Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Kystvagten     Forside
Skrivelser og notater vedr. kystvagten VGAD-K
og luftmeldetjenesten Fluwa
(VGAD-K: Verstärkter Grenz- und Aufsichts Dienst, Abschnitt Küste)
Siden påbegyndt 15. marts 2014. Mangler kort over stillingerne. Udbygges løbende.
Afdelinger under Küstenüberwachungsstelle E s b j e r g.
Kystvagtafdeling I (nord):
1) Lildstrand
2) Vigsø
3) Hanstholm
4) Klitmøller
5) Vangså
6) Thisted
6a) Nykøbing M
7) Vorupør
8) Stenbjerg
9) Grønbakke (Lyngby)
10) Agger
11) Struer
Kystvagtafdeling II (midt):
12) Vrist
12a) Lemvig
13) Bovbjerg
14) Fjaltring Sønderby
15) Torsminde
16) Søndervig
16a) Ringkøbing
17) Lyngvig
18) Hvide-Sande
19) Nymindegab
20) Hennestrand
21) Vejersstrand
22) Ho
23) Hjerting
Kystvagtafdeling III (syd):
24) Esbjerg
25) Fanø Plantage
25a) Darum
26) Ribe Å
27) Ribe
28) Vester-Vedsted
29) Brøns
30) Ballum Sluse
30a) Ballum
31) Hjerpsted
32) Højer
32a) Hohenwarte
Bemærkninger:
Med undtagelse af kystvagterne/havnevagterne i Thisted, Nykøbing M. og Struer indgår vagterne under Kystvagtafdeling I i Hanstholmregistreringen.
Da der ved Bovbjerg Fyr var opstillet radar tilsluttet Hanstholm, indgår Bovbjerg under Kystvagtafdeling II også i registreringen.
Vagternes lb.nummer kan variere i forskellige opgørelser.
Teksterne dækker overvejende kun Hanstholmregistreringens område, men ind imellem er også kystvagter uden for Hanstholmregistreringens område taget med i skrivelserne.
30/09/1940  
Allerede i 1940 prøvede man at rationalisere det med de mange vagter, så man ikke behøvede både at have kystvagter og luftmeldeposter.
Uddrag af bilag 5 til TKB Befh.d.dt.Tr.i.Dän. 1.8.-30.9.40:
De enkelte luftmeldeposter har konstant dag og nat poster ude, hvis vigtigste opgave er netop observation i luftrummet for fly, men derudover har de på samme tid opgaven med at føre tilsyn inden for deres område af kysten, og i givet fald rapportere om tilstedeværelsen af mistænkelige køretøjer. >>
Personellet ved Fluwa er uddannet i kending af skibstyper, især engelske fartøjer. Ved hver station ligger desuden som information skib-type blade.
Langt størstedelen af luftmeldeposterne er indsat således, at de foruden observation af luftrummet også har mulighed for observation af havområdet. ....
01/11/1940  
Fra Küstenüberwachungsstelle E s b j e r g.
Til Marine-Intendanturdienststelle Esbjerg, E s b j e r g og Marine-Baudienststelle Husum, E s b j e r g.
Vedr.: Bygning af små barakker ved Danmarks Vestkyst for kyst- og havnevagten under Küstenüberwachungsstelle Esbjerg.
Forudgået: Møde mellem Mr. Ob. Insp. Suffa og Kptl. Förster den 30. oktober 1940.
Indsættelse af de tre kystvagtenheder på den danske vestkyst skete i begyndelsen afjuli iht. en forholdsordre fra Oberkommando der Kriegsmarine. Den 1. september 1940 blev der efter en inspektion af kyst- og havnevagterne ved 1. Admiralstabsoffizier der Nordseestation og samtidig leder af Abwehrstelle Wilhelmshaven givet præcise retningslinjer for spærringen af den danske vestkyst, og lederen af Küstenüberwachungsstelle Esbjerg fik til opgave at udføre den nødvendige reorganisering og at træffe alle nødvendige foranstaltninger.
I slutningen af september 1940 besøgte de første Generalstabsoffiziere den Befehlshabers der deutschen Truppen in Dänemark og den 160. Infanteridivision kysten, og i et møde med lederen af Küstenüberwachungsstelle Esbjerg blev yderligere opgaver overdraget til Küwast Esbjerg. På grundlag af en nyere beslutning efter en forordning fra M.N.O. på vegne af Küstenbefehlshabers og de sejlende enheder på havet overtager Küwast også gennemførelsen af opstillingen af lysfyr/lyssignaler.
Underbringelsen af kyst- og havnevagterne har hidtil dels været på hoteller, pensionater og sommerhuse ved kysten, men beliggende i en afstand af op til 7 km fra kysten. Gennemførelsen af de nye opgaver kan kun sikres, hvis underbringelsen kan ske i umiddelbar >>
nærhed af indsatsområdet. De fleste steder forefindes ikke egnede underbringelseslokaliteter. Der må på de steder opstilles mindre barakker, som opfylder kravene til, at der kan påregnes en kold
vinter, og som også indeholder et lille beredskabskøkken. De skal der løbende kunne underbringes 2 vagtkommandører (mindst med rang af Oberfeldwebel) og 6 mand (markeret i listen med 2/6). Barakkerne skal indeholde et vagtlokale, et underbringelsesrum til vagtkommandørerne, et underbringelsesrum til de 6 vagter, et lille køkken, et lille brændselsrum og et toilet. I entréen en anordning til at sætte cykler op i.
Küstenüberwachungsstelle Esbjerg ser gerne, at opstillingen af barakkerne bliver gennemført snarest mulig.
/Förster

Følgende barakker kommer på tale (i området for Hanstholmregistreringen):
Kystvagt 1 (Lildstrand) ingen barak
Kystvagt 2 (Vigsø) ingen barak
Kystvagt 3 Hanstholm 1 barak (2/6)
Kystvagt 4 Klitmøller 1 barak (2/6)
Havnevagt 5 Thisted 1 barak (2/6)
Havnevagt 6 Nykøbing 1 barak (2/6)
Kystvagt 7 Vorupør ingen barak
Kystvagt 8 Stenbjerg 1 barak (2/6)
Kystvagt 9 Grønbakke-Lyngby 1 barak (2/6)
Kystvagt 10 Agger 1 barak (3/9)
Kystvagt 10a Agger 1 barak (1/3)
Kystvagt 14 Bovbjerg med vagttårn
oversigtskort
26/05/1941 15/09/1941
Vedr.: Kabelforbindelser til pejlestationer [- kystvagten] Hansted.
Ifbm. tilslutningen af følgende kystvagter til M.V. Hansted kunne det overvejes muligvis at tilslutte pejlestationerne og lokale anlæg i område Hansted:
1) Bulbjerg,
2) Lildstrand,
3) Hanstholm,
4) Klitmøller,
5) Thisted.
I så fald kunne tilslutning af Fyrene i Vorupør og Lodbjerg også tages med.
Der bedes om, at meddele omfanget af opgaven til D.A.s.Zt. dem M.A.Za. Kiel (til orientering for Stat.Kdo.).
Udlægningen af et kabel langs med kysten fra Hanstholm til Thyborøn og fra Hanstholm til Bulbjerg bliver afsluttet i løbet af oktober og tilsluttes pejlestationer og kystvagten.
28/09/1941, Hjerting  
Fra Verbindungsbeamter des VGAD-K beim K.i.A. dänische Westküste.
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Til efterretning for Küstenüberwachungsstelle E s b j e r g og Befehlstelle des VGAD-K H u s u m.
Vedr.: Kystovervågning ved VGAD-K.
Den nuværende organisation og indsatsforholdene for VGAD-K på den danske vestkyst er et resultat af mange møder med Küstenüberwachungsstelle Esbjerg. Under disse har VGAD-K igen og igen understreget, at med de nuværende styrker vil en fuldstændig dækning af den lange kyststrækning ikke kunne lade sig gøre.
Küstenüberwachungsstelle (Kptlt. Förster og Bleck) repræsenterede det synspunkt, at da de på VGAD-K påhvilende opgaver i hovedsagen ligger inden for det rent forsvarsmæssige, må de blot udføres så godt som muligt med eksisterende personel. Den samme holdning udtrykte den daværende K.i.A. Fregattenkapitän Jakobs, som i et brev til Befehlstelle Husum udtrykkeligt er gået ind for en løsning med uregelmæssig patruljering.
Den af værnemagten selv forskelligartede besættelse af kysten i den enkelte kystvagts område har også gjort en forskelligartet brug af kystvagten nødvendig. Mod syd og nord er der hidtil ingen eller kun få steder permanente poster fra alle grene af værnemagten. Derfor har tjenesten ved Abteilungen I og III været omtrent ligeligt fordelt på alle tidspunkter af dagen. I området for Küstenwachtabteilung II stod og står derimod dag og nat uden afbrydelse omkring 12 poster fra alle grene af Wehrmacht. Opgaverne for kystvagten ved Abteilung II falder derfor især i natteperioden, hvor Wehrmacht’s faste poster kun har ringe eller ingen observationsmulighed. Fordi der om natten kun må indsættes 2-mands patruljer, er forbruget af ressourser særlig høj her. Huller i dagsbemandingen opstår derfor i større udstrækning her end ved de andre afdelinger, hvilket så må accepteres. Dette har i høj grad været muligt, da kystvagterne generelt ikke er involveret i enkelt-flymeldetjeneste, og at meldinger om konvojer (i henhold til anvisningerne fra Küstenüberwachungsstelle Kptlt. Bleck) er opgaver for Marinesignalstationen, forpostbådene og fly. Instruksen fra Küstenüberwachungsstelle bygger på en vurdering af, at rapporter om konvojer over mange forskellige telefonlinier er helt uønsket af forsvarsmæssige årsager.
Spørgsmålet om reorganisering til gavn for en forstærket kystovervågning er blevet testet. Kræfter kan frigøres ved opløsning af den allerede overflødige Küstenwachen Nykøbing, Lemvig og Ringkøbing og ved at indskrænke Postverteilungsstelle Struer. >>
I Küstenwachtabteilung III’s område vil Hohenwarte og Ballum blive nedlagt. En opløsning på posten ved Jerpstedt kan ikke anbefales på grund af dens beliggenhed overfor forbindelsen mellem Sylt og Rømø.
Men derudover kan personel spares ved en markant indskrænkning af Küstenwache Esbjerg. Denne har ingen reelle opgaver. Den stiller for Küstenüberwachungsstelle i øjeblikket 1 kok, 1 regnskabsmand, 1 skriver og 1 ordonans. Der er kun behov for en vagtkommandør til indre tjenstlige opgaver, så 1 vagtkommandør og 4 vagter er overflødige.
Det ved alle afdelinger herefter sparede personel vil være delvist nødvendige:
1) til forstærkning af enkelte vagter med særlige opgaver (såsom Fyrtårnsvagter) og vagter med et stort kystområde og
2) til ny-opstilling af vagter.
Forstærkning af vagterne med særlige opgaver sætter dem i stand til at udvide patruljeringen på kysten både om dagen og om natten. Det samme gælder for vagter med et stort kystområde. Som nyopstillet foreslås 1 vagt hver af stederne Vangsaa (mellem Klitmøller og Vorupør), i Fjaltring_Sønderby (mellem Bovbjerg og Thorsminde) og i Brøns (mellem Vester-Vedsted og Ballum-Schleuse).
Ændringerne, som iht. ovennævnte forslag sker ved nedlæggelse, forstærkning og nyopstilling af kystvagter, er for alle 3 Abteilungen sammenstillet i vedlagte organisationsplan.
Til den ekstra bemanding af vagttårnene ??er i henhold til slutopgørelsen i organisationplanen 5 mand fri. Ifølge tidligere erfaringer med observationstårnet i Bovbjerg er sigtforholdene i dagtimerne ofte dårlige. Observationstårnene ??vil derfor kun i begrænset omfang muliggøre et overblik over stranden og havet, og hvis de ikke opstilles lige ved siden af barakken, kan de overhovedet kun være af betydning for sikring af efterretningsformidling. Hvad angår opstilling af observationtårne ??kan kystvagterne Lildstrand, Vangså og Vorupør komme i betragtning. Lildstrand må forstærkes med 1 mand, de to øvrige med 2 mand. På den måde er de frigjorte ressourcer opbrugt.
Samme effekt på overvågning af havet og kysten kan opnås uden ekstra omkostninger ligeledes ved at bruge de frigjorte ressourcer til at forstærke de vigtigste 2/6 - bemandede vagter.
28/09/1941  
(Kun stillingerne i området for Hanstholmregistreringen er taget med.)
41-09-28_kystovervaegningen_ved_vgad-k
MG-postBesparelsen sker først, når hærkystbatteriet er opstillet - indtil da kun forsvarsopgaver.

Kun forsvarsopgaver.


Nyopstilling
MG-post
Barakken flyttes frem.


Vagten stiller skriverpersonel, telefonfolk, håndværkere for afdelingen og er samtidig reserve i tilfælde af forfald ved vagterne.

Vagtbygning med telefon og indkvartering skal være til rådighed i fiskerihavnen så patruljering ind imellem kan undgås.MG post.
Forstærkning ikke nødvendig, da infanteriet bistår.MG post.
Barakken forlægges frem (mod kysyen)
Anskaffelse af en vandtransportvogn og en opbevaringsbeholder og en trækvogn.
1 observationstårn af 6 m højde, en ny barak.
Vagten varetager samtidig tjenesten på Lodbjerg Fyr.
Fyr-vagt,
forstærkning til at intensivere patruljeringen.

20/11/1941 28/02/1942
Fra Der Verbindungsbeamte des VGAD-K beim Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste. Til efterretning for Befehlsstelle des VGAD-K dänische Westküste, H u s u m.
Vedrørende: Troppeorganisation.
(Markering af bemandingen med officerer/befalingsmænd/menige = f.eks. 2/5/- eller -/2/7.)
VGAD-K ved den danske vestkyst udgør for tiden følgende tjenestesteder (i området for Hanstholmregistreringen):
Kystvagtafdeling I i Thisted: 2/5/-,
1) Kystvagt Lildstrand -/2/7,
2) Kystvagt Vigsø -/2/7,
3) Kystvagt Hanstholm -/2/6,
4) Kystvagt Klitmøller -/2/6,
5) Kystvagt Vangså -/2/7,
6) Kystvagt Thisted -/2/8,
7) Kystvagt Vorupør -/2/6,
8) Kystvagt Stenbjerg -/2/6,
9) Kystvagt Grønbakke -/3/7,
10) Kystvagt Agger -/3/9,
Kystvagtafdeling II i Hjerting: 2/2/7,
14) Kystvagt Bovbjerg -/2/6.
Bemærkninger fra afsnitskommandanten.
Iht. B.Nr. G 811 af 28.2.1942 er der indført Frühbereitschaft indtil videre.
Alle skal være ved deres håndvåben fra 1,5 time før solopgang til solopgang.
Det samme gælder hærkystbatterierne og de 27 fremskudte kystvagter V.G.A.D. (K).
Det er for at kunne imødegå overraskelsesangreb på de enkelte stillinger i ly af morgendæmringen.
I vintermånederne bliver følgende forposter ved kysten inddraget:
Svinkløv 30/09/1941
Nymindegab 04/10/1941
Vejersstrand 02/11/1941
Klitmøller 02/12/1941
Stenbjerg 02/12/1941
01/1942
Tjenesteinstruks
for de ved den jyske vestkyst med kystmeldetjeneste pålagte marine-, hær- og lufttjenestesteder.

1.) For at sikre et lynhurtigt og effektivt forsvar mod fjendtlige overraskelsesangreb og landsætningsforsøg kræver det konstant opmærksomhed af alle direkte ved kysten beliggende observationsposter. Men observation alene er ikke nok, ligeså vigtigt er videregivelsen af observationer for at sikre, at de nødvendige foranstaltninger kan træffes af de ansvarlige myndigheder uden forsinkelse. Hele kystmeldetjenesten ved den danske vestkyst (fra grænsen til Bulbjerg) er derfor en helhed og ledes centralt af den ansvarlige for forsvaret af de kystnære områder: Kommandanten for afsnit den danske vestkyst. Kommandanten har sit sæde i Esbjerg. Alle rapporter om operationer på havet og på kysten har høj prioritet og dirigeres ad den korteste vej til ham. Af ham bliver de læst, bedømt og videregivet i henhold til en fastlagt fordelingsplan.

2.) Som kystmeldeenheder indsættes de i bilag 1 anførte marine-signalenheder, kystvagter, Fluwas (M), marine- og hærkystbatterier og infanteriposter.

3.) De observerede objekter og operationer på havet og på kysten skal benævnes som kystmelding. I bilag 2 er forklaret mere detaljeret, hvilke objekter og operationer der skal meldes, og hvordan man disponerer meddelelserne.

4.) Der generelt korteste og hurtigste måde at videregive kystmeldingerne direkte til Kommandanten for afsnit den danske vestkyst er ved at benytte den nærmeste marine-telefoncentral.
For viderebringelse af meldinger er benyttelse af alle tilgængelige muligheder, herunder det danske postvæsen, til rådighed. Hvis direkte kommunikation med Esbjerg ikke er umulig, må fremsendelsen ske trinvis i systemet.
Kystmeldinger skal af al formidling behandles som 1. prioritets-meldinger (nød-opkald). Igangværende almindelige opkald (nødopkald) skal behandles. Igangværende almindelige opkald kan forbigås under særlige omstændigheder. Marine-Signal-Stellen afgiver deres meldinger over M.N.O. For Fluwas (M) gælder, hvad angår videregivelse af kystmeldinger, særlige bestemmelser, der ikke bliver berørt i denne instruks. Kystvagterne melder observationer til deres ansvarlige kystvagtafdeling, hvorfra der sker en direkte videresendelse.
Underretninger og befalinger til kystmelde-enhederne fra Kommandanten for afsnit den danske vestkyst bliver givet til de i bilag 3 anførte tjenesteder, som skal drage omsorg for en hurtig videresendelse til deres understillede kystmelde-enheder.
Kystmelde-enhederne skal løbende være up to date om de eksisterende transmission-muligheder, så hurtigst mulige formidling af meddelelser er sikret.

5.) Til gennemgang og vurdering af meddelelserne er ved Kommandanten for afsnit etableret en kommandocentral. Denne er permanent bemandet med vagt i form af en vagthavende officer og telefonpassere.

6.) For eventuelt at kunne informere de ved kysten liggende meldeenheder om bevægelserne i egne væbnede styrker, er i bilag 4 opstillet et kode-system, som skal sikre fortroligheden i telefontrafikken. Dette kode-system må kun anvendes i meget påtrængende tilfælde på grund af den lave kode sikkerhed. Det skal kun bruges af den øverstbefalende til at informere ud til kystmelde-enhederne, ikke til meddelelser fra kystmelde-enhederne ind til kommandanten.

7.) Videregivelse over telefonnettet af ligegyldige meldinger så som om egne kendte krigsskibe og konvojer er som udgangspunkt forbudt, da den nødvendige hemmeligholdelse vil blive forringet. Melding om fartøjer, der med skkerhed er erkendt som egne flådefartøjer eller transportfartøjer, er dessuden ikke nødvendig, da disses bevægelser er kendt af ledelsen.
Bilag 1

Fortegnelse over Kystmelde-enheder.

A) Marine-Signalstellen:
1.) M.S.S. Hanstholm
2.) M.S.S. Thyborøn
3.) M.S.S. Blaavandshuk
4.) M.S.S. Esbjerg

B) Kystenvagter:
1.) Lildstrand
2.) Vigsø
3.) Klitmøller
4.) Vangsaa
5.) Vorupør
6.) Stenbjerg
7.) Grønbakke
8.) Agger
9.) Vrist
10.) Bovbjerg
11.) Fjaltring – Sønderby
12.) Torsminde
13.) Søndervig
14.) Lyngvig
15.) Hvide-Sande
16.) Nymindegab
17.) Hennestrand
18.) Vejerstrand
19.) Ho
20.) Fanø Plantage
21.) Ribe Aa
22.) Vester Vedsted
23.) Brøns
24.) Ballum Schleuse
25.) Hjerpsted
26.) Højer

C) Fluwa’s (M)
1.) Fluwa 17 Stenbjerg (Fluko Aalborg)
2.) Fluwa 5 Bovbjerg
3.) Fluwa 4 Husby (Fluko Aarhus)
4.) Fluwa 2 Havrvig
5.) Fluwa Henne (Fluko Kolding)

D) Marine-Kystenbatterier:
1.) Peilstand I Bulbjerg
2.) Peilstand II Grönbakke
3.) Hauptleitstand Batterie Hanstholm II
4.) Batterie Hanstholm I mit allen Posten
5.) Peilstand VI Klitmöller
6.) Batterie Agger mit allen Posten
7.) Scheinwerfer Skalling-Ende

E) Hær-Kystenbatterier:
1.) H.K.B. 539 Vigsø
2.) H.K.B. 534 Klitmøller
3.) H.K.B. 522 Lyngby
4.) H.K.B. 525 Thyborøn
5.) H.K.B. 535 Søndervig
6.) H.K.B. 537 Nymindegab
7.) H.K.B. 538 Blaavand
8.) H.K.B. 540 Fanø

F) Infanterieposter
1.) Infanterieposten Søndervig
2.) Infanterieposten Børsmose
3.) Infanterieposten Sædding
4.) Infanterieposten westl. Nordby
5.) Infanterieposten Ringby
6.) Infanterieposten Sønderho
14/03/1942  

Fra Der Verbindungsbeamte des VGAD-K beim Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, H j e r t i n g.
Til Küstenüberwachungsstelle, E s b j e r g.
Vedr.: Forstærkning af VGAD-K.
I tilslutning til brev af 27/02/1942 fremsendte jeg en ny plan over forstærkning af VGAD-K. Planen beskriver det merbehov for personel, der er pga. den nødvendige nyopstilling af en vagt i omegnen af Bjerggaard (mellem Hvide Sande og Nymindegab) og viser ellers ifht. planen af 02/27/42 kun nogle mindre ændringer, der ikke har et merbehov for personel til følge.
Den nøjagtige placering af den nye vagt, dens underbringelsesforhold osv. og andet påkrævet nybyggeri anvist særskilt.

(Se bilag til højre.
Beskåret til området for Hanstholmregistreringen)

42-03-14_ny_organisationsplan
19/03/1942  
Indsættelse af Flugwache 16 (Agger) som Fluwa (M).
Til Komandanten im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Luftgau-Nachr.-Regt. 11 har efter ansøgning fra 2. Mar. Flugm. Res.-Komp./11, Aalborg tilladt en forlægning af Flugwache Abg 16 (Agger) ca. 2-3 km i retning mod byen Agger, da der her er bedre observationsmuligheder, og opgven med forplejning er meget lettere.
Som ny standplads for Wache Abg 16 (Agger) er planlagt en lokalitet ca. 400 m nord for vejkrydset i Agger i umiddelbar nærhed af Küstenwache des V.G.A.D./K. (verstärkter Grenz- und Aufsichtsdienst, Abschnitt Küste). >>
Regimentet er også indforstået med, at Flugwache Abg 16 (Agger) efter dens forlægning til samme lokalitet som Küstenwache des V.G.A.D./K. overtager funktionen som Flugwache (M), så V.G.A.D./K. igen kan udføre sin egentlige opgave med kystpatruljering.
Afdelingen anmoder om meddelelse om dette forslag kan tiltrædes. Hvis det bliver et ja, vil tidspunktet for den efterfølgende forlægning blive meddelt det stedlige tjenestested, så de nødvendige foranstaltninger kan iværksættes.
07/04/1942  
Flugwache 16 i Agger ligger ca. 3 km fra Agger på en høj klit. Udsynet for en Flugwache er dér efter Oberführes Zahn betydelig bedre end fra det for nylig opstillede 6 m høje tårn i Agger.
Pga. den ved Flugwache’s standplads foranliggende høje strandskråning dæmpes lyden fra brændingen væsentlig, så den for en Flugwache nødvendige lytteafstand er betydelig bedre end ved det næsten direkte på stranden liggende og mod kysten fuldstændig fritstående trætårn i Agger. Placeringen af Flugwache i Agger giver altså kun ulemper i forhold til de særlige opgaver Flugwache har.
På kyststrækningen Agger (by) til Grønbakke (Lyngby) er følgende observationsstande:
1) Agger (trætårn) - VGAD-K,
2) Flugwache 16 (3 km nord for trætårnet i Agger, og 1 km inde i land),
3) Fyrvagten ved Lodbjerg Fyr - VGAD-K,
4) Kystobservationsstade Grønbakke (Lyngby) - VGAD-K. >>
Denne kyststrækning er altså hvad angår observation mod havet godt sikret. Det er i krigsøjemed vigtigt, at fastholde dette. Ønsket om noget lettere at kunne forpleje Flugwache 16, dvs. ved at skåne mandskabet for den 3 km lange vej på cykel til Agger for at indtage deres middagsmåltid, trækkes hermed tilbage.
Kystvagt Agger udfører som alle kystvagter med observationsstandpladser foruden observationstjeneste også patruljering. Forslaget om at forlægge Flugwache 16 til umiddelbar nærhed af Kystvagt Agger eller enddog til selve observationstårnet for Kystvagt Agger, kan ikke titrædes.
Ved forlægningen af Flugwache 16 er det en betingelse at forlægge KW. Agger, hvorved Kystvagt Agger får de samme problemer vedr. forplejning, som Flugwache 16 har nu. Desuden kræver forplejningen af KW. (Kystvagt) Agger nye bygningsmæssige foranstaltninger.
17/04/1942  
Fra VI./Lg.-Nachr.Rgt.11 (i skrivelsen benævnt 'afdelingen').
Til den Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Vedr.: Indsættelse af Wache Abg 16 (Agger) som Fluwa.
Afdelingen har bedt om en udtalelse fra Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, men denne tager kun stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Wache Abg 16 (Agger) efter
flytningen skal overtage en Fluwa (M)’s opgaver for i stedet for V.G.A.D./K.
Spørgsmålet om, hvorvidt en forlægning af vagten overhovedet skal foretages, er blevet besluttet efter befaling fra Herrn Regimentskommandeurs og tillader ikke yderligere drøftelser. Forlægningen længere ind i land blev befalet, da de langs kysten lavt indflyvende fjendtlige fly ikke rettidig har kunnet identificeres og indberettes fra den nuværende placering.
Som en enkelt egnet ny placering er af chefen for 2. Mar. Flugm. Res.-Komp./11, Aalborg blevet fastlagt et punkt i nærheden af det for V.G.A.D./K. kystvagten planlagte. Denaf Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste til udtryk bragte opfattelse, at den gamle standplads for vagten set ud fra et flyrapporteringssynspunkt er gunstigere end den planlagte, deles efter fornyet samtale med Kompaniechef der 2. Mar./11 ikke af denne.
Fluwa Abg 16 (Agger) har ved opstillingen af Marinenachrichtendienstes ikke fået til opgave at fungere som en Fluwa (M), hvilket dokumentes af, at Marinenachrichtendienstes pointerede, at selv uden inddragelse af Wache Abg 16 (Agger) var kysten tilstrækkeligt sikret af de nærliggende andre kystvagter.
Afdelingen tror derfor ikke, at en belastning af Fluwa Abg 16 (Agger) på dens nuværende standplads er krigsvigtig (taktisk) nødvendig. >>
Den omstændighed, at forplejningssituationen for Fluwa Abg 16 (Agger), ligesom dens forsyning med vand og elektrisk lys ved flytningen af stationen til det sted i Agger By ville blive lettere, er ikke afgørende for forlægning, men kun en velkommen sidegevinst.
Hvorvidt forlægningen af Fluwa Abg 16 (Agger) betinger en forlægning af Küstenwache Agger (V.G.A.D./K.) til den gamle stilling for Fluwa Abg 16 (Agger), synes ikke sandsynligt her.
Afdelingen mente desuden, at ved forlægning af Fluwa Abg 16 (Agger) til Agger By, og ved dens samtidige overtagelse af de funktioner en Fluwa (M) har, ville den af V.G.A.D./K. bemandede Küstenwache Agger blive overflødig og deres mandskab kunne igen overgå til kystpatruljering (Küstenstreifendienst).
Nye bygningsmæssige foranstaltninger bliver ikke nødvendige ved forlægningen af Fluwa Abg 16 (Agger), da den af enheden pt. benyttede underbringelsesbarak flyttes til den nye lokalitet.
Afdelingen beder dog om, at det bliver muligt for Wache Abg 16 (Agger) efter dens forlægning, at gøre fælles brug af Küstenwache Agger’s observationstårn.
Da forlægningen af Fluwa Abg 16 (Agger) bør fremskyndes, beder afdelingen om et hurtigt svar, da der, hvis svaret er negativ, fra afdelingens side må tages andre skridt til at skaffe en egnet observationsplads for Wache Abg 16 (Agger).
Sign. Oberstleutnant und Abteilungskommandeur
20/06/1942 - Forudgået: Se 17.4.42 ovenfor.  
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküst.
Til VI./ Luftgaunachrichtenregiment 11, Aarhus.
Til efterretning for V.G.A.D.K., Oberführer Zahn.
Vedrørende: Kystvagt Agger.
Som allerede telefonisk er meddelt, er benyttelsen af Kystvagt Agger’s tårn nu blevet frigivet til Wache Abg. 16 (Agger) under VI./Lg.Nachr.Regt. 11, dog under den forudsætning, at denne vagt overtager opgaverne som en Fluwa (M) i stedet for V.G.A.D.K. Der anmodes om en skriftlig bekræftelse på dette.
Kystvagt Agger vil efter ankomsten af Fluwa rømme tårnet og kun blive indsat til patruljetjeneste. Kystvagt Agger forbliver dog i deres gamle barak.
 
26/04/1942  
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Verbindungsbeamten des V.G.A.D. (K) - Oberführer Zahn, H j e r t i n g.
Til efterretning for Marinebefehlshaber Dänemark, Kopenhagen, Küstenüberwachungsstelle Esbjerg.
1.) Vedrørende: Kystvagt Agger.
Den 22.4. ca. kl. 15:30 besigtigede jeg i tilstedeværelse af Herrn Marinebefehlshabers Küstenwache Agger, hvor det nye observationstårn angiveligt skulle være opstillet siden slutningen af februar. Det kunne konstateres, at observationsposten ikke var at se på stranden. Den vagthavende afgav som forklaring, at det drejede sig om et enkeltstående fejl da der pga. tilgang af nyt mandskab var foretaget en ændring af vagttjenesten i tidsrummet fra 13:00 til 16:00.
Der bedes om at undersøge denne hændelse og fastslå, hvem der har givet ordre til det. En sådan afbrydelse af kystbevogtningstjenesten kræver min godkendelse. >>
2.) Vedrørende: Kystvagt Fanø-Plantage. ikke oversat!
3.) Vedrørende: Ny kystvagt syd for Husby. ikke oversat!
30/04/1942  

Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Marinebefehlshaber Dänemark,
Til efterretning for: 416. Infanteriedivision, Silkeborg, Festungs-Pionier-Stab Dänemark, Marineartillerieabteilung 118, Verbindungsbeamter des V.G.A.D. (K) beim K.i.A., Küstenüberwachungsstelle Esbjerg.
Vedrørende: Opsætning af trådhegn og sikring af kystvagten.
På mødet med Rekognosseringsstaben fra 416. Infanteridivision i overværelse af chefen for Festungs-Pionier-Stabes Dänemark blev det konstateret, at Rekognosseringsstaben indtil da ikke havde haft opgaven at rekognossere og foretage forberedelserne vedrørende opsætning af trådhegn og sikring kystvagterne på den danske vestkyst. Af Abschnittskommandanten dänische Westküste blev befalingen fra Marinebefehlshabes Dänemark og Kommandeurs der 416. Infanteriedivision bragt frem, efter hvilken der for disse kystvagter i betragtning af deres afsidesliggende og fremskudte stillinger skulle gøres særlige foranstaltninger med hensyn til opsætning af trådhegn og sikring. Der anmodes om at udvirke, at Festungs-Pionier-Stab får instruktioner i overensstemmelse hermed. For at undgå at gentagne rekognosseringsstabens arbejde gennem hele området, vil det efter eksperterne i Esbjerg være tilstrækkeligt, hvis rekognosseringen af de enkelte kystvagter foretages af det umiddelbart begved liggende infanteri (Unterabschnittskommandeur, således at Festungs-Pionier-Stab derefter kun har udførelsen af opgaven.
>>

Følgende kystvagter kommer på tale for en sådan opsætning af trådhegn og sikring:
Lildstrand, Vrist, Vejrs Strand,
Vigsø, Bovbjerg, Fanø-Plantage,
Klitmøller, Fjaltring/Sønderby, Ribe Å
Vangså, Torsmind, V.-Vedsted,
Stenbjerg, Lyngvig, Brøns,
Grønbakke, Hvide Sande, Ballum Sluse,
Agger, Bjerggård, Hjerpsted,
  Henne Strand, Højer Sluse,
For hver af de 24 stillinger vurderes det kun at kræve i gennemsnit 250 til 300 meter trådhegn. Festungs-Pionier-Stab betvivler dog muligheden af, at der inden for en overskuelig fremtid kan fremskaffes den nødvendige mænge af materiel og miner. Hvis denne antagelse bekræftes, ansøges der som minimum om at opretholde et krav om, at denne opgave må have førsteprioritet, hvad angår nødvendighed umiddelbart efter de andre og vigtigere opgaver.
06/05/1942  
Fra Küstenwachtabteilung I, Thisted.
Til Küstenwachtabteilung II, H j e r t i n g.
Vedr.: Barakbyggeri i Lodbjerg og Vorupør.
Efter et fagligt møde med Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste har jeg følgende forslag at fremkomme med:
1.) L o d b j e r g :
Pt. er der mod havet på kyststrækningen A g g e r (by) til G r ø n b a k k e (Lyngby) sikret med følgende observationspladser:
1.) Agger (trætårn) - VGAD-K.,
2.) Flugwache 16 (ca. 3 km nord for trætårn Agger),
3.) Leuchtturmwache Lodbjerg - VGAD-K (ca. 1 km inde i landet),
4.) Küstenbeobachtungsstand Grønbakke (Lyngby) VGAD-K.
Flugwache 16 ligger direkte på stranden på toppen af en klit med en temmelig høj og stejl skrænt. Denne standplads er ikke gunstig, da der ikke umiddelbart kan observeres for lavtgående fly, der flyver langs kysten. Det er derfor foreslået, at flytte denne Flugwache til trætårnet i Agger eller i umiddelbar nærhed af dette tårn. På den måde vil VGAD-K’s post på trætårnet og Flugwache’s post være opstillet i umiddelbar nærhed af hinanden. Men det er uhensigtsmæssigt. Det anbefales derfor at flytte Küstenwache VGAD-K fra Agger til Lodbjerg (fyrtårn). Hidtil blev dette fyrtårn bemandet af mandskab fra Küstenwache Agger med daglige udskiftninger.
Forlægningen af Küstenwache Agger til en barak ved stranden ud for Lodbjerg Fyr er ikke muligt, da landskabet fra fyret til stranden er helt ufremkommelig (kun klitsand). At få byggematerialer frem og efterfølgende at forsyne vagten med for eksempel kul, især om vinteren, ville være forbundet med de største vanskeligheder. Hertil kommer, at der er ringe udsigt til at kunne fremskaffe brugbart drikkevand. >>

Dette uvejsomme terræn tvinger derfor til at forlægge Küstenwache Agger med en besætning på 12 mand tæt ved Lodbjerg Fyr. Derfor er en ombygning af den barak, der står ved Lodbjerg Fyr, påkrævet. Til denne nye barak skal der bores en brønd med pumpeanlæg, da den vandforsyningen, som er til rådighed for fyrpasserfamilien, ikke er tilstrækkelig til også at forsyne mandskabet ved den nye barak.
Den eksisterende barak i Agger kunne så stilles til rådighed til underbringelse af Flugwache 16.

2.) Vorupør:

Küstenwache Vorupør (med en styrke på 8 mand) har til huse i et lille fiskerhus i Vorupør. Det ligger ydermere over 1 km fra havnen (fiskerbåde) og stranden. Underbringelseslokalet er så lille, at det kun lige kan rumme styrken på de 8 mand. Ejeren har afvist at udvide underbringelsesmulighederne (f. eks. ved at indrette et tagkammer), så vagten kan blive forstærket. Det er derfor påkrævet, at skaffe andre lokaliteter, som af hensigsmæssige årsager (f. eks. for overvågning af fiskerbådene og lysfyret og for bedre oversigt over stranden i begge retninger) må ligge i havnens nærhed. Det kan lige nu kun opnås ved at bygge en barak, der skal vær så stor, at der kan underbringes 2 vagtkommandører og 10 menige.
Jeg ansøger derfor om,
1.) ombygning af barakken ved Lodbjerg Fyr og
2.) nyopstilling af en barak i Vorupør.

03/06/1942  
Fra Kommando Mariartillerieabteilung 118.
Til Marinebefehlshaber Dänemark, K ø b e n h a v n.
Til efterretning for: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g, og Küstenwachabteilung I, T h i s t e d.
Vedrørende: Forstærkning af kystvagten.
Forudgået: Samtale med Marbef.Dän. den 31.5.42.
Efter samtale med chefen for Küstenwachabteilung I, Thisted foreslås, at nyopstille følgende kystvagter:
1.) en kystvagt ved Nissekær, ca. 6 km sydvest for Lildstrand,
2.) en kystvagt i den tidligere Peilstand II for Batteri Hanstholm II (indkvarteringsmuligheder forefindes, da Peilstand II snarest nedlægges),
3.) en kystvagt ca. ved Risbjerge midt imellem Hansted og Klitmøller,
4.) en kystvagt ved sømærket i Torup Plantage mellem Vangså og Vorupør.
En forøgelse af personellet ved de eksisterende kystvagter ligger ikke i forslaget.
Det forslås at bemande de nye kystvagter med mandskab fra V.G.A.D.K. og ikke med alm. mandskab (Soldaten).
Dr. Crüger
 
08/06/1942 15/06/1942
Notat i Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt Nordjütland (Becker) side 226.
Kystvagten (Küwa) Lild Strand, Hjardemål Klit, Vigsø Bugt:
Et hold består af 3 mand (1 UO og 3 Mann), som skulle “kunne tænke og handle selv”.
Hver mand i Abschnitt Nordjütland er udrustet med en stjernesignalpistol og stjernesignalammunition på henholdsvis 10 hvide og 10 røde stjernesignalpatroner.
Til Marineartillerieabteilung 118,
Til efterretning for: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, Küstenwachabteilung I, Thisten.
Vedrørende: Forstærkning af kystvagten.
Forudgået: M.A.A. 118 G 1810 af 3.6.1942.
Nyopstillingen af de 4 ansøgte kystvagter og deres besætning med mandskab fra VGAD (K) tiltrædes hermed.
Forslag vedr. underbringelse af mandskabet skal hurtigt gives hertil.
Det er stadig et spørgsmål, om Küstenwache Hanstholm skal bibeholdes, eller om dens opgaver kan overtages af batteripersonellet. (Hanstholm II.)
16/09/1942  
Fra Marinebefehlshaber Dänemark.
Til Stellv. Generalkommando X. A.K. Hamburg.
Til efterretning for: Kommandant im Abschnitt dän. Westküste.
Vedr.: Indkaldelse af årgangene 08/09 ved V.G.A.d.-K ved den danske vestkyst.
Som det er blevet bekendt her, må der regnes med, at årgangene 08/09 af Zollgrenzschutz kan forventes indkaldt allerede den 30/09/42 til aftjening af værnepligt. Forsøg på, af disse to årgange at få frigjort det ved V.G.A.d.-K’s vigtigste stillinger indsatte mandskab til Wehrmacht, er i gang.
Af det ved den danske vestkyst indsatte V.G.A.d.-K mandskab er der af årgangene 08/09:
Ved Küstenwachabteilung I Thisted 3 vagtkommandører og 22 menige vagter.
Ved Küstenwachabteilung II Hjerting 8 vagtkommandører og 15 menige vagter.
Ved Küstenwachabteilung III Ribe 5 vagtkommandører og 17 menige vagter. >>
Erstatning skulle efter planen efterhånden stilles af ældre ikke mere helt fysisk stærk folk. Efter de hidtidige erfaringer kommer disse imidlertid ikke i betragtning til Danmarks vestkyst, da de erfaringsmæssigt ikke kan klare vejrforholdene. Da spørgsmålet om erstatning efter al sandsynlighed også kan trække længere ud, betyder en indkaldelse af personel i ovenstående omfang ved alle Küstenwachabteilungen en nødvendig afløsning af flere kystvagter.
En sådan foranstaltning kan under ingen omstændigheder komme på tale i betragtning af den betydning kystobservationstjenesten ved Danmarks vestkyst har på grund af faren for, at et fjendtligt landgangsforsøg skulle komme.
Der bedes derfor om, at se bort fra at trække årgangene 08/09 af den ved Danmarks vestkyst indsatte V.G.A.D.-K ud.
26/09/1942  
Fra VI./Lg.-Nachr.-Rgt.11. Gr.I Az.47(Flum)- 447.
Til Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Til efterretning for: 13./11, 15./11, 2.Mar./11, Art.Kdeur. Hansted
Vedr.: Tjenstlig anvisning for kystmeldingen ved den danske vestkyst.
Henvisning: ingen
Afdelingen anmoder om at beskrive, hvordan tjenesteinstruktionerne for kystmeldetjenesten, som er opført i bilag 1 under I C og II C som Fluwa (M), fungerer: (Bilag mangler.)
I C:
1.) Fluwa (M) Husby (Fluko Aarhus)
2.) Fluwa (M) Søndervig (Fluko Aarhus)
3.) Fluwa (M) Hovvig (Fluko Aarhus)
4.) Fluwa (M) Henne (Fluko Kolding)
5.) Fluwa (M) Sønderho (Fluko Kolding)
6.) Fluwa (M) Manø (Fluko Kolding)
7.) Fluwa (M) Rømø (Fluko Husum)
II C:
1.) Fluwa (M) Vigsø (Fluko Aalborg)
1.) Fluwa (M) Stenbjerg (Fluko Aalborg)
1.) Fluwa (M) Agger (Fluko Aalborg)
1.) Fluwa (M) Harboør (Fluko Aarhus)
1.) Fluwa (M) Bovbjerg (Fluko Aarhus)

20/10/1942 Mellem Nord- og Sydvorupør:
Byggepladsen ca. 150x150 m med tårn på 46 m over havfladen. Beboelsesbarakker til ca. 80 mand.

10/11/1942 Kystvagten Hanstholm opløst.
11/11/1942 Kystvagten Vigsø opløst.
Opløsningerne er påkrævet til supplering ved de af de øvrige vagter, som pga. afgivelse af fødselsårgangene 08/09 ikke mere var tjenstdygtige.
08/12/1942
Fra Mazamt Thisted til KiA West.
For at indrette en pejlestation på Lodbjerg Fyr er det nødvendigt at fjerne Küwa's vagtskur og opstille et beskyttelsesskur for pejlestationen. Der anmodes om at der gøres de videre foranstaltninger hertil.
42-10-01_storungsnetz_florian
18/12/1942  
Oversigt over kystvagtens indsatsberedskab ved kamp på landjorden.
(Beskåret til området for Hanstholmregistreringen.)
 
Forbemærkninger:    
Til spalte 2a: Foruden at udføre posttjeneste skal der ved de ensomt beliggende vagtsteder også, til sikring af indkvarteringslokaliteterne, stå vagt i nærmere bestemte perioder - som regel fra midnat til det bliver lyst.  
Til spalte 2a+2b: Kystvagten stiller også patruljer, der afpatruljerer stranden med uregelmæssige intervaller primært, når det er mørkt.  
Til spalte 4: I de fleste tilfælde er hver poststade forbundet med kystvagtens indkvarterings-sted. Telefonen der er bemandet hele tiden.
I tilfælde af udfald i forbindelsen alarmerer posten ved hjælp af skud. Ved allerførste observation af fjenden skal der altid skydes med det hvid-røde stjernesignal.
 
Til spalte 5: Ved umiddelbar fjendlig trussel bliver posten og patruljen trukket tilbage. Kystvagten tager kampen op. De i spalte 5 angivne retningslinier for kystvagten træder først i kraft, når en fortsættelse af kampen i vagtområdet pga. kraftig fjendtlig overlegenhed ingen udsigter har til succes.  
42-12-18_indsatsberedskabtrækker sig tilbage til modstandsrede Wust


tilslutter sig HKB 534 (Klitmøller)
trækker sig tilbage til HKB 534 i Klitmøller


trækker sig tilbage til 3./I.R. 931 i Hundborg

trækker sig tilbage til HKB Lyngby

slutter sig til HKB Lyngby

slutter sig til infantri kompagniets modstandsrede

trækker sig tilbage til Støttepunkt Agger


bliver i støttepunktet
04/01/1943  
Fra Der Verbindungsbeamter des VGAD-K beim Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Vedr.: Forstærkning af VGAD-K og indsats af forstærkningsstyrker.
Forudgået: Møde d.d.
Bilag: 3 organisationsplaner. 1 kort over afsnittet Nymindegab til Skallingen. (Kort mangler.)
Som allerede meddelt, bliver VGAD-K ved Danmarks Vestkyst allerede i januar 1943 forstærket med 71 mand. Forstærkningen er muliggjort ved en omroganisering af kystvagten og indsættelse af kystposter (Nebenwachen) hovedsagelig i KWA. II’s område, hvor der allerede gentagne gange er blevet foreslået en komprimering af nettet af vagtposter.

Den vedlagte organisationsplan viser fordelingen af alle styrkerne i den form, vi i dag har aftalt. De mindre ændringer, der er foretaget, er sket alene fordi de var nødvendige for at kunne frigøre personel til kystposten på Skallingen-Midt. Et kort over afsnittet Nymindegab-Skallingen, som skal have en væsentlig stærkere bemanding, er vedlagt.
Jeg har forelagt Herrn Oberfinanzpräsidenten Nordmark en kopi af planerne.
43-01-04_forstaerkning_vgad-k
06/01/1943  
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Marinebefehlshaber Dänemark, K o p e n h a g e n.
Til efterretning for: Verbindungsbauamten des V.G.A.D.-K-, Hjerting.
Vedr.: Forstærkning af V.G.A.D.-K- og indsats af forstærkningsstyrker.
Efter melding fra Verbindungsbauamten des V.G.A.D.-K- bliver V.G.A.D.-K- ved Danmarks Vestkyst i januar 1943 forstærket med 71 mand. Dermed bliver den igennem længere tid planlagte nyopstilling af yderligere kystvagter og indsættelse af kystposter (Nebenwachen) mulig, for den serie af rekognosseringer der i løbet af november og december 1942 er foretaget af K.i.A. dän. West. og Verbindungsbauamten des V.G.A.D.-K-.
Af den vedlagte organisationsplan fremgår fordelingen af hele personellet. Herved opnås endelig en tilstrækkelig tæthed i nettte af poster, og infanteriposterne kan afløses.
De nødvendige bygningsmæssige foranstaltninger fremgår af vedlagte organisationsplan.
Der gives godkendelse til de forventede foranstaltninger herunder bygningsmæssige ændringer. >>
Det drejer sig om:
Nye kystvagter:
Vigsøbugt (ved Peilstand II) tidligere Vigsø,
Børsmose,
Grærup, Oksby Strand (tidligere Ho).
Kystvagter der nedlægges:
Vigsø,
Ho.
Nye kystposter:

Bøgsted Rende (nord for Vorupør),
Staalgjæv (syd for Grønbakke),
Lønnestrand (syd for Nymindegab),
Henne-Nord (nord for Henne Strand),
Henne-Syd (syd for Henne Strand,
Langslade Rende (syd for Vejers Strand)
Skallingen-Midt.
27/01/1943  

Fra Marinebefehlshaber Dänemark
Til
Kommandant i Afsnit Nordjylland,
Kommandant i Afsnit dan. Vestkyst,
Kommandant i Afsnit Sydjylland og danske øer,
Artillerikommandør Hansted,
Marineefterretningsofficer København,
Marineefterretningsofficer Aarhus,
Marineefterretningsofficer Frederikshavn,
Marineefterretningsofficer Esbjerg,
VI. Luftgaunachrichtenregiment 11.

Vedrørende: Flugwachen (M) (Luftmeldeposter (Marine))
Vedlagt er en ny fortegnelse over Fluwas (M) opstillet efter MNO - områder de er underlagt og efter deres flyverkommando-tilhørsforhold. Den med bl.a. i den af Marbef.Dän. udsendte fortegnelse (status pr. 18.7.41) er forældet. Disse kopier enten rettes til eller kasseres.
Ændringerne siden sidste opgørelse er en følge af indsættelse ved kystmeldetjenesten af yderligere Fluwas ved den danske vestkyst og nyopstilling af et MNO-Område Hansted.

(Nedenfor er kun anført de Fluwas (M), der ligger inden for Hanstholmregistreringens område!)

III. Område MNO Frederikshavn:
Fluko Aalborg

Fluwa 19 Bulbjerg (Torup)
IV. Område MNO Hansted:
Fluko Aalborg
Fluwa 16 Agger
Fluwa 17 Stenbjerg
Fluwa 18a Vigsø
Fluko Aarhus
Fluwa 6 Harboøre
Fluwa 5 Ferring (ved Bovbjerg)

13/04/1943  
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Admiral Dänemark.
Vedrørende: Trådindhegning ved kystvagterne.
Begrundet i tidligere skrivelse meldes med høj prioritet om trådindhegningen af nedenstående kystvagter: (Kun stillinger inden for Hanstholmregistreringens område er taget med.)
I bilaget forelægges de tilsvarende tegninger.
Der anmodes om, at yderligere foretages på det grundlag.

Kystvagt:

Hindringens art:

Hindringens længde
i meter:

Lildstrand (indkvartering, udkigspost, pejlestation)

Simpel Flandern hegn

800

Klitmøller (indkvartering)

"

250

Vangså (indkvartering, udkigspost)

"

750

Vorupør (indkvartering, udkigspost, lysfyr)

450

Stenbjerg (indkvartering, udkigspost)

"

450

Grønbakke (indkvartering, udkigspost)

570

28/04/1943 04/05/1943
Fra Verbindungsbeamter des VGAD-K beim K.i.A. dänische Westkyste.
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Vedr.: Trådindhegning ved kystvagterne.
I området under K.W.A. I er Kystvagterne Klitmøller og Stenbjerg blevet indhegnet med pigtråd.
Området under K.W.A. II .... ikke oversat!
Området under K.W.A. III .... ikke oversat!
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste
Til Admiral Dänemark.
Vedrørende: Trådindhegning ved kystvagterne.
Trådindhegningen af Küwa Nymindegab bliver efteranmeldt som en hastesag, og en skitse med de nødvendige oplysninger forelagt. Til denne skitse skal det bemærkes, at trådhegnet pga. landskabsforholdene stedvis har en afstand på kun 17 m fra indkvarteringsbarakken.
Yderliger indberettes følgende ændringer:
1.) Kystvagterne Klitmøller og Stenbjerg er i mellemtiden blevet indhegnet.
2.) Kystvagt Vejersstrand er blevet lagt ind bag trådhindringerne ved det der liggende infanteri.
3.) Materiellet til indhegning af Kystvagt Hennestrand er ikke kommet frem. Trådindhegningen foretages ikke nu, da hele Støttepunkt Hennestrand skal indhegnes.
4.) De endnu manglende spanske ryttere til Kystvagt Bjerggård er i mellemtid blevet leveret. Trådhindringerne ved denne kystvagt er, hvad angår dem, der ligger på stranden (ca. 200 m), som følge af den sidste tids storme, sandet sådan til, at forsøg på frilægning forekommer nyttesløs. Der stilles derfor det forslag, at nedtage denne del af trådindhegningen og opstille en ny halvvejs oppe på skrænten.
Skitserne vedr. trådindhegning fa Südabschnitt - Küstenwachabteilung III med de nødvendige angivelser af hindringens art og lokalotet forelægges i bilaget. I dette afsnit synes indhegningen af kystvagterne Fanø-Plantage, Tjæreborg og Darum desuden at være påtrængende.
30/05/1943 01/08/1943
Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Til Admiral Dänemark.
Til efterretning for: V.G.A.D.K. Hjerting.
Vedrørende: Trådindhegning ved kystvagterne.
(Kun afsnittet med stillinger inden for Hanstholmregistreringens område er taget med.)
Der meldes følgende yderligere ændringer:
1.) Kystvagterne Lildstrand (indkvartering, udkigspost, pejlestation), Vangså (indkvartering, pejlestation), Vorupør (indkvartering, udkigspost, lysfyr) og Grønbakke (indkvartering, udkigspost) i mellemtiden blev trådindhegnet, så alle kystvagter i Küstenwachabteilung I er forsynet med trådhindringer.
2.) Kystvagt Fjaltring. (Ikke taget med her.)
3.) Kystvagt Hennestrand. (Ikke taget med her.)
4.) Kystvagt Vrist. (Ikke taget med her.)
Fra Der Verbindungsbeamter des VGAD-K beim Kommandant beim Abschnitt Süd-Jütland.
Til Kommandant im Abschnitt S ü d - J ü t l a n d, E s b j e r g.
Vedrørende: Trådindhegning ved kystvagterne.
(Kun data vedr. stillinger inden for Hanstholmregistreringens område er taget med.)
I. Følgende kystvagter er nu trådindhegnet:
1. Lildstrand
2. Vigsø-Bugt
3. Klitmøller
4. Vangså
5. Vorupør
6. Stenbjerg
7. Grønbakke
II. Følgende kystvagter ligger i støttepunkter eller vil blive forlagt dertil og behøver derfor ikke egen indhegning.
1. Bovbjerg
III. Ved følgende kystvagter er trådindhegningen under forberedelse eller allerede ved at blive udført:
1. Lodbjerg
IV. (Ikke oversat.)
V. Udformningen af indhegningerne er forskellig for de enkelte kystvagter. I almindelighed er det Flandernhegn, som dog nogle steder er lagt sådan, at det vil være muligt lydløst at slippe (at snige sig) igennem.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye