Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Pejlestationer     Overordnet indhold
Radiopejlevognene ved Batteri "Hanstholm II"

Tre fotos fra bogen: Die Funkpeilung der kurzen Wellen, Berlin 1943. (Udlånt af Michaël Svejgaard (SES))
Resumé:
26/08/1941: Anmoder om 4 ledige radiopejlevogne
19/04/1941: Der rykkes for de 4 ledige radiopejlevogne
10/05/1941: Afprøvning af radiomodtageforholdene ved artilleriradiopejleindsatspunkter Lildstrand, Febbersted og Klitmøller
09/06/1941: 3 radiopejlevogne ankommet
11/06/1941: Mangler personel til radiopejlevognene
15/07/1941 og 26/08/1941: Indkvarterings-forholdene ved Funkpeilstelle II - Febbersted
18/09/1941: Justering af frekvenser til radiopejlevognene
27/09/1941: Justering af frekvenser til radiopejlevognene
07 og 10/10/1941: Radiopejlevognene I Lildstrand, II Febbersted og III Klitmøller kørt i stilling
03/11/1942: Status: 5 pejlestationer og 3 Funkpeilstände
04/01/1943: Kritik af radiopejlestationernes effektivitet med påpegelse af mandskabets ringe uddannelse
13 og 20/02/1943: Kritik af Z.B.-skydemetoden og radiopejlestationerne
28/02/1943: Godkendelse af kritik af Z.B.-skydning og nedlæggelse af radiopejlestationerne
  Radiopejlevognene opererer i samarbejde med artilleri-observations-fly i den såkaldte Z.B.-skydemetode.
22/03/1941 Fjernskrivermeddelelse fra Artl. Aufbauleiter Batt. Hansted til KiA Vedr.: Radiopejlestationer.
Der udbedes snarlig fastlæggelsen af radiopejlestationer mhp. udarbejdelse af en radiopejleplan.
11/04/1941 Der anmodes om 4 ledige radiopejlevogne:
Iflg. meddelelse fra lederen af Maza Sylt befinder der sig på Sylt fire indsatsklare radiopejlevogne.
Anvendelse på Sylt forudses ikke pga. afmontering af batteri. Marbef. Dän. bedes om, over for OKM (NWAII) at stadfæste, om disse fire vogne (heraf én som reserve) kan blive indsat for Batteri Hansted.
19/04/1941 Der anmodes om (rykkes for) en beslutning om, hvorvidt fire til rådighed stående og indsatsklare radiopejlevogne ved Maza Sylt kan anvendes af Batterie Hansted.
10/05/1941 Artilleripejlafdeling "Hansted" foretaget provisoriske afprøvninger af radiomodtageforholdene ved artilleriradiopejleindsatspunkter Lildstrand, Febbersted og Klitmøller.
Kalibreringen (Funkbeschickungskurven) på bølgelængderne 550 m, 800 m og 1000 m gav brugbare resultater på de ovennævnte pladser. Pladserne er afmærket med pæle.
Byggelederen anmdes om, efter opmåling af punkterne og indretning af platformene (standpladserne) at meddele N.V.K. resultatet af den endegyldige tildeling af bølgelængder (Funkbeschickung).
09/06/1941 3 radiopejlevogne ankommet. Der anmodes om 2 radiotelegrafister, 1 telefonpasser til videregivelse af data og 1 skriver til hver vogn.
11/06/1941 Mangler personel til radiopejlevognene:
Tre radiopejlevogne er tilgået den 9/6 41. Opstilling og ibrugtagning er ikke mulig, da der ikke er personel til at betjene dem.
Tilføjelse til NVK Kiel: Så snart pejlevognene bliver opstillet bliver NVK underrettet med henblik på gennemførelse af pejleforsøg.
15/07/1941 Indkvartering ved Funkpeilstelle II - Febbersted:
Som vi drøftede i den personlige samtale den 3.7, er indkvartering af betjeningsmandskab ved Funkpeilstelle II ikke mulig uden beslaglæggelse af kvaterer (boliger) ----------
26/08/1941 Vedr. indkvartering ved Funkpeilstelle II - Febbersted har der i stedet for beslaglæggelse af civil bolig været drøftet opførelsen af en beboelsesbarak for mandskabet. Men:
Efter at vi er gjort bekendt med, at radiopejlevognen ved andre tunge batterier først kører til kampstandpladsen i tilfælde af alarm, forekommer opførelsen af en beboelsesbarak for Radiopejlestation (Funkpeilstelle) II's mandskab ikke mere påkrævet. Pejlestandpladsen ligger nemlig ikke langt fra Batteri Hanstholm II, så det er nemt at besætte den i tilfælde af alarm.
Forslaget om at indrette en beboelsesbarak for Radiopejlestation (Funkpeilstelle) II's mandskab bliver derfor trukket tilbage.
18/09/1941 Vedr. justering af frekvenser til radiopejlevognene skrives internt i M.A.A. 118, hvilket videresendes til op i systemet:
Den i det forudgående nævnte langbølge M.P. på 503,4 m kan ikke mere pejles af radiopejlestederne, da deres frekvensområde ligger mellem 600 m og 1000 m. Der anmodes om, at få tilstillet en for dette område passende langbølgefrekvens.
Desuden anmodes om tildeling af et radionavn for F.T. Bodenstelle (radiotelefoni jordstation). Ved angivelse af bølgelængde ville det være hensigtsmæssigt samtidig at angive antal kilohertz og grad på vedkommende bølge, da flyene kun arbejder med disse begreber så det modsat er nødvendigt med en omstændelig omregning med tidstab til følge.
Der anmodes om at overveje dette for den nye langbølge og trække de to i det forudgåede tildelte kortbølger tilbage.
27/09/1941 Vedr. justering af frekvenser til radiopejlevognene videresendes af Kommandant im Abschnitt dänische Westküste til Nord.
Supplerer til M.A.A. 118: Den af Nord den 15/08/1941 tildelte kortbølge 96,77 m svarer til en frekvens på 3100 k Hz. Om en anden frekvens er vi her ikke bekendt.
07/10/1941 Radiopejlevogn II (Febbersted) og III (Klitmøller) ved Batterie Hanstholm II er kørt i stilling med hver 1 telegrafist og 2 artillerister.
10/10/1941 Radiopejlevogn I (Lildstrand) ved Batterie Hanstholm II med besætning (3 mand) bliver bragt i stilling.
03/11/1942 Status for Batteri Hanstholm II: 5 pejlestationer og 3 Funkpeilstände.
04/01/1943

Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til Kommandant im Abschnitt dän. Westküste:
Vedr.: Funkpeilstände.
Ved Z.B.-øvelsesskydningerne ved Batteri Hanstholm II den 17.6.1942 afveg pejlingen ved Funkpeilstände fra L.B.-pejlingen med ca. 11 km. Om det vil være bedre, hvis det var alvor, kan der af følgende grunde sættes spørgsmålstegn ved:
1) Personellet ved radiopeilestationerne (radiopejlevognene) består overvejende ikke af telegrafister men af soldater med Marineartilleri-uddannelse (Laufbahn XIV). De har - bortset fra den nævnte skydning - overhovedet ingen lejlighed til radiopejling. Uddannelsesniveauet for dette personel er derfor ikke tilstrækkelig, hvis det er alvor. Heller ikke uddannelsesniveauet hos de få eksisterende telegrafister vil være tilstrækkeligt til at opfylde de stillede krav, da de så godt som ingen muligheder har for at øve sig, fordi batteriet ikke har et egnet fly til rådighed. Radiopejlestationerne bliver altså i øjeblikket opretholdt, selv om de ikke kan gøre megen gavn i virkeligheden.
2) I den nuværende situation - ved hver station er der 3 mand - er det umuligt tilstrækkeligt at sikre radiopejlestationerne mod fjendtligt overfald eller sapotage.
3) Pga. benzinmangel kan disse udsteder ikke blive tilstrækkelig overvåget.
Af disse grunde er det påkrævet, at skaffe de nødvendige øvelsesmuligheder og den tilstrækkelige sikring. Ellers bliver radiopejlevognene trukket tilbage.

08/01/1943 Uddannelse af FuMG (Seetakt-personel) er påkrævet og udtrykkeligt godkendt ved befaling fra Stat. Nord.
13/02/1943 Vedr. Radiopejlestationer.
Der henvises til tidligere skrivelse, hvori der er redegjort for radiopejlingens utilstrækkelighed og til personellets manglende øvelsesmuligheder.
Under det sidste besøg af K.i.A. benyttede undertegnede under henvisning hertil lejligheden til at påpege, at Z.B.-metoden, hvis det bliver alvor, slet ikke kan gennemføres, fordi
1) et fly ikke står fast til rådighed;
2) Z.B.-officer først må køres i P.K.W. til Aalborg (120 km), før han kan starte;
3) uden stærk jagerbeskyttelse kan der ikke indsættes et observationsfly.
K.A.L. har pga. disse problemer, som næsten findes overalt, taget Z.B.-metoden ud af øvelsesplanen (Lehrplan). Der bedes derfor om, måske med et godt ord fra A.J. eller K.A.L., at udvirke Admiral Dänemarks beslutning om, at Z.B.-metoden ikke mere anvendes.
Pga. personelknapheden hilses frigørelsen af betjeningspersonellet velkommen, idet ’overvågningen’ af dem allerede længe har voldt problemer pga. benzinknaphed. Pejleapparaterne kan i givet fald bruges til noget andet.
20/02/1943 Kommandant im Abschnitt dän. Westküste har bearbejdet indberetningen og skriver til Admiral Dänemark:
Vedr.: Z.B.-metoden Batteri Hanstholm II.
Ved skydeøvelsen med M.A.A. 118 i 1942 blev det vist, at en godt ledet mål-observations-skydning er mulig og giver et resultat ved en fredsmæssig skydeopgave. De tekniske forberedelser ved en sådan skydning giver imidlertid så store problemer, at der anmodes om at overveje, om der ikke helt kan afstås fra denne metode.
Samtlige flymæssige forudsætninger for en krigsmæssig indsats med denne metode mangler i Hansted. Den nærmeste flyveplads er Aalborg, 120 km væk. Skulle der tilfældigvis være en Z.B.-maskine til rådighed, må der først køres en M.A. officer med Z.B. uddannelse i P.K.W. fra Hansted til Aalborg. Z.B. maskinens start er altså i heldigste fald først mulig efter 2 timer.
Nødvendig jagerbeskyttelse for Z.B. flyet står sandsynligvis ikke til rådighed. Uden beskyttelse vil det ikke være i stand til at observere mod et lønnende mål. Det ser ud til, at der kræves mindst tre jagere, for at give observatøren den nødvendige sikkerhed, der giver brugbare observationer om fjende og nedslag.
Rundt om Hansted ligger 3 radiopejlestationer med 9 soldater, der indtil nu på ingen måde er blevet udnyttet. En tilstrækkelig fagmæssig pasning af anlæggene støder pga. benzin-knapheden på stadig større problemer, så der i løbet af kort tid er fare for, at disse anlæg ikke er krigs-brugbare, ligesom en øvelsesmæssig afprøvning ikke er mulig pga. mangel på øvelsesfly over havet.
Uden tilstrækkelig øvelsesmæssig indsats, og uden stadig eftersyn, kan der sættes spørgsmålstegn ved den taktiske værdi af radiopejlestationerne. Det foreslås derfor, om den nuværende personelsituation kan bære at have de 9 soldater indsat på denne måde. Ved hovedildlederen ved Batteri Hanstholm II kunne der i stedet lukkes et hul i ildledelsen til bekæmpelse af landmål.
Pga. af alle de ovennævnte problemer - manglen på de flymæssige forudsætninger for Z.B. skydning - burde Z.B.-metoden slettes af undervisningsplanen for kystartilleri-uddannelses-afdelingen.
Af alle disse grunde bedes der om at overveje, om Z.B.-metoden skal bibeholdes ved Batteri Hanstholm II. I betragtning af de kort forestående forårs-skydeøvelser 1943, anmodes der omgående om en afgørelse.
28/02/1943 Admiral Dänemark skriver til Kommando der Marinestation der Nordsee, Wilhelmshafen og giver sin godkendelse af kritik af Z.B.-skydning og nedlæggelse af radiopejlestationerne:
Gennemførelsen af Z.B. skydning ved Hanstholm II den 17.6.42 var den egentlige årsag til eftertænke, hvor tilfældigt et Z.B.-fly kunne stilles.
Forsøg på efterfølgende at gennemføre Z.B. øvelsesflyvninger mislykkedes trods en indsats af stedfortræder ved Ergänzungs Nahaufklärungs Gruppe Böberitz, Lt. Deikart, som var her der 29.6 netop pga. den gennemførte Z.B. øvelsesflyvning.
Admiral Dänemark er indforstået med opløsningen af de tre radiopejlestationer, da soldaterne kan gøre nytte ved at indsættes ved betjeningen af målkvadrattavlen, Planzeigers og kortene for spærre-ild-punkter på land.
40/70 Watt-senderne kan så indsættes i Funkkreis grün.
24/03/1943 Z.B.-skydning (Aktennotitz)
A) Uddannelse:
1A) I det tunge Batteri Hanstholm II er der ingen officerer med Z.B.-lederuddannelse.
(Batterichefen ved 1./M.A.A. 118, Oblt. Weselmann, har uddannelse som Z.B.-leder, men han må være i sit eget batteri, hvis det bliver alvor.)
2A) Uddannelse af radiopejlere, radiopersonellet i ildlederen og Z.B.’ere kunne ikke øves inden for det næste år, da der ikke stod et fly til rådighed.
3A) Træningen [Einspielung] af piloter for Z.B. må ske løbende. Altså ingen udskiftning i flybesætningen.
B) Radioeftersyn af radiopejlestationerne og opstilling af radiopejlepersonel:
1B) Radiopejlevogn I, II og III (Lildstrand, Febbersted og Klitmøller) må efterses på ny. (Første radioeftersyn var den 23.-26. juni 1941 ved hr. stabs-ingenør Steinbrück fra N.V.K. Kiel; sidste afprøvning før skydning den 14.-15. juni 1942.)
Ifbm. ny radioafprøvning er det nødvendigt at stille et fly i mindst 3 dage.
(N.V.K. Kiel må ansøge!)
2B) Uddannet personel forefindes ikke.
En del af besætningen ved radiopejlevognene består kun af artillerister som vagtmandskab.
C) Træning:
For præcist samspil mellem ildleder (radiopersonel og betjeningspersonel ved Z.B.-anlæggene) - radiopejlevogn (pejler, B.Ü. og tabelberegner) - fly (observatør og pilot) anses daglange ildledelser for nødvendige. Varighed mindst 4 uger (altså skal der stilles et fly i mindst 5 uger, når der skal indregnes dårligt vejr, luftalarm, startforbud osv.)
25/03/1943

Kommandant im Abschnitt dänische Westküste
Til Admiral Dänemark.
Vedr.: Z.B.-skydning.
(kun indsat tekst vedr. radiopejlevognene) ....................
Der ansøges hermed desuden om, at De hos M.V.K. Kiel udvirker et nyt radioeftersyn af radiopejlevognene ved Batteri Hanstholm II. (Den første gennemgang af radioudstyret fandt sted den 23. - 26.6.41, den sidste efterprøvning den 14. - 15.6.42.)
..................
Radiopejlerne har ikke trænet det sidste år.
..................

02/05/1943 MNO Hansted sender en fjernskrivermeddelelse til NEK Kiel:
Ved pejlestationerne Lildstrand, Febbersted, Klitmøller samt Arko Hansted skal foretages en kalibrering af radioerne. Der anmodes om, at det sker snarest og om meddelelse af tidspunktet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye