Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm I

Forsiden
Lyskasterne til "Batteri Hanstholm I"
Sammen med 17 cm kanonerne opstilles der i maj 1940 i "Batteri Hanstholm I" to 110 cm lyskastere til belysning af sømål. De benævnes A og B, hvilket i det tyske militære fonetiske sprog er “Anton” og “Bruno”.
Højre lyskaster (Anton) G 110 nr. 13276, Maschinenwagen 95317/20, Horchgerät Nr. 100.
Venstre lyskaster (Bruno) G 110 nr. 635924, Maschinenwagen 740, Horchgerät Nr. 55.
(Den ene er en halvautomatisk Hochleucht.-Lampe 110, den anden en Beck-Lampe 110. Hvilket nummer er ikke noteret.)
I slutningen af
april 1941 tilgår og opstilles i området bag batteriet en 90 cm (dansk) lyskaster G/90. Den få bogstav C og benævnes “Cäsar”.
Allerede i august 1941 besluttes det af flytte lyskaster “Anton” til et sted i området sydvest for Hanstholm Fyr. Årsagen er, at det er besluttet at bygge Signalstation Hanstholm og at opstille et tungt Flakbatteri (2. Flak) yderst på Helshage. Men først i slutningen af maj 1942 flyttes den til sin nye stilling, som bliver 780 m sydvestlig for lyskaster “Bruno”.
Der må have været et eller andet galt med lyskaster “Anton”, for der opstilles en 60 cm erstatningslyskaster, som tilbageleveres til materielafdelingen Maza Thisted i begyndelsen af januar 1943, hvor “Anton” igen er lysklar.

18. november 1941 skriver Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Vedrørende: Lyskastere ved Mar. Flak-Ugruko, Hansted bl. a.
Ved inddragelse i den taktiske indsats under Flakuntergruppe Hansted af de 3 lyskastere Anton, Bruno, Cäsar ved Batterie Hanstholm I er det ønskede mål, at lægge en lukket lyskasterring omkring skudobjektet opfyldt på to punkter.
Til skrivelsen medfølger et bilag, som viser den aktuelle opstilling af batteriets lyskastere samt dets 2 stk. 2 cm Flak.

Allerede den 23. maj 1942 fremsender Kommando Marineartillerieabteilung 118 dette til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste:
Efter opstilling af den nye lyskaster (Karl - se Forløbet i opstillingen af Flak og lyskastere) er den danske lyskaster Cäsar, som pt. stå på et klittop bag Hanstholm I, blevet overflødig. Det foreslås, at ny-opstille den i Vigsø. Den skal hovedsagelig tjene som sømålslyskaster for H.K.B. Vigsø. Da den kun kan evaluere 45 grader, kommer den ikke i betragtning mod luftmål. Modsat kan den blive indsat mod lavtgående fly over havet ligesom mod tilsvarende fly, der befinder sig over 2. Batteri.
31. oktober 1942 foreslås det imidlertid af Artilleriekommandeur Hansted, at opstille Lyskaster "Cäsar" som sømålslyskaster på Batteri Hanstholm I’s højre fløj, ca. midt på skrænten foran M.S.S. Hanstholm.
9. november 1942 videresender Kommandant im Abschnitt dänische Westküste ansøgningen fra 31.oktober 1942 i afskrift til Marinebefehlshaber Dänemark. Den fremtidige placering af lyskasteren er dog ændret til ca. 200 m fra huset “Strandgaarden” ca. 50 m fra stranden i et egnet klitområde.
Ligeledes er der suppleret med, at opstillingen forekommer også stærkt nødvendigt, da M.Flak A. 814’s Flaklyskaster i nærheden oppe på Holmen næppe kan komme i betragtning som sømålslyskaster for batteriets højre fløj, da der næsten altid kan påregnes kombinerede luft- og sømålsangreb.
18. januar 1943 fremsender Artilleriekommandeur Hansted en ny henvendelse til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, hvori det anføres:
Den af K.i.A. selv undersøgte stilling for Lyskaster Cäsar nord for "Strandgaarden" foran hovedkamplinien bliver der set på, så snart vejret tillader det. Fest.-Pionier-Abschnittsgruppe fået det anvist.
Den endelige opstilling i fast byggeri sker efter aftale med Inf.Arbeitsstab og Fest.-Pionier-Abschnittsgruppe ca. 1/3 oppe på Holmens vestskrænt, så den bevoksede jord (kalksten) ovenover, omkring 12-15 m, på forhånd yder en betragtelig beskyttelse. Den for hånden værende kridt-rampe letter tilførslen af byggematerialer. Lyskasteren kan mod syd (venstre) drejes så meget, at den kan belyse hele området for 1. Batteri; mod nord (højre) rækker den op til foden af molen, hvor Holmen knækker mod NØ.

Lyskaster Cäsar er i øjeblikket en lyskaster med en diameter på 90 cm og en rækkevidde på 2500 m. Den er derfor ganske utilstrækkelig som sømålslyskaster for 1. Batteri. Der ansøges derfor om, snarest at erstatte den med en tysk med en diameter på 200 cm. K.M.W. Kiel er blevet bedt om at opgive højde, bredde og dybde på en sådan lyskaster og dens tilhørende apparater, så disse mål allerede nu kan tages i betragtning ifbm. bygningen af den nye faste stilling.
Der bedes om at støtte denne ansøgning.

Gul cirkel = oprindelig placering. Rød cirkel = Artilleriekommandeur Hansted's forslag.
Grøn cirkel =
Kommandant im Abschnitt dänische Westküste's forslag. Den endelige placering bliver stort set på denne position.

1. februar 1943 fremsender Adm. Dänemark denne fjernskrivermeddelelse til Nord:
Ved 17 cm Battr. Hanstholm I er som sømålslyskaster p.t. indsat en dansk 90 cm lyskaster.
Da rækkevidden kun er 2.500 m, anmodes der om at få stillet en tysk G 200 cm lyskaster til rådighed.

Først i slutningen af marts 1943 flyttes Lyskaster "Cäsar" sammen med 1 stk. 2,5 cm Flak Hotschkiss fra sin plads bag batteriet til batteriets højre fløj. I slutningen af juni 1943 meldes den opstillet og lysklar - men med en ny 150 cm lyskaster. Den gamle 90 cm lyskaster overdrages til Maza Thisted. Midt i juli er det noteret, at udbygning af stillingen for den nye 150 cm lyskaster "Cäsar" er bestilt hos Marine-Fest. Pi. Gr. Thisted og bliver udført af denne i midlertidig form.
Nu står lyskasterne i omvendt rækkefølge altså med A på venstre fløj, B i midten og C på højre fløj.
På et tidspunkt er benævnelserne imidlertid blevet byttet om, så de passer med den normale måde at benævne på, nemlig fra højre mod venstre. På både en dansk kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted og en tysk over Verteidigungs-Bereich-Hansted, er denne benævnelse anvendt. Det er også denne benævnelse, der er anvendt i min registrering.
I Befestigungsatlas Dänemark dateret juni 1944 er lyskaster "Anton" vist på 1. standplads, så flytningen til den endelige standplads er foretaget derefter.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
"Anton" - 150 cm sømålslyskaster for "Hanstholm I".
Registreret efter luftfotos, hvor dele af stillingen ses tydeligt. Ligeledes er der hentet oplysninger fra planfotos.
Stillingen er fjernet for vejbyggeri og havneanlæg.
En enkelt betonkant fysisk registreret i et stort opfyldningsområde formodes at være del af G-Std. reg.nr. 93.
German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 har et tomt stillingsområde på stedet. I teksten til bilaget anføres da også kun 2 lyskastere til Hanstholm I.
Til lokalisering af området er Kaj Lindbergs Gade og Kystvejen indtegnet.
86 er barak for mandskab, og 87 er sandsynligvis standplads for 90 cm lyskasteren, sådan som det kan tolkes ud fra nedenstående foto. 88 kan være skur til generatoren i denne opstilling.
91 er muligvis placeringen af 150 cm lyskasteren, da “Cäsar” flyttes til dette område. Skur til generatoren kan så være 90, og barak for mandskab 89. 92 kan være plads for andet udstyr/barak/skur. 93 er standplads for den 2,5 cm luftværnskanon, der flyttes og opstilles sammen med 150 cm lyskasteren. 94 en skyttestilling og løbegrave 95.
96 er to små cirkulære anlæg med en grav imellem, ukendt anvendelse, og sandsynligvis ikke en del af lyskasterstillingen.
Vagtbygningen 80 ved gennemkørslen i trådhindringerne, og de 2 små-anlæg 97 og 98 relaterer ikke til lyskasterstillingen.

Lyskaster "Anton" Luftfoto 1943:
Lyskaster "Anton" Luftfoto 1954:


Lyskaster "Anton". Fotoet er taget fra grusvejen vest for Hanstholm Fyr og mod sydvest (se situationsplanen ovenover).
Forrest ses trådhindringerne og lige bagved panserkrydsene (tjekkiske pindsvin).
(MuseumsCenter Hanstholm 2142)

Venstre del af ovenstående foto zoomet ind.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lyskaster "Bruno" - 110 cm sømålslyskaster for "Hanstholm I".

 

 

 

Lyskasteren har fra den første opstilling af batteriet været opstillet på (ca.) denne position.
Bunkeren er en Fl 277 (27.10.61).
Standpladsen for lyskasteren er ikke lokaliseret med sikkerhed og derfor ikke nummereret. Sandsynlige standpladser, løbegrave og skyttestillinger er vist på situationsplanen.
Stillingen ligger omkring 41,7 km mærket på Kystvejen (181)

I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående tekst.
Under Bem. BFP er anført værnsgren.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.10.61 27575 1403 10/01/1944 18/10/1944 27/10/1944 Marine Artilleri
Reg.nr. 27.10.61. Delvis registerert efter luftfoto. Meget tydelig.
Der er (endnu) ikke fundet rester af bunkeren. Fjernet eller delvis bortsprængt ifbm. anlæggelse af Kystvejen.

Der foreligger tilsyneladende ikke dokumenter om anlæggelse af Kystvejen.
Imidlertid har Lokalhistorisk Arkiv for Thisted et foto taget 12. september 1967, som viser bunkeren ifbm. anlæggelsen af Kystvejen.
(Billednr. 36014)
Luftfoto af stillingen i 1961. Stilingen ligger midt i fotoet.
Nederst på luftfotoet ses de nordligste bygninger og anlæg i 5. Flak.
MG-skytte ved Lyskaster "Bruno". Foto taget i perioden 1941-43.
Luftfoto 1954
Luftfoto 1954 der viser Lyskaster "Bruno", Kanonstillingen og Baraklejren
Luftfoto der viser lyskaster "Bruno", 5. Flak og lyskaster "Cäsar" 18. juni 1944
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lyskaster "Cäsar" - 110 cm sømålslyskaster for "Hanstholm I".

 

Øverst på situationsplanen er markeret de sydligste bygninger og anlæg i 5. Flak.

 

 

 

 

 

 


41
standplads for en 2,5 cm luftværnskanon.
42 Lyskasterbunkeren Fl 277 er lokaliseret på denne position.
42a Sandsynligvis standplads for lyskasteren.
43 Kvadratisk betonplade (platform) med tilkørselsrampe. Anvendelse ukendt. Der er ikke i kilderne angivet opstilling af våben eller apparater på dette sted. Kan være et selvstændigt anlæg.

Der foreligger tilsyneladende ikke bevarede dokumenter om anlæggelse af Kystvejen.

I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående tekst.
Under Bem. BFP er anført værnsgren.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.11.45 27576 1404 09/02/1944 22/10/1944 27/10/1944 Marine ArtilleriFotoet viser en stor lyskaster tydeligt placeret i stillingen for 5. Flak. Der var ikke tildelt en stor lyskaster til 5. Flak.
Lyskaster "Cäsar" kan være flyttet dertil, hvor den ville være beskyttet af forsvaret og hindringerne der.
Luftfoto 18. juni 1944
Luftfoto 6. juni 1961

Overkanten af to af ammunitionsrummene (41)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Kanten af betonplade (43)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Kig ned ad rampe fra betonplade (43)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Cirkulær plads (42a)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Rampe op mod cirkulær plads (42a)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye