Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Peildorf Klitmöller - Oversigt
  Forsiden
28.02 Blinkfyr i Hanstholm Vildtreservat

Klitplantør Aksel Rasmussen har i sine breve og indberetninger bl. a. noteret nedenstående, der henføres til opstillingen af de to blinkfyr:

01/10/1940 - fra privat brev.
Ved min Hjemkomst ventede der mig en Ærgrelse, som jeg nu søger at give Luft for!
Medens jeg var i København har de Fremmede anlagt en Blinkstation paa Reservatet. den ligger mellem Fredningslinien af 11. Maj 1935 og Havet og i Nærheden af Kommuneskellet mellem Vandet og Nors-Tved Kommuner. Det er et mindre Hus med forskelliger Remedier til teknisk Brug.
Huset er blevet opført uden at der er fundet nogen Henvendelse Sted til mig om den Ting. Jeg er ked af det, da det er første Gang, at der er blevet anlagt noget paa mit Gebet uden indhentet Tilladelse forud.
Nu bygger de altsaa denne her Blinkstation paa reservatets Grund. Hvad bliver det næste?

12/10/1940 - fra Månedlig Indberetning.
I Dagene, medens jeg var i København og bl.a. hilste paa Raadets Formand og Sekretær, er der sket det bemærkelsesværdige, at den tyske Værnemagt uden at have hørt undertegnede som Reservatets Tilsynsførende, har anlagt et Hus umiddelbart Vest for “Det Store Vand” eller ca. 300 m Vest for Ejerlavsskellet mellem Vanned By og Klitmøllerhuseejerlav, Vanned Sogn, der på maalebordsbladet 1:20.000 er markeret ved en punkteret Linie. Huset ligger ca 1/2 km Syd for Kommuneskellet mellem Vanned og Nors Kommuner. Det er 4 x 4 m i Størrelse og anvendes til Blinksignaler.

30/10/1940 -
Lyssignalstationen er et Lysfyr. Der sender Lys tilvejrs ligesom et Fyrtaarn. Naar man kører med Toget fra Fjerritslev til Thisted ser man tydeligt Lyskeglen på Himmelen, der kører rundt.

05/11/1940 -
Det indberettes tjenstligt, at der er oprettet endnu en Lyssignalstation paa Reservatet beliggende henved 500 m Nord for den først omtalte. Der er nu Natten igennem to Lysfyr, det sidste stillestaaende, det første roterende. Begge af Styrke som alm. Fyrtaarns Lys.

13/12/1940 - indberetning til Jagtraadet og Reservatraadet.
En klage stilet til Oberkommando der deutschen Wehtmacht overbragt til Ortskommandant i Hansted, Kaptajnløjtnant Dr. Crüger og lederen af Bauleiterinstitutionen Ingeniør Roggartz over opstillingen af et hus i Reservatet.
Samtidig spørges der til rygterne om, at der planlægges en vej mellem Hanstholm og Klitmøller.

17/12/1940 - fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark B.Nr. N. 3755 I.
På grundlag af Deres skrivelse meddeler kommandoen Dem, at sagen fra den tyske Værnemagts side er blevet indgående undersøgt.
Tjenestestedet, som har ladet det omtalte hus opstille i klitterne ved Klitmøller, var beklageligvis ikke bekendt med, at disse klitter lå i et statslig naturområde. Hvis den tyske Værnemagt havde været bekendt med, at det statslige område er et reservat, havde vedkommende tjenested selvfølgelig forud taget kontakt til den myndighed, hvorunder det sorterer.
Anlæggelsen af en fast vej mellem Hanstholm og Klitmøller gennem naturbeskyttelsesområdet er ikke planlagt. Klitområdet bliver kun betrådt, når signalstationens personel skal afløses. Den tyske Værnemagt har foranlediget, at alt berørt personel i Klitmøller og Hanstholm er belært om, at klitlandskabet står under naturbeskyttelse. Lederen af Signalstation Klitmøller har fået anvisning om at sætte sig i forbindelse med overklitfogeden i Thisted Amt.

20/12/1940
Den tyske Værnemagt har under den 19. d.m. ved Kapitänleutnant, Dr. Crüger, Standortältester, Hanstholm tilskrevet Statens Vildtreservat ved Hanstholmen saaledes:
Vedr.: Naturbeskyttelsesområde.
Baggrund: Deres Skrivelse af 13.-12.-1940.
I området mellem Klitmøller og Hanstholm måtte af mititære grunde opstilles et lysfyr. Soldaterne, som betjener dette lysfyr, er blevet befalet, ved vagtafløsning ikke at køre i bil men at gå til fods. Dette for ikke at skræmme det i området værende dyrevildt.
Oprindelig var det planen, at anlægge en vej mellem Klitmøller og lysfyret. Men på grund af Deres indsigelse er det besluttet, at denne vej ikke anlægges.

10/03/1941 - fra Månedlig Indberetning.
De har passet deres Patrullietjeneste ved havet og ikke vist sig inden for Klitrækken. Lyssignalstationerne har kun undtagelsesvis været i Brug.

20/04/1941 - fra Månedlig Indberetning.
Det har Vinteren igennem kun været muligt at færdes paa Reservatet paa Ski. Arealet har været dækket af store Dynger af Sne. Derfor har vi paa Landjorden heller ikke mærket noget til de Fremmede.
Flyvningen gaar imidlertid denne Vej, idet de paa Reservatet anbragte 2 Ledefyr samt de 3 Pejlestationer, den ene i Reservatets umiddelbare Nærhed ved Klitmøller, og den anden, Hovedstationen, i Vilsbøl Plantage, knapt 1 km Syd for Reservatet, medfører, at Luftrummet over Plantagen og Reservatet er blevet til en “Luftens Landevej”!
Det er mest vore Fremmede vi ser benytte denne Trafikaare. Vore vestlige Naboer ser vi ogsaa, men i meget stor Højde.

Anlægget i klitterne ved kysten (Reg.nr. 28.02a)
Anlægget består på klittoppen af et mastefundament 28.02a.01 og et lodret opstillet skinnestykke opstillet 5 m fra sokkelmidte, og neden for klitten SØ derfor et mastefundament 28.02a.02 med til- og afgang for kabler.
Anlægget er sandsynligvis det blinkfyr, der angiveligt skulle være opstillet i dette område, til at lede fly.
På luftfotografi ses en linie for kabelføring fra radiostillingen reg.nr. 28.10.00 Hanstholm Vildtreservat S i retning direkte mod denne position, hvilket indikerer, at anlægget har været tilsluttet pejleanlæggene i området (Peildorf Klitmøller).

Anlægget ved Storevand (Reg.nr. 28.02b) er der ikke spor efter.

Anlæggene på klittoppen (28.02a.01) (Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)


Blik fra standpladsen for fundament og skinnestykke på klittoppen (28.02a.01) ned mod fundamentet neden for klitten (28.02a.02)

(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)


28.02a.01 (Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

28.02a.02 (Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye