Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Anlæg og hændelser i Hanstholm Vildtreservat

Forsiden


Baraklejr ved Bagsø.
Reg. nr. 28.08.50.


Klitplantør Aksel Rasmussen
har til Jagtraadet og Reservatraadet indberettet følgende:

21/06/1944
: I Tved Plantage ved Bagsø - altsaa Søen lige Nord for Nors Sø umiddelbart Øst for Ørgaard - har den tyske Værnemagt opstillet 6 Barakker, og der tales om, at der skal bygges en større Bunkers. Direkte Skade synes dette ikke endnu at ville forvolde Reservatet, men da det ogsaa, saa vidt jeg ved, er Meningen, at der sammesteds skal anbringes 4 Kanoner, kan dette godt naa at blive ubehageligt saavel for Ørgaard, Tved Plantage som Reservatet.

22/09/1944: Ved Nors Sø i Tved Plantage har Tyskerne en Marinerekreationsanstalt. Da Soldaterne stadigt gik og skød deres geværer af over Nors Sø, klagede jeg til Marineintendanturstelle i Thisted, som svarede mig følgende:
“Soldaterne er jo efterhaanden blevet vandt til at bortskyde Vildtet de træffer paa i Nærheden af de forskellige Stillinger for at ikke Harer og Raavildt skal udløse Minerne i Minefeldterne, saa det er naturligvis derfor, de gaar og knalder med deres Geværer”!
Jeg forklarede dem deroppe, at Vildænderne paa Nors Sø kunde jo dog ikke gøre Landminerne Fortræd, da der vel næppe var Søminer i Søen, og de nærmeste Minefeldter maatte være 1 - 2 Mil fra Rekreationshjemmet.
Man lovede mig derefter, at der ikke skulde blive skudt efter Ænderne og det øvrige Vildt i Tved Plantage og Reservatet.

 

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye