Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
 Forsvarsområdet generelt
    Forside
Siden er under opbygning derfor pt. meget mangelfuld!!
GENERALKOMMANDOEN.
Hærens Efterretningstjeneste.
København, den 12/5 1945.

Vedlagte Oversigt over de af den tyske Værnemagt udførte Befæstningsanlæg i Danmark er udarbejdet af Hærens Efterretningstjenestes Bearbejdningskontor i Dagene 8-12/5 1945.
Gundlaget for Oversigten har været de under Krigen til Kontoret indgaaede Rapporter fra de til Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland og Sjælland udsendte Officerer.
Indhentningen af Oplysningerne har ikke alene været et farefuldt Arbejde, men ogsaa været forbundet med de største Vanskeligheder. Mange Omraader har været meget skarpt bevogtet, saaledes at detvar praktisk talt umuligt at skaffe Oplysninger. Hertil kommer, at de nævnte Officerer samtidig havde mange andre - og tildels vigtigere - Opgaver (f.Eks. Indhentning af Oplysninger om de tyske Tropppestyrker). Arbejdet blev yderligere vanskeliggjort ved de meget store Omraader, som var tildelt de enkelte Officerer.
Det vil af ovenstaaende forstaas, at den her udarbejdede Oversigt hverken kan gøre Krav paa at være fuldstændig eller fejlfri. Selv om de, der har indhentet Oplysningerne, har været aldrig saa dygtige og ihærdige, saa kan det ikke undgaas, at et under saa vanskelige Forhold tilvejebragt Materiale maa være behæftet med talrige Mangler og Fejl, som Rekognosceringer paa Stedet under rolige Forhold hurtigt vil afsløre.
Indtil saadanne Rekognosceringer er udført og under disses Udførelse, vil dog denne Oversigt formentlig kunne give den mest tiltrængte Vejledning.

MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD
U.S.J. Nr. 73/1945
Frederikshavn, den 16. Juni 1945.

Til Jydske Marinekommando.

Oversigt over tidligere tyske Värker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord.
Hermed fölger en Oversigt over tidligere tyske Värker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord.
Oversigten er udarbejdet paa Grundlag af Oplysninger modtaget fra Generalkommandoens Efterretningstjeneste, tyske Marinemyndigheder samt Modstandsbevægelsen. For Öjeblikket kan ikke fremskaffes mere detaljerede Oplysninger, ligesomde indsendte Oplysninger formentlig er behäftede med Fejl.
Generalkommandoens Efterretningstjeneste er for Öjeblikket ved at udarbejde Kort over Kyst befästningsvärkerne baseret paa legale Oplysninger om disse, men da dette Arbejde endnu ikke er afsluttet, findes der ikke fuldständige Fortegnelser over Depoer og Magasiner indenfor Kystbatteriernes Omraade. Större Magasiner for Udrustning findes kun i Frederikshavn, Aalborg og Thisted.
Man skal tillade sig at anmode om, at et Eksemplar af Oversigten maa blive videresendt til Sövärnskommandoen og et Eksemplar til Sövärnnets Bygningsväsen.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye