Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Servicebygninger   Forsiden
Bygningen for hovedvagten og arrest (Reg. nr. 27.05.63)
 

26. juni 1941 indberetter Kommandant im Abschnitt dän. Westküste
Til Kommando der Marinestation der Nordsee, Marinebefehlshaber Dänemark og Marine-Intendantur Wilhelmshaven.

Vedr. Resterende byggeri i Hansted. (Her kun pkt. 2.)

2.) Bygning af en vagtbygning for områdevagten. I denne bygning skal der være plads til:
Områdevagten med en styrke på
1 underofficer
9 menige
6 arrestceller
1 opholdsrum for O.v.D
yderligere rum (toiletter osv.)

 
I Protokol af 7. juli 1942 over fastlæggelse af erstatningsbeløb er anført følgende:
For det jordstykke matr.nr. 6a på 1.500 m2, som vagtbygningen ligger på, er der fastsat en engangsleje på 2,50 kr. pr. m2.
 

Garnisonskommandanten, H a n s t e d
den 31. oktober 1942

Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g

Vedr.: Udvidelse af garnisonsarresten.
Vorg.: Mundtlig samråd med Intendanturrat Kolle den 19.10.42
og med Baukommission Wilhelmshafen i Hansted 29.10.42.

Det har vist sig, at de 6 celler, der er i den nuværende garnisonsarrest, pga. den omstændighed, at rigtig mange troppeafdelinger bliver ny-indkvarteret i Hansted, fortsat ikke er tilstrækkelige. Soldater, der har fået en disciplinær- eller krigsretstraf, må vente i ugevis på at blive indsat i en arrestcelle, hvorved hensigten med at straffen følger handlingen ødelægges. Fem, ofte seks celler er uafbrudt belagt af krigsretten med soldater, der er midlertidig fastholdte, allerede dømte eller venter på at blive overført til et fængsel, så den reglementerede fuldbyrdelse af ikke blot disciplinærstraffe men også juridiske fængselsstraffe er umulig.

Således er fex. lige nu alle 6 celler belagt af krigsretten, mens der ved de enkelte enheder og batterier er behov for 25 celler til afsoning af en samlet straf-tid på 151 dage. Yderligere krav på celler må allerede afslås. En strafafsoning i nærliggende arresthus er ikke mulig, da de også til stadighed er fuld belagt.

Garnisonen er pt. belagt med ca. 2.500 personer tilhørende Wehrmacht. Erfaringsmæssig kan der regnes med mindst 1% - 25 arrestanter. Af den grund og af hensyn til, at det kan forudses, at der forlægges en hel bataljon infanteri til Hansted, er en udvidelse af den nuværende garnisonsarrest med mindst 25 - 30 celler meget påkrævet.

Den oprindelige idé med at indrette som 2. arresthus et af de danske huse, der bliver fri i forbindelse med evakueringen, er opgivet, fordi den nødvendige ombygning af et sådant hus efter fagfolks mening i omkostninger og materialer ikke vil være billigere end en udbygning af den nuværende arrestbygning, hvorfor det kun ville blive en nødløsning. For det andet måtte der opstilles en 2. arrestvagt, hvilket den nuværende personalknaphed ikke kan bære.

Der ansøges derfor om snarlig udvidelse af den nuværende garnisonsarrest med mindst 25 - 30 celler.

Det foreslås, at foretage udvidelsen således, at der bliver en indvendig gård, hvor arrestanterne kan få den foreskrevne motion i fri luft. Dette foregår pt. frit ude i området for øjnene af alle soldaterne og den danske civilbefolkning.

I bilaget (mangler i kilden) medsendes en skitse, hvoraf den nuværende grundplan og forslaget til udvidelse fremgår. Forslaget forudser følgende:
1. Der opstår den ønskede indvendige gård.
2. Samtlige cellevinduer vender ud mod denne gård for at forhindre, at arrestanterne kan komme i forbindelse med forbipasserende.
3. De derved opståede døde hjørner udnyttes med 2 toiletter og et bruserum, der er nødvendige ifbm. en sådan udvidelse. De kan få et lille vindue mod gården eller et tagvindue eller begge dele.
4. Tilgangen for fangerne i gården følger fra den frie side rundgangen.
5. En port fører ind i den indre gård for at kunne tilføre opvarmningsmateriel [brændsel] og lign.
6. De nye cellebygninger forsynes med et simpelt tegltag.
7. Det nuværende varmeanlæg med kun en lille varmekeddel er for svagt. Varmekælderen har dog plads til en keddel magen til.
8. Den for udvidelsen nødvendige plads er til rådighed.
9. Forsvaret af H.K.L generes ikke af de udvidede bygninger.

Dr. Crüger
Korvettenkapitän M.A. und Standortbereichsführer.


Bygningen for hovedvagten og arrest
fotograferet i 1945. (MCH 0411)

Midt i dette luftfoto ses bygningen med overdækket gård.
Tørresnoren indikerer, at dateringen er fra tidsrummet, hvor bygningen blev anvendt som brivat bolig. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune)

Dukke opstillet som vagtsoldat foran hovedvagten. Foto taget i juli 1945. (MCH 0079)
Bygningen for hovedvagten og arrest.
Bygningen - beliggende Molevej 11 - har senere været både vandrerhjem, privat bolig, klublokaler og husvildebolig indtil den i 1984 blev nedrevet. Fotoet er taget i 1978.
På arealet er senere opført en privat villa.
I højre side af fotoet ses kostforplejningen, det nuværende varmeværk.
(Foto udlånt af Jens Erik Hald, Hanstholm)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye