Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ubestemte anlæg     Forside

Lette jordforsænkede bygninger

I februar 2011 blev registreret en jordforsænket/nedgravet bygning i området ved minkfarmene (Minkvej). Bygningen fik reg. nr. 27.03.45.
I august 2012 blev på grunden Tårnvej 1 ifbm. fjernelse af et skur registreret en tilsvarende bygning. Bygningen fik reg. nr. 27.06.81.
Den væsentligste forskel på bygninger er, at 27.06.81 skulle være forsynet med vinduer, hvilket 27.03.45 ikke viser indikationer på.
Som det ses på nedenstående fotos, fremstår begge bygninger som ufærdige.
Den tiltænkte anvendelse er ikke bestemt.
Da Marine- og Luftwaffe-enhederne alle ligger i afgrænsede stillingsområder, og bygningerne ligger uden for disse, har de efter al sandsynlighed ikke skulle anvendes af disse værn, hvorfor Hæren er det sandsynlige værn.
Byggefirmaerne i området var lokaliseret andre steder end nær de anførte positioner.
At bygningerne er 'tyske', anser jeg for at være sikkert, da intet byggeri efter krigen relaterer til sådanne bygninger.


Afløb i gulvet i midterrummet
Fotos af feltmæssig bygning reg. nr. 27.03.45
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Udhæng over indgangene.
Vestlige udhæng på forrest billede, østlige på bagerste.

Østrummet.
Forreste billede set mod indgangen. Bagerste billede set mod bi-rum og bagvæg.

Midterrummet.
Forreste billede set mod frontvæggen.
Bagerste billede set mod bagvæggen. I dækket bagerst er der et hul i dækket.

Vestrummet.
Forreste billede set mod indgangen. Bagerste billede set mod bi-rum og bagvæg.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Feltmæssig bygning
(jordforsænket/nedgravet)
Reg. nr. 27.06.81

Registreret af Kenneth Jakobsen 08/2012
Opmålt af Jens Andersen
Tegnet af Jørgen Lumbye © web 08/2012


Fotos af feltmæssig bygning reg. nr. 27.06.81 alle august 2012

Dækket.
Forreste billede set fra nordvest. (Foto: Mark Stannius)
Bagerste billede set fra nord. I øverste venstre hjørne er udsparringen ved den sydlige indgang. (Foto: Jørgen Lumbye)

Udsparringen i dækket ved den sydlige indgang. (Foto: Jørgen Lumbye)

Nordlige rum med lille rum bagerst. Skillevæggen er her intakt.
I bagvæggen i det lille rum ses den tilmurede vinduesåbning.
(Foto: Jørgen Lumbye)

Udluftningskanalen set ovenfra

og nedenfra.

Midterrummet.
Forreste billede set mod frontvægge mod øst.
I loftet ses udluftningskanalen. (Foto: Mark Stannius)
Bagerste billede set mod bagvæggen. (Foto: Kenneth Jakobsen)

Midterrummet fra forskellige vinkler. (Fotos: Mark Stannius)

Sydrummet.
Forreste billede set mod indgangspartiet.
Bagerste billede bagvæggen med den tilmurede vinduesåbning og rester af skillevæggen til det lille rum. (Fotos: Mark Stannius)


Sydrummet.
Forreste billede viser det eksisterende vindue. (Foto: Mark Stannius)
Bagerste billede rummet fra en anden vinkel. (Foto: Kenneth Jakobsen)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye