Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Fotos og tegninger af bygninger og anlæg aktuelt Anlæg uden for depotområdet
Anvendelse og planer før 1940
Fotos fra 1945 efter dansk overtagelse af depoterne
Kasseret materiel ifbm. oprydning efter dansk overtagelse af depoterne Forside
Reg.nr. 89.11 Tyske Bunkeranlæg paa Vesterenggaards Jorder i Aarhus
I en "Oversigt over de af Tyskerne opførte Lejre i og omkring Aarhus" noterer Generalkommandoen, Efterretningstjenesten den 14. Maj 1945:
Vesterenggaard ca. 2 km. v.s.v. for Vejlby.
Ammunitionsdepot for Marinen, skarp Vagt, Adgang besværlig. Ammunitionen ligger i Barakker eller under aaben Himmel.
Der haves 2 x 20 mm. Flak.
1 Vagtbarak, 2 smaa 10 Mand Barakker, intet Køkken eller andet.
Terrainet nu minefrit.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

De vedføjede beskrivelser er afskrift af kompendiet med hosstående forside.
Teksten deri er desværre ikke tydelig nok til, at jeg vil lægge den ud i original!


Vedr. bygningstegningerne:
Der foreligger i mine materialer ikke tegninger af bygningerne 6, 7, 8, 10 og 11.
Bygning 7 og 10 er meget lig bygning 12, ligesom bygning 8 er meget lig bygning 9.
Disse numre er - som det ses - ikke påført de foreliggende tegninger Bygning 9 og 12.

Bygning 11 har jeg opmålt 21/09/2015. (Se tegning.)
Bygning 6 har samme ydermål som den opmålte Bygning 11, hvorfor de er registreret som ens.

            Krigsministeriet anmoder herved om Finansministeriets
Tilslutning til at tilskrive Folketingets Finansudvalg saaledes:
          “Til Brug som Øvelsesplads for Garnisonen i Aarhus har
Krigsministeriet i Henhold til derom afsluttet Overenskomst fra
August 1941 haft Raadighed over et Aarhus Kommune tilhørende Areal
ved “Vestereng”.
          Den paagældende Øvelsesplads blev imidlertid under Be-
sættelsen sammen med de øvrige militære Anlæg i Aarhus taget i
Besiddelse af de tyske Tropper, der bl.a. anvendte Arealet til
Opførelse af et omfattende Bunkeranlæg bestaaende af ialt 17 En-
keltkonstruktioner heri indbefattet saavel egentlige Betonrum
(Bunkers) som Mur- og Træbygninger, hvortil kommer Vejanlæg, Strøm-
forsyningsnet, Indhegning m.m.
          Det nævnte Anlæg, hvis Enkeltenheder i øvrigt vil fremgaa
af hoslagte Tegninger og Beskrivelser, repræsenterer, som det vil
forstaas, ganske betydelige Værdier, men da der ikke i den efter
Kapitulationen forløbne Tid er foretaget Vedligeholdelsesarbej-
der af nogen Art paa Bygningerne er disse stedse forfaldet og hen-
ligger nu i en saadan Tilstand, at en Istandsættelse ikke længe-
re vil kunne opsættes saafremt Anlæggene ønskes bevaret.
          I modsat Fald bør Bygningerne nedrives og sløjfes og
Arealet bringes tilbage til sin oprindelige Skikkelse.
          Da Aarhus Garnison imidlertid har stærkt behov for De-
potplads saavel som Følge af den udvidede Belægning af Byens 3
Kaserner, som paa Grund af det Garnisonen tilgaaede engelske Ma-
teriel, har Krigsministeriet foretaget en Undersøgelse af, hvor-
vidt Anlægget ved Vesterenggaard vil kunne udnyttes til brug for
Garnisonen.
          Det fremgaar af denne Undersøgelse, at der udover den
ønskede Depotplads tillige vil kunne fremskaffes Læskure samt
Frokoststue for Befalingsmænd og Mandskab under Øvelserne, hvor-
til kommer at de egentlige Betonanlæg vil kunne anvendes som Am-
munitionsdepoter.
          En nødvendig Istandsættelse af Anlægget med henblik
paa ovennævnte Anvendelse vil imidlertid i Henhold til et af
Hærens Bygningstjeneste udarbejdet Forslag beløbe sig til 103.000
Kr.
          Da Hæren ved Udførelsen af den omhandlede Istandsættel-
se beriges med et Anlæg af betydelig Værdi, medens i modsat
Fald en Nedrivning og Sløjfning af Anlægget ikke vil kunne ud-
føres uden betydelige Udgifter, finder Krigsministeriet under
Henvisning til Garnisonens ovenfor omtalte Behov for Depotplads
m.v. det meget ønskeligt, at Anlægget bevares, og Ministeriet
anmoder herved om det ærede Finansudvalgs Tilslutning til under
Forventet Tillægsbevilling ad § 22.II.V.1. for Finansaaret
1947/48 at maatte anvende det nævnte Beløb af
                          103.000 Kr.
til Istandsættelse af Bunkeranlægget ved Vesterenggaard i Aar-
hus.
          Det skal tilføjes, at der til Istandsættelsen paareg-
nes at medgaa 240 Kbf. klausuleret Trælast samt 15 Tdr. Cement.
          Krigsministeriet vedlægger Overslag over Arbejdets Ud-
førelse samt Beskrivelse af Anlægget med tilhørende Tegninger,
der bedes tilbagesendt efter Afbenyttelsen.
          Finansministeriets Tilslutning forelægger.”
          Afskrift af nærværende Skrivelse vedlægges til Brug
for det ærede Ministerium.
          De ovenfor omhandlede Bilag vedlægges og bedes til-
bagesendt efter Afbenyttelsen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
De paa Tegningen viste 90 Minegrave bestaar af Brøndringe med Dæksel. Brøndringene er delvis tæret op. Dækslerne hovedsageligt slaaet i Stykker. Køreskinnerne er af svær Beton.
6 m. Nordvest for Bygning Nr. 2 er gravet en ca. 15 m. dyb Brønd med Betonringe.
I Terrainets nordvestlige Hjørne er ca. 170 lb.m. Vej ikke færdigudgravet.
Det øvrige Vejareal trænger til Reparation.
Indenfor Området er flere påbegyndte Udgravninger samt Jordvolde, der maa reguleres.
Indhegningen er Træpæle med Pigtraad. Solidt udført.
Elektricitetsforsyningen til Omraadet sker gennem en af Tyskerne trukket Ledning, som de kommunale Myndigheder ikke i det lange Løb kan godkende.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bygning Nr. 1. Vagtbygning:
Grundmuret med Paptag. 30 cm. Hulmur.
Trægulv i de 2 store Rum. Elektrisk Lys.
Ingen Sanitære Installationer.
Daarlig vedligeholdt, men en Istandsættelse værd.
Bygning Nr. 2. Skur:
Skur på Betonfundament med Cementgulv. Bræddevægge, lodret Beklædning af 1” x 5” hvl. pl. Paptag med daarligt Pap. Træværket sundt og godt. Konstruktionen rigeligt dimensioneret. 5 Vinduer og en ca. 36 m2 Beklædning fjernet.

Bygning Nr. 3. Barak:
Træbarak paa Stolper. Paptag.
Udvendige Vægge beklædt med Klinkebeklædning, indv. bløde Fiberplader.
Daarligt vedligeholdt. Den indvendge Beklædning delvis ødelagt.
 
Bygning Nr. 4. Barak:
Skur paa Betonfundament med Cementgulv. Bræddevægge af Klinkbeklædning. Paptag med daarligt Pap. Træværket sundt og godt. Konstruktionen rigeligt dimensioneret.
Bygning Nr. 5. Skur:
Delvis nedgravet Skur med Betonvægge og Betongulv. Taget af Papbrædder med Papbeklædning. Alt Træværk set indefra sundt og godt og rigeligt dimensioneret. Udvendige Porte for spinkle og faldefærdige.

Bygning Nr. 6. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Bunkeren ikke færdigbygget, mangler Panserdør med Karm, Mellemdør, indvendig Isolation og Puds samt udvendig Puds.
Registreret som værende samme konstruktion som Bygning 11.

Bygning Nr. 7. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Indvendig isoleret med pudsede Træbetonplader. Laasetøjet paa Panserdøren fjernet.
14 Træbetonplader revet ned.
Registreret som af samme konstruktion som Bygning Nr. 12. Bunker.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning Nr. 8. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Indvendig isoleret med pudsede Træbetonplader. Laasetøjet paa Panserdøren fjernet.
3 m2 Træbetonplader revet ned.

Bygning Nr. 9. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Indvendig isoleret med pudsede Træbetonplader. Panserdør forsynet med Laasetøj.
 
Bygning Nr.10. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Indvendig isoleret med pudsede Træbetonplader. Laasetøjet paa Panserdøren fjernet. 12m2 udv. Puds mangler.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning Nr.11. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Bunkeren ikke færdigbygget, mangler Panserdør med Karm, Mellemdør, indvendig Isolation og Puds samt udvendigt Puds.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bygning Nr. 12. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Indvendig isoleret med pudsede Træbetonplader. Puds mangler delvis. Panserdør med Karm og Mellemdør mangler.
Registreret som af samme konstruktion som Bygning Nr. 7. Bunker.

Bygning Nr. 13 og 17. Bunker: Betonbunker. Solidt bygget. Panserdør mangler Laasetøj.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
 
Bygning Nr. 14. Bunker:
Betonbunker. Solidt bygget. Indvendig isoleret med pudsede Træbetonplader. Puds mangler. Murhullerne lukket med Træporte, der er for spimple og faldefærdige.
 
   
Bygning Nr. 15 og 16. Skur.
Delvis nedgravet Skur med Betonvægge og Betongulv. Taget af Papbrædder med Papbeklædning af daarligt Pap. Alt Træværk sundt og godt og rigeligt dimensioneret.
Den vest for depotområdet beliggende reg.nr. 01 er af samme type (58C) som 18-21 vist på nedenstående tegning.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye