Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Thisted     Forsiden
41.06
Marineartilleriarsenal (Maza)
41.07
Grenzpolizeikommisariat (G), Thisted
Fest. Pi. Abschnittsgruppe, Thisted
Marineintendanturdienststellenen, Thisted
Tysk bygn.nr: Bygningstype: Anvendt som: Støbt - Overdraget: Noter til reg.:
1450 622 Dobbelgruppe bunker / Hochrichtenstand 7/7/1944 - 2/9/1944  
1630-38 58c Ringstd. for maskingevær og let granatkaster   7 af 9 fundet/registreret
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Areal anvendt til Lejr og Depot.

Ud over de anførte bygninger er noteret 4 Kampanlæg af Beton samt en Del Pigtraad og Løbegrave.

H

Landejendom:

Stuehus

108 m2

ret god StandStald

120 m2

lidt forfaldentUdhus

17 m2

god Stand


I

Landejendom:

Stuehus

85 m2

god StandStald og Lade

132 m2

god Stand


R

Landejendom:

Stuehus

100 m2

god StandStald og Lade

115 m2

god StandTysk opførte Bygninger:
A

Træbarak

?

?

Ikke anført i bemærkningerne.

B

Træbarak

?

?

Ikke anført i bemærkningerne.

C

Træbarak

?

?

Ikke anført i bemærkningerne.

D

Depot af Træ

245 m2

god Stand


E

Depot af Træ

90 m2

god Stand


E

Depot af Sten

128 m2

god Stand


F

Beboelseshus af Sten

296 m2

god Stand


G

Beboelseshus af Sten

283 m2

god Stand


J

Træbarak

136 m2

ret god Stand


K

Træbarak

75 m2

ret god Stand


L

Værksted af Sten

255 m2

god Stand


M

Garage Stenhus

206 m2

god Stand


N

Beboelsesbarak af Træ

63 m2

god Stand


O

Depot af Træ

245 m2

god Stand


S

Depot af Træ

144 m2

god Stand


T

Garage af Sten

125 m2

god StandBranddam af Beton

Sprøjtehus
  4 Kampstillinger      
Referance:
Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945.
REGISTRERING THISTED AMT 2.
Beskrivelse af Omraader uden for HANSTHOLM.
Udført i 1945 af Hærens Bygningstjeneste 3. Bygningsdistrikt.
Udfærdiget i Decbr. 1945 paa Grundlag af optisk Distancemaaling. Poul Boe, Landinspektør.

Rapport fra Generalkommandoen,
Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945.


Marineartilleriarsenalet paa Faartoftvej.

Reparationsanstalt og Reservelager.
1 meget stor Værkstedshal.
2 mindre Værksteder.
1 Magasinbygning.
1 stor Kontorbygning.
1 Befalingsmands Barak.
1 Køkkenbarak.
2 mindre Mandskabsbarakker.
1 mindre Biografsal (nu Møbelmagasin).
Beboelserne benyttes af Modstandsbevægelsen.

Marineintendanturen Vegedalvej.
Meget stor Forplejningsinstitution.
Fungerer endnu ved Forplejningen af tyske Styrker.

 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I Stockholmarkivet, den 19/3 1945 foreligger denne  kortskitse med beskrivelse:

Lokaliteter og Omraader beslaglagt af den tyske Værnemagt i Thisted.
Omraadet ved Vegendal: Omraadet er ca. 1 km. langt og 1 km. bredt, det ligger paa et forholdsvis fladt Terræn mellem Hovedvej 11 og Vandet.
Omraade 1:
Der er 3 Barakker, der tjener som Opholdssted for det tyske "Grenzpolizeikommisariat (G) Thisted, der er ca. 80 Mand. Omraadet er omgivet af et ca. 80 cm. højt Pigtraadshegn.
Omraade 2:
Der er 6 Barakker og et stort Oplag af forskelligt Krigsmateriel, saasom Kærrer, Transportvogne o.s.v. de med a. mærkede Steder er 2 20 mm. Antiluftsskyts kanoner, der staar i Stilling.
Det med b. mærket Sted er en 7 cm. fast Kanon, der er faststøbt i Betonfundament, det er en Skibskanon.
Omraade 3:
Det er oplagsplads for Hø og Halm, Træ, Tørvestrøelse o.lign.
Det er omgivet af Pigtrådshegn, og der er Vagt paa Stedet.
Omraade 4:
Det bestaar af 7 Barakker, det er Opholdssted for “Fest. Pi. Abschnittsgruppe, Thisted”. Der ligger 200-300 Mand på Omraadet, der er omgivet af 2 m. højt Pigtraad, og der er Vagt paa Stedet.
Omraade 5:
Bestaar af 4 Barakker, der er Opholdssted for “Marineintendanturendienststellen, Thisted”.
De 2 af Barakkerne tjener til Kontorer, der ligger ca. 50 Mand paa Omraadet.
Omraadet er omgivet af ca. 80 cm. højt Pigtraadsspærring, der er Vagt af en dansk Marinevægter.
Omraade 6:
Bestaar af 5 Barakker, det er det tyske “Marine Artl. Arsenal”, der ligger 200 Mand paa Omraadet.
Det med a. mærket Sted er en fast 75 mm. Skibskanon, der er stillet i et Betonfudament.
Det med b. mærket Sted er en Lyskaster, der er anbragt på Toppen af en Bygning.
Det med c. mærket Sted er en 20 mm. Antiluftsskytsmaskinkanon i Stilling.
Omraadet er omgivet af 2 m. højt Pigtraadshegn og ca. 80 cm. høj Pigtraadsspærring, der er Vagt paa Stedet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Datering 1947?
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning af bunkeren R 622. (MCH 2290 og 2291)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye