Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
I Kriegstagebuch des Marinebefehlhabers Dänemark er 1.4.1941 noteret:
Søulykke en Do 18 styrter i havet i kvadrat 3689:
1) B.S.O. underrettede i tilfælde af indsats de i nærheden værende skibe.
2) Den danske marine blev bedt om assistance ved Motorredningsbåd Hanstholm.
Denne reddede 4 mand af flybesætningen.
Vidneberetninger Forsiden

169

Redningsforsøg den 1. April 1941
Aaret 1941 den 1. April Kl 19-20 Telefonerede Redningsbe-
styren til Redningsstationen Hanstholm om at lade
Motorredningsbaaden gaa ud til en Nødlandet Flyvema-
skine cr 16 Sømil N.N.Ø af Hanstholm Vindens
Retning Ø Styrke 3 Klart Søen rolig vestgaaende
Strøm.
Mandskabet blev straks tilsagt om at møde ved
Stationen. Baadformand C.A.C. Harbo var Syg.
Redningsbaaden blev hurtigt bragt til Havet.
Mandskabet paatog Redningsbælterne. Redningsbaaden
gik ud efter den angivne Position med Projetøren
tændt og efter 2 Timers Sejlads blev der afskudt en
Signalkugle (hvid) fra Redningsbaaden for om
muligvis at faa Signaler fra Flyvemaskinen og efter
endnu et Kvarterstid Sejlads blev der sendt Signaler
fra Flyvemaskinen som straks blev besvaret med
en (rød) Signalkugle fra Redningsbaaden.
der blev saaledes holdt Forbindelse med Flyvemaski-
nen og Redningsbaaden ved disse Signaler og efter
endnu et Kvarters Sejlads og at der var afskudt 5
Signalkugler fra Redningsbaaden som alle blev besvaret
fra Flyvemaskinen. Man var nu kommen Maskinen
saa nær at der kunde konstateres at der var Folk Ombord
men dat det var kommen til at kugle noget op ogsaa
saa langt til Søs var der blevet Søgang saa det var
meget vanskelig at faa Forbindelse men Maskinen
men efter nogen anstrængel kom man den dog saa
nær at man fik 4 Mand Ombord i Redningsbaaden
der var endnu en Mand paa Maskinen men han vilde
ikke forlade Maskine og efter endnu et par Gange
at Sejlet rundt om Maskinen og Prajet Manden
for at gaa Ombord men han vilde ikke med
Redningsbaaden sattes saa kurs mod Land og efter
3 Timers Sejlads naaede Redningsbaaden i Land
hvor de 4 Mand blev i Land og Mandskabet
bragtes Redningsbaaden op i Baadhuset og fik
lov til at gaa hjem og mødte igen Kl. 10 hvor
Redningsbaaden og Korkbælter blev afvaske i
fersk Vand bragtes derefter paa Plads klar til
Brug paa ny. Baadslæbet blev ikke afbenyttet da

170

Ingen Søer var paa Rævlerne Opsynsmanden
var tilstede paa Stranden under Redningsforetagenet
der blev brugt 150 Liter Bensin Turen tog en Tid af
7 Timer

Til Vitterlighed

Specifikation over Udgifterne.
Mandskabet 11 Mand a 25 Kr. 275
Opsynsmandens Diæter 25K. 30ø
Udskriftens Rigtighed bekræftes
J.B.Pedersen Opsynsmand

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye