Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Vigsø Bugt oversigt
Pejlestationer
Forsiden
22.03.00 - Pejlestation P3 for Batteri "Hanstholm II"
- Vejrtrop M.A.A. 118
- Fluwa 18a Vigsö-Bucht
Vigsø Bugt


Luftfoto 1954. Serie FS nr.890802:

Foto: Michaël Svejgaard (SES). 1991


Observationsbygning, bunker (R668) og løbegravDet grå felt viser observationsbygningens placering
oven på bunkeren af type R 668


Observationsbygning


Fundament for kikkert i observations-bygningens gulv

Standplads for barak i lavningen bag klitten neden for bunkeren
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Pejlestationen var som foreslået i dette notat pr. 30. december 1940 først opstillet på Grønbakke med betegnelsen Peilstand 2, Grønbakke.
Vedr.: Pejlestationer.
Forg.: Ob’fst.Baustab Nord G. 38507 AF geh. vom 13.12.40.
I bilaget bliver et forslag til opstilling af pejlestationer for det s-batteri Hansted forelagt. Som gunstigste punkter er fastlagt:
1.) Peilstand 1 på bjergtoppen Bulbjerg,
2.) Peilstand 2 på højde 19, Grønbakke, midt imellem 1 og 3,
3.) Peilstand 3 = Leitstand,
4.) Peilstand 4 på højde 53 ved Klitmøller.
I første omgang er opstillingen af en pejlestation på Grønbakke begrundet således:
Da afstanden mellem hovedildlederen og Peilstand 1 er for stor, bliver der ved dårlig sigt indsat en mellemstandplads, Peilstand 2.
18/11/1941 anmoder MAA 118 KiA West om at give Festungsbaudienststelle Thisted besked på at bygge tårn på Grønbakke.
Om vejrtroppen og dens overtagelse af bemandingen af pejlestationen:
27/09/1941.
Brev til K.i.A. fra M.A.A. 118 vedr. ny underbringelsesbygning for vejrtroppen.
Vejrtrop opstillet af M.A.A. 118 selv og under uddannelse. Påbeg. tjeneste om ca. 14 dage. Underbringes i nærheden af Leitstand Flakbatterie Hansted, fordi der dér findes en afstandsmåler egnet til deres målinger. Anmodning om barak til 1 UO, 8 Mann. Sign. Dr. Crüger

11. december 1941.

Til Kommandant i Afsnit danske Vestkysten.

Vedr.: Vejrtrop.
Forg.: 2.A.d.N. B.Nr. G 20782 P.A.6 vom 27.8.41.
__________________

Uddannelsen af vejrtroppen ved M.A.A. 118 er afsluttet den 9. december 1941. Vejrtroppen består af en underofficer, en U.O.-Diensttuer og seks mand.
Den er teoretisk i stand til at udføre de sædvanlige vejrbestemmelser og give de relevante Baltistiske smeldungen til batteriet. Desuden er vejrtroppen uddannet i en ny vejrmåle metode efter Ob.Reg.Rat Dr. Becker fra O.K.M.-nautiske afdeling.
Iflg. Marbef. Dän. B.Nr. G 10638 af 7.11.41 kommer ved skydning hovedsagelig skydning med E.M.II i betragtning. Netop derfor er (unzweifelhaft eine möglicheit) nøjagtig vejrbestemmelse nødvendig.

Der bedes om:
1.) Der andrages om ved Festungsbaudienststelle Thisted til vejrtroppen at få opstillet en beboelsesbarak i Vigsø for 2 uffc. og 10 mand, samt et skur til materieloplagring og til fyldning af vejrballonner (Størrelse: ca. 4 m bredt, 4 m langt, 3,5 m højt).
2.) Selvforplejning for nedennævnte soldater
1.) M.A.Maat Tullmin (Erich) -O 5091/38S-
2.) M.A.Gefr. Freimann (Robert) -N 359/27 S-
3.) M.A.Gefr. Reininger (Ernst) -O 509/40 E-
4.) M.A.Gefr. Hochgrefe (Johannes) -N 8603/40 K-
5.) M.A.Gefr. Schreiber (Hans) -N 13075/40 K-
6.) Mar.Artl. Dierberger (Franz) -O 9541/41 E-
7.) Mar.Artl. Faber (Alexander) -O 8989/41 E-
8.) Mar.Artl. Kunz (Eugen) -O 10383/41 K-
fra 15. d.md.
3.) Som oplyst af overregeringesråd Dr. Becker vil den af ham udarbejdede metode formentlig in januar 1942 blive godkendt som gældende metode og befalet for de tunge kystbatterier. Der ansøges i den forbindelse herfra om det nødvendige materiel.

Dr. Crüger

 

19. december 1941.

Skrivelse: Til Marineartillerieabteilung 118.

Vedr.: Vejrtrop M.A.A. 118
Forudgået: M.A.A. 118 G 1945 vom 11.12.1941.

1.) Efter mundtlig samråd med Vejrtrop Vigsø kan bygningen af en beboelsesbarak godt stilles i bero, da underbringelsen i mellemtiden er sket i en beboelsesvogn. (Skulle denne beboelsesvogn senere blive nødvendig et andet sted, kan opstillingen af en beboelsesbarak ske til den tid.)
Derimod er godkendelsen af bygningen af et skur til materielopbevaring og til fyldning af vejrballonner (størrelse 4 x 4 x 3,5 m) meddelt. Afgørelsen er herfra givet videre til Maza Thisted til udførelse. - Det kan så komme an på en prøve, om yderligere et lokale med et stort bord er nødvendigt for at kunne foretage beregningerne. I så fald
2.) Selvforplejningen for de nævnte soldater gennemføres indtil godkendelsen tilbagekaldes. Så snart hærkystbatteriet i Vigsø får sin kostforplejning i gang, bliver soldaterne tilsluttet forplejningen der.
3.) Der er endnu ikke kommet noget om Dr. Becker's nye metode.

 

 

E.O., den 26. januar 1942.
2. Batterie Marineartillerieabteilung 118
B.Nr. G 59.

Til M.A.A. 118

Vedrørende: Forlægning af vejrtrop til Peilstand II.
Forudgående: Intet.

Det foreslås, at forlægge vejrtroppen fra Vigsø til Peilstand II.
Begrundelse: a) Vejrtroppen med en styrke på 1/8 mand er ikke fuld beskæftiget med dens vejrtjeneste. Den vil derfor være i stand til at overtage vagttjenesten ved Peilstand II. På den måde kunne Peilstand-personellet sandsynligvis helt spares eller i hvert fald reduceres betydeligt.
b) Vejrtroppen er for tiden underbragt i en af Batterie IV's beboelsesvogne. Det er planen, at trække denne vogn ud og i stedet opstille en beboelsesbarak samt et arbejdsskur til vejrtroppen. Men dette byggeri kunne spares, hvis vejrtroppen blev forlagt til Peilstand II, da der ved Peilstand II allerede er indkvarteringsmulighed for 1/6 mand. Der behøves altså der kun yderligere at skaffe et beregnerrum og underbringelsesmulighed for 2 mand.

c) Efter samråd med Gefreiten Freimann er denne forlægning mulig set ud fra et vejrtrenstligt synspunkt. Sandsynligvis vil det i den forbindelse betyde en forbedring. Der kan også ses en forbedring deri, at vejrtroppen ved forlægningen vil være koblet på batteriets ledningsnet.
Jeg beder om at overveje forslaget og evt. foranstalte det fornødne.

Knippenberg

30. januar 1942.

Kommando Marineartillerie 118
B.Nr. G 214.

Til. Kommandant im Abschnitt dänische Westküste,
E s b j e r g.

videresendt. Ovenstående forslag støttes og der anmodes om godkendelse.

Dr. Crüger

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

På hosstående tyske kort er anført "Fluwa Vigsö-Bucht" ved pejlestationen P3.

Diagrammet herunder viser telefonkommunikationsnettet, som Flugwache 18a Vigsø Bugt var tilsluttet.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye