Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Skinstillinger     Overordnet indhold

Siden er påbegyndt 31/01/2012

Stockholm, den 4. september 1944. Nr. 1606.
3 bilag.

Hanstholm, primo August 1944.
D.4.

Hansted. Ved et Besøg paa Fæstningsterrænet ved Hansted i Thisted
Amt saas nogle Apparater som beskrevet paa vedlagte Bilag 1.
Der var ialt ca. 35o Stk., hvoraf ca. 2o fandtes indenfor selve Fæst-
ningsomraadet i dettes nordøstlige Del. Ca. 3o fandtes nede paa
selve Stranden, medens de øvrige ca. 3oo Stk. var placeret paa
Markerne Ø.f. det befæstede Omraade - jvf. Bilag 2. Apparatet, der
i de fleste Tilfælde er placeret paa smaa Forhøjninger i Terrænet,
betegnes af Tyskerne som V.10, og en tysk Feldwebel erklærede, at
Apparatet skulde bruges til Afskydning af Raket-Bomber. Det samme
sagde de danske Ingeniører, som arbejder i Fæstningsområdet.
En Prøve paa den i Bilag 1 omtalte Aspestplade vedlægges. Bilag 3.

D.5.
Ingen lod dog til at have faaet den Tanke, at der var Tale om
radiostyrede Raketter, men for denne Teori taler den Kendsgerning,
at der udenfor Fæstningsværkerne, ca 2oo m Ø.f. disse, ligger hvad
Tyskerne betegner som en "Fjernsynsstation i Mammut-Bunker. Denne
saakaldte Fjernsynsstation er hele Tiden blevet omgivet med den
allerstørste Hemmelighedsfuldhed og er bogstevelig talt umulig at
komme ind i. Antenneværket bestaar af et svært Gitterværk, ca. 7 m
højt og 11 m bredt, hvilende paa Sokler. Ø.f. Antennenettet ligger
Mammutbunkeren. Den er bygget for Regning "Sonderstab der Luftwaffe",
hvorimod alle andre Radioanlæg i Hansted - Pejlestationer o.s.v. -
er bygget for Marinen.
At komme ind i Bunkeren er som nævnt faktisk umuligt. Derimod
fortæller en dansk Ingeniør, hvis Firma har bygget denne Bunker, at
alt Støbearbejdet o.lign., som Danskerne skulde udføre, blev gjort
færdigt, og danske Arbejdere fjernet, inden tyske Specialarbejdere
under stor Hemmelighedsfuldhed tog fat paa at montere de tekniske
Apparater. Den paagældende Ingeniør har een eneste Gang været inde i
denne Bunker, efter at den var monteret, idet der en Aften skete et
Uheld, som bevirkede, at Ingeniøren hurtigt og i Tyskernes Interesse
maatte telefonere. Man saa imidlertid kun et eneste Rum, et stort
Rum, hvor der langs de tre Vægge i ca. 1 m Højde var anbragt
"Borde af Glas", inddelt i en Mængde Felter. Det paastaas, at naar
Fjernsynsstationen arbejder, kan man paa disse Glasplader eller
Glasfelter følge alt, hvad der bevæger sig baade under Vandet, paa
Vandet og i Luften udfor Kysten det paagældende Sted. Skibe og
Flyvemaskiner aftegner sig paa Glasfelterne som smaa lysende Streger.
Dette formentlige Fjernsyn fylder imidlertid ikke hele den store
Bunker, og man mener ikke, det er usandsynligt, at Bunkeren desuden
kan rumme Apparater til Fjernstyring af Raket-Bomber.

 
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye