Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt      Forside
42.01 -  Øster Vandet depot
Pionierpark Einheit F.P. 34099
Som det fremgår af lejekontrakt dateret 31. juli 1943 blev Øster Vandet Station fra april 1943 udbygget til
omladning
fra bane til blokvogne og lastbiler af produktionen fra Tyskland af pansertårne og andre stål- og jerndele til fæstningsbyggeriet i Hanstholm og ammunition til enhederne i Thy.
Der blev derfor bygget barakker til midlertidig oplagring af dette materiel, ligesom der blev opstillet en portalkran til håndtering af de tonstunge pansertårne og de op til 800 kg. tunge granater til 38 cm kanonerne i Hanstholm, og der blev nedlagt skinner til ammunitionsvogne til disse granater. Ligeledes blev der lagt sidespor til banen og anlagt en losse/læsserampe.
Pladsen blev bemandet af en Pionierpark enhed benævnt med dens feltpostnummer 34099.
Efter besættelsen overtog det danske forsvar anlægget
Øster Vandet Station og anvendte det overvejende som depoter. Portalkranen blev demonteret i 1956, hvilket kunne indikere, at anlægget blev lukket ned omkring dette tidspunkt.

Lejekontrakt pr. 1. april 1943 dateret 31. juli 1943.
Tillægskontrakt dateret 24.9.1943.
Artikel "Tysk depot i Ø. Vandet", af Esben Kaagaard.Lokalisering.
Aktuel kort 12/2017 (Thisted Kort)
Tallene med rødt  refererer til situationsplanen nedenfor.


Situationsplan 14/10/1949. Vær opmærksom på orienteringen vist med nordpilen i øverste venstre hjørne.

Situationsplan 26/04/1954. Vær opmærksom på orienteringen vist med nordpilen.
Bygninger 3 og 4 er danskbyggede, da de ikke er med på situationsplanen
14/10/1949.
Indhegningen omkring anlægget er markeret 12.

Luftfoto taget mod nord i 1955. (Sylvest Jensen)

Luftfoto taget mod sydøst i 1977. (Sylvest Jensen)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen LumbyeHanstholmregistreringen v/Jørgen LumbyeDepotbygning sit.plan nr. 5. (Foto: Jørgen Lumbye)
Skinner til ammunitionsvogne i sit.plan bygning nr. 5. (Foto: Jørgen Lumbye)

Depotbygning sit.plan nr. 7 set fra øst. (Foto: Jørgen Lumbye) Depotbygning nr. 7 set fra vest.
Lige bagved
sit.plan bygning nr. 8, og i baggrunden nr. 9.
(Foto: Esben Kaagaard)


Depotbygning sit.plan nr. 9. (Foto: Jørgen Lumbye) Losse- og læsserampe sit.plan nr. 11. (Foto: Esben Kaagaard)


Nedgang til hydrofor sit.plan nr. 10 og stålskur sit.plan nr. 15.
(Foto: Esben Kaagaard)
(Avisfoto.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Ældre fotos udlånt af Esben Kaagaard, Thisted.


Barak som på ovenstående situationsplan dateret 26/04/1954 er anført med nummer 3.
Barakken er opført af det danske forsvar, da den ikke er vist på situationsplanen fra 1949. Fotoet er dateret 1956.
I forgrunden Fjerritslevbanens skinner, i baggrunden en portalkran.
Oplagring af materiel omkring portalkranen.


Portalkranen lige før demonteringen i 1956.
Portalkranen under demonteringen.


Portalkranen under demonteringen. Portalkranen demonteret og læsset på blokvogn.


Foruden barakkerne i baggrunden ses oplagrede cementrør.
Oplagring af skrottede blandemaskiner.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen LumbyeHanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Der er i Nat forøvet Bombeattentat mod Jernbane-
broen 1/2 km vest for Hundstrup St., det yderste af en
af Stenene i Drageskiftet er bortsprængt ligeledes er et
Hjørne af Jerndrageren sprængt bort. Broen er dog vedblivende
driftssikker
    I Anledning af ovenstaaende vil Banen og Broer-
ne, fra nu af og indtil videre, blive efterset inden
første Morgentur.

            Tømmerby 19/4. 45
               
                    J.F Petersen

Sprængningen fandt sted Kl. ca 1.30 og der var ingen
Overflyvninger paa dette Tidspunkt, af Skaden paa
Broen kan det tydeligt ses at det er foraarsaget af
en Bombe der er stukket ind mellem Stenmuren
og Brodrageren

                        J.F. Petersen

                            Skitse

Ovenpaa Stenmuren ligger der en svær Underlagsplade mellem
denne og Brodrageren og Bomben har været anbragt ved Enden
af Underlagspladen som vist ved ovenstaaende XHanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye