Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hærkystbatteri Klitmøller     Forside
Opstilling af lyskaster reg. nr. 29.05.81-85
25/03/1942 skriver Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dä. Westküste vedrørende Lyskaster Klitmøller.
Opstillingsplads er rekognosseret for den danske 90 cm lyskaster i Klitmøller af Kpt.Lt. Dr. Hubbert. Ligeledes opstillingsplads for 2 cm let Flak, som muligvis kommer. Situationsplan vedlagt.
Forklaring:
Pladsen for lyskasteren er valgt således, da der fra dette punkt er muligt meget fint at belyse stranden og havområdet mod sydvest og vest. Mod nordøst kan lyskasteren ikke belyse stranden; derimod kan et fra søen kommende mål fra den retning også herfra blive meget fint belyst og evt. derefter overgive det til Lyskaster “Anton”, som får en ny plads mellem Hanstholm og Klitmøller. Betjeningsmandskabet til lyskasteren må stilles af personel fra Hærkystbatteri Klitmøller.
Pladsen for den lette 2 cm Flak er valgt således, at dette våben kan tjene som beskyttelse af lyskasteren mod lavtgående fly, ligesom til beskyttelse for batteriet, og det står også godt til at bestryge stranden.
Dr. Crüger

01/04/1942 skriver Kommandant im Abschnitt dänische Westküste til Marinebefehlshaber Dänemark
og til orientering for Marineartilleriezeugamt Thisted, Marineartillerieabteilung 118, Marineartilleriezeugamt Esbjerg, Stab H.K.A.D. Thisted og Absn. Gruppen II/26 af Festungspionierstab, Hansted.
Vedrørende Ny lyskaster i Klitmøller.
Inden for rammerne for omgrupperingen og som supplement til lyskasterstillingerne i Hansted og Agger bliver en 90 cm dansk lyskaster, som tidligere har stået ved M.S.S. Thyborøn, ledig, da den ikke mere behøves der, når der i Batteri Agger opstilles en ny 60 cm luftmålslyskaster på højde med høfde 74 - 75. Den frigjorte lyskaster overføres herefter til Klitmøller. M.A.A. 118 har rekognosseret for en egnet plads, hvorfra belysning af stranden og havområdet mod nordvest er mulig. Mod nordøst kan kun sømål belyses. Lyskasterstillingen skal derfor have oprettet en forbindelse til Lyskaster "Anton" ved Batteri Hanstholm I.
Maza. Esbjerg har opgaven med inden for de nærmeste dage at nedtage den frigjorte lyskaster i Thyborøn og give den et grundigt eftersyn, for derefter at overdrage den til Maza. Thisted.
Der anmodes om gennem Marine-Verbindungsstab at udvirke godkendelsen af opstillingen af lyskasteren ved Festungspionierstab Dänemark i overensstemmelse med vedlagte skitse. Underbringelsesmulighed for 1 underofficer og 12 menige bør være til rådighed. Pasning og betjening af lyskasteren må varetages af personel ved Hær-Kyst-Batteri Klitmøller. Stab H.K.A.D. anmodes om at tage stilling til dette. Der må evt. anmodes om særligt betjeningspersonel, som stilles af Kriegsmarine og tilknyttes H.K.B. Klitmøller.
Pladsen for den lette 2 cm Fak er valgt således, at dette våben kan tjene som beskyttelse af lyskasteren mod lavtgående fly, ligesom til beskyttelse for batteriet, og det står også godt til at bestryge stranden. Stab H.K.A.D. anmodes om at tildele en 2 cm Flak også til lyskasteren.
Maza. Thisted anmodes om, efter at det er afstemt med Aussenstelle Dänemark des Festungspionierkommandeurs XVII og med Festungspionierstab Dänemark at få lyskasteren opstillet.

27/05/1942 skriver Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Marinebefehlshaber Dänemark, MVStab (Fest), København.
Til efterretning for Kommandant im Abschnitt dän. Westk., Esbjerg.
Vedrørende opstilling af dansk 90 cm lyskaster i Klitmøller.
Hermed fremsendes som bilag en situationsplan for den i Klitmøller til opstilling kommende danske 90 cm lyskaster.
Pladsen for den forudsatte mandskabsbarak og bygning til motoren og med underbringelsesrum til ‘motorstarteren’ er indtegnet.
Som motor er til opstilling kommet en sekscylindret Bur-Wain-dieselmotor nr. 4028, type 6s6,6, boring 88 mm slaglængde 108 mm.
Data om motoren er givet gennem Maza Hansted. En betjeningsvejledning for motoren foreligger.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye