Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Vidneberetninger     Forsiden

Uddrag af Klitplantør Aksel Rasmussen's indberetninger og breve.

14/04/1940 Kære Madsen!
Foruden de Oplysninger jeg har skrevet til dig om i den maanedlige Indberetning kunde jeg fortælle et og andet fra Reservatet som sikkert vilde interessere, men jeg vil vente med det til vi taler sammen engang.
Hos os gaar det saa slideligt, hvad du nok kan forstaa. Vi ligger jo i en Zone, som ikke forekommr særligt lystelig. Ellers har vi haft Gæster som ganske vist ikke bor hos os, men som vi ustandselig ser og som opfører sig særdeles venligt.
14/04/1940 ?? [muligvis Jagtraadet og Reservatraadet]
Der er i Øjeblikket Gæster paa Reservatet.
29/04/1940 ........... mange Mennesker, som plejer at drive Jagt, og som nu er blevet berøvet deres Erhverv af Tiderne.
Ansøgning om at lade Tilsynet bære Uniformskasket.
.... en form for Passerseddel .....
15/05/1940 Vi har til Stadighed mange Gæster, der kommer derude. Dog maaske ikke saa mange nu som for en Tid siden.
20/06/1940 Angaaende vore Gæster fra Syd har vi i længere Tid ikke set saa meget til dem. Det er blevet til lidt mere i den sidste Tid. Det er Egnen lige Syd for Hanstholmen samt Syd for Reservatets Grænse ved Klitmøller.
07/07/1940 Angaaende selve Skelafsætningen enedes vi om at udskyde denne i en Maaneds Tid bl.a. fordi den tyske Værnemagt er interesseret i de Arealer hvorigennem Grænsen skal gaa.
07/07/1940

Angaaende Erhvervelsen af Lars Buncks Ejendom har jeg tænkt at ville bede Vestkysthavneanlæggenes Ingeniører som repræsenterer Staten som Ejer at komme tilstede og paapege Skellet imod Nord. Saa vidt jeg har set er Landinspektørens Skel der endnu fra den Tid Trafikministeriet købte Arealerne. Saa snart Skellet er konstateret havde jeg tænkt med Raadenes Billigelse at ville nedsætte de sædvanlige Betonpæle og grave den traditionelle Grøft som Klitvæsenet og for Reservatets Vedkommende er blevet anvendt.
Saa vidt jeg har forstaaet har Landinspektøren været igang med at maale Østsiden af Lars Buncks Ejendom.
Angaaende selve Skelafsætningen enedes vi om at udskyde denne i en Maaneds Tid bl.a. fordi den tyske Værnemagt er interesseret i de Arealer hvorigennem Grænsen skal gaa.
JL: Nævner for første gang ‘den tyske Værnemagt’ mod tidligere ‘Gæster’, ‘Fremmede’, ‘Fra Syd’.

12/08/1940 I Ugen der kommer, skal jeg sammen med Overingeniøren fra Hanstholmen, Lunde, ud og sætte Skel af mellem Vestkysthavneanlæggenes Arealer og Reservatet.
25/08/1940 Jeg har nu i Foraaret 1940 efter Aftale med Politiet haft Falck tilkaldt i Anledning af den store Pejlestation som er anlagt i Vilsbøl Plantage, og som vi stadig har frygtet en Dag skulde blive bombet af Englænderne.
Som mere permanente Foranstaltninger har Falck henstillet til Plantagen at foretage Pløjning af visse nærmere angivne Veje samt anbringe Brøndringe i Nors Aa saaledes, at der altid var Vandsamlingssteder parate ved en eventuel Brand.
09/09/1940

Herr Ekspeditionssekretær Dige-Petersen.
Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.
København.
Kære Herr Ekspeditionssekretær!
Jeg kan ikke sige, at vi af Fremmede er blevet særlig forulempede i den sidste Tid. Men jeg tror, at vi i al Fald indtil videre bør betragte Reservatet (med Vilsbøl og Tved Plantager) som liggende indenfor trekanten: 1.) Batterierne ved Hanstholmen 2.) Flyvebaadsstationen i Thisted Bredning og 3) Telegrafstationerne ved Klitmøller og i Vilsbøl Plantage med de respektive til de nævnte 3 Anlæg hørende Baraklejre.

  Det forlyder endvidere, at Nors Sø skal have interesse som basis for mindre Vandflyvemaskiner.
  For nogen Tid siden kom Kommandanten fra Thisted herud og anmodede mig om i Samraad med Politiet at skaffe et Statsterræn egnet til Skarpskydningsøvelser med Geværer og Maskingeværer. Reservatet og Kronens Hede var paa Tale, men det lykkedes mig efter at have hørt Klitinspektoratet at stoppe dem ned mellem Bakkerne som ligger i Vilsbøl Plantages Østende. Dette hindrede imidlertid ikke, at Projektilerne raslede ned paa den anden Side af Nors Sø og nogle Stykker gik igennem Tagene paa den ligeoverfor beliggende Ørgaard i de Dage Banen blev brugt!
  Samtidig med ovenfornævnte skal det oplyses, at Vanned Plantage hele Sommeren har været benyttet til Øvelsesplads. Særlig den østlige Ende. Skyderiet har medført, at Raavildtet derovre har taget Ben at gaa paa. Der har været sagt, at der ogsaa blev brugt skarpt, men det har jeg ikke personlig konstateret.
  Angaaende Reservatet tog jeg Kommandanten med paa en Ridetur derud og inviterede ham til Middag, idet jeg samtidig forklarede ham, at det var af største internationale Betydning, at vi fik Lov at beholde Reservatet i Fred for Øvelser, Skydning o.lign. Han var en behagelig og i Naturen interesseret Mand. Den Gang gik det!
  Hvor meget Lid man skal fæste til det man hører ved jeg ikke, men der er blevet sagt, at Øvelsesskydning fra Kronens Hede over vandet Sø til Maal anbragt paa Reservatet var af Interesse for de Fremmede. Jeg nævner dette, da jeg hele Tiden har frygtet noget i den Retning, da Terrænet maa forekomme ret oplagt dertil. Meget behageligt vil det ikke være, da det vil være til Skade for Naturen derude i højeste Grad og for Søholt indebære den Ubehagelighed, at vi vil faa Projektilerne over Hustaget, da vi ligger midt i Skudlinien.
  Jeg tror, med hvor megen Ret ved jeg selvfølgelig ikke, at vi maa se i Øjnene, at Statens store Klit- og Plantagekompleks mellem Hanstholm og Klitmøller paa ca. 10.000 Tdr. Ld.g.M. indenfor den føromtalte Trekant k a n blive gjort til Genstand for de Fremmedes Planer i den ovenfor skitserede Retning. Planer i den Retning er maaske ikke netop aktuelle i Dag, men vi har før oplevet, at det der ikke var af Interesse i Dag blev højaktuel i Morgen.
  De ved, at jeg hele Tiden inden Isen brød op fra Søerne frygtede Etableringen af en Flyvebaadsbasis, da den danske Marine jo brugte Søerne her til det Formaal for vore smaa Maskiner. Det skal imidlertid have vist sig, at Vanned Sø var uegnet for de Fremmede, da deres Maskiner var for store, og Søen paa Steder for grund. Efter det sidste, jeg som nævnt har hørt, er Nors Sø ved at fange Interessen.
  Vi lever jo i en Tid hvor meget er svævende. Hvad der er af Betydning i Dag er uden Interesse i Morgen. Dog det faste Punkt i Sagen mener jeg dog vi har, at Hansted af Tyskerne anses som et vigtigt strategisk Punkt, saa jeg finder, at det ligger indenfor Mulighedernes Grænse og ikke med Rette vil kunne benævnes ubegrundet Frygt, om vi en Morgen vaagner op og oplever, at Hansted Lejren, der væsentligt ligger paa Vandbygningsvæsenet Terræn Syd for Hansted Bjerg og umiddelbart Nord for Reservatet, er svulmet op til en lille Garnisonby med de oftnævnte Statsarealer til Øvelsesplads. Og saa er Freden forbi!
10/09/1940 Til Jagtraadet!
..... at jeg d. 20. f.m. sammen med Lederen af Vandbygningsvæsenets Ingeniørkontor i Hansted, Ingeniør Lunde, foretog en Konstatering af Skellinien mellem Vandbygningsvæsenets og Reservatets nye Grænse i Nord, der indtil videre markeredes med smaa Træpæle som i Løbet af denne Maaned vil blive erstattet med de sædvanlige Betonpæle mærket “Krone J.”.
Da den vestlige Del af Linien paa en Strækning af 1 - 2 km gennemskærer det største af de tyske Batterier under Hansted Bjærg er der paa denne Strækning ingen Skelkonstatering med efterfølgende Afpæling fundet Sted. Da Linien her blot er en Fortsættelse af en ret Linie direkte til Havet vil en senere Skelkonstatering ingen Vanskeligheder medføre selv om der ved de militære Anlæg eventuelt skulle være blevet fjernet Skelpæle, der af Landinspektøren blev nedsat ved Udstykningen af Arealer til Vestkysthavneanlægget.
14/09/1940 MAANEDLIG INDBERETNING.
De Fremmede, der er her paa Besøg, har ikke generet Reservatet mærkbart! Dog maa jeg i denne Forbindelse anføre, at det nyerhvervede Areal, som er købt af Konsortiet Arkitekt Falkentorp m.fl., har sin nordre Skellinie ud i Retning efter Havet gaaende igennem det største Batteri af Batterigruppen, der er beliggende under Hansted Bjærg. Der er her foretaget en ret omfattende Afspærring ved Opslag, der oplyser, at det er livsfarligt, for de der bevæger sig indenfor det afspærrede Areal.
14/09/1940 Kære Poul!
Vi har ikke haft Tid til noget i Sommer for det har ikke været muligt at røre ved andet end dtte her Tyskersjov og Regnskaberne. Desuden skulde den Kringle, der er anbragt i Skorstenen paa Lokomobilet for at udnytte Spildevarmen, laves om, da den hindrede Trækket. Ing. Houe, som lavede den, har ikke haft Tid til nogetsomhelst, fordi han er optaget af at installere permanente Varmeanlæg i Tyskerhusene heromkring.
01/10/1940 Kære Herr Ekspeditionssekretær!
Tak for hyggelig Aften i Deres Hjem. Det var rart at træffe Dem alle af Familien raske og i godt Humør!
Ved min Hjemkomst ventede der mig en Ærgrelse, som jeg nu søger at give Luft for!
Medens jeg var i København har de Fremmede anlagt en Blinkstation paa Reservatet. den ligger mellem Fredningslinien af 11. Maj 1935 og Havet og i Nærheden af Kommuneskellet mellem Vandet og Nors-Tved Kommuner. Det er et mindre Hus med forskelliger Remedier til teknisk Brug.
Huset er blevet opført uden at der er fundet nogen Henvendelse Sted til mig om den Ting. Jeg er ked af det, da det er første Gang, at der er blevet anlagt noget paa mit Gebet uden indhentet Tilladelse forud.
  Nu har de Batterier i ret stor Udstrækning, saavidt min manglende Sagkundskab siger det, ved Hansted. Som tidligere nævnt lige under Bjærget + Baraklejr paa Offentlige Arbejders Terræn ved Reservatets Nordgrænse. Pejlestationer ved Klitmøller og i Vilsbøl Plantage. Nu bygger de altsaa denne her Blinkstation paa reservatets Grund. Hvad bliver det næste?
12/10/1940 Kære Madsen!
Ja, jeg er ikke glad for at faa de tyske Anlæg ind på Reservatet.
Som jeg sagde dig i København er der sket det, at Flyvepladsen i Thisted ikke synes helt at svare til de ønskede Krav. Der er gaaet et Par Maskiner tilbunds derude, da de ikke, saaledes som de danske Flyvere, tog Limfjordens Strømforhold i Betragtning. Jeg er stadig meget bange for, at de vil finde paa at tage Søerne herude i Brug. Det vil betyde Ødelæggelse af vore Planer med Hensyn til Reservatet i betydelig Udstrækning.
12/10/1940 MAANEDLIG INDBERETNING.
I Dagene, medens jeg var i København og bl.a. hilste paa Raadets Formand og Sekretær, er der sket det bemærkelsesværdige, at den tyske Værnemagt uden at have hørt undertegnede som Reservatets Tilsynsførende, har anlagt et Hus umiddelbart Vest for “Det Store Vand” eller ca. 300 m Vest for Ejerlavsskellet mellem Vanned By og Klitmøllerhuseejerlav, Vanned Sogn, der på maalebordsbladet 1:20.000 er markeret ved en punkteret Linie. Huset ligger ca 1/2 km Syd for Kommuneskellet mellem Vanned og Nors Kommuner. Det er 4 x 4 m i Størrelse og anvendes til Blinksignaler.
 

D.D. ringede Vandbygningsvæsenets ledende Ingeniør ved Hansted Havneeanlæg, Lunde, og gjorde mig opmærksom paa, at man i Hansted talte om, at det var Værnemagtens Mening at anlægge en Vej fra Hansted til Klitmøller.
Jeg tillader mig at forespørge om Raadet ønsker, jeg i denne Sags Anledning skal foretage mig noget.

21/10/1940 Hr. Overklitfoged A. Rasmussen, Søholt pr. Thisted.
I Anledning af det i Deres Indveretning af 12’d.M. anførte paalægges det Dem herved overfor den stedlige Overkommando for Værnemagten at paatale, at der paa Reservatet er opført et Hus, under Henvisning til at Arealet er Reservat (Naturschutzgebiet), samt til samme Sted at søge oplyst, om der skulde være Planer om Anlæg af en Vej mellem Hanstholm og Klitmøller og i bekræftende Fald at meddele Overkommandoen, at der protesteres mod et saadant Anlæg.
28/10/1940 Til Jagtraadet og Reservatraadet.
[JL. Om vej og et større pejlestationsanlæg mellem Hanstholm og Klitmøller]
At der agtes foretaget større Arbejder heroppe er rigtigt, idet der skal opimod 1000 Arbejdere i Virksomhed med Anlæggelse af et stort Fort Øst for Hanstholmens gamle Mole og Landsbyen Hamborg.
[JL. Om opstart af bygning af 38 cm stillingen]
30/10/1940 Kære Herr Overførster!
Lyssignalstationen er et Lysfyr. Der sender Lys tilvejrs ligesom et Fyrtaarn. Naar man kører med Toget fra Fjerritslev til Thisted ser man tydeligt Lyskeglen på Himmelen, der kører rundt.
  Der anlægges nu et meget stærkt Fort Øst for Hansted.
Man siger at Fortet skal koste 12 Millioner at opføre.
  Der var anlagt en Flyvebaadsstation paa Thisted Bredning. Men det ser ud til, at den er en Skuffelse. Strømforholdene er ikke, som man troede, de var. Det ser ud til, at man tænker paa Flade Sø istedet for.
05/11/1940 Det indberettes tjenstligt, at der er oprettet endnu en Lyssignalstation paa Reservatet beliggende henved 500 m Nord for den først omtalte. Der er nu Natten igennem to Lysfyr. det sidste stillestaaende, det første roterende. Begge af Styrke som alm. Fyrtaarns Lys.
Man har ikke henvendt sig her endnu fra Værnemagten, og jeg har intet hørt om nogen Ting.
07/11/1940 Kære Herr Overførster!
Nu bygger de jo denne store Redelighed ved Hansted. De har hyret 200 Lastbiler og 1000 Mand. Det gaar jo godt. Og her skal nok blive hyggeligt.
15/11/1940 Kære Herr Ekspeditionssekretær!
Nu gaar det ellers for sig ved Hanstholmen. Tømmerhandlerne i Thisted forhandler med os nu om Salg af 3-4000 Sveller til Tipvogne, saa det er jo altid lidt at begynde med.
18/11/1940 MAANEDLIG INDBERETNING.
....... angaaende den i tidligere Skrivelser omtalte Skydning efter Vildt fra de fremmedes Side, at jeg personligt har opsøgt Kommandanten i Hansted for at udbede mig dennes Assistance til Ordenens Opretholdelse. Jeg har desværre ikke truffet denne.
Men det er blevet mig meddelt, at vedkommende vil komme til Søholt førstkommende Onsdag i Sagens Anledning, hvor jeg saa vil fremsætte min Besværing.
24/11/1940

Kære Herr Overførster!
Dette for at meddele Dem, at jeg inviterede den tyske Kommandant fra Hansted til Aften her forleden. Meget elskværdig lovede han mig, at der ikke skulle blive skudt mere af Soldaterne paa trækkende Gæs, Ænder o.s.v. Andet og mere kan jeg vel ikke forlange. Nu maa vi saa se hvordan det gaar.
De har ogsaa slaaet Lyng forskellige Steder til Cammouflage.
Vi havde for Resten Flyveralarm her i Morges i Thisted. Der skete intet.
I Hansted gaar Arbejdet for fuld Kraft for at skabe “Nordens Gibraltar”, som de kalder det.

Kære Madsen!
Forleden inviterede jeg den tyske Kommandant i Hansted til Aften her. Vi drøftede Sagen med Hensyn til Soldaternes Skyderi i Reservatet. Han sagde, at det vilde ikke finde Sted. Paa det Omraade mener jeg ikke, der er mere at gøre nu.

11/12/1940 MAANEDLIG INDBERETNING.
[Om soldaternes skyderi efter vildt]
Angaaende Forholdene vedrørend Fred paa Reservatet er der et bemærke, at vi ikke har mødt nogen Vanskelighed i den Retning fra dansk Side.
Anderledes stiller det sig med de Fremmede. Der har i den sidste Tid været skudt saavel efter Raavildt som efter Gæs.
I Lørdags indberettede en Fisker ved Navn Poul Nystrup til mig, at han havde faaet at vide, at de Fremmede var kommet bærende med et Stykke Raavildt fra reservatet, som de paa det bestemteste hævdede ikke at have skudt derude.
Kjeld Nielsen indberettede til mig, at han d. 26. November arbejdede ved Udbedring af Dæmningen sydvest for Ørgaard og observerede, at der fra de Fremmede paa det nyopførte Fyr eller rettere Blinkstation Vest for det store Vand blev skudt imod Gæs, der straks efter Skudene lettede.
Et Projektil fløj over Hovedet paa ham i ca. 30 - 50 Meters Afstand. Sammen med ham var en gæst ved Navn Kristen Vangsgaard, som er villig til at bevidne det passerede.
13/12/1940

Klageskrivelse til Wehrmacht over opstilling af blinkstation.

..... Endvidere meddelte man mig, at der ikke var Tale om, at der skulde anlægges Vej mellem Klitmøller og Hanstholm.

20/12/1940

Den tyske Værnemagt har under den 19. d.M. ved Kapitänleutnant, Dr. Crüger, Standortältester, Hanstholm tilskrevet Statens Vildtreservat ved Hanstholmen saaledes:
Betrifft: Naturschutzgebiet.
Vorgang: Ihr Schreiben vom 13.-12.-1940.
In dem Gebiet zwischen Klittmøller und Hanstholm mueste aus militärischen Gründen ein Leuchtfeuer errichtet werden. Dei Soldaten, weiche dieses Leuchtfeuer bedienen, haben Befehl, bei der Wachablösung nicht mit einem Auto zu fahren, sondern zu Fuss zu gehen. Es soll auf die Weise eine Vergraulung der in dem Gebiet befindlichen Tierwelt vermieden werden.
Ursprünglich war geplant, von Klittmøller zu dem Leuchtfeuer einen Weg zu bauen. Auf Grund das von Ihnen eingelegten Einspruches ist entschieden worden, dass dieser Weg nicht gebaut werden soll.

20/12/1940 Kommandant im Abschnitt Westdänemark B.Nr. N. 3755 I.
17. december 1940.
På grundlag af Deres skrivelse af 28. oktober 1940 meddeler kommandoen Dem, at sagen fra den tyske Værnemagts side er blevet indgående undersøgt.
Tjenestestedet, som har ladet det omtalte hus opstille i klitterne ved Klitmøller, var beklageligvis ikke bekendt med, at disse klitter lå i et statslig naturområde. Hvis den tyske Værnemagt havde været bekendt med, at det statslige område er et reservat, havde vedkommende tjenested selvfølgelig forud taget kontakt til den myndighed, hvorunder det sorterer.
Anlæggelsen af en fast vej mellem Hanstholm og Klitmøller gennem naturbeskyttelsesområdet er ikke planlagt. Klitområdet bliver kun betrådt, når signalstationens personel skal afløses. Den tyske Værnemagt har foranlediget, at alt berørt personel i Klitmøller og Hanstholm er belært om, at klitlandskabet står under naturbeskyttelse. Lederen af Signalstation Klitmøller har fået anvisning om at sætte sig i forbindelse med overklitfogeden i Thisted Amt.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

17/01/1941 MAANEDLIG INDBERETNING.
Der har været Forespørgsel hos mig angaaende Ral og Støbegrus fra Stranden fra Vognmænd, der kører Materialer til Værnemagtens forskellige Anlæg til Hansted tillader jeg mig at forespørge, hvorledes Raadet stiller sig med Hensyn til et eventuelt Salg af Sten og Grus fra Stranden.
05/02/1941 MAANEDLIG INDBERETNING.
Med Hensyn til Forholdene til de Fremmede og Freden paa Reservatet har vi ikke haft Vanskeligheder, siden vi sidst fik en Ordning med Standortsältesten i Hanstholm. Kulden tillader forøvrigt heller ikke meget i den Retning. Men jeg har den Følelse, at saafremt vi faar Lov at beholde de samme Chefer, vil alt ordne sig paa bedste Maade.
10/03/1941 MAANEDLIG INDBERETNING.
Reservatet dækket af dyb Sne.
De (tyskerne) har passet deres Patrullietjeneste ved havet og ikke vist sig inden for Klitrækken. Lyssignalstationerne har kun undtagelsesvis været i Brug.
15/04/1941 Kære Dige-Petersen!
Nu har de fundet paa at bruge Plantagen her som Øvelsesplads.
P.S. Der var en tyske Korvetkaptajn, der vilde fiske i Søerne paa Reservatet. Jeg sagde Nej! Skulde jeg have sagt Ja?
20/04/1941 MAANEDLIG INDBERETNING.
Det har Vinteren igennem kun været muligt at færdes paa Reservatet paa Ski. Arealet har været dækket af store Dynger af Sne. Derfor har vi paa Landjorden heller ikke mærket noget til de Fremmede.
Flyvningen gaar imidlertid denne Vej, idet de paa Reservatet anbragte 2 Ledefyr samt de 3 Pejlestationer, den ene i Reservatets umiddelbare Nærhed ved Klitmøller, og den anden, Hovedstationen, i Vilsbøl Plantage, knapt 1 km Syd for Reservatet, medfører, at Luftrummet over Plantagen og Reservatet er blevet til en “Luftens Landevej”!
Det er mest vore Fremmede vi ser benytte denne Trafikaare. Vore vestlige Naboer ser vi ogsaa, men i meget stor Højde.
06/05/1941 Kære Dige-Petersen!
Ja, nu har Englænderne altsaa saa tændt den første Brand. Det skal nok ikke blive den sidste!
Ang. dit Hus var jeg derude paa omhyggelig Inspektion forleden Dag. Tyskerne har - som jeg vist allerede engang har meddelt dig, bygget en barak i ca. 50 m Afstand Nord for dit Hus. Udkigsstationen bliver ca. 50 m nordvest for samme paa den høje Bakke der ligger der, og efter hvad der siges, skal den forsynes med Antiluftskyts.
Det er i alle Tilfælde kedeligt. Skidt med en Bombe her eller der, men skal de begynde at kaste Brandbombe eller Plader saa siger jeg Tak for sangen, Carl. De kan jo brænde hele Herligheden af. Værnemagten venter det - og Politiet ogsaa.
06/05/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet.
Mandag den 5. Maj d.A. opstod der Brand paa Reservatets sydvestlige Del i Nærheden af det Sted, der paa Kortet er betegnet som “Høje Rimme”. Der var Brand to Steder i Heden paa een Gang. Falck og Politiet kom hurtigt tilstede, og Branden blev slukket. Der var kun afbrændt ca. 1/2 Tdr. Ld.
Det der er det alvorlige i Sagen er, at der er al god Grund til at tro, at Branden skyldes en engelsk Lys- eller Brandbombe, idet Kirminalpolitiet har fundet nogle Kapsler, der efter det der er blevet oplyst stammer fra saadanne Bomber.
Man mener endvidere, at der har været sigtet efter den i Vilsbøl Plantage beliggende store tyske Pejlestation, der ikke er mer end et Par km fra Brandstedet. Da det var stille Vejr bredte Ilden sig ikke saaledes som Tilfældet vilde have været i Fald det havde været Storm, hvor Vilsbøl Plantage vilde have været direkte i Fare.
Da der, efter hvad Kriminalpolitiet meddelte mig idag, er blevet fundet smaa Brandbomber flere Steder, er der al god Grund til at tro, at Branden vil gentage sig.
07/05/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Dette for at meddele, at der D.D. udbrød Ild paa Reservatet. Denne Gang paa det Areal, som tilhører Offentlige Arbejder, men hvor Jagten er overdraget Reservatet.
Branden havde naaet at faa en del Omfang, efter hvad Fyrmester Holm-Hansen i Hansted har meddelt mig, men der var 400 tyske Soldater tilstede, som i Løbet af et Par Timer fik nedkæmpet Ilden, som nu er slukket.
Aarsagen til Branden er ukendt!
10/05/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
I Tilslutning til Meddelelse om Brand paa Reservatet nær Hansted af 7. d.M. oplyses efter at have forespurgt Kriminalpolitiet, at Branden skyldtes Afbrænding af Hede, for at de Fremmede kunde faa en Fodboldplads. Ilden kunde de imidlertid ikke beherske, men denne bredte sig mod Syd og Øst. Da det imidlertid ikke blæste særligt stærkt, lykkedes det dog omsider at blive Herre over Ilden. Genpart af Politirapport skal blive fremsendt, saa snart denne foreligger.
19/05/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Saaledes som det allerede er indberettet, havde jeg i Anledning af den ret store brand udfor Baraklejren paa Reservatets Grund anmeldt Branden til Politiet, hvilket, saa vidt jeg har forstaaet, affødte et Besøg D.D. af den tyske Batterikommandør og Standortältester for Hansted - Klitmøller, Korvetkaptain, Dr. Krüger. Han meddelte mig, at der foruden de allerede indberettede to Brande havde fundet 4 Brandtilfælde til Sted, der dog imidlertid straks var blevet slukket af Soldaterne. D.v.s., at vi i alt i den hidtil forløbne Del af Maj maaned har haft 6 Brande paa Reservatet. Naar undtages den anstiftede Brand i Anledning af den paatænkte Sportsplads, skyldes, saa vidt jeg har kundet faa konstateret de øvrige Signal- eller andre Bomber fra Flyvemaskiner.
Da Soldaterne tager de Ordrer, der paa min Foranledning allerede sidste Aar blev udstedt af Værnemagten, forholdsvis let vedrørende Tobaksrygning og anden Omgang med Ild, har jeg indtrængende bedt om, at disse bestemmelser maa blive indskærpet Mandskabet. Jeg selv paataler altid den Slags Overtrædelser, men desværre har vi Eksempel paa, at det ikke er Tilfældet med det danske Politi.
Da Plantagen anvendes foruden, som allerede indberettet sidste Aar til Pejlestationer, ogsaa som militær Øvelsesplads og i Perioder til Skydebane, har jeg udbedt mig en Skrivelse fra Klitinspektoratet i Sagens Anledning som Grundlag for Krav om Opstilling af Skilte angaaende Forsigtighed i Omgang med Ild og Lys. En lignende Skrivelse tillader jeg mig at udbede fra Raadene som Grundlag for et tilsvarende Krav for Reservatets Vedkommende.
Klitinspektoratet har under 5. d.M. tilskrevet mig saaledes:
“I Anledning af den tyske Værnemagts Benyttelse af Vilsbøl-Vanned Klitplantage til militære Øvelser anmodes De om at henstille til Værnemagten, at der udvises den stgørste Forsigtighed i Omgang med Ild og Lys, og at Tobaksrygning paa Klitvæsenets Arealer forbydes, samt at Værnemagten paa egen Bekostning opsætet Skilte herom i Plantagerne, saaledes som den tyske Værnemagt gør det i Plantagerne omkring Oksbøl, der ogsaa benyttes til militære Øvelser.
Saafremt Værnemagten ikke vil respektere det almindelige Forbud mid Tobaksrygning m.v. i Plantagen, bedes det snarest indberettet til Klitinspektoratet.”
Af de Ting, jeg frygter for, er, at vi en Dag faar Artillerivirksomhed fra Havet mod de i Hansted oprettede Batterier, hvad selvfølgelig vil være katastrofalt for Plantagerne og meget alvorligt for reservatet. At dette ikke ligger uden for Mulighedernes Grænse, synes jeg at have et Fingerpeg om, idet Garnisonen i den senere Tid er blevet ret stærkt forøget heroppe. Ligesom Forsvarsværkerne stadig udbygges mere og mere.
13/06/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Der er i den sidste Tid verseret Rygter om, at der skal oprettes en Flyveplads for Jagermaskiner i Nærheden af Hansted. Til at begynde med var det Tale, at den skulde ligge i Nærheden af Byen Ræhr.
Desværre synes det nu, at man mener, at der er Mulighed for, at Flyvepladsen vil komme til at ligge umiddelbart Øst for Reservatet paa Saarup Plateau’et. Da jeg har set, der var stillet Pæle op ved Huset paa Saubjerg i Reservatet, der foroven var forsynet med en Trekant, og som synes paa en eller anden Maade at skulle korrespondere med andre, lignende Pæle, der er anbragt paa Arealerne Øst for Reservatet, har jeg deraf sluttet, at der muligt var noget om Snakken.
Saaledes foranlediget har jeg spurgt Kommandanten i Hanstholm om, der skal anlægges Flyveplads eller noget i den Retning, som vil kunne komme til at berøre Reservatet. Jeg fik det Svar, at “det kendte han ikke noget til”.
Ellers er der ikke noget at indberette. Alt synes at foregaa roligt og ordentligt.
14/07/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Med Hensyn til de Fremmede ringede Amtmanden til mig den 8. ds, og meddelte, at det var de Fremmedes Hensigt at anlægge en Vej paa Plantagernes og Reservatets Grund i Anledning af etablering af endnu flere Pejlestationer. Jeg meddelte Amtmanden, at der for Reservatets Vedkommende vilde blive protesteret fra min Side, hvorfor jeg lod Værnemagten vide, at et Vejanlæg stred imod de Aftaler, der var truffet med Værnemagten, og hvorfor jeg havde Skrivelser fra saavel Kommandanten for det vestlige Danmark som den lokale Standortältester, Kaptainløjtnant Crüger, Hanstholmen.
Næste Morgen kom Værnemagtens Officerer og Ingeniører til mig, og jeg gentog Protesten fra den foregaaende Dag under Paaberaabelse af førnævnte Skrivelser samt en foreliggende Oversættelse af Raadenes Skrivelse hertil 21.-12.-1940, som blev fremlagte.
Man meddelte mig, at der var direkte Ordrer fra Førerstaben (Goering), hvorfor jeg tillod mig at udbede en skriftlig Erklæring fra Værnemagten, som jeg den følgende Dag sendte til Raadets Sekretær sammen med de Skrivelser, som var fremlagt.
Samme Morgen, som jeg om Formiddagen fik det nævnte Besøg, var man alt gaaet igang med at anlægge den ønskede Vej uden dog at være naaet Reservatets Grund. Vejen fører fra den allerede sidste Aar anlagte Vej til det store Pejleanlæg i Vilsbøl Plantage Nord for Nors Aa i N.N.V. til Reservatets Grænse, som først i Dag er blevet overskredet.
Samme dag, som Værnemagtens Officerer var hos mig, henvendte jeg mig til Amtmanden, som imidlertid erklærede, at han afgjort mente, at der intet var at gøre. Om Aftenen var jeg hos Kommandanten i Hansted, som jeg saavel i Reservatets som i Plantagernes Anledning har henvendt mig til efterhaanden mange Gange og altid blevet venligt modtaget. Denne meddelte mig saa venligt som altid, at da det var Ordrer fra Førerstaben, kunde han ikke denne Gang være behjælpelig.
Der har ved Hjælp af Flyvemaskiner i de sidste 14 Dage været foretaget Undersøgelser vedrørende de elektriske Forhold i Terrænet, og man har meddelt mig, at man har fundet ud af, at der i den sydlige Del af Reservatet saavel som i den nordlige del af Plantagen er særligt gode Forhold tilstede til Baggrund for elektrisk Pejlen.
Det foreløbige Resultat er, at der skal anlægges en stor Pejlestation paa Vilsbøl Plantages Grund lige syd for Reservatets Sydgrænse og een mindre Nord for denne paa Reservatets Grund hvortil Vejen i alle Tilfælde indtil videre skal føres. Hvor denne Station skulde ligge var, da jeg talte med Værnemagten sidst, ikke fastlagt.
27/07/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Med Hensyn til Byggearbejderne paa Reservatets sydlige Del er den paa det tidligere til Reservatraadets Sekretær fremsendte Maalebordsblad [forefindes ikke!] indskitserede Vej blevet forlænget ca. 1,5 km i Retning V.N.V., ligesom Forlængelsen er paaført en Bivej paa ca. 0,5 km Længde.
Der arbejdes paa de store Pejleanlæg i Vilsbøl Plantage umiddelbart ved Plantagens Nordgrænse op til Reservatet og ved den mindre Station ved enden af førnævnte Vej. Stationen ved Enden af den korte Vej er endnu ikke paabegyndt.
  I Anledning af at Værnemagtens Entreprenører køber Lyng og Klittag af Beboerne, har jeg D.D. maattet anmelde til Politiet, at der om Morgenen fjernes Lyng fra Statens Vildtreservat.
14/08/1941 Kære Overførster!
Fæstningen deroppe udvider sig stadig mod Syd. I Hansted Sogn igennem er der Kanonstillinger næsten hele Vejen, ligesom der er mange Klitter i Nærheden af Hansted, hvor der til forskellige Formaal er etableret Bunkers.
  Imidlertid er Freden forbi herude. Da der først begyndte at gaa Skaar i det, fandt man fra Værnemagtens Side, at de godt kunde slaa Græs og Lyng o.s.v. Og jeg har derfor maattet tale med baade den ene og den anden for at holde nogenlunde Orden derude.
20/08/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
I denne Maaned har jeg til Stadighed været i Forhandling med den tyske Værnemagt Kommandanter i Anledning af, at man fra tysk Side har slaaet Lyng og Græs paa Reservatet til Fodring af Tyskernes mange Heste, ligesom jeg har maattet beklage mig over, at de stillede indtil 50 Heste ad gangen paa Græs paa Reservatets Grund.
Endvidere har Klitterne paa Reservatet saavel som de Nord for dette beliggende Klitter taget meget Skade af den militære Virksomhed, idet der i Klitterne og ovenpaa disse er oprettet Stationer i militært Øjemed, hvorved der er foraarsaget meget Skade, som til sin Tid vil blive temmelig kostbar at reparere.
Saaledes foranlediget har jeg gentagne Gange maatte beklage mig over de foraarsagede Skader og anmodet om at foretage Udbedringer saaledes, man i Fremtiden kan undgaa forøgede Udifter til Sandflugtens Dæmpning.
Efter Aftale med de Officerer (som er her for Tiden) har jeg opnaaet, at der ikke mere slaas Lyng og Græs (Siv) paa Reservatet saa lidt som græsses Heste, men at der derimod hentes Lyng paa Vilsbøl-Vanned Klitplantages Arealer, hvorfor der skal gives Hestegødning i Bytte.
  Angaaende de to nye Pejleanlæg derude Nord for Vilsbøl Plantage nærmer de sig deres Fuldendelse, idet de Støbninger, der skal foretages saavel som Murerarbejdet er tilendebragt. I den sidste Tid har man haft travlt med Hensyn til Tildækning af Vejsiderne og selve Anlæggene dels med Lyng, som man trods min Protest har slaaet langs Vejene og dels med Ris som er købt i Plantagerne. Det er øjensynligt, at man nu mere end tidligere er indstillet paa at vente Fremmedbesøg fra Luften.
Angaaende Vejen gennem reservatet er denne saaledes som det var lovet ikke ført længere igennem end til de anlagte Pejlestationer. Disse er nu ved at rejse sig med Master og det Hele. Umiddelbart ved Reservates Grænse men paa Klitvæsenets Grund er der bygget et flot Stenhus med alm. haandstrøgne Sten udvendig og Molersten indvendig. Det omgives af 8 35 m høje Staalmaster omkring en mægtig Mast ved Huset der ligger i Stationens Midte.
  Jeg er imidlertid indtil videre glad over, at Reservatet ikke er blevet brugt til Skydebane for de mindre Kanoner fra Hansted. Jeg fik nemlig Besøg af Kommandanten derudefra, og han meddelte mig, at der vilde blive skudt til Øvelse. Imidlertid bad jeg ham om at lade være eller i alle Tilfælde indskrænke sig til at skyde i Havklitten. Jeg har endnu ikke mærket noget, og det er ca. 1 Maaned siden, han var her om Sagen.
25/08/1941 Kære Dige-Petersen!
Jeg gaar ud fra, at du kender Ministeriets sidste Skrivelse til mig om Veje.
Den tyske Overingeniør, Møller, var hos mig igaar, og han meddelte mig, at der ikke vilde blive taget Hensyn til Ministeriets Henvendelse gennem Amtmanden. Arbejderne vilde blive fortsat.
01/09/1941 ... Luftvaabenets Officerer ... , at de ikke vilde tage min Protest til Følge.
Endvidere sender jeg et Maalebordsblad [foreligger ikke!], hvor jeg med Blyant har indtegnet omtrentlig hvor den nye Vej gaar. Jeg har spurgt den danske Entreprenør Sørensen, der skal anlægge Vejen for Luftvaabenet om hvor mange Stationer, han mener der vil blive paa Reservatet, og jeg har faaet til Svar, at han mener 3.
Hidtil er det lykkedes mig at fri Reservatet for Fremmede saa nogenlunde, men da de Løfter som tidligere har været respekteret nu er hævet kan man jo vente, at dette første vil give Stødet til Anlæg af større Dinensioner, saaledes som det har været Tilfælde saavel i Hanstholm som i Klitmøller.
20/10/1941 Til Jagtraadet og Reservatraadet.
Arealet mellem Hansted Bjerg og reservatets Nordgrænse, som tilhører Ministeriet for Offentlige Arbejder, og hvor Jagten er overdraget Reservatet, er for Størsteparten optaget af Tyskernes Barakker og øvrige militære Anlæg. Dette Areal er afspærret for en meget stor dels Vedkommende, idet Publikum ved Opslag oplyses om, at det er forbundet med Livsfare at komme indenfor den afspærrede Zone. Paa dette Omraade har vi ikke ført Jagtkontrol, da vi ikke ved hyppige Besøg paa dette Omraade i givet Fald vil udsætte os for Beskyldning for Spionage.
Da batterikommandøren saaledes ved, at vi holder os borte fra dette Omraade, meddelte han mig forleden, iøvrigt uden min Opfordring, at der var fundet Krybskytteri Sted paa Omraadet og meddelte mig Navnene paa de paagældende, der har udøvet ulovlig Jagt, idet han samtidig gjorde mig opmærksom paa, at man fra tysk Side ikke var glad for Jægernes Færden mellem de militære Anlæg. Jeg anmeldte paagældende for Politiet, som har meddelt mig, at de nævnte har vedgaaet, at de har øvet ulovlig Jagt paa omtalte Omraade.
  Jeg har i Maanedens Løb indberettet pr. Telefon, at Tyskerne ønskede af faa Lyng til Deres Heste. Jeg har gentagne Gange faaet dem bort fra Reservatets Grund, hvor der har været slaaet Lyng. Men denne Gang meddelte de mig, at de ikke kunde faa Lyng mere hos de private, da der ikke efterhaanden var mere Lyng at faa. Jeg har modtaget Reservatraadets Svar, men da Tyskerne endnu ikke har gentaget deres Anmodning, har jeg ikke følt mig foranlediget til at svare endnu.
  Tyskerne har [nu] udviddet Forsvarsrækken ved endnu et Batterianlæg og denne Gang i den nordvestlige Del af Nystrup Plantage.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

04/01/1942

Maanedlig Indberetning.
Til Jagtraadet og Reservatraadet.
Med hensyn til de Fremmede, er der ikke stort at indberette. Det har ligget stille siden sidste Indberetning. Dog er Garnisonen i Hansted, muligvis af Frygt for engelsk Strandhugst, blevet væsentligt forøget, og det kommer vi nok til at mærke i det nye Aar. Jeg skal en af de første Dage op til Hansted og tale med Officererne. Jeg frygter nemlig, at der er kommet flere ny og ukendte Folk med Hensynt til de lokale Forhold.

17/03/1942 Til Jagtraadet!
Det svirrer jo ogsaa i Aar mange Rygter bl.a., at der skal bygges militære Barakker paa Saarup altsaa i Saubjergs Nærhed. Der sættes imidlertid en Masse Pigtraad op om de tyske militære Anlæg i Hanstholm, saa der er i alle Tilfælde Grund til at vente en Overraskelse eller i alle Tilfælde være forberedt paa en saadan.
24/04/1942 Kære Herr Overførster!
Ja det her Tyskeri vedvarer og Risikoen for at faa alt splittet ad stiger for hver Dag, der gaar.
I mit stille Sind har jeg en følelse af, at det gaar ad Helvede til med Reservatet for der er stadig Skydning fra Hanstholmen og Batterierne. Og det aftager næppe i Sommerens Løb. Saa vi faar nok Brandbomber o.s.v. fra Luften. Tyskerne siger rent ud, at de venter Faldskærmstropper, saa Folk er en Del nervøse.
24/04/1942 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Tyskerne har nu bygget en Barak til i Havbakkerne. Jeg har spekuleret paa om jeg skal klage over den saaledes som jeg altid har gjort, naar de byggede derude. Men efter den Brevveksling, der har fundet Sted mellem Ministeriet og den tyske Værnemagt, er der vel ikke meget at gøre.
29/05/1942 I Anledning af Ministiriets Skrivelse var jeg sammen med de to Kommandanter i Tisted Amt. Man lovede mig at holde sig udenfor Reservatet, men de Omraader som de havde besat, nemlig Lars Bunks Hegn, De ved, og Forbindelsen over til Baraklejren paa Vestkystanlæggene ønskede de ikke at afgive, da de havde militære anlæg paa disse arealer. Jeg ved ikke om De er tilfreds med det. D.v.s. Graabjerg Sande med Beplantningen kommer de kun til Nordskraaningen. Jeg prøvede paa at faa dem smidt helt ud, med det lod sig desværre ikke gøre,
De lovede ogsaa i nærmeste Fremtid at faa Skilte med “Naturschutzgebiet”.
Ja vi staar her i Befæstningens Tegn mere end nogen Sinde. Klitmøller er spækket med Kanoner, hvad ikke var tilfældet sidste Aar. Det gaar heller ikke længere at komme til Havet, da det er afspærret nedenfor Kroen med Pigtraad. Paa Reservatets Grund har de gravet Løbegrave med Pigtraadsspærringer, hvad jeg ikke har prøvet at forhindre, da det selvfølgelig ikke vilde nytte noget. De afpatrouillierer med Hunde og Lygter Arealerne om Natten langs Kysten efter Faldskærmsenglændere. Ganske alvorligt venter vi i alle Tilfælde Skinangreb og skal hvis det kan lade sig gøre evakuere Kone og Børn til Højriis, hvor jeg er lidt Skovrider, og Godsejerinden er Gudmoder til lille Karin - den sidste Udgave af Familien.
06/06/1942 Til Klitinspektoratet.
Det indberettes, at D.D. var tyske ingeniører herude og meddelte, at er vil blive oprettet en falsk Baraklejr i Vilsbøl Plantages nordvestlige Hjørne, ligesom der i Plantagens nordlige Del vil blive oprettet endnu en falsk Pejlestation til Narremaal for fjendtlige Bombemaskiner. I samme Anledning vil der blive anlagt fra Luften synlige Vejanlæg til de nævnte Anlæg, idet samtidig de rigtige Anlæg vil blive camouflerede.
Jeg har tilladt mig at protestere, idet Plantagen derigennem udsættes for altfor stor Brandfare. Anlæggene vil blive gennemført, idet Værnemagten hævdede, at disse var nødvendige for deres Krigsførelse.
20/06/1942 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Angaaende Forholdene paa Reservatet har Værnemagten meddelt, at de ønskede Forbudsskilte er i Arbejde og skal blive opstillet med det allerførste!
Iøvrigt har der hersket Ro og Orden naar undtages Havklitpartiet, hvor der naturligvis hersker stor Aktivitet, da de Fremmede stadig venter Besøg.
11/07/1942 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Det meddeles, at tyskerne for ca. 14 dage siden anbragte et Skur til et mig ubekendt militært Formaal mellem Blegsø og Tormaal. Jeg tillod mig at klage til Kommandøren i Hansted. I Fredags blev Skuret taget ned og fjernet af Værnemagtens Folk.
Ang. Spørgsmaalet om Nedlægning af Landminer paa Reservatet som jeg omtalte ved Jagtraadsformandens Besøg her paa Søholt, har jeg henstillet, at dette finder Sted i saa ringe Udstrækning som muligt, da det ikke efter hvad der hævdes helt har kunnet undgaas. Imidlertid er Minerne endnu ikke gravet ned. Kommanduren har lovet at meddele mig, naar Nedgravningen vil finde Sted samt i hvor stor Udstrækning dette vil ske.
Jeg har talt med Politiet om Sagen, og G. D. drøftede jeg igen Spørgsmaalet med den tyske Kommandant og saavel denne som Politiet fandt, at det var det rigtigste, at Reservatet totalt afspærredes for Publikums Besøg. Naturligvis bliver vi nødt til at holde Jagtopsyn paa Reservatet som sædvanlig, da Krybskytter ikke respekterer et almindeligt Politiforbud, og Politiet sikkert har andet at gøre end holde Reservatet afspærret. Med Hensyn til Minernes Beliggenhed skal de nok vide lige saa god besked, som vi ved det.
Der er i den sidste Tid fra Batterierne i Hanstholm, Stillingerne langs Reservatets Vestkyst samt fra Klitmøllerbatterierne skudt kraftigt efter Englænderne, der ofte har vist sig pr. Flyvemaskine. Det er mit Indtryk, at vildet paa Reservatet ikke har lidt noget under disse Skydninger.
20/08/1942 Til Jagtraadet og Reservatraadet.
I indeværende og afvigte Maaneder har der været Uro paa Reservatet gentagne Gange, idet Soldater af den tyske Værnemagt har afsøgt Terrænet med Politihunde paa Jagt efter engelske Faldskærmsjægere, som man har formodeet har forladt Flyvemaskiner, som de herværende Batterier har beskudt!
De omtalte Skilte som Ministeriet overdrog mig at forhandle med Kommandanturen i Hanstholm om er blevet opstillet i et Antal af 4. Da jeg imidlertid ikke har faaet Skilte i tilstrækkeligt Antal har jeg bedt Værnemagten om at skaffe os nogle flere, og naar dette er lykkedes skal jeg tilskrive Ministeriet saaledes som det var ønsket af dette. Skiltene er affattet paa Tysk og forbyder Adgang og oplyser, at Arealet er “Naturschutzgebiet”!
  En Dag for ca. 3 Uger siden fandt de i Nors garnisonerede Tropper paa at anlægge en skydebane i Reservatets sydøstlige del beregnet paa indtil 250 m Skiveskydning.
Jeg henvendte mig omgaaende til Kommandanten i Tisted og klagede over Banens Anlæggelse. I Løbet af et Par Dage var Banen fjernet. Der synes ikke at være sket nogen Skade derved.
  Det er i endnu højere Grad i Dag en Vanskelighed, at de militære Styrker heroppe skifter saa ofte, som de gør. Ligesaasnart man er blevet lidt kendt med en Kommandant saa flyttes han til et andet Sted og saa skal man begynde forfra igen.
  Arbejderne med Hensyn til Udbygningen af Hanstholm som Fæstning synes at skride mere og mere frem. Dette medfører, at Opmærksomheden i en stadig stigende Grad af de tyske Styrker rettes mod Hanstholm. Det samme bliver selvfølgelig i endnu større Udstrækning Tilfældet med alle lokale.
15/09/1942 Til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.
[i Juli Maaned opstilledes 4 Skilte ved Hovedindgangene til Reservatet med Paaskriften: “Naturschutzgebiet - Betreten verboden - Der Standortälteste”!
Endnu 4 skilte opsættes i den nærmeste fremtid.
  Imidlertid var den tyske Kommandant fra Hanstholmen her for ca. 1,5 Maaned siden og meddelte, at man fra Værnemagtens Side vilde udlægge Landminer paa Reservatet. Efter et frugtesløst Forsøg paa at undgaa dette højst ubehagelige Vaaben, lod jeg dette gaa videre til Politiet og indberettede Sagen til Jagtraadet og Reservatraadet.
  Det var Aftale mellem den tyske Kommandant og jeg, at saa snart der blev nedlagt Miner derude, skulde han lade mig det vide. Den 12. ds. var han her om Aftenen og meddelte, at nu var Nedlægningen af Miner langs Kysten begyndt. der var ogsaa tale om at nedlægge et System af Miner paa Strækningen fra Saubjerg i Øst til Havet i Vest.
  Dog meddelte han mig, at der endnu ikke var komme Ordre til ham om Nedlægning af Miner trværs over Reservatet, men at han ventede derpaa.
Nedlægningen af Miner var foreløæbig indskrænket til Strækningen Hansted - Thyborøn langs Kysten. Det blev saa Aftalen, at han skulde lade mig vide, naar der fandt Nedlægning af Miner Sted tværs over Reservatet.
19/09/1942 Kære Herr Overførster.
[om situationen i alm.
Jeg var bl.a. inde hos Lars Bunk, hvis Gard er taget af Soldaterne. Han bor nu paa et Par Værelser og Køkkenregionen. Han bad Landboforeningerne spørge i Ministeriet om han kunne risikere at blive hældt ud en Dag i Anledning af Evakueringen som nu tager sin Begyndelse. Han fik det Svar, at Thy og Sønderjylland kunde risikere at blive evakuerede.
Jeg for mit Vedkommende har truffet Aftaler med Godsejerinden paa Højriis om at anbringe Familien der, saafremt det bliver krævet.
19/09/1942 Til Jagtraadet og Reservatraadet.
Samtidig med at jeg henviser til min Indberetning af 17. d.M. angaaende Nedlægning af landminer paa Reservatet, kan jeg til Oplysning om Situationen i Almindelighed oplyse, at der den 20. n.M. skal evakueres 42 Familier fra Hansted, efter hvad Sogneraadsformanden deroppe oplyste mig om G.D.
Jeg kan i denne Forbindelse oplyse, at der knapt 1 km derfra mod Øst paa Saarups Højder i Nærheden af Klitfogedens Bolig er etableret et Luftværnsbatteri med Lyskaster, saa dette Naboskab indbyder ikke til at ofre større Summer paa Husets Restaurering.
Jeg har iøvrigt haft forholdsvis Fred derude, siden jeg fik dem til at fjerne den Barak, de havde stillet op nær Blegsø samt Skydebanen ved Hykjær.
I Øjeblikket er jeg lidt foruroliget ved Tanken om, at de vist har projekteret et Luftskytsbatteri paa Isbjerg ikke langt fra Ørgaard. Jeg holder imidlertid Udkig og skal, saa snart jeg bliver klar over, om der er Planer fremme, som virkelig bliver bragt til Udførelse, protestere, ligesom jeg har gjort de andre Gange. Imidlertid er der paa det Omraade næppe noget at gøre, da det er Ordre Syd fra, der foranlediger den Slags Anlæg. Jeg kan kun gøre en Indsats, naar det gælder de lokale Kommandanter.
10/10/1942 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Angaaende Forholdene paa Reservatet i al Almindelighed har vi haft Fred og Orden. De Fremmede har vi ikke mærket mere til end sædvanligt. Dog ser det ud til, at de vil etablere sig med Lyskastere, Barakker, Luftskyts m.m. ca. et Stenkast fra Ørgaard, men paa Reservatets Grund. Jeg skal til Hansted med det allerførste og gøre Protest, hvad jeg i Betragtning af den almindelige Nervøsitet ikke venter mig noget praktisk Resultat af. Der arbejdes stadig paa fuld Kraft med Hensyn til de herværende Fæstningsværkers Udbygning.
02/11/1942 Fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.
.... at lukke nævnte Reservat for al uvedkommende Færdsel .......
16/11/1942 Til Jagt og Reservatraadet!
Vedrørende Forholdet paa Reservatet med Hensyn til den tyske Værnemagt meddeles, at der nu er ved at blive opført Barakker ved Ørgaard til at rumme 18 Mand. Der er endnu kun opstillet Lyskastere deroppe, som forøvrigt staar paa Vilsbøl Plantages Grund, medens Barakkerne opføres paa den anden Side af Skellet mellem Reservat og Plantage.
02/12/1942 Kære Herr Overførster!
Jeg fik i Dag pr. Telefon at vide, at Tyskerne i de sidste Dage er begyndt at grave Huller til maskingeværreder paa Markerne ved Saarup, og der er ogsaa gravet Huller til Maskingeværreder paa Reservatet - endnu ikke i særligt stort Antal. der er her ogsaa et Tegn paa, at de er ved at forbered en Udenværkslinie fra Saarup over Reservatet til Havet, muligt i kontakt med den Landmine-linie fra Saarup til Havet, De nok husker, at Kommandanten havde forberedt mig paa vilde komme.
08/12/1942 Kære Røbye-Nielsen!
Nu faar de jaget Befolkningen bort fra Hansted By. Den 15. Febr. n.A. skal de sidste forsvinde, og saa vidt jeg har hørt, skal der foretages en større Udvidelse af Evakueringen, idet hele Holmen indtil Viksø skal ryddes for Civilbefolkning.
21/12/1942 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Vanned Plantage derimod har jeg ikke kunnet rede. Men dog er den blevet skaanet meget, idet man havde lovet mig kun at benytte den østlige Trediepart til Øvelser. Men ved Luftvaabnets Indtagelse af den til Vanned Plantage hørende Kronens Hede til ca. 20 Pejleindretninger, hvad muligt breder sig over den 400 Tdr. Ld. store Hede samt den østlige del af Vanned Plantage, hvor der skal opføres 6 Stenhuse med Tegltag 20x70 Alen store pr. Stk., mister jeg Troen paa, at vi kan holde Plantagerne fri for at blive til Øvelsespladser, saafremt Krigen vil vare ret meget længere end til Efteraaret 1943.
  Naa det kan jo godt være, at det ikke gaar saa galt. De vilde jo have et Truppenübungsareal af mig, der var stort, og jeg sendte dem ud i Fredklitten mellem Nystrup og Tvorup Plantager, der er Plads, og der kan de skyde ud over Havet, saa meget de lyster.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

25/01/1943 Der er nu i alt opsat 8 Skilte med Paaskrift:
“Naturschutzgebiet
Betreten verboten
Der Standortältester
ADGANG FORBUDT
FARE
POLITIET.”
05/02/1943 Til Klitinspektoratet!
I anledning af at den tyske Værnemagts Byggearbejder i Vanned Plantages vestre Del efterhaanden antager betydelige Dimensioner, var jeg i Dag derude for at se paa hvilken Maade, vi kan anlægge Brandlinier udenom Byggekomplekset. Det lader imidlertid til, at man stadig udvider Foretagenet, idet der nu er ved at blive støbt Grund til et Observationstaarn, og jeg tillader mig at forespørge, om Klitinspektoratet bifalder, at vi venter lidt med at afsætte de omtalte Brandlinier, til det bliver klart, hvor megen Plads de omtalte Anlæg vil komme til at tage. Eventuelt kunde vi vente til Herr Klitinspektøren kom herop.
Da hele Anlægget paa Kronens Hede og i Vanned Plantage bliver meget synligt, kan man sikkert gaa ud fra, at det kan risikere at blive Genstand for Luftbombardement en Dag fra allierede Styrker.
07/02/1943

Til Klitinspektiratet!
I anledning af de Arbejder, der af den tyske Værnemagt foretages paa Kronens Hede og i den vestlige del af Vanned Plantages Afd. 1.(101), tillader jeg mig at forespørge, om vi ikke maa anlægge en Brandlinie paa 50 m Bredde langs Vejen, der danner Skel mellem Afd. 1 og 3 (101 og 103).

  ....
men da det, vi mest frygter, er Brandbomber fra Flyvemaskiner, er den nærmeste Omegn mindst lige saa truet, særlig da der vil komme en Stilling med Antiluftkanon (der bliver 7 i alt) i den foreslaaede Brandlinies umiddelbare Nærhed.
28/02/1943 Afspærringen respekteres fuldstændig. Affæren i Agger med Manden der kørte paa en Mine samt en anden Situation, der fandt Sted ved Viksø, hvor 2 Hunde løb efter hinanden, og den første bragte Minen til at eksplodere medens den anden og efterfølgende Hund dræbtes, har givet Folk noget at tænke paa.
  Jeg har en Følelse af, at Tyskerne ikke har lagt saa mange Miner ned, som de en Overgang sikkert har pønset paa. Det er ligesom, det kniber dem noget med Materiel. Hanstholmen rømmes nu lidt efter lidt. Lars Bunk har solgt hele sin Gaard (Det var ham, vi købte de sidste Arealer af), og den anden Torpegaard er ogsaa endeligt blevet solgt!
Der er imidlertid ikke saa mange Soldater her mere, som der har været.
30/03/1943 Til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri!
I de sidste Maaneder har den tyske Værnemagt anlagt Bunkers dels paa privat Grund og dels paa Reservatets Grund umiddelbart Nord for Skellet ved Klitmøller By.
I Modsætning til andre lignende Anlæg kan disse Bunkers paa Grund af det højtstaaende Grundvand ikke støbes som underjordiske Betonværker, men bygges paa Jorden og dækkes derefter med Sand, saaledes at Anlæggene kommer til at ligge inde i kunstige Klitter.
08/05/1943 Til Reservatraadets Formand!
Herr Overførster, Hofjægermester O. Fabricius!
Angaaende Oprettelse af Kontrakt med den tyske Værnemagt angaaende de paa Reservatet værende tyskmilitæde Anlæg ....., skal jeg som Svar paa Herr Overførsterens Spørgsmåal om, hvor store Arealer der er medgaaet til nævnte Anlæg tillade mig at oplyse følgende:
Bunkeranlæg med Skinnevej incl. Barakker og Lyskasteranlæg ved Klitmøller ca. 4 ha.
Lysfyranlæg med Lysnetledning Vest for Vilsbøl Plantage ca. 2 km N.f. Klitmøller incl. Barakker ca. 1/2 ha.
Pejlestationer Nord for Vilsbøl Plantage med Grusvej dertil ca. 1 ha.
Barakker med Lyskasteranlæg m.m. v. Ørgaard ca. 1/4 ha.
Bunkersanlæg med Vej inde paa reservatets Grund ved Hansted ca. 1 ha.
[...]
Der er altsaa kun i alt ca. 16 ha af det egentlige Reservats 3.033, der er berørt direkte direkte af Værnemagtens militære Anlæg.
26/09/1943 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Den tyske Værnemagt har meddelt mig, at i den sydvestlige Del af Reservatet er et Bælte af en Bredde af ca. 1 km blevet totalt afspærret. Afspærringen gælder ogsaa for Kjeld Nielsen og mig. Det drejer sig om Arealerne, der indeholder de tyske Pejlestationer og Bæltet gaar fra Tisted-Klitmøller Amtsvejen gennem den nyplantede, vestlige Del af Vilsbøl Plantage gennem det “Store Vand” i Reservatet til Vanned Kommuneskel, hvilken linie følges til Havet.
[Tyskernes aktivitet mindskes.]

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

20/01/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Med hensyn til den tyske Værnemagt maa jeg sige, at de har været særdeles flinke til at overholden den Overenskomst, jeg traf med Chefen for Styrkerne heroppe, Oberst v. Bochstell.
22/02/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet.
Med hensyn til den tyske Værnemagt har der ikke været Vanskeligheder af nogen Art. Men forholdene er i stærk Forandring, da Invasionsfaren gør, at alle hidtil tagne Hensyn i Fremtiden næppe vil blive taget. Tyskerne arbejder stærkt langs Kysten med Bygning af Stillinger. Smaa Betonbunkers omgivet af Skyttegrave med Pigtrådsspærringer og foran disse Landminer. Til disse Arbejder kræves en Masse Træ fra Klitplantagerne, hvad giver mig en Del at lave med Hensyn til Fordelingen mellem Værnemagtens forskellige Afdelinger og de paagældende Plantører.
30/03/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Med Hensyn til min Virksomhed i Øjeblikket da er denne særlig optaget af Tyskerne, som for Resten i meget høj Grad er begyndt at befæste Klitterne langs Kysten paa den Maade, at der graves Skyttegrave, der befæstes af Pæle og Ris til at holde paa Sandet.
23/04/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Af de Begivenheder, der i den sidste Tid har været ubehagelige, er Bekedndtgørelsen om, at alle - ogsaa Statens Embedsmænd - ikke maa færdes i Klitterne ved Havet. Disse Klitter har forøvrigt lidt ganske overordentligt meget i den senere Tid ved Tyskernes Færdsel og militære Foranstaltninger.
Med Hensyn til det “egentlige Reservat” er dette stadigt respekteret. Det kan hænde, at en ny Afdeling kommer fra Rusland eller andets Steds fra og løber derind og holder Øvelser.
21/06/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
I Tved Plantage ved Bagsø - altsaa Søen lige Nord for Nors Sø umiddelbart Øst for Ørgaard - har den tyske Værnemagt opstillet 6 Barakker, og der tales om, at der skal bygges en større Bunkers. Direkte Skade synes dette ikke endnu at ville forvolde Reservatet, men da det ogsaa saa vidt jeg ved er Meningen, at der sammesteds skal anbringes 4 Kanoner, kan dette godt naa at blive ubehageligt saavel for Ørgaard, Tved Plantage som Reservatet.
  Angaaende Huset paa Saubjerg kan jeg meddele, at dette gaar sin Undergang imøde. Russerne, der holder Øvelse derude fra Hansted og Ræhr, er ikke gode til at skaane det.
.....
....... ulovlig Jagt af danske Krybskytter .... Mennesker fra Ræhr og Hansted som hjælper tyskerne med at skaffe Flæsk, Æg o.lign.
24/07/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Paa Isbjerg uden for Tved Plantage paa Reservatets Grund, er Tyskerne gaaet igang med at grave ud til en Bunkers. De har kørt en Masse Cement og Grus derop til den kommende støbning. Mine Forestillinger har som sædvanliigt intet frugtet, naar der er Tale om et fast Støttepunkt!
25/08/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
Jeg bekræfter Indberetning om Anmeldelse til Politiet i Thisted angaaende Overgreb paa den paa Skellet mellem Tved Klitplantage og Reservatet værende Kæmpehøj “Isbjerg” samt hoslagte Gennemslag af Anmeldelse til Poiltiet vedrørende Fjernelse af Pilespidser o.a. Danefæ, som ikke er blevet afleveret mig bekendt til rette Vedkommende.
Naa, de Skader, der er sket, er saa smaa alligevel. Højen paa Isbjerg var saa lille, at der ikke engang har været sat Sten paa den.
22/09/1944 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
I afvigte Tidsrum siden sidste Indberetning har vi paa forskellig Maade haft en del Besvær med Forholdene vedrørende den tyske Værnemagt!
Der er saaledes Bygningsarbejderne paa Isbjerg ved Tved Plantages Grænse, hvor Tyskerne har bygget Radiolytterposten med tilhørende Mandskabsbunkers og Strømfordelingsbunkers m.m. Det ser ud til, at de er færdige med at støbe og grave, og da de nu skal til at dække de afgravede Arealer, har jeg stillet det Krav, at de skal dække de opgravne Sande forsvarligt med Klittag og Lyngtørv. Tørvene har jeg ladet dem tage langs den oppløjede Brandlinie langs Tved Plantages Vestgrænse.
  Ved Nors Sø i Tved Plantage har Tyskerne en Marinerekreationsanstalt. Da Soldaterne stadigt gik og skød deres geværer af over Nors Sø, klagede jeg til Marineintendanturstelle i Thisted, som svarede mig følgende:
“Soldaterne er jo efterhaanden blevet vandt til at bortskyde Vildtet de træffer paa i Nærheden af de forskellige Stillinger for at ikke Harer og Raavildt skal udløse Minerne i Minefeldterne, saa det er naturligvis derfor, de gaar og knalder med deres Geværer”!
Jeg forklarede dem deroppe, at Vildænderne paa Nors Sø kunde jo dog ikke gøre Landminerne Fortræd, da der vel næppe var Søminer i Søen, og de nærmeste Minefeldter maatte være 1 - 2 Mil fra Rekreationshjemmet.
Man lovede mig derefter, at der ikke skulde blive skudt efter Ænderne og det øvrige Vildt i Tved Plantage og Reservatet.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

26/01/1945 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
.... udover, at det nye Anlæg paa Isbjerg i Reservatets sydøstlige Del nu nærmer sig sin Fuldendelse, ligesom at der til Beboelse for Anlæggets militære Betjening er opført en Mandskabsbarak.
21/02/1945 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
General Lindemanns Besøg her i Thy bragte den Frugt med sig, at der skal anlægges en ganske ny Stilling i den nordvestlige Del af Vilsbøl Plantages gamle Del umiddelbart ved den paa Kortet omtalte Kalkgrav. Stillingen vil blive paa indtil 2 Hektar og saa vidt jeg har forstaaet er den meget omfattende. Dette medfører, at vi her paa Gaarden har faaet Indkvartering eller rettere skal have Batallionskontor samt 46 Heste med Betjening, hvad i Betragtning af den udstrakte Virksomhed, jeg har haft med Tyskerne i de 5 Åar, jeg har været Forbindelsesmand, er noget i Retning af en Slutfinale. Jeg haaber imidlertid ikke, at det vil gaa saa galt, som jeg har Følelsen af. Der skal ogsaa komme 1.000 Ungarere til Stedet, men jeg tror ikke, at jeg personlig vil faa nogen Berøring med dem.
18/03/1945 Til Jagtraadet og Reservatraadet!
[ingen overholder aftaler mere]
Plantagen blev for en god Uges Tid siden beslaglagt efter et Besøg heroppe af General Lindemann. Der skal bygges 80-300 4x5 m store Tømmerbunkers. Der er her og i de[n] nærmeste Plantager beslaglagt 1.000 m3 Tømmer. I Forvejen har vi intet tilbage efter de 6 Aars Krig, som har tæret haardt paa vore i Forvejen ikke særligt imponerende Reserver. En lignende Skæbne er tiltænkt ogsaa andre Klitplantager, men her er det særlig galt grundet paa vor militære Position mellem de to Søer, som aabenbart i Forhold til Hanstholmens Befæstelse er af en vis strategisk Betydning, hvilket har medført, at vi her jo har været i Ilden fra April 1940 og til Dato.
04/04/1945 Vi har haft den glædelige Overraskelse, at den i Thisted tidligere stationerede Oberst v. Borstell er kommet tilbage som Kommandør over det herværende Afsnit.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye