Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt
    Forside
1. I de to officersrum i ildlederen er der uden godkendelse lagt trægulv med linolium.
2. Knippenberg har uden tilladelse ladet opføre en bolig til sig selv foran ildlederen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Festungsbaustab Dänemark
O.U., den 21. januar 1942

I n d b e r e t n i n g ! !

Til Marinebefehlshaber Dänemark

Vedr.: Batteri Hanstholm II

Ved den af mig den 17.1.42 gennemførte besigtigelse af byggeriet ved Batteri Hanstholm II blev der konstateret følgende:
1. I ildlederen, der er et kampanlæg, er de to officersrum uden godkendelse af hverken Festungsbaustabes eller OKM. F Wa (se fodnote) forsynet med trægulv belagt med linolium.
2. Foran ildlederen er der på foranledning af batterichef kaptainløjtnant Knippenberg men uden godkendelse af OKM. F Wa blevet opført en massiv bygning (murstensbygning) med et grundareal på ca. 6 x 8 m og en højde på ca. 3 m. Tegningerne skal angiveligt være lavet af en arkitekt ved Luftwaffe Thisted.
Iflg. bestemmelserne fra OKM. F Wa kan der indenfor i befæstningsbygninger og ved befæstningsbygninger i kampområder ikke foretages ændringer uden godkendelse af OKM. F Wa. Disse bestemmelser har været til rådighed for Kommandanten im Abschnitt samt på sin side udleveret til M.A.A. 118, ligesom lederen af Festungsbaudienststelle Handsted, major Kuppe, flere gange har henvist til dem.De direkte eller indirekte byggeomkostninger ved ovennævnte byggeforetagender har ikke været stillet til rådighed af Festungsbaustab’en. En opfattelse af, at batteriet her i Danmark selv har midler til rådighed til gennemførelse af byggeforetagende af denne art, kan batterichefen altså ikke have.
Der opstår derfor den mistanke, at firmaer, der bygger eller har bygget tjenstligt byggeri for Krigsmarine, er blevet overtalt til, inden for rammerne af det tjenstlige byggerforetagende, at stille materialer og muligvis sågar også arbejdstid “gratis” til rådighed.
Da fremskaffelse af byggematerialer som i det foreliggende tilfælde centralvarmeanlæg, badekar, toiletter, vægfliser og elektriske installationsmaterialer kun med største besvær kan fremskaffes til krigsrelateret byggeri, kan disse nævnte materialer kun være fremskaffet ved omgåelse af den foreskrevne tjenestevej.

Jacobi

Fodnote: F Wa = Marinewaffenamts Abteilung Festungsbau (en bygningsafdeling under Oberkommando der Kriegsmarine (OKM)

Redegørelse til M.A.A. 118 fra Knippenberg vedr. de to indberetninger.
Redegørelse til Kommandant im Abschnitt dänisch Westküste, Esbjerg fra Crüger.
E.O., den 28. januar 1942.
Til  M. A. A.  118.

Vedrørende:  Ekstra byggeri i Hanstholm II.
Forudgået:    Indberetning fra Festungsbaustab Dänemark den 21.1.42 til Marbef. Dänemark.

Til 1: I skydeofficerens rum er der efter mine anvisninger udlagt trægulv, da skydeofficeren, lt. Placküter, altid er i det fodkolde lokale, der er blevet tildelt ham til permanent ophold. Det drejer sig om affaldstræ (forskallingsbrædder), der er lagt til side af byggefirmaet og efterladt. Det er stillet til rådighed for batteriet udtrykkeligt til anvendelse efter eget skøn som brændsel el. lign. Noget af det kunne først anvendes efter afskrabning ved mit mandskab af det påsiddende cement.

Balatium’en - ikke linoleum - er oprindelig af et byggefirma anvendt som gulvbelægning. Da efter færdiggørelsen af deres byggeri kontorbygningen blev brækket ned, var resultatet, at det kasserede og brugte balatium ikke kunne rulles sammen for transport til andre byggepladser og derfor ikke mere kunne anvendes. Som for dem således ubrugelig, blev det af Firmaet Sager und Wörner overdraget til hr. lt. Placküter og anvedt til at udlægge i hans lukaf.

Til 2: På grundlag af mine krigserfaringer og den erkendelse jeg på øen Helgoland har gjort under den nuværende krig, mener jeg, det er et absolut krav, at chefen ved et tung batteri bor i batteriet og om muligt tæt ved sit kampstade. Til chefen i II. Batteri er der forudsat en bolig i hovedildlederen. Et sådant beboelsesrum er for mig aldeles uegnet, da jeg - med baggrund i mine Helgoland erfaringer - efter et længere ophold i en sådan bunker har måttet kæmpe med træthedsymptomer, og med det utilstrækkelige og ofte blinkende elektrichen lys har døjet meget med hovedpine. Derved bliver min præstationsevne væsentligt nedsat. Og ved et sådant mandskabstungt Batteri som 2’eren, kræver selv det daglige arbejde, og i endnu højere grad problemerne i en opbygningsfase, til enhver tid den fulde præstationsevne. Derfor var jeg på udkig efter et egnet lokale med dagslys, der udover det førnævnte også tillod et udsyn både til hovedvagten og til de enkelte kanoner og dermed en konstant overvågning af batteriområdet og samtidig hele ildledelsen, også når batterichefen måtte arbejde ved skrivebordet. Af disse grunde, men især for at have en egnet og centralbeliggende mødelokale til samling af officerer og portepee-underofficerer ved batteriets ildleder, opstod byggeri-ønsket hos mig.

Da jeg efter min tilkommandering for første gang besigtigede området sammen med afdelingskommandør hr. korv. kaptajn Dr. Crüger, sagde han, at han, da han var batterichef, havde bedt hr. major Kuppe om ved siden af hovedildlederen at fremskaffe en lignende indkvartering, og at han var så godt som sikker på, at han fik et positivt tilsagn. I forbindelse med denne samtale, mødte vi hr. major Kuppe i byggeområdet. Ved denne lejlighed, spurgte jeg ham, om det tilsagn, han havde givet hr. korv. kaptajn Dr. Crüger, kunne overdrages til mig, den nye chef batteri. Hr. major Kuppe spøgte ved den lejlighed med, at jeg jo gerne ville påbegynde byggeriet med det samme men fortalte mig et par dage senere, da vi mødtes igen, at han ikke kunne udføre byggeriet. Det ville kræve en særlig tilladelse. Men i mit tilfælde ville han stille materialerne fra den midlertidige ildleder til rådighed. Derfor, og især fordi byggeriet alene var af hensyn til at fremme batteriets kampkraft, troede jeg, kunne han udføre det.

I Fliegerhorst Thisted så jeg en stilfuld indretning af nogle lokaler og erfarede gennem Horstkommandanten, at arkitekt Müller havde tegnet og indrettet disse lokaler. Da jeg ved denne lejlighed nævnte mine byggeplaner, sagde kommandanten, at Müller sikkert meget gerne på forspørgsel ville stille sine erfaringer til rådighed ved planlgningen. Jeg tog på grundlag af denne samale kontakt til arkitekt Müller og fik hans tilsagn. I forbindelse med en tur til beredskabsrummene ved Freya-anlægget opsøgt Müller mig, beså placeringen og lavede så et udkast til mig.

Før sin afrejse havde jeg en samtale med hr. Kurz, lederen ved Firma Sager und Wörner, hvor han spurgte mig, om jeg kunne finde finde anvendelse for det affaldstræ, som lå rundt omkring ved de forskellige byggepladser i batteriområdet. Hvis ikke ville han stille træet til rådighed for andre enheder eller de danske ar bejdere. Jeg accepterede hans tilbud, og fik træet bjærget. Med det færdiggjorde jeg bl.a. gangbroerne ved batteriet og forsynede pejlestationerne med brændetræ. Resten stablede jeg op i batteriområdet. Ud af dette træ har jeg udtaget, hvad jeg behøvede. Senere blev der til rådighed for mig stillet cement, hvor poserne var gået i stykker, og som derfor ikke mere kunne transporteres og desuden var blevet klumpet i det fugtige vejr og derfor ikke mere kunne bruges i betonblandinger. Stenene, som lå rundt omkring i det udstrakte batteriområde, har jeg efter opnået tilladelse ladet samle sammen og anvendt med deres småskader.

Vedrørende de til slut i indberetningen anførte materialer, hvorom det formodes, at de er anskaffet ved omgåelse af tjenestevejen, har jeg følgende at bemærke:
a) Anskaffelse af et komplet centralvarmeanlæg. - Til boligen var planlagt kaminopvarmning. Af varmemontør Kess ved Firma A.E.G. blev jeg gjort opmærksom på, at efter hans erfaring med de lokale klimatiske forhold ville en sådan opvaringsform af lokalene ikke være tilstrækkelig. Han foreslog at montere radiatorer til et centralvarmeanlæg. Da jeg henviste til vanskelighederne med at skaffe materialer, svarede han mig, at der kun kan blive tale om lidt rørlængder, som vil kunne stykkes sammen af det affald, der ligger rundt omkring i batterietområdet. Jeg skulle blot samle disse stykker meget snart, da de ellers kunne være forsvundet helt under sandet. Hvad radiatorerne angår, så havde Firma A.E.G. nogle beskadigede, som det ikke mere kunne på tale at indbygge i tjenestebygninger, men som efter afmontering af beskadige ribber var fuldt ud tilstrækkelige til mit forhavende. Det krævede ganske vist noget arbejde, men han ville gerne give mig den nødvendige instruktion og hjælpe mig i sin fritid. Hvad varmeovnen angår, så kunne jeg købe den i Thisted. Hans chef, hr. Gansert, ville sikkert være villig til at råde mig fagmæssigt ifbm. indkøbet.
Da jeg ifbm. en ønskekoncert i Fliegerhorst Thisted talte med hr. Gansert herom, foreslog montør Knopp, A.E.G., som overhørte denne samtale, at købe en ovn for mig. Jeg forhørte mig hos ham om prisen. På dette spørgsmål erklærede hr. Knopp, at han nægtede at få betaling. Han udtrykte den holdning, at selv om han ganske vist kun gjorde tjeneste i civil, vidste han også ganske godt, hvad kammeratskab er, og kun derfor tilbød han sin hjælp. Et job af denne art er for ham en bagatel og kostede ham højst et par friaftener, hvor han alligevel ikke vidste hvad han skulle lave. På min indvending om, at jeg trods alt måtte betale, svarede han, at han ikke ville tjene penge på mig. Derpå modtog jeg hans tilbud men betonede udtrykkeligt, at jeg selvfølgelig selv ville betale materialerne.
b) Badekar. - Der er hverken opstillet badekar eller planlagt et sådand i byggeriet. Planlagt var et lille badeværelse med bruser.
c) Toilet. - Toilettet såvel som vaskekummen er stillet til rådighed for mig af hr. major Kuppe.
d) Vægfliser. - Vægfliserne har jeg selv købt.
e) Installationsmaterialer. - De er stykket sammen af rester, som efter nedtagningen af kontor-, arbejder-, og kantinebarakker og deres borttransport i langt større, end jeg havde brug for, lå rundt om i batteriområdet. Sådanne ting bør heller ikke i dag forsvinde begravet under sandet.
I den forbindelse er henved ca. 1000 m feltkabel blevet sikret.

Jeg har aldrig forsøgt, at drage selv den mindste personlige fordel af min stilling som chef for 2. Batteri, tværtimod handlet ud fra saglige grunde. Det kom kun an på at højne mine arbejdsforhold, og kun derfor har jeg brugt det i besætningen værende personel af håndværk, som jeg har gjort.

Knippenberg


30. januar 1942
Kommando Marineartillerieabteilung 118
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.

Til foranstående forklaring fra kptl. Knippenberg meddeler jeg pligttro følgende:
Hensigten med at bygge en bolig til batterichefen ved siden af ildlederen ved Batteri Hanstholm II, var blevet drøftet flere gange. Da major Kuppe kendte til det, måtte jeg antage, at Festungsbaudienststelle var indforstået med byggeriet. I den sidste uges tid var jeg ikke kommet i ildlederen ved Batteri Hanstholm II, så jeg vidste ikke, hvor langt byggeriet var kommet, og hvilket omfang det havde.
Jeg anså det for udelukket, at kptl. Knippenberg i denne sag på en eller anden måde kunne beskyldes for korruption. Af O.K.M. er det ganske vist befalet, at alle bygninger, der ikke tjener kampformål eller som underbringelse af personel, skal fjernes fra batteriområdet. Da den omdiskuterede bygning skulle tjene som underbringelse for batterichefen, var jeg af den mening, at bygningen burde opføres.

Dr. Crüger

2. februar 1942.
Kommandant im Abschnitt dänische Westküste

Til Marinebefehlshaber Dänemark.

Vedrørende:     Ekstra byggeri Hanstholm II.
Forudgået:    Indberetning fra Festungsbaustab af 21.1.42.

    Som bilag forelægges en redegørelse fra M.A.A. af 30.01 og en redegørelse fra batterichef kptlt. Knippenberg af 28.01.
    Batterichefen har af mig fået ordre til straks at nedrive det ekstra byggeri. Arbejdet er blevet påbegyndt.
    Kptlt. Knippenberg har opført en ekstra bygning, for om muligt hele tiden at være i nærheden af sit kampstade og for med sit store arbejdspres ikke at være nødt til at udføre alle tjenesteopgaver fra sin bunkerbolig, hvor han angiveligt kan imødese træthedssymptomer og hovedpine. Med sin inderst inde korrekte holdning er det utænkeligt, at han har ville skaffe sig personlige fordele.
    Jeg er indstillet på en disciplinær straf på grundlag af overskridelse af hans tjenestebeføjelser og manglende indhentning af tilladelse og beder om at få korrespondance tilbage, når den er behandlet.

Steckelberg
 
10. februar 1942.
Marbef. Dän.

Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.

Efter at være gennemgået returneres sagen med den bemærkning, at en disciplinær straf til
Kaptajnleutnant K n i p p e n b e rg synes nødvendig for at overskride hans tjenstlige beføjelser.
Det anmodes om straks at rapportere resultatet.

Mevis19. februar 1942.
Kommandant im Abschnitt dänische Westküste

1.) Skrivelse: Til kommandøren ved Marineartilleriafdeling 118. - adresseret personligt -

    Jeg straffer kaptajnløjtnant M.A. d.R.z.V. K n i p p e n b e r g  med en alvorlig irettelse på grund af overtrædelser af sine tjenestebeføjelser, idet han i sit batteri har ladet opføre en ekstra bygning uden i forvejen at have de krævede dokumenter og uden indhentet tilladelse.
    Denne straf skal bekendtgøres for kptlt. Knippenberg, og når det er sket meddeles hertil pr. fjernskriver.

2. marts 1942.
Kommandant im Abschnitt dänische Westküste

1.) Skrivelse: Til Marinebefehlshaber Dänemark, K o p e n h a g e n .
Vedrørende:     Straf til Kaptlt. Knippenberg.
Forudgået:    Abschnkdt. dän. Westküste G 721 af 26/02/1942.
I bilaget indberettes en anmerkning til Kaptlt. K n i p p e n b e r g ’s  personalepapirer til gennemsyn og videresendelse.

2.) Skrivelse: Til Marineartilleriafdeling 118.
Vedrørende:     Straf til Kaptlt. Knippenberg.
Forudgået:    Abschnkdt. dän. Westküste G 721 af 26/02/1942.
Som bilag fremsendes en anmerkning til Kaptlt. K n i p p e n b e r g ’s  personalepapirer til vedføjelse til personalemappen.