Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Luftværnsbatterierne Forside
28.07.00 Stilling for radar FuMO 303 Flugmelde Stellung Isbjerg (Nors-See)
under M. Flak A. 814


Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
    Jeg anser denne stilling for at være den i en kilde anførte 'Mors-See', Sindbjerg, Mors, idet der må være tale om en forveksling mellem 'Nors-See' og 'Mors-See'.
Det forekommer ikke relevant, at M. Flak. A. 814 i Hanstholm har opstillet en FuMO 3 midt på Mors.
    Stillingen består af en standplads højt beliggende på Isbjerg (56 m oh.), en aggregatbunker til en generator for produktion af strøm til anlægget, en eller to standpladser for barakker og en G-stand.
Stillingen har en udstrækning på ca. 150 m N-S og ca. 100 m Ø-V
Betonkvaliteten er sammenlignet med øvrige anlæg i området Bulbjerg - Klitmøller meget dårlig og samme kvalitet som den nærliggende stilling ved Ørgård.
28.07.01 Aggregatbunker Type m/udhæng. Samme type som i 150 cm lyskasterstillingerne og på Risbjerge.
28.07.02 Standplads for radar
På pladsen var opstillet en radar af typen FuMO 303. (Tegning: Landsarkivet)
Anlægget er helt tilsandet. Kun ca. 1 m2
synlig.
28.07.03 G-stand  
28.07.04 Standplads for barak Barak ca. 10x7m omkranset af høje splittervolde. Markant indgang.
På østsiden er tilknyttet et mindre og lavere voldanlæg, som kan være standplads for en barak eller et skur.
28.07.05 Ukendt Registreret efter luftfoto, hvor der fremstår et tydeligt anlæg på stedet.
Kan være splittervolde ved barakker/skure.
28.07.06   Et stykke NV for stillingen ligger et lille voldanlæg. (Se foto nederst på siden.)
Det er af historikere registreret som en "pinsebod", men det kan også registreres som en splittervold til en lille barak.


Rampe og indgang til aggregatbunker (01)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)


Aggregatbunkeren (01) med kabelgennemføringer i bagvæggen
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Standpladsen for radar. Betonpladen ses. Turiststien går lige igennem.
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Standplads for luftværnskanon (03)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Splittervold ved standplads for barak (04)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Adgangen gennem splittervolden (04)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Et stykke NV for stillingen ligger dette lille voldanlæg. (06)

Fra publikationen "Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv, 2015".
© Museum Thy.

I Hanstholm Vildtreservat er der registreret og fredet to anlæg, der er beskrevet som pinseboder.
Registrering og fredning er foretaget af Naturstyrelsen i 2004.
Et rektangulært anlæg består af et jorddige fem gange seks meter i udstrækning. Anlæggets indvendige mål er ca. tre gange fire meter. På ydersiden af anlægget findes en ca. én meter bred rende, som er ca. 30 cm dyb i forhold til det omgivende terræn, og diget er 60 cm højt i forhold til bunden af renden. Den samlede udstrækning er ca. syv gange otte meter. Anlægget mangler et tydeligt markeret »bord«.
Da der er mange anlæg fra 2. verdenskrig i reservatet, kan det heller ikke udelukkes, at anlæggets funktion er fra den tid.
I alle tilfælde ville mere opmærksomhed og flere undersøgelser, herunder også arkæologiske undersøgelser, være en hjælp til at fastslå alder og funktion.
Under alle omstændigheder er der ikke fundet skriftlige kilder, der nævner pinseboder eller lignende anlæg i Thy.

---------------------------------
En pinsebod er en slags "udendørs festlokale", som tidligere især blev benyttet af hyrdedrenge og deres venner, hvor de samledes og fejrede forårets komme.
Festens deltagere sad på jorden, med benene nede i grøften.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos af del af FuMO 303 radaren på Isbjerg. Nederst den demonterede ramme liggende på jorden. (Thisted Lokalhistoriske Arkiv)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Til datering af anlæggelse af stillingen på Isbjerg er fra Klitplantør Aksel Rasmussens indberetninger til Jagtraadet og Reservatraadet udtaget følgende:
19/09/1942.
I Øjeblikket er jeg lidt foruroliget ved Tanken om, at de vist har projekteret et Luftskytsbatteri paa Isbjerg ikke langt fra Ørgaard. Jeg holder imidlertid Udkig og skal, saa snart jeg bliver klar over, om der er Planer fremme, som virkelig bliver bragt til Udførelse, protestere, ligesom jeg har gjort de andre Gange. Imidlertid er der paa det Omraade næppe noget at gøre, da det er Ordre Syd fra, der foranlediger den Slags Anlæg. Jeg kan kun gøre en Indsats, naar det gælder de lokale Kommandanter.
24/07/1944.
Paa Isbjerg uden for Tved Plantage paa Reservatets Grund, er Tyskerne gaaet igang med at grave ud til en Bunkers. De har kørt en Masse Cement og Grus derop til den kommende støbning. Mine Forestillinger har som sædvanliigt intet frugtet, naar der er Tale om et fast Støttepunkt!
25/08/1944.
Jeg bekræfter Indberetning om Anmeldelse til Politiet i Thisted angaaende Overgreb paa den paa Skellet mellem Tved Klitplantage og Reservatet værende Kæmpehøj Isbjerg samt hoslagte Gennemslag af Anmeldelse til Poiltiet vedrørende Fjernelse af Pilespidser o.a. Danefæ, som ikke er blevet afleveret mig bekendt til rette Vedkommende.
Naa, de Skader, der er sket, er saa smaa alligevel. Højen paa Isbjerg var saa lille, at der ikke engang har været sat Sten paa den.
22/09/1944.
I afvigte Tidsrum siden sidste Indberetning har vi paa forskellig Maade haft en del Besvær med Forholdene vedrørende den tyske Værnemagt!
Der er saaledes Bygningsarbejderne paa Isbjerg ved Tved Plantages Grænse, hvor Tyskerne har bygget Radiolytterposten med tilhørende Mandskabsbunkers og Strømfordelingsbunkers m.m. Det ser ud til, at de er færdige med at støbe og grave, og da de nu skal til at dække de afgravede Arealer, har jeg stillet det Krav, at de skal dække de opgravne Sande forsvarligt med Klittag og Lyngtørv. Tørvene har jeg ladet dem tage langs den oppløjede Brandlinie langs Tved Plantages Vestgrænse.
26/01/1945.
.... udover, at det nye Anlæg paa Isbjerg i Reservatets sydøstlige Del nu nærmer sig sin Fuldendelse, ligesom at der til Beboelse for Anlæggets militære Betjening er opført en Mandskabsbarak.
"Søholt" PR. THISTED, den 12.2.1946.
Til Thisted Amts Vejinspektorat! Thisted.
I Anledning af at der paa Isbjerg i Reservatet er en Stilling fra den tyske Besættelsestid, hvor der efterladt en Del Tømmer og andet Træ som er nedgravet i Jorden foruden en Del Pigtraadsspærring, tillader jeg mig at forespørge, da den samlede Værdi af Træet m.m. ligger under 2.000 Kr., om Jagtopsynsmand Kjeld Nielsen, Ørgaard, der har opsyn med Arealerne kan tage nænvte Materialer til sit private Brug for at fjerne dem.
Afventende det ærede Vejinspektorats Svar!
Axel Rasmussen.
--
Vejinspektoratet, 19/2 1946.
Hr. Overklitfoged Axel Rasmussen, Søholt pr. Thisted.
I Skrivelse af 12' ds. oplyser De, at der paa Isbjerg i Reservatet findes en Stilling fra den tyske Besættelsestid, i hvilken der er efterladt en Del Tømmer og andet Træ, som er nedgravet i Jorden, foruden en Del Pigtraadsspærring.
Da den samlede Værdi af Træet m.m. ligger under Kr. 2.000,oo, forespørger De, om Jagtopsynsmand Kjeld Nielsen, Ørgaard, der har opsyn med Arealerne kan tage nænvte Materialer til sit private Brug for at fjerne dem.
I den Anledning skal oplyses, at man ikke kan give dn ønskede Tilladelse, med mindre Materialernes Værdi ikke overstiger Kr. 200,oo.
Et vidne, der som modstandsmand gjorde vagttjeneste på Isbjerg lige efter tyskernes rømning, udtaler om stillingen:
I stillingen var der er luftværnskanon (som han prøvede at skyde med).
På standpladsen på toppen var opstillet en kikkert - 10x80 ”en rigtig natkikkert”.
Barakken var i god stand og meget rydelig.
I garagen var der ingen generator men en stor del våben og andet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye