Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt
    Forside
Notater om organisatoriske forhold
04/1940 M.A.A. Jütland opstilles.
01/06/1940 160. Inf. Div. overtager ansvaret for Jylland efter 170. Inf. Div.
01/06/1940 Benævnelsen M.A.A. Jütland ændres til M.A.A. 309. Ændres allerede i juli 1940 til M.A.A. 509.
15/11/1940 Afsnit Vestdanmark bliver taktisk og tjenstligt underlagt Marinebefehlshaber Dänemark.
(Tidl. underlagt
Küstenbefehlshaber Nordfriesland.)
16/12/1940 Marbef. Dk. til Stat. Ost og Nord.
- Foreslår at samle batteriene i området Thyborøn - Hansted i ny marineartilleriafdeling.
28/12/1940 Stat. Nordsee Til Marbef.
- Hensigtsmæssigt med M.A.A., da tyngdepunktet i afsnittet har forskubbet sig kraftigt mod nord.
Stationen overvejer at flytte K.i.A. til Thisted.
25/01/1941 Stat. Nordsee AII 3478/40.
Til Marbef.
Station Nordsee har hos OKM anmodet om,
at K.i.A. forlægges til Thisted,
at kommandanten for M. Flak A. 204 bliver ny garnisonskommandant i Esbjerg samt,
at der dannes en M.A.A.
31/01/1941 Organisering af den ny-opstillede M.A.A. Westdänemark.
Efter grundig vurdering af den meget alvorlige officerssituation synes det af disciplinære grunde nødvendigt at indsætte en særlig officer som afdelingskommandør. Ved at være uafhængig af opgaverne som afdelingskommandant er han i den situation, at han kan tage sig af afdelingens geografisk adskilte indsatte kompagnier. Deres samlede styrke vil blive på ca. 1100 mand.
I et besat område med særlig vanskelige indenrigspolitiske forhold som i Danmark er kommandørens stramme ledelse og hyppige personlige synlighed ved tropperne nødvendig. Kun når afdelingskommandørene bliver skånet for belastningen af andre ledelsesopgaver, er de i stand til at tage det fulde ansvar for de underlagte og ofte spredt beliggende tropper.
15/02/1941 Gennem O.K.M. bliver sammenlægningen af besætningerne i det under bygning værende tunge batteri Hansted med tilhørende 7,5 cm Flakbatteri og sømålsbatterierne Hanstholm og Thyborøn til én afdeling (M.A.A. 118) godkendt i overensstemmelse med ansøgningen.
Samtidig bliver efter forslag fra Station N tjenestestedet for Kommandanten i Afsnit Westdänemark med stab forlagt til Thisted, samtidig med at denne befales at overtage tjenestebeføjelserne som Kommandør for M.A.A. 118.
17/02/1941 Til Marbef.
OKM har godkendt oprettelse af en M.A.A. Benævnelsen er M.A.A. 118.
Opstillingstidspunkt: 25
/02/1941.
K.i.A. bliver kommandøren for M.A.A. 118.
K.i.A. flytter med stab til Hansted (notat: rettet med blyant fra 'Thisted')
Henvisning til OKM-skr. af 11
/02/1941.
20/02/1941 Fjernskrivermeddelelse Marbef. til Stat. Nord.
- Opstillingssted for K.i.A.: Hansted - ikke Thisted. Hvis stedet er Thisted, vil der være 18 km til artilleriet, og det er ikke acceptabelt.
Chefen for M.A.A. 118 er samtidig K.i.A.
25/02/1941 Efter forslag fra Station N Nord A II 491/41 Gkdos. v. 17/02/1941 har O.K.M. befalet dannelsen af M.A.A. 118.
Det kommer som en afdelingsstab til at bestå af 1./-Batterie Hansted (38,5 cm), 2./-Batterie Hanstholm, 3./-Batterie Agger, 4./-Flakbatterie Hansted.
(Beordret til at varetage opgaverne som kommandant er Afsnitskommandant Westdänemark.)
Sædet for Afsnitskommandanten bliver forlagt fra Esbjerg til Hansted.
(Notatet 38,5 cm ved 1./-Batterie Hansted vurderes som en fejl!)
15/03/1941 Mar. Befh. Dänemark besigtiger 1.-6.3 og fra 11.-13.3 afsnittene Nordjylland og Westdänemark.
01/04/1941 M.A.A. 118 0pstillet i april 1941 af de tidligere selvstændige batterier Hanstholm, Hansted og Agger.
02/04/1941 Kommandanten im Abschnitt Nordjütland foreslår Marbef. opstilling af hærbatterier som kystbatterier (Küstenschutz).
05/04/1941 Kl. 12 (middag) overdrages kommandoen fra Marinebefehlshaber Viceadmiral Mewis til stedfortræderen Marinebefehlshaber Kapitän z.S. Henning.
15/04/1941 Kommandanten im Abschnitt Westdänemark Kommandant: Korv.Kapt. z.V. Jacobs (Ulrich) ændres til
Kommandant im Abschnitt dänische Westküste: Korv.Kapt. z.V. Steckelberg.
19/04/1941 Fra Marbef. Dk. til Stat. Nord.
P.g.a. forestående forlægning af afsnitskommandanten til Hansted foreslås sammenlægning af Hako og Flak-kdr. I Esbjerg.
22/04/1941

Korv. Kpt. z.V. Steckelberg overtager opgaverne som kommandant i afsnittet Den danske Vestkyst. Underskrevet Mewis
Opgaverne som kommandant i Afsnit Westdänemark er overtaget af Korv.Kpt. z.V. Steckelberg.
Freg.Kpt. z.V. Jakobs, Ulrich er pr. 25/04/41 kommanderet til O.K.M.

23/04/1941 Kdt. i. Abschnitt Nordjülland Korv. Kpt. Becker besøger sammen med Korv. Kpt. Langner, Hansted.
07/05/1941 Fra Marbef. Dän. til KiA West.
Da jeg vender tilbage til København finder jeg, at Nord beordrer med alle midler at fremskynde en flytning af afsnitskommandanten til Hansted. Anmodning om yderligere udskydelse var virkningsløs. Tilsvarende gælder det, at flytningen af afsnitskommandantens stab skal være gennemført 25/05.
15/05/1941 Forsvar af batteriområde Hanstholm.
Landforsvaret.
Under indtryk af den i marts 1941 afholdte alarmøvelse forstærker Befehlshaber der deutschen Truppen den stedlige sikkerhed ved en overraskende forlægning af en kampgruppe (ca. af kompagnistørrelse) til umiddelbart tæt på batteriet.
For forsvar mod fjendtlige landsatte styrker er den grundlæggende forholdsordre O.K.M. Nr. 627/41 g.Kdos ..... af 3. maj 1941 retningsgivende. Den, der i henhold hertil er ansvarlig for forberelsen og gennemførelsen af forsvaret af kystområderne, har udsendt en kampforholdsordre for forsvar mod fjendtlige landsætninger, gennem hvilken forsvaret på landjorden i det jyske område bliver overdraget til kommandøren for 218. Inf. Div. Denne har opdelt sit område i tre afsnit, der hver for sig bliver ledet af en regimentskommandør. For afsnittet Jylland Nord, der omfatter området nord for Limfjorden, er ledelsen pålagt kommandøren for Inf. Reg. 397 med sæde i Aalborg. Batteriområde Hanstholm hører til det underafsnit, hvis leder er battaillonskommandøren for III/I.R. 397 med sæde i Thisted.
25/05/1941 Fra KiA West til Marbef. Dän.
Afsnitskommandanten med adjudant, 2 forvaltningsofficerer og registraturen er overflyttet til Hansted. (Til
17/06/1941.)
26/05/1941 Kl. 12.00 træder en ny organisation i kraft efter ordre fra Flugabwehrkommando Dänemark og i forståelse med Marinebefehlshaber Dänemark.
I Hansted bliver "Untergruppe Hansted" dannet og taktisk underlagt Flugabwehrkommando Dänemark.
De til beskyttelse af Batterie Hanstholm II indsatte Flakkampmidler bliver samlet til "Untergruppe Hansted" og i taktisk henseende lagt umiddelbart under Flugabwherkommando Dänemark.
Kommandøren for M.A.A. 118 leder i enhver henseende selvstændigt undergruppen inden for sit område, han er altså alene ansvarlig for indsættelse, kampledelse og meldetjeneste.
Med denne ændring bliver kravet fra marinens øverstbefalende om at gøre Kommandøren for M.A.A. 118 ansvarlig for Flakkampmidlerne ved fjernkampbatteriet tilfredsstillet.
09/06/1941 Viceadmiral Mewis har igen overtaget tjenesten som marinens øverstbefalende efter stedfortrædende Marinebefehlshaber Dänemark, Kapitän z.S. Henning.
13/06/1941 I skrivelse af 26/06/1941 (Vedr. Resterende byggeri i Hansted) er i indledningen noteret:
Med tidligere skrivelse af 13/06/1941 blev det fastslået, at tjenestestedet for kommandanten i Abschnitt dän. Westküste igen forlægges til Esbjerg. Derfor ophæves anden tidligere skrivelse af 21/02/1941.
(De to skrivelser foreligger ikke i kilderne.)
01/09/1941 Marineartilleriezeugamt Thisted blev indrettet i september 1941. Navnet ’Zeugamt’ blev den 21.08.1943 ændret til Marineartilleriearsenal Thisted, og kommandanten blev arsenalkommandant.
15/09/1941 Enheder under Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Marineartilleriabteilung 118
Festungsbaudienststelle Hansted
Marineintendanturdienststelle Thisted
Marineartilleriezeugamt Sylt, Dienststelle Thisted
Hafenkommandant Thyborøn
Marineflakabteilung 204
Marinenachrichtenoffizier Esbjerg
Küstenüberwachungsstelle Esbjerg
Hafenkapitän Esbjerg
Marineartilleriezeugamt Sylt, Dienststelle Esbjerg
Sperrwaffenkommando Esbjerg
Marineintendanturdienststelle Esbjerg
Marineausrüstungsstelle Esbjerg
Mar.Nachrichtenmittelbetrieb Dänemark, Aussenstelle Esbjerg
14./-Flugabwehr-Küstenartillerieschule
Stabskommandant im Abschnitt
Kraftfahrzug Esbjerg
Festungsbaudienststelle Esbjerg
Inf.Batl. III/323 Esbjerg
Fliegerhorstkommandantur Esbjerg
Flukozug Esbjerg
31/10/1941 Afdelingslægen i Hansted er for kort tid siden faldet og har brækket benet, og han er fraværende i længere tid.
Da han er den eneste marinesanitetsofficer i den nordlige del af Vestkysten med adskellige batterier og tjenestesteder, måtte batterilægen fra Fanø overføres dertil (Hansted).
Sundhedstjenesten:
Den lægelige betjening af de enkelte troppeafsnit kan under den nuværende mangel på marinesanitetsofficerer kun gennemføres i et snævert samarbejde med andre værnemagtsdele.
Denne mangel gør sig særligt gældende i det afsnit af den danske vestkyst, der betjenes af personel fra Station Nord, da der siden begyndelsen af oktober er afkommanderet 3 sanitetsofficerer, og kun én er blevet erstattet.
I indeværende år kan øen Fanø lægeligt midlertidigt betjenes af Esbjerg. I tilfælde af trafikproblemer til vinter må der straks ske yderligere udkommanderinger.
Station Nord har stedfortræder-kommandoen for den sygemeldte afdelingslæge og har for vinteren tilkommanderet en marinesanitetsofficer fra Batterie Agger.
02/02/1942 Dannelse af undergrupper af både marine- og hærkystbatterier.
For at sikre en strammere ledelse af kystforsvaret på Jyllands vest- og nordkyst er det påtænkt at danne taktiske undergrupper, hvori marine- og hærkystbatterier, der ligger i samme område, bliver lagt sammen.
Kommandanten i afsnittet bliver bedt om at komme med forslag til afgrænsning af undergrupperne, samt kommando- og meldeveje.
Der tænkes følgende undergrupper:
A) I afsnittet den danske vestkyst:
1) Hanstholm incl. Vigsø og Klitmøller,
2) Agger incl. Lyngby og Thyborøn,
3) evt. senere Søndervig-Nymindegab,
4) Esbjerg incl. Blåvand.
B) I afsnit Nordjylland:
1) Frederikshavn-Skagen
2) Hirtshals
3) Løkken
16/02/1942 Et notat vedr. kodeord angiver tydeligt, at den jyske vestkyst er opdelt i:
Abschnitt dänische Westküste
Nordjütland
Kommandeur M.A.A. 118.
Kodeordet er "Harz" og igangsætter handlinger, hvis fjendtlige styrker trænger igennem Sperrlücke Hanstholm og ind i Skagerrak.
31/03/1942 Der dannes et selvstændigt taktisk underafsnit Hanstholm fra Bulbjerg (incl.) til Thyborøn (incl.) under kommando af Kommandøren for M.A.A. 118.
I den hensigt at bringe overensstemmelse mellem marinens afsnit og hærens afsnit anses det for nødvendigt at oprette et selvstændigt Afsnit Hanstholm under kommando af kommandøren for M.A.A. 118, som skal arbejde sammen med kommandøren for det nordlige hærafsnit.
20/05/1942 Sædet for M.N.O. Thyborøn er flyttet til Hansted. Tjeneste-driften genoptaget.
Tjenestested M.N.O. Hansted har genoptaget sine opgaver.
M.N.O. Hansted omfatter følgende tjenestesteder:
M.Fr.V. Hansted, M.S.S. Hansted, Gerät West (F.U.M.G. seetakt) Hansted, M.V. Hansted,
M.Fr.St. Thisted,
M.Fr.V. Thyborøn, M.S.S. Thyborøn, M.V. Thyborøn.
Endvidere bliver M.F.S. (A.) ved 2. Batteri Hanstholm benyttet som reserve-radiostation ved udfald på ledningsforbindelserne.
19/05/1942 Øverstbefalende for krigsmarinen Storadmiral Dr.h.c. Raeder i Jylland for at besigtige/inspicere Hansted, Aarhus og Esbjerg.
01/07/1942 M. Flak A. 814 dannes ved ændring af benævnelsen for M. Flak A. 229. Samtidig flyttes enheden fra Gotenhaven-Danzig til Hansted.
15/10/1942

På et møde hos Kommandant im Abschnitt dänische Westküste med deltagelse af
K.i.A. og adjudant
fra M. Flak A. 204: Korv.Kapt. Schmalshaf og adjudant (Esbjerg)
fra M. Flak A. 814: Obltn. Geisler (Hanstholm)
fra M.A.A. 118: Ltn. Weselmann (Hanstholm)

Deltagerne blev orienteret om afgivelsen af soldater til hæren. I alt skal der afgives 300 soldater fra Abschnitt dänische Westküste således:
1. fase pr. 01/11/1942.
2. fase pr. 25/11/1942.
3. fase pr. 15/12/1942.

Afgivelserne sker først og fremmest efter princippet om frivillighed og fordeler sig på:
M.A.A. 118 og M. Flak A. 204 således:
1. fase M.A.A. 118: 100 mand
2. fase M.A.A. 118: 50 mand
2. fase M. Flak A. 204: 50 mand
3. fase M.A.A. 118: 100 mand

Heraf skal af årgang 1923 af M.A.A. 118 stilles 40 mand og af M. Flak A. 204 10 mand.

I et bilag til dette mødenotat er mandskabsstyrken i de tre mødedeltagende enheder opgjort.
Det bemærkes, at M.A.A. 118 skal afgive et stort antal menige (340) efter den anførte normering.
Det bemærkes ligeledes, at M. Flak A. 814 ikke skal afgive mandskab til hæren i denne forbindelse; tværtimod er der ifht. de foregående opgørelser tale om en stor tilgang af mandskab samtidig med at opgørelsen viser en yderligere og stor normering.
Mandskabsstyrken er anført i dette skema med afvigelsen fra den normerede styrke i parentes.
(- = under normering / + = over normering)
  Officerer Port.-Uoffc. Underoffic. Menige I alt
M.A.A. 118 23 26 (+5) 95 1131 (+340) 1275 (+345)
M. Flak A. 814 27 (+1) 26 (-9) 59 (-78) 631 (-205) 743 (-291)
M. Flak A. 204 18 (-2) 25 (+1) 75 (-10) 810 (+109) 928 (+98)
16/10/1942

Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Marinebefehlshaber Dänemark, K o p e n h a g e n.
Til efterretning for: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Vedrørende: Afgivelse af soldater til hæren.
Iht. bl.a. beslutninger ved Marinestation der Nordsee skal M.A.A. 118 fra den 26.10.42 til den 15.12.42 250 ad tre omgange afgive soldater til hæren.
Dermed kan marinens infanterimæssige kampopgaver i Hansted og Agger ikke mere løses i det forventede omfang; H.K.L i hanstedområdet og de deri indsatte tunge infanterivåben kan ikke mere bemandes. Også den del af det infanterimæssige forsvar, der er helt afhængig af Batteri Agger, bliver med afgivelse af ca. 70 soldater fra dette batteri yderst vanskelig. At gøre indsigelse mod de besluttede afgivelser vil sandsynligvis være uden resultat.
Der anmodes om at underrette Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark om disse forhold og om muligt at ville stille andre enheder til rådighed til bemanding af infanteri-forsvarsanlæggene.
Dr. Crüger

13/02/1943

Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Der søges hermed om, ved Kommando der M.A.A. 118 planmæssigt at oprette en stilling som Kptlts. beim Stabe til snarlig besættelse.
Begrundelse:
Kommandøren for M.A.A. 118 er samtidig Kommandant for Forsvarsområde Hansted, Arko Hansted, Garnisonskommandant og Garnisonsældste Hansted.
Udnyttelsen af Kommandøren til de andre stillingsopgaver er vokset til sådan mængde, at han praktisk taget ikke er i stand til at forlade sit skrivebord uden at forsømme administrative opgaver. Dette har i særlig grad været i forholdet til hæren: Division og Abschnittskommandeur Jütland-Mitte.
Ved sådan at være bundet til skrivebordet er kommandøren hverken i stand til i afdelingens område ude på stedet at holde sig orienteret om tjenesten hos soldaterne, artilleristiske bygnings og andre spørgsmål, eller f.eks. at opretholde de nødvendige personlige forbindelser til hærkystbatterierne og de andre enheder af hæren, marinen og luftvåbenet. Den øjeblikkelige tilstand fører til, at beslutningerne nemt træffes ved det grønne bord, hvilket ikke lever op til kravene over for tropperne, de øvrige Wehrmacht-enheder og de stedlige forhold. Denne tilstand kan ikke forsvares.
En Kptlts. beim Stabe er tænkt primært som artilleristisk sagsbehandler for M.A.A. 118; derfor stilles der krav om en ældre Kptlt. med praktisk artilleristisk erfaring og et godt teoritisk kendskab, og som kan handle og repræsentere på vegne at afdelings-kommandøren.
Skulle Kommando der Mar. Station der Nordsee, officers-mangelen (som den i øvrigt er ved næsten alle Afdelinger i det besatte Vestområde, såvidt her vides) taget i betragtning, ikke være klar til at oprette stillingen til besættelse snarest, kunne der anmodes om, at
Kptlt. M.A. Zahn blev forflyttet, og i hans sted som batterichef for 3./M.A.A. 118 lade tiltræde en Oberleutnant fra Afdelingen.
Da foråret erfaringsmæssigt bringer en stigning i skibstrafikken med sig, og da afklaringen på de deraf affødte mange spørgsmål forudsætter et nøje person- og stedkendskab, bedes der om, at ansøgningen bliver behandlet hurtigt og seriøst.

Schneider

02/03/1943 Med henblik på afkommanderingen af 12 officerer fra dette område foreslås følgende omkommandering henholdsvis stillingsændringer gennemført:
1) K.i.A. dän. West.: Lt. M.A.d.R. Ellwanger (Paul) fra MAA 118 til tjenstgørelse ved K.i.A. som adjudant i stedet for Oblt. M.A.d.R. Ahrens.
2) MAA 118: Oblt. M.A.d.R. Bliesener (Hans) som batterichef 1./118 i stedet for Oblt. M.A.d.R. Unger.
3) M.Fla.A. 814: Lt. M.A.d.R. Göttling (Werner) som batterichef 5./814 i stedet for Oblt. M.A.d.R. Mahl.
Lt. M.A.d.R. Gormanns (Peter) som batterichef 7./814 i stedet for Kptlt. (Ing) z.V. Wührmann.
4) M.Fla.A. 204: (Esbjerg. Ikke indskrevet her.)

Foruden disse ved Station Nord afgivne kommandoer foreslås det, at der til Lt. M.A.d.R. Bertling (Ludwig) batterichef 1./814 findes anden anvendelse i Adm. Dän. område, og således at der fra en anden M.Fla.A. under Adm. Dän. bliver kommanderet en officer til Abschnitt dän. West., der har uddannelse i let og middeltungt Flak.
Afkommanderings-ansøgningen vedr. Lt. M.A.d.R. Bertling er undervejs.
24/07/1943 Tyngdepunktet for forsvarsindsatsen i Danmark flyttes mere og mere til Nordjylland.
Der opstilles ændrede kommandoforhold, således at der er bedre sammenfald mellem infanteridivisionernes og afsnitskommandørernes stabe.
JL: Den samlede tekst er ikke oversat!
31/07/1943 Nyinddeling af Admiral Dänemarks område træder i kraft 28/07/1943.
Hanstholm under Adm. Westküste Freg. Kapt. Steckelberg indtil 31
/07
/1943.
Derefter er Hanstholm under Kommandant i Afsnit Nordjylland Kapitän zur See Hinsch, som overtager Afsnit Nordjylland.
Stedfortræder er kommandøren for M.A.A. 509 K.Kapitän M.A. Kellermann.
01/08/1943 Endelig Flak-organisation M. Flak A. 814.
30/11/1943 Den stigende betydning af Thyborøn Kanal og Limfjorden giver anledning til at oprette et Underafsnit Thyborøn under kommando af Hako Thyborøn. I Underafsnit Thyborøns område ligger hærkystbatterierne Søndervig, Thyborøn og Lyngby samt Marinebatterie Agger.
For hæren er der oprettet yderligere 3 forsvarsafsnit, nemlig Jylland Nord (416. J.D.), Jylland Midt (166. Res. Div.) og Jylland Syd (160. Res. Div.).
Det nye afsnit Jylland Midt begynder ved Jyllands vestkyst ved Vorupør og går i syd næsten til den sydlige spids af Ringkøbing Fjord.
På denne måde bliver det også sikret, at 166 Res. Div. kun har at gøre med én marinegarnison. Underlæggelsen af Hako Thyborøn under K.i.A. Nordjylland berøres ikke af dette.
01/04/1944 Ifbm. omorganisering i det danske område i april 1944 blev Kommandant im Abschnitt Nordjütland udnævnt til Seekommandanten Nordjütland. Området strakte sig fra Ringkøbing Fjord (Søndervig) over Skagen til nordsiden af Randersfjord.
30/11/1944 Marineartillerieregiment 40 (Frederikshavn) opstillet i november 1944 og M.A.A 118, 509 og 521 underlæges. Indtil dette tidspunkt var disse enheder direkte underlagt Seekommandanten.
01/02/1945 Korv. Kapt. Knippenberg udnævnes til kommandant for Marine Forsvarsområde Hansted.
15/02/1945 I følge Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark I a Nr. 641/45 fra 1.2. blev Korv.Kapt. Knippenberg taget i ed af Seekommandant Nordjütland d. 14.2. som Kommandant Marine-Verteidigungsbereich Hansted, samtidig blev Korv.Kapt. von Winterfeld taget i ed som stedfortrædende kommandant.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye