Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Fortegnelse over "Hada"s last

Indhold emneopdelt
Forside

Det strandede hollandske motorskib "Hada"

I Dansk Søulykke-Statistik 1940 er noteret:
M/S Hada af Groningen, 258 Reg. T. Br. Bygget 1937. Paa Rejse fra Rotterdam til København med Stykgods.
Grundstødt d. 9/4 40 ved Jyllands V.-Kyst.
Strandingsberetning dat. 9/4 40.
Kl. 4:00 grundstødte H. i usigtbart Vejr udfor Klitmøller. D. 29/5 41 kom Skibet flot ved Hjælp af en Bjergningsdamper.
Anm. Aarsagen til Grundstødningen angives at være Taage og Strømsætning.
Fra: Der Kommandant im Abschnitt Westküste Dänemark, den 14. maj 1940.
Til: Küstenbefehlshaber Dänemark, Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
1.) Det hollandske motorskib “Hada” er strandet ca. 600 m ud for Klitmøller.
Pga. tyskfjendlige udtalelser er besætningen taget til fange og overført til Thisted. Bevogtning af skib og besætning varetages af I./J.R. 401.
Et dansk bjærgningsselskab forsøger at bring skibet flot. En tysk mine foran skibet er sprængt den 13. maj.
2.) Den mine, der blev bragt til Hanstholm, er den 13. maj uskadeliggjort af en våbenofficer.
Batteri Schill, den 15. maj 1940
Til havnekommandanten (Kommandant im Abschnitt Westküste Dänemark)
Til orientering for: Abschnittskommandant Kapitän z.See Mollmann
Vedrørende: Strandet motorskib “Hada”, skr. Af 14.5. G. 51
Meldingen om strandingen af det hollandske motorskib “Hada” ved Klitmøller har jeg indberettet sent af følgende grunde:
Skibet var allerede strandet, da jeg kom til Hanstholm eller i de første dage efter min ankomst.
Dengang var jeg endnu ikke batterikommandør men tilhørte rekognosseringsstab Babel under hr. Fregettenkapitän Babel for at rekognossere stillingen for batteriet.
Da det kom mig for øren, at der ved Klitmøller lå et strandet hollandsk motorskib, meldte jeg det til Freg.Kapitän Babel.
Han meddelte mig, at jeg ikke skulle bekymre mig yderligere om skibet, da
    1.) skibet lå ca. 6 km fra mit batteri,
    2.) at strandretten var et dansk anliggende.
Derfor har jeg ikke foretaget mig noget vedr. sagen.
Først da jeg den 12/05 fra en underofficer ved Luftwaffe i Klitmøller erfarede, at besætningsmedlemmer fra det hollandske skib var kommet med fornærmende udtalelser om Tyskland, har jeg foranstaltet det nødvendige, eftersom Holland i mellemtiden havde erklæret Tyskland krig.
Jeg var i øvrigt af den opfattelse, at hollænderne ifbm. krigserklæringen forlængst havde forladt deres skib.
Jeg understreger derfor, at jeg hverken forsætligt eller uforsætligt har undladt at indberette strandingen men efter ordre.
Dr. Crüger
Fra: Der Kommandant im Abschnitt Westküste Dänemark, den 17. maj 1940.
Til: Küstenbefehlshaber Dänemark, Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Bevogtningen af den ved Klitmøller strande hollandske motorskonnert "Hada" er pr. 16. maj overtaget af Batteri Schill.
Bjærgning vil vil ske ved gunstige vejrforhold af den danske bjærgningsdamper Egia, som pt. ligger i Thyborøn.
Thisted Amts Tidende 9/4 1940 Thisted Amts Tidende 10/4 1940 Thisted Amts Tidende 11/4 1940Thisted Amts Tidende 12/4 1940 Thisted Amts Tidende 13/4 1940 Thisted Amts Tidende 30/05 1941"Hada" strandet ved Klitmøller
"Hada" i Aalborg
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye