Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
El- og vandforsyning i Hanstholm Forsiden
Vandforsyningen i Hanstholm

Dette foto er dateret 26/01/1941 og viser en provisorisk opstillet højdebeholder.
Soldaterne er fra 3./Marine Bau-Batl. 314, som indgik i byggearbejderne på dette tidspunkt. (BMH 6271)

Den røde cirkel markerer placeringen af højdebeholderen.

Diagrammet viser vandledninger til kanonstillinger.
Nederste 'Vest' og 'Øst' er henholdsvis vestre (reg. nr. 27.07.42) og østre pumpestation (fjernet) ved Hansted Aa.
'Vest' og 'Øst' ovenover er vestre højdebeholder med hydrofor (reg. nr. 27.05.03) og østre højdebeholder (reg. nr. 27.09.11).
Bogstavangivelserne ved bygningerne er: A kontor- og administrationsbygning (reg. nr. 27.05.65), B maskinværksted (reg. nr. 27.04.85), C infirmeriet (reg. nr. 27.04.87) og D kostforplejningen (reg. nr. 27.05.64).

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

(Afskrift.)
Hanstholm, den 14. februar 1961.
Beskrivelse af en del vandindvindingssteder i Hanstholm
A. Bypumpe, stempelpumpe m. hydrofor, brønd; præstation p.t. ca. 6 m3 pr. time.
B. Pumpe ved havnen, centrigalpumpe, brønd og boring; præstation p.t. ca. 3,5 - 4 m3 pr. time.
C. Pumpe i bunkers ved Molevej, centrifugalpumpe, med injektor og hydrofor, tysk boring; præstation p.t. ca. 4,5 m3 pr. time.
Boringen kan formentlig præstere betydelig mere.
Vandindvindingen i A, B og C dækker byens vandforsyning.
Undersøgelse af vandet beordres af amtslægen ved laboratorium.
D. Brønd muligvis m. boring, tidligere brugt pumpestation til vandforsyningen for en del af byen; vandet blev forurenet af for mange sidebrønde.
E. Brønd i bunkers; vandet forurenet sandsynligvis af tidligere mødding og ajle.
F. Brønd i Gaardal, pumpe m. hydrofor nedlagt; vandåren førte sand ind i brønden og pumpen blev lukket af sand.
G. Tysk ca. 12" boring, station "V" ved åen; vandet ubrugeligt, der aflejrede sig alger i beholderne.
H. Tysk ca. 12" boring, station "Ø" ved åen; vandet formodentlig som G.
I. Tysk boring ca. 6 - 8", menes ikke at være brugt; boringen siges at have givet saltvand i en vi dybde, men ved dybere boring gav den ferskvand igen, rigelig vandføring. Boringen er dækket og vanskelig at finde.
K. Brønd muligvis med boring i nærheden af fyret; vandet herfra har været pumpet op med en vindmotor og været brugt i vandforsyningen til statens ejendomme før krigen, men er opgivet, såvidt vides, p.gr.a. vindmotorens forfald under krigen og muligvis kirkegårdens nære beliggenhed. Vandet er dog, efter hvad man har kunnet få oplyst, ikke undersøgt.
Der har tidlligere ligget en gård her, som blev revet ned under krigen, men møddingen og ajlen var drænet væk for ikke at trænge ind i brønden.
L. Brønd ved hus ved Molevej ned mod læmolen ved Roshage; vandet menes at vre godt, men vandføringen kendes ikke.

Der findes muligvis yderligere en del gårdbrønde, som ikke er kastet til.

Tekst til nedenstående kort:
Nedenstående kort viser lokaliseringen af de i ovenstående tekst anførte punkter.
Lokaliseringen er direkte afskrevet efter kortet og kan afvige noget fra den faktiske beliggenhed.
Punktet 'G' er ikke anført i teksten men lokaliserer sig til Baadsgaard og er tilsluttet Søndre Vandværk.
Punktet 'L' er heller ikke anført i teksten men lokaliserer sig til kostforplejningen. Muligvis en tilslutning fra Østre Vandværk. Kostforplejningen er (også) tilsluttet den tyske ledning, der løber langs Molevej.
Heller ikke punktet M' er anført i teksten men lokaliserer sig til en nu nedlagt landbrugsejendom.

Det originale kort oprindelig fra 1947 og revideret i 1961.
De (af mig) med rødt markerede bygninger og med gult markerede ledningsføringer er anlagt som led i befæstningsbyggeriet (tysk).
Nedenfor er indsat forstørrede udsnit af ovenstående kort, da detaljerne pga. minimeringen ikke klart fremgår heraf.
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Ovenstående kort viser ledningsføringen, ledningstyper, pumper og brønde i Hanstholm.

Kortet er efterfølgende brugt af Søværnets Bygningstjeneste (underskrevet 14/2 1946) til markering og beskrivelse af huse og gårde i Hanstholm.

Lige nedenfor er signaturene og beskrivelserne forstørret op, så læsbarheden lettes.

Under dette er indsat forstørrede udsnit af ovenstående kort i områderne vest, midt og øst.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Vestre brønd (reg. nr. 27.07.58). I baggrunden øverst på skrænten ses reserveildlederen (Nebenleitstand) for 4. Flak. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Interiør fra pumperummet. Forrest fundamenter for maskiner. Bagerst nischen med brøndboringen. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
25/03/1943 er noteret denne episode:
Kl. 20:30: Fra det sydlige klitområde blev der, da vagtposten trådte ud af den ene bunker, affyret flere skud mod de to betonbunkere ved Pumpeværk Hanstholm, som ligger uden for H.K.L. Øjeblikkelig eftersøgning efter gerningsmanden var uden resultat.

Indgangspartiet til Vestre Hydroforstation og højdebeholder (27.05.03)
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Anlægget er i dag i drift ved vandforsyningen i Hanstholm
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Toppen med den nedgravede højdebeholder fotograferet fra sydvest
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)


Dansk marinesoldat på vagt ved Vestre vandværk Chr. Hansens Vej (MCH 4230)

Danske marinesoldater på motorcykel ved benzinstander ved garagen
I baggrunden til højre ses indgangen til Vestre Vandværk (MCH 4383)

xx

Opmålt og tegnet af Jens Andersen, MCH.

(Fotos: Jens Andersen 09/2011)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg. nr. 27.04.89.
Registreret som det på kortene angivne 'Pumpe m. Hydrofor' eller 'Pumpenhaus' og i beskrivelsen anført som 'F. Brønd i Gaardal, Pumpe m. Hydrofor'.
Bunden i bygningen er ikke frigravet ifbm. denne registrering. Det vil senere ske for at dokumentere en evt. brønd.


Registreret af Mark Stannius primo 2013.
Opmålinger, tegninger og fotos: Jørgen Lumbye 06/2013.

Pumpenhaus markeret ca. på denne position.
Udsnit af et kort benævnt 'Wasserverteilungsplan Hansted'.

Hullet i det ituslåede dæk.

Siden af dækket og jernrammen i lemmen.


Endevæggen mod sydøst.
Til højre endevæggen mod nordvest.


Detalje af rammen til jernlemmen.

Et kig ind i et af rørene.

Jernlemmen set nede fra.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye