion.Abschn.Gr. I/31 planlagt i Påskeprogram 1943.
Til punkt 2) i notatet:
Der er i Påskeprogrammet til hver af de 3 - 7,5 cm batterier planlagt 2 bunkere i beton til hver 4000 skud. Udgravningsarbejdet bliver påbegyndt inden. Indtil opførelsen af disse betonbunkere er færdig, er der af Marine-Baudienststelle Esbjerg til hvert batteri planlagt en provisorisk bunker i træ til midlertidig opmaganisering af ammunitionen og skal iflg. oplysninger fra Marine-Baudienststelle Hansted ankomme til opstilling netop i disse dage.
Til punkt 3) i notatet:
7,5 cm ammunition til feltkanonerne og 4,7 cm ammunition til Festungspak ved Batteri Hanstholm II er sammen med yderligere ammunition til maskingeværer opmaganiseret i 3 af de rømmede civile huse i batteriet.
Til punkt 4) i notatet:
Bygningen af en ammunitionsbunker i beton til 3,7 cm og 2 cm Flakammunition er ikke planlagt i Påskeprogram 1943. Ammunitionen er foreløbig opmaganiseret i rømmede danske huse.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hansted,den 19. december 1942.
Fra Artl.-Kommandeur H a n s t e d
Til Festungs-Pionier.-Abschnittsgr. I/31, T h i s t e d, til orientering for: Arbeitsstab- (J) Hansted.
Vedrørende: Underbringelse af mandskaber, ammunition, forplejning og brændstof i mandskabsbunkere og ammunitipnsbunkere.
Forudgået: Møde Arko-Hansted, Major Sander, Kaptajn Diehl den 19. dec. 1942.
At underbringe under beton er ved:
I. Stabsbatteri M.A.A. 118:
a) Mandskab: 1 kommandør, 2 officerer, 3 underofficerer og menige i 1 bunker type 608,
6 officerer, 63 underofficerer og menige i 3 bunkere type 610,
40 underofficerer og menige i 2 dobbelgruppebunkere type 622.
b) Ammunition: Infanteriammunition i 1 enkelgruppebunker type 621.
c) Forplejning: Langtidsproviant til 4 uger i 1 enkelgruppebunker type 621 og
1 enkelgruppebunker type 621 med brønd.
II. Vognpark Hansted:
a) Mandskab: 60 underofficerer og menige i 3 dobbelgruppebunkere type 622.
b) Brændstof: 28000 liter benzin og 2000 liter dieselolie.
III. 1./M.A.A. 118:
a) Mandskab: 1 batterichef, 2 officerer og 3 menige i 1 bunker type 608,
2 officerer og 21 menige i 1 bunkere type 610,
60 menige i 3 dobbelgruppebunkere type 622,
3 lyskasterbetjeningsmandskab (2 lysk. 110 cm, 1 lysk. 90 cm) og
forplejning.
b) Ammunition: 4 kanonbunkere 17 cm, ammunitionsrum til 3312 skud 17 cm,
Udgravningsarbejdet til et 17,5 m x 17,5 m stort ammunitionsrum er allerede påbegyndt),
Ammunitionsrum til
950 skud 7,5 cm,
2.687 “ håndgranater,
273.640 “ gevær- og pistol ammunition,
219.000 “ maskingevær-ammunition,
28.500 “ 2 cm og 2,5 cm Flak-ammunition.
c) Forplejning: Langtidsproviant til 14 dage til 1./M.A.A. 118 og 4./M.Flak.A. 814 i
1 bunker type 622.
IV. 2./M.A.A. 118:
a) Mandskab: 11 underofficerer og 35 menige (pt. i bygning BC) i
2 dobbelgruppebunkere type 622,
3 underofficerer og 7 menige (pt. bygning D) i
1 enkelgruppebunker type 621,
1 officer, 1 underofficer, 4 menige i de nuværende træbygninger ved hver af pejlestationerne i Bulbjerg, Grønbakke og Klitmøller i 3 bunkere.
b) Forplejning: Langtidsproviant til 4 uger til 550 mand (100 cbm) i
3 dobbelgruppebunkere type 622.
V. 3./M.A.A. 118:
a) Mandskab: 1 batterichef, 2 officerer og 3 menige i 1 bunker type 608,
2 officerer og 21 menige i 1 bunkere type 610,
2 lyskasterbetjeningsmandskab (2 lysk. 110 cm) i
2 enkelgruppebunkere type 621
40 menige (kanonbetjeningen) i 2 dobbelgruppebunkere type 622.
b) Forplejning: Langtidsproviant til 4 uger (36 cbm) i 1 dobbelgruppebunker type 622.
c) Brændstof: 5000 liter benzin til 2 lyskastere.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 25. januar 1943
Fra: Artilleriekommandeur H a n s t e d
Til: Fest.Pionier-Abschnittsgruppe I/31, T h i s t e d.
Til orientering for: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Vedrørende: Arko-Kampstade.
Arko-Kampstadet er blevet overdraget til tropperne som indsats- og kampklar. De allerede mange gange telefonisk og skriftlig anmeldte mangler er endnu ikke blevet udbedret.
1.) Arko-Kampstadet er planlagt til at have gassluse, så der kan arbejdes derinde uden gasmaske. På panserdørene mangler endda gummipakninger. Desuden er der fra arbejdsrummet til Arko-Kampstadets platform et talerør, som ikke er gassikret.
2.) Ventilationsanlægget er endnu ikke i drift, så der er en meget dårlig luft i rummene. Telefon- og fjernskriverpersonellet lider meget under det, da de oplever træthedssymptomer. Ligeledes er montering af det overordnede gasbeskyttelsesfilteranlæg tvingende nødvendig.
3.) Varmeanlægget kan ikke være i gang på vindstille dage, da der pga. skorstenens dybde mangler udsugning, så røgen presses ud i rummene. Den monterede træbeklædning hjælper kun i stormvejr.
4.) Gulvet er i en sørgelig forfatning. De brede fuger gør en grundig rengøring umulig, så snavs og støv lægger sig i dem, hvilket betyder en alvorlig fare for skader på de følsomme relæer og afbrydere på telefon- og fjernskriveranlæggene.
5.) Lysledningerne er monteret i kommunikationsformidlings-cellerne men mangler at blive tilsluttet.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Notat fra mødet mødet hos Maza Thisted den 26. januar 1943 om bombesikker underbringelse af kommunikationsmidlerne.
Vedr.: Kommunikationsmidlernes tekn. anlæg i Abschnitt dän. Westk.
Fastlæggelse af ansvarsområder: I løbet af mødet blev det fastslået, at byggeriet af en del af bygningerne allerede er langt fremskredet og tilsyneladende er startet uden deltagelse af andre marineafdelinger før den skriftlige tilladelse fra alle ansvarlige myndigheder er bekendtgjort.
Normalt er byggeplaner udgået fra Merbef. og skal forelægges Stat. N eller Skl. Chef MND, som afgiver deres krav til FWa NWa. Som følge af de i mellemtiden påbegyndte byggerier er denne fremgangsmåde ikke mulig, så på mødet blev gjort følgende bemærkninger til det enkelte byggeforetagende.
1.) Marko-Stand Esbjerg: (ikke oversat.)
2.) Nachrichtenvermittlung Esbjerg: (ikke oversat.)
3.) Ugruko-Stand Esbjerg: (ikke oversat.)
4.) Marko-Stand Thyborön: (ikke oversat.)
5.) “Arko-Stand” Hansted: (Kommandostation for garnisonskommandant Hansted hvem M.A.A. 118, M.Fla.A. 814 og infanteriforsvaret er underlagt.) Plannummer skal fastlægges.
6.) Ugruko-Stand Hansted: Der er udgravet for byggeriet. Plannummer M 241.Til 1.) (ikke oversat.)
Til 2.) (ikke oversat.)
Til 3.) Rummet til radiotelefonapparater er tilstrækkelig. M.N.B. Dän. kontrollerer endnu engang antennen til radiotelefonapparaterne og forbinder denne med marineforbindelsesstaben. Der er planlagt med et 20 Watt Pedersen- og et 5 Watt Hagemuk-apparat.
I det med “Formidling” benævnte rum bliver opstillet er 120-delt Flagruko-kabinet. Det i planen indtegnede fjernskriverrum bliver ikke nødvendig før opstillingen af en fjernskriverplads, hvorfor rummet skal holdes fri.
Det tekniske udstyr til Flakdelene må fastlægges og skaffes af OKM NWa. Det skal afprøves, om natjagerrummet også skal udbygges, hvilket ikke er med i den forliggende plan. I så fald må der planlægges endnu et tilbagemeldingsrum. I modsat fald foretages tilbagemelding i revurderingsrummet.
Til 4.) (ikke oversat.)
Til 5.) For udførelsen gælder det samme som for Ugruko Esbjerg. (se Til 3.)
OKM Skl AI beslutter, om det samme bygningskonstruktion som ved Ugroko Esbjerg skal benyttes.
Til 6.) -

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

P r o t o k o l over møde fredag den 19. februar 1943 i M.A.A. 118 Marineartillerabteilung Hanstedmøde’s lokale mellem nedennævnte deltagere:
Kommandant im Abschnitt Freg. Kapitän Steckelberg, dänische Westküste Oberstabsartz Dr. Nanke
Infant. Regt. 712 Major Schmidt, Ob.Lt. Utecht
III./Inf.Rgt. 712 Major Ahrens, Ob.Lt. Hübner
Fest.Pionier-Abschn. Gruppe 31 Hauptmann Bartels, Insp. Geyer
Maza Thisted Kaptlt. Reischke
Mar. Baudienststelle Hansted Ob.Insp. Benzberg, Insp. Schacke
Mar.Int.Dienststelle Thisted Ob.Insp. Surawski
Mar. Flak A. 814 Korv. Kapt. Schulze
M.A.A. 118 Korv. Kapt. Dr. Schneider, Lt. Bliesener
2./M.A.A. 118 Kptl. Knippenberg
M.N.O. Hansted Lt. Tetzner


Mødet begyndte kl. 17:00.
Kommandant im Abschnitt hilste på de enkelte, særligt på hr. major Schmidt som Afsnittet’s regimentskommandør.

Korv. Kapt. Schulze henviste til pladsmangelen ved Ugruko-Stand, hvorfor der må bygges bunkers for Ugruko-personel, i alt 7 bunkers type 622 direkte rundt om Ugruko-Stand og ligeledes 6 bunkers for indsatslederne ved det lette Flak i nærheden af Ugruko-Stand. Som bevæbning forventes 3 - 3,7 cm, 1 - lyskaster og 1 - Flum-Gerät.
Ob.Lt. Hübner fra Arbejdsstab (J) Hansted meddelte, at der også er planlagt infanteribunkere (kanongarage osv.) i området. Ved denne sammentrængen af bygninger er den til rådighed værende plads ikke tilstrækkelig, da bunkerne placeres med et mellemrum på 60 m. Da pigtrådsspærringerne (Flächenhindernis) ved H.K.L. desuden er ført lige forbi Tvedhøje, kan bygningerne ikke lægges i dette område, så det er tvingende nødvendigt at flytte pigtrådsspærringerne (Flächenhindernis) og de spanske ryttere omkring Tvedhøje. Det vil være formålstjenligt at genopstille pigtrådsspærringerne og de spanske ryttere sydligere i retning mod Holmen [skrænten]. Korv. Kapt. Schulze udarbejder efter aftale med Fest.Pionier-Abschn. Gruppe 31, major Ahrens og Ob.Lt Hübner en situationsplan, der viser planlagte bunkere og bygninger samt nødvendigheden af at flytte Flächenhindernis og de spanske ryttere.
3. Batteri M. Flak A. 814, som ligger foran H.K.L. har indtil nu endnu ingen tilstrækkelig beskyttelse mod angreb fra vest. Ob.Lt. Hübner viste på kortet planen om 2 infanteribunkers, hvis bygning bliver taget op i Byggeprogrammet fra 1.7.1943.
På spørgsmålet om indhegningen af 2. Batt. M. Flak A. 814 og Mammut-anlæget erklærede Hauptm. Bartels, at der ved Fest.Pionier-Abschn. Gruppe I/31 pt. ikke var tråd til rådighed, selvom det var på vej. >>>

De planlagte 2 dobbelgruppebunkere ved Vickers-batterierne, som efter Korv. Kapt. Schulze’s redegørelse kun vil kunne bruges som
beskyttelsesrum for Schuster, Schneider osv., kan ikke finde anvendelse for batteribetjeningen selv, da soldaterne har deres kampplads ved kanonerne. Hptm. Bartels forklarede derpå, at de planlagte bunkerer sandsynligvis bliver af typen 622.
For underbringelse af yderligere ammunition til 3,7 cm og 2 cm våben foretager Korv. Kapt. Schulze og Kaptlt. Reischke beregninger og ansøger omgående om de nødvendige ammunitionsbunkere.
Pumpestationen syd for Brunbjerg må i tilfælde af angreb opgives af betjeningsmandskabet, som trækker sig tilbage til 4. Batteri M. Flak A. 814.
Vedr. drikkevandsforsyningen forelå beretning fra de enkelte iht. K.i.A. dän. West. B.Nr. G 772 I vom 3.2.43. Opstillingen af tønder og montering af tagrender til opsamling af regnvand er blevet gennemprøvet af Bau. Insp. Schacke, gav en beretning herom. Korv. Kapt. Schulze henviste derpå til, at forsyningen med drikkevand for M. Flak A. 814 sandsynligvis var tilstrækkelig efter overtagelsen af en brønd i et af de ledige danske huse. Ydelsen bliver efterprøvet. Infanteriet har bestilt to filteranlæg til filtrering af vand.
Udrustningen af infanteriet med forplejning til 56 dage er allerede sket. Oplagringen er fordelt på forskellige danske huse. Underbringelsen vil i lignende tilfælde ske i overtagne danske huse, som udstyres med reoler til formålet. Leveringen af proviant fra Verpfl. Amt Thisted er pt. ikke ganske muligt, stadig er på vej.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 23. marts 1943
Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118
Til Fest.Pionier-Abschn.Gruppe I/31, T h i s t e d,
Til orientering for:
Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, Esbjerg,
Marineartilleriezeugamt, T h i s t e d,
1. Batteri M.A.A. 118,
3. Batteri M.A.A. 118.
Vedrørende: Ildlederbunker 1. og 3. Batteri M.A.A. 118.

I henhold til de oplysninger der foreligger, skal ildlederbunkeren udføres som standard M 162 a. En gennemgang af konstruktionstegningen, der i går blev udført af undertegnede med ledelsen ved Maza Thisted og batterichefen ved 1. Batteri M.A.A. 118, viste følgende:
Observationsrummet har en højde på 152,5 cm fra gulvet til midten af udkigsspalten; da rummet, som standard, ville være belagt med et trægulv, går yderligere 4,5 cm af højden, så lederens og pejlerens udkigshøjde ville være 148 cm, dvs. at de konstant skal være i en krumbøjet stilling; det er ikke acceptabelt.
Der anmodes derfor om at droppe det øverste trin af trapperne fra beregnerrummet til observationsummet og anbringe observationsrumets gulv på samme niveau som øverste trin. Dette ville give 20 cm ekstra højde i observationsummet og altså en udkigshøjde på 148 cm + 20 cm = 168 cm.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 26. marts 1943.
Fra Kommando Marineflakabteilung 814
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, Esbjerg.
Vedr.: Ansøgning om opførelse af massive fæstningsbygninger til Ugruko og staben ved M.Flak.A. 814
Reference: Møde i Hansted den 17.3.43.
Kommandoen anmoder om opførelse af følgende massive bunkere i henhold til Marine-Byggeplan af 1. juli 1943 (Adm.Dän. Marine-Verb.Stab Fest (P1) B.Nr. G. 4577 af 19.3.43).
A. Ugruko Hansted: (Pos. B 4 o.a. plan. S.)
1) 1 Ugruko-kampstade M 250
2) 7 dobbelgruppebunkere M 622
3) 1 forplejningsbunker 501
B. Lyskastere: (Pos. X2 S. 15)
1) 2 lyskasterstandpladser 150 cm
2) 8 lyskasterstandpladser 60 cm
C. (Pos. H 2 S. 16)
1) 9 kanonstandpladser 3,7 cm L 410
2) 16 kanonstandpladser 2 cm
Akut drejer det sig om bygningerne under punkt: A 1) B C.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 26. marts 1943.
Fra Kommando Marineflakabteilung 814
Til Kommandant im Abschnitte dänische Westkyste, Esbjerg.
Til orientering for: Artilleriekommandeur Hansted. Herrn Major Ahrens, 3.Bat.Fest.Inf.Regt.712, Hansted.
Vedr.: Nordjyllands Ständiger Ausbau. Massive bunkerbyggeri ved M. Flak A. 814.
Ref.: Møde i Hansted den 17.3.43.

I overensstemmelse med befaling er der herfra gennemført rekognosceringer via kommandovejen for bygning af betonbunkere.
Ved Fest.Pi.Abschnitts-Gruppe I/31 (Hpt. Diehl) kunne følgende meddeles:
På et møde (datoen kunne ikke meddeles), hvor også Marbef. Dänemark var til stede, blev fastlagt det omtrentlige behov for massive bygninger i Påskeprogrammet, hvorefter hr. major Reith meddelte marinens behov og ønsker. Efter et indlæg af major Reith ved Marbef. Dän. blev der på befaling hold et tilsvarende indlæg fra Truppenbefehlshaber Dänemark, og efter en oplistning af det samlede program udstedte Truppenbefehlshaber ved hr. oberst Bless at bygge de nu fastlagte bygninger. For Hansted Området er så den tilsvarende befaling nået ad tjenestevejen til hr. Hauptmann Diehl, og gennem ham bragt til udførelse.
I området ved Ugruko blev arbejdet med at grave ud for Ugruko kampstadet påbegyndt, og der blev senere også af Fest.Pi. Abschnittsgrppe foretaget afstikninger for de øvrige planlagte betonbygninger.
Ved den lejlighed fastslog kommandøren for M. Flak A. 814, at der slet ikke var plads nok til de i Sommerprogrammet planlagte massive bunkers til Ugruko-betjeningen og Stab der M. Flak A. 814.
Der blev derefter af M. Flak A. 814 bedt om en tegning hos Fest.Pi-Abschnittsgruppe Hansted over den fra højere sted tidligere befalede samlede plan, og efter en tilsvarende afklarende samtale mellem de implicerede afdelinger, Insp. Geier (Festungsbau) og major Ahrens (Battl.Kdr.Inf.), er der den 20.3.43 med B.Nr. G. 684 til K.i.A. dän. West. afgået en anmodning om tilslutning til de af M. Flak A. 814 foreslåede ændringer.
Foranstående oplysninger blev af Hptm. Diehl videregivet til Lt. Arnold med bemærkning om, at der ikke blev givet mere nøjagtig oplysninger. Hptm. Diehl henviste for yverligere oplysninger til hr. major Reith ved Dienststelle Admiral Dänemark.
Med Adm. Dän. Verbindungsstab (Fest) B.Nr. G. 4577 v. 19.3.43 blev der tilsendt os en planoversigt over byggeforetagener i 1943. I denne oversigt for byggeafsnittet frem til 30.6.43 og videre fra 1.7 til 31.12.43 er oplistet de omtalte bunkerbygninger ordnet efter, hvor påtrængende de er.
Den revurdering, der opfordres til i nævnte skrivelse, gennemføres straks.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 12. april 1943.
Fra Batterie Mar. Artl. Abtlg. 118
Til K o m m a n d o, Mar. Artl. Abtlg. 118.
Vedrørende: Besøg af Dienststellenleiters der Mar.Fest.- Pi.-Gruppe Kopenhagen, Hauptmann Dr. Wempe.
Forudgået.: Mundtlige aftaler mellem Kommandeur M.A.A. 118 og Batteriechef 1./- M.A.A. 118 den 10.4.43.

I det følgende bliver afgivet en rapport af mødet den 8.4.43 mellem batterietchefen for 1./- M.A.A. 118 og hr. Hauptmann Dr. Wempe.
Emnet for mødet var især ansøgningen fra M.A.A. 118 af 27.3.43 om at niveausænke alle kanoner i ifbm. den planlagte betonmæssige udbygning af batteriet.
Til indledning meddelte Kaptajn Dr. Wempe, at den yderligere udbygning til kanonerne i beton, ligesom fremstillingen af ammunitionsbunkere i beton, på grund af mangel på cement er blevet udskudt til 1944. Derved bortfalder den af os foreslåede samtidighed mellem den nødvendige niveausænkning af alle kanoner og udbygningen af batteriet i beton. Da den ifbm. niveausænkningen af ??ildlederen nødvendige niveausænkning af 4. kanon med 1½ m vil være påkrævet allerede i 1943, er det, som Kaptajn Dr. Wempe udtrykte det, en sag for Mar.Fest.-Pi.-Gruppe København; for det drejer sig om en feltmæssig forstærket udbygning, altså en delvis trækonstruktion. Sådanne arbejder vil i fremtiden blive udført af Mar.Fest.-Pi-gruppen, mens Pi-Abschnittsgruppe I/31 udelukkende udfører betonkonstruktioner.
Ud over niveausænkningen af ??4. kanon blev ligeledes en tilsvarende niveausænkning af 2. kanon i feltmæssig forstærket udførelse set i øjnene, for iht. skrivelse af 25.3.43 at minimere den opståede absolutte spredning i batteriet. Under alle omstændigheder forbliver 1. og 3. kanon i deres nuværende udførelse og placering, indtil den endelige udbygning i 1944.
Niveausænkningen af den 4., og muligvis også af 2. kanon kræver bortsprængning af de eksisterende fundamenter (ca. 1½ m betondæk). Der må derfor støbes tilsvarende stærke, nye fundamenter. Disse nye fundamenter ville så ifbm. den betonmæssige udbygning i 1944 skulle sprænges bort igen. Desuden vil det sandsynligvis ikke være muligt at afmontere ankerboltene før sprængningen. Ved niveausænkning af kun en kanon skal der kun påregnes tabet af et enkelt dobbelt sæt ankerbolte. Og hvorvidt selv dette materiel kan fremskaffes kan Kptlt. (W) Reischke under den nuværende reservedelssituation ikke fastslå.
Under de ovenfor beskrevne grunde, og på trods af cementmangelen, bliver der atter bedt om at den endelige udbygning i beton og niveausænkningen af kanonerne gennemføres i samme omgang i løbet 1943 samtidig med befæstningen af ildlederen.
Hr. Hauptmann Dr. Wempe sikrede i øvrigt i samtalens forløb den i skrivelsen fra M.A.A. 118 af 23.3.43 ansøgte nødtørftige tilbygning for L.B.-apparat C/42 (H), ligesom gennemførelse af de påkrævede istandsættelsesarbejder ved pejlestationerne IX og X samt underbringelsesbarak for pejlestation X (hiesg. B.Nr. G 270 af 29.3.43). Udførelsen af disse arbejder skal foretages hurtigt; nøjagtig byggetermin blev imidlertid ikke angivet.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 21. april 1943.
Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118
Til Kommandant im Abschnitt dän. Westküste, E s b j e r g.
Til orientering: Marineartilleriezeugamt, Thisted.
Vedrørende: Ildleder ved Batteri Hanstholm I.
Ved udrustning af Batteri Hanstholm I med en højde-regulator, er det ikke nødvendigt at niveau-sænke kanonerne bortset fra 4. kanon, da højdeforskellene i batteriet og også den samlede højde på batteriet i forhold til havoverfladen kan udlignes med højderegulatoren. Den tidligere ofte kritiserede længdevariation ved skydning med batteriet skyldes også manglen af en højderegulator samt niveauforskellen fra kanon til kanon.
Marineartilleriezeugamtes Thisted’s synspunkt, at den døde vinkel ikke ændrer sig væsentligt på grund af det foranliggende klitområde, kan ikke tiltrædes herfra. Som det kan ses af Marineartilleriezeugamtes Thisted’s sammenstilling, ændres den døde vinkel mod landsiden ikke væsentligt for alle kanoner; mod søsiden derimod udvides det optisk skjulte område betydeligt, som vist ved sammenstillingen af de tilsvarende værdier for numrene 5, 6, 7 og 8. Det drejer sig her om en udvidelse af det optisk skjulte område med 500 til 1000 m og mere. Det må dog indrømmes, at det totalt skjulte område, dvs. området på forstranden, som ikke kan ses fra nogen af kanonerne, ikke er øget markant. Om dette, såvel som indvirkningen på det optisk skjulte område mod søsiden for hver enkelt kanon, vil en tilsvarende oversigt over hovedskudretningen blive forelagt.
Hvis beslutningen om niveau-sænkning af kanonerne ikke lader sig omgøre, er det nødvendigt at afgrave mindst 11/2 - 2 m af de foranliggende klitter.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 20. april 1943.
Fra Admiral Dänemark
Til Marine Festungspioniergruppe, København.
Vedr.: Nødtørftig befæstningsbyggeri i Afsnit Hansted.
Der skal udføres følgende befæstningslignende arbejder:
1.) 7,5 cm Flak-Batterien Hamborg, Brunbjerg og Düne.
a) Til hvert af disse batterier skal der i nødtørftig udførelse bygges en Leitstand med podium til afstandsmåler og regnemaskine.
Der skal tages hensyn til nische for akkumulator, telefonnische så vel som plads for Flaklederen. I tilknytning til Leitstand skal der forberedes et Auswerteraum i forsænket midlertidig byggeri, og det skal opstilles i samarbejde med troppernes krav.
b) Til hvert af disse batterier skal der bygges 4 midlertidige briske. Der skal kunne være 200 skud pr. brisk i ammunitionsnischer. Det er meningen, at de eksisterende ammunitionsnischer skal anvendes. Briskene tjener i øjeblikket som fundament for 7,5 cm Vickers Armstrong, men de skal bygges således, at de ligeledes kan optage 8,8 cm og 10,5 cm kanoner. Når træmaterialer er klar til at tilgå batterierne, overtages det af Marine-Festungspioniergruppe.
c) Fremstillingen af kølevandsbeholdere er allerede blevet overgivet til Bauamt Esbjerg, som også overtager selve indbygningen. Selve indbygningen sker på foranledning af Marine-Festungspioniergruppe.
2.) 17 cm Batterie Hanstholm I.
a) Til husning af LB-anlæg C/42 skal der, indtil den endelige Regelbau er færdig, i tilknytning til B?-rummet ved ildlederen leveres en midlertidig træbygning med grundrids på 4 x 5 m.
b) I batteriets kamp-pejlestation, ligesom i det tunge batteries pejlestationer 9 og 10 skal der adskilles et beredskabsrum, der skal kunne huse tre mand. Pejlestation 10 skal desuden sættes dybere og forankres med klitten.
3.) 10,5 cm Batterie Hanstholm.
Der skal opstilles en kølevandsbeholder til rørkøling af kanonerne med et indhold på 3 m3, og som ved køling af kanonerne kan betjenes af stort set den samme slangelængde. Rummet skal anlægges som rustfri. Levering af pumpe og slange er M.A.Za.s opgave.
4.) Anlæggelse af kabelskakter.
Inden for rammen af kabelarbejderne ved de enkelte batterier i afsnittet skal der i samarbejde med M.A.Za. leveres og indbygges det nødvendige antal kabelskakter.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Den 30. april 1943.
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste
Til Marineartilleriafdeling 118.
til orientering for: Admiral Dänemark og Marineartilleriezeugamt Thisted
Vedrørende: Ildleder, kanonopstilling og ammunitionsbunker ved Batteri Hanstholm I.
I bl.a. det forudgåede er der blevet fremsat en række tanker og foreslag, som ved nærmere undersøgelse i mellemtiden er blevet utidssvarende, hvilket er blevet afklaret på et møde i området med Maza Thisted og i Batterie Hanstholm I den 28- 29/04/43. Resultatet af de stedlige efterprøvninger bliver hermed igen opsummeret:
1.) Med hensyn til valg af type for ildlederen Hanstholm I er der den 27/04/43 i batteriet afholdt et møde med general ved Pionerene Rosenbusch og oberst Blaess. Derefter er det overdraget Fest.-Pi.-Stab at undersøge spørgsmålet, om der skal bygges en Regelbau eller en Type, som bedst tilgodeser de lokale forhold og muliggør en tilstrækkelig øjenhøjde for skydelederen, så der fastholdes et tilstrækkeligt synsfelt og som kun kræver en sænkning af 4. kanon som det er planlagt.
2.) Niveausænkning af 1. og 3. kanon synes ikke påkrævet. De på grund af kanonernes koteforskelle befrygtede højde- og sideretnings-differencer må udlignes med en niveau-regulator/beregner. Maza Thisted overtager anskaffelsen af den nødvendige niveau-regulator/beregner.
4.) Det er nødvendigt med alle midler at fremskynde den bunkermæssige udbygning til beredskabsammunition. (Krigserfaringerne fra Dieppe har vist risikoen for et batteri med utilstrækkelig mængde af beredskabsammunition.)
5.) Det er nødvendigt straks at montere en forlængelse af vinkelmåleren (gradbuen) på kanonerne, som gør det muligt at foretage en finindstilling også under horisont-niveau ved den planlagte beskydning af landgangsfartøjer. Højdeniveauet på kanonerne gør det indtil nu kun muligt præcist at lede skydning op til en afstand på ca. 1300 m. Maza Thisted har forpligtet sig til at bringe det i orden. Ved samme lejlighed overtager Maza Thisted desuden endnu engang opgaven at checke det døde område foran kanonerne (under hensyntagen til den planlagte niveausænkning af 4. kanon), og ved evlt. afgravning af enkelte klittoppe at forbedre skudfeltet med bedre landsigt.
Tillæg for Admiral Dänemark:
Der anmodes om at videresende denne rapport til Fest.Pi.-Stab til yderligere opfølgning, især skubbe på hvad angår punkterne 1, 2 og 4. Samtidig bliver der bedt om at afklare, hvorvidt Mar.-Fest.-Pi. Gruppe Kopenhagen er involveret i spørgsmålet om betonarbejdet ved kanonerne.
Kaptajn Dr. Wempe erklærede sig på et møde i batteriet den 08/04/43 som ansvarlig for de forskellige punkter. I det mindste ville det blive hilst velkommen, hvis Mar.-Pi. Gruppe kunne overtage opførelsen af beton-mandskabsbunkren, hvis Fest.-Pi. Stab ikke kan overtage denne opgave i det næste byggeprogram.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 17. juli 1943.
Af feltmæssige arbejder ved befæstningsbyggeriet er stadig påkrævet:
1. Batteri:
1) Sløring af den nye ildlederbygning er bestilt hos Fest. Pi. Gr. I/31.
2) Sløring af pejlestationerne IX og X (9 og 10) er bestilt hos Marine-Fest. Pi. Gr. Thisted og bliver udført af denne.
3) Udbygning af stillingen for den nye 150 cm lyskaster "Cäsar" er bestilt hos Marine-Fest. Pi. Gr. Thisted og bliver udført af denne i midlertidig form.
4) Opsætning af pigtråd om pejlestation X (10), ca. 300 m er bestilt hos Marine-Fest. Pi. Gr. Thisted og bliver udført af denne.
5) De af træ opførte bunkere for beredskabsammunition ved alle 4 kanoner bliver erstattet med betonnicher. Der ligger allerede et andragende om dette i København. Af disse ammunitionsbunkere er én allerede færdig, en anden er beskrevet i Plan II/43 og allerede i gang.
I fremtiden: bygning af 2 lyskasterstillinger og en Flakstand.
Af de pt. planlagte 4 bunkere 622 er de 2 allerede strøget. Det er et spørgsmål, om de 2 andre 622 bliver bygget.
De under pkt. 1), 2) og 4) anførte arbejder er allerede påbegyndt ved Marine-Festungspionier-Gruppe, Aussenstelle Thisted, men pga. mangel på materialer endnu ikke fuldført.
I øvrigt peges der på nødvendigheden af de under 5) anførte arbejder.
2. Batteri:
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
1) Færdiggørelse af Flächendrahthindernisses for batteriet.
Flächendrahthindernis er for sin del kun færdiggjort på søsiden foran 1. halvbatteri. Foran 2. halvbatteri og rundt om batteriområdet må disse pigtrådsspærringer færdiggøres efterfølgende.
Hauptm. Schlote er blevet klar over, at Flächendrahthindernis stadig ikke er færdig, og han vil på sin side lægge pres på, at det sker. Færdiggørelsen sker ved Fest. Pi. Gr. I/31.
2) Opførelse af Tobruk-ringstande inde i batteriet. Det er Fest. Pi. Gr. I/31 ansvarlig for.
Opførelsen af Tobruk-ringstande blev allerede krævet i skrivelse af 3.2.43.
3) Sløring af skinneanlægget (ammunitionsbanen) skal efter aftale med lederen af Marine-Festungspionierstelle Hansted påbegyndes i løbet af de nærmeste dage ved Fest. Pi. Gr. Thisted. Forberedelserne er i gang.
4) Indhegning af pejlestationerne 1, 7 og 8. Det er der ansøgt om hos Adm. Dän.
5) Færdiggørelse af beskyttelseshuller (Schützenlöchern) for pejlestationerne 1, 6, 7 og 8. Dette kan muligvis ske ved pejlestationernes egen besætning. Ansøgning om at overtage arbejdet og få materialerne leveret sendes til Adm. Dän. Pi.
6) Det er nødvendigt med nye sløringsnet til skinbatteriet, da de nuværende er for gennemsigtige, så kanonatrapperne kan ses igennem og bliver genkendelige fra luften.
Den 19.3.43 blev der bedt om 2250 m2 til skinbatteriet.
Skinbatteriet må bringes i orden. Haupt. Schlote bad om at få en ansøgning sendt til Adm. Dän. Pi, da kanonatrapperne er forfaldne og skal gøres i stand.
Af betonbyggeri ved 2. batteri er der desuden planlagt 2 ammunitionsbunkerer 468, hvoraf den ene skal rumme granater (M.-Körper) og den anden det andet Auffüllmunition.
3. Batteri:
1) Opførelse af 2 ammunitions Unterständen til infanteri- og 7,5 cm ammunition i stedet for 2 dobbelgruppe bunkere (622) falder ud, da der ved opførelsen af 2 ammunitionsnicher pr. kanon i beton på 60 x 40 cm til at tage hver 250 skud, er det ikke nødvendigt med yderligere ammunitionsbunkers set ifht. den nuværende ammunitionsmængde.
2) Feltmæssig byggeri (60 cm) af bunkerer til beredskabs ammunition ved alle 4 kanoner er bestilt hos Mar. Verb. Gr. (Haupt. Schlote).
3) Bygning af indkvarteringsbunker (gruppebunker 621) til ildledelsen lige øst for den nye ildleder. Dette er ikke nødvendigt, da den dobbel-gruppe-bunker 622, der ligger lige øst for ildlederen, kan benyttes.
Den bunker 501, der ligger ved siden af den gamle ildleder, bliver indrettet som en 621, og skal tjene til opbevaring af infanteri- og 7,5 cm ammunition.
Afstandsmåleren skal opstilles i en betonbeskyttelse.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 31. juli 1943.
Fra Admmiral Dänemark.
Til Kommandant im Abschnitt Nordjütland, Kommandant im Abschnitt Südjütland, Kommandant im Abschnitt Dänische Inseln
Belægning af indkvarteringsbarakkerne i støttepunkterne.
Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark har til hærkystbatterierne beordret, at efter færdiggørelse af beredskabsrummene må kun absolut nødvendige barakker forblive beboet.
Ud over en værkstedsbarak og køkken, fællesrum og lignende anerkendes kun én beboelsesbarak med skrivestue som nødvendig.
I princippet gælder disse bestemmelser også for marinen. De skal gennemføres, så snart batteriernes baraklejre og kommunikationsbygninger er klar til belægning. Frem for alt skal man sørge for at nedtage de barakker først, der ikke er blevet nedsænket i jorden, og som derfor er synlige for fly og af samme grund særlig udsatte for risikoen for brandbomber.
Batterierne skal i god tid ad tjenestevejen rapportere, hvornår barakkerne kan nedbrydes. Først og fremmest skal der inden den 28. august indrapporteres, hvor mange barakker der som slutresultatet vil blive frigivet i de enkelte batterier, samt med angivelse af størrelse og det forrige formål. Admiral Dänemark afgør den fremtidige anvendelse af barakken.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 1. september 1943.
Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste.
Der meddeles om følgende byggeplaner:
Område Hansted.
Fuldstændig færdiggørelse af Ugruko Hansted.
Hamborg: Nybygning af briske og ildleder. (3. Flak)
Brunbjerg: Nybygning af briske og ildleder. (4. Flak)
Düne: Nybygning af briske og ildleder. (5. Flak)
Hanstholm I: Ombygning af pejlestationerne IX og X.
Sløringsrammer for ammunitionsbanen.
Nybygning af et transformatorhus Hansted.
Kabelbunker, Hansted.
Aggregat beskyttelseshuse, Hansted.
Fuldstændig udbygning af Fu MG Nørby.
Udbygning af alle lyskastergrupperne. Bespannung aller H????gitter med jute. (?? = utydelig tekst i kilden)
Kølevandsbeholdere i Flakbatterierne.
Sløring af ???????
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 8. oktober 1943.
Fra Admmiral Dänemark.
Til Kommandant im Abschnitt Nordjütland, Kommandant im Abschnitt Südjütland, Kommandant im Abschnitt Dänische Inseln
Belægning af indkvarteringsbarakkerne i støttepunkterne.
Forudgået: Se 31. juli 1943.
Med henvisning til ovennævnte forudgåede skrivelse af 31. juli 1943 er indberetningerne dels slet ikke indkommet, dels er de ufuldstændige. Det skal omgående indberettes, hvilke barakker der allerede nu ved færdiggørelse af indkvarteringsbarakker kan undværes og derfor kan nedbrydes. I den forbindelse skal det sammen med det relevante Intendanturdienststelle eller Baudienststelle nøje kontrolleres, om de i betragtning af bygningernes alder og tilstand kan genopstilles andre steder.
Hvis indkvarteringsbarakkerne endnu ikke er færdigopstillet, skal det indberettes, hvornår det kan forventes, at yderligere barakker bliver overflødige.
Skulle batteriet eller tjenestestedet have et særligt ønske om at beholde en barak, skal det i det enkelte tilfælde indberettes med begrundelse.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 13. oktober 1943.
Fjernskriver-meddelelse til Arko Hansted, til orientering for KiA.
Indsend med kurer straks forslag til en støttepunktslignende udvidelse af den uden for HKL liggende velfærdshal, så Fest Pi Stb. 31 kan få udbygningen med i 2. byggerunde.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 18. oktober 1943.
Fra Marine-Bauamt Esbjerg
Til Kommandant im Abschnitt Nordjütland, F r e d e r i k s h a v n og Kommandant im Abschnitt Südjütland, E s b j e r g
Til orientering for: Marine-Intendanturdienststelle, T h i s t e d og Marine-Intendanturdienststelle, E s b j e r g
Belægning af indkvarteringsbarakkerne i støttepunkterne.
Forudgået: Se 8.oktober1043.
Det meldes, at barakker, som er blevet frigjort i de nævnte områder, skal nedbrydes straks. Hvis barakkerne er faldefærdige, kan træet bruges til reparationsformål osv.. Brugbare barakker vil straks blive anvendt andre steder.
I de nævnte områder er der en konstant voldsom mangel på barakker, og leveringen af barakker fra Riget er påkrævet. Men leveringen af barakker fra Riget er helt stoppet. De 14 supplerings barakker, der var beregnet til Esbjerg Marine-Bauamt, brændte i et bombeangreb. Det må derfor påpeges, at der under ingen omstændigheder kan frigøres blot en enkelt barak fra det nævnte område, da overflødige barakker straks skal bruges til andre vigtigere formål.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye