Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Anlæg ved Vigsø
Hærkystbatterier
Lille anlæg - Del af Støttepunktet
Forside
25.01 Hærkystbatteri Vigsø 10,5 cm - 1./H.K.A. Rgt. 180
Befestigungsatlas Dänemark 1944:


Reg nr:
Bygningstype:
Anvendt som:
Noter til reg:
25.01.01-04
671
Kanon skydeskårs standplads

25.01.05
636
Kommandobunker - Leitstand

25.01.06-09
501
Gruppebunker - Gr.U.Std.
Ud fra nyt bygn.nr., bygningernes placering og forløbet af løbegravene er reg.nr. 06-07-08-09 vurderet som mandskabsrum for kanonbesætningerne. Reg.nr. 13 er vurderet som Ber. 4.
25.01.10-12
622
Dobbelgruppebunker - D.Gr.U.Std.

25.01.13
501
Gruppebunker - Gr.U.Std.

25.01.14
501
Brøndbunker (vandforsyning)

25.01.15-16
134
Ammunitionsbunker - Muni.U.Std.

25.01.17
607
Ammunitionsbunker - Muni.U.Std.

25.01.18
120a
Artilleriobservation - Art. Beob.

25.01.19
645
Køkkenbunker - U.Std. für Feldküche m/I-Brunnen

25.01.20
L 409A
Standplads for 5 cm KWK (kampvognskanon) - Flak-Std.

25.01.21
Feltmæssig stilling
Standplads for 5 cm KWK (kampvognskanon)
Betonfundament for kanonaffutagen
25.01.22
L 409A
Flak-Std. - Standplads for 2,5 cm Hotchkiss

25.01.23-24
Jordstilling
Flak-stilling 2,5 cm Hotchkiss luftværnskanon

25.01.25
Fl 277
U.Std.f.Schw.u.Aggregat - Lyskaster

25.01.26-27
681
M.G. Schart. Std. - Maskingeværbunker
26 forsøgt bortsprængt.
Har været monteret med 1 stk. S.M.G. 34.
25.01.28
Aggregatb.
Bauw. f. Ladeaggreg. - Aggregatbunker

25.01.29-30
Siegfried
Beskyttelsesrum

25.01.31-45
58C
M.G. stilling
Der er i BFP nummereret 17 stk. 58C, men der er kun noteret støbt 6 lille model og 8 stor model, altså i alt 14 stk.
I terrænet og på kortet “Baufortschritt und Planung Massstab 1:1000” er kun registreret 16.
Bauw. Nr. 0880-0885 er lille model på 12 cbm. I alt 6 numre som noteret støbt.
Bauw. Nr. 78, 79, 86-94 er stor model på 18 cbm. I alt 11 numre mod 8 noteret støbt.
    På væggen i 37 findes disse notater med angivelser af pejlinger til terrænpunkter (Fotos: Jens Andersen, MCH):
   
25.01.46

M.G. stilling.
Standpladsen bortskyllet.
Markeret på kortskitse Baufortschritt und Planung Massstab 1:1000 med lille cirkel med signatur for maskingevær.
Indgår i gruppen af maskingeværstillinger i 58C'ere med drengenavne med G (Georg).
25.01.47
58C
Gef.Std. Gran.W. - Kampstade for mortér-deling - Ildleder

25.01.48-51
69
Ringstd. f. S.Gr.W. - Stilling for tung mortér - Mortérstilling

Kortskitse “Baufortschritt und Planung Massstab 1:1000” angiver Iller uden skravering, hvilket vurderes som, at ikke har været opstillet mortér i denne bunker.
På væggen i 50 er noteret disse afstande og retninger til forskellige punkter i terrænet:

25.01.52

Feldm. B.-Stelle m. Falkenhorst III - Observationsstilling
Observationsbunkeren øverst på skrænten lige syd for batteriet .
Falkenhorst III - som er fjernet - har været beliggende til venstre for
observationsbunkeren.

25.01.53
Jordstilling
Ukendt
Standpladsen bortskyllet. Benævnt 'Distel' (tidsel).
25.01.54-59
Jordstilling
Mortér stilling

25.01.60-62
Jordstilling
Standplads for kanon
Standplads for kanoner, der kunne dække baglandet mod henholdsvis SV og SØ.
Der er i BFP pr. 15/01/1945 kun anført 4 stk. 10,5 cm (f) kanoner. I Admiral Dänemarks Kriegsgliederung med status 1/12/1944 er i et diagram anført 2 stk. 12 cm kanoner.
25.01.61
?
tilknyttet kanonstandplads
Lille anlæg i mursten med en udgravning i jorden bagved.
Anlæggene 25.01.61 og 25.01.63 er ikke bestemt.
Har muligvis haft sammenhæng med kanonstandpladsen ved siden af.
Der er tilsvarende anlæg angivet ved begge kanonstandpladser på kortet.
25.01.62a
Jordstilling
Ukendt
Stort hul ved eller udvidelse af løbegraven ind til standplads for kanon.
25.01.63
?
tilknyttet kanonstandplads
Ikke fundet.
25.01.64
Garage
'Garage' ?
Lille "garage" ved nordsiden af vejen igennem stillingen.
25.01.65
Træbarak
Wirtschaftsbaracke
Fjernet.
25.01.66
Træbarak
Mandskabsbarak
Fjernet. Standpladsen bortskyllet.
25.01.67
Træbarak
Gefechtsbaracke
Fjernet. Standpladsen bortskyllet.
25.01.68
Træbarak
Vagtbygning
Fjernet. Standpladsen bortskyllet.
25.01.69
Skur
?
Fjernet. Betonstykker på stranden indicerer muligvis betongulv.
Bygningen kan have været et skur på støbt gulv.
25.01.70
Skur
?
Fjernet. Betonstykker på stranden indicerer muligvis betonfundament for den første standplads for luftværnskanon.
25.01.71
Træbarak
?
Fjernet. Betonstykker på stranden indicerer muligvis betongulv.
Bygningen kan have været en træbarak på støbt gulv.
25.01.72
Feltmæssig
Fundament for Flak - Standplads for barak?? - ??
Fjernet. Standpladsen bortskyllet.
Første standplads for 2,5 cm Flak.
Der er registreret betonrester efter Flak-stillingen, som er vist på Stellungskarte pr. 24. december 1943.
På situationsplanen pr
imo 1945 er på denne plads markeret et anlæg benævnt 'Heldeburg'. Det er farvet gul som værende en træbarak, så det kan ikke udelukkes, at der på fundamentet efter flytningen af luftværnskanonen er rejst en mindre barak.
Det er imidlertid den eneste barak, der er med navn. De øvrige er uden navn eller angivet med deres funktion.
Da navne normalt - som det ses på situationsplanen primo 1945 - grupperer bunkers, skyttestillinger, eller andre anlæg med navne på byer, floder, dyr, drenge, piger el. lign., falder navnet 'Heldeburg' uden for denne systematik.
25.01.73
Skur
?
Ikke fundet. Ingen rester.
På kortet Mrk. "3." med signatur for en træbarak.
25.01.74
Jordanlæg
?
På kilden kun angivet med navnet uden signatur.
Maskingeværstillingerne i denne gruppe har drengenavne med W, så navnet Winde med samme W kunne antyde en opgave ifbm. maskingeværstillingerne.
25.01.75

rørføring ifbm. barak?
Rørstump i sandet midt på den åbne "plads" mellem mandskabsbarak, mandskabsbunker, ammunitionsbunker og brøndbunker. Luftfotoet viser et anlæg af én eller anden art.
25.01.76
Strandforstærkning
Uferbefestigung (Støttemur foran batteriet)
Kun den vestlige halvdel er tilbage. Iflg. KTB styrtede den østlige halvdel i havet 31.03.44. Den genopbygges ikke.
25.01.77
Jordanlæg
Forsvarsvold langs stillingens SØ-side.

25.01.78
Jordanlæg
?
Stort hul
25.01.79
Jordanlæg
?
ca. 2 m dybt hul - kvadratisk ca. 4 x 4 m
25.01.80 a-c
Jordanlæg
Skyttehuller

25.01.81
Jordanlæg
Løbegrav
På situationsplanen er indtegnet det omtrentlige forløb af de løbegrave, der har kunnet registreres efter luftfoto.
Løbegrave og andre jordanlæg forefindes stadig i stillingens sydligste område.
25.01.82

Vej gennem batteriet
Delvis bortskyllet.
25.01.83

Standplads for skure
Fjernet. Sandsynligvis har der stået et par små-skure/barakker ved siden af Wirtschaftsbaracke. Luftfoto har meget tydelige indikationer af anlæg.
25.01.84
Jordanlæg
?
Cirkulært anlæg ved vejen gennem batteriet lige over for vagtbygningen.
Bortskyllet.
25.01.85
Jordanlæg
?
Vurderes som anlæg øst for mandskabsbarakken. Muligvis tidligere standplads for mortér. Bortskyllet.
25.01.86-88
Små-anlæg
?
Bortskyllet. 88 ses på flere af nedenstående fotos.
25.01.89a Rør Kloakledning På situationsplanen er med stiplet linie indtegnet en del af et muligt forløb for ledningen.
25.01.89b Betonfundament ? Sandsynligvis fundament for en mindre mast.
25.01.93
Tilbage af stillingen er jordanlæg (løbegrave og volde)

'Amtsvejinspektoratet, journ. Nr. 11.00/37-45' beskriver anlægget som en del af ‘Støttepunkt 500 m NV for Vigsø By'.
25.01.95 Betonfundament Sandsynligvis kælder med en træbygning ovenpå. Beliggende helt inde under skrænten.
Oprindelse usikker og anvendelse ukendt.
25.01.97 Jordanlæg   Firkantet (næsten kvadratisk) jordanlæg .
Beliggende i strandklitterne ved skræntens fod.
Oprindelse usikker og anvendelse ukendt.
25.01.99
Betonfundament Sandsynligvis fundament for et lille skur. Oprindelse usikker og anvendelse ukendt.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kortskitsen viser anlæggene i stillingen og pigtrådsspærringerne (x) omkring stillingen. (Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 122)
Stellungskarte fremsendt 24. december 1943.
Stellungskarte fremsendt 24. december 1943 zoomet på stillingen.
Kortskitsen viser status pr. 24. december 1943.
De fleste af stillingens betonbunkers er bygget, og minefelter og pigtrådsspærringer er anlagt på dette tidspunkt.
Den første støbning af bunkere blev foretaget 29. august 1942, og en samlet overdragelse af 16 af bunkerne fandt sted 27. juli 1943.
(De fire kanonkasematter R 671 bliver først støbt i marts 1944 og meldt færdige 10. juni 1944.)
De tre 2,5 cm lufværnskanoner er på dette tidspunkt opstillet i stillingens hjørner ligesom de tre tunge maskingeværer.
De to nordligste luftværnskanoner flyttes, som det fremgår af situationsanen nedenfor, på et tidspunkt efter denne status ind i den sydlige del af stillingen i anlagte jordstillinger. På den nordøstlige Flakbunker L 409 A (20) opstilles i stedet en 5 cm KWK (kampvognskanon).
Der er registreret betonrester efter den sandsynlige Flak-stilling (72) i det nordvestlige hjørne. På situationsplanen nedenfor er på denne plads markeret et anlæg benævnt 'Heldeburg'. Det er farvet gul som værende en træbarak, men da ingen af disse har navn, vurderes gul-farvningen som værende en fejl.
De to flankeringsbunkere R 681 meldes først færdige i juli 1944. Reg. nr. 26 til flankering af stillingens sydvest side, og reg. nr. 27 til flankering af sydøstsiden. To af de tunge maskingeværer opstilles i disse bunkere. Det tredie afmonteres formentlig affutagen og registreres som let maskingevær.
Støttepunktet råder på dette tidspunkt over 7 mortérer. Sandsynligvis de i BFP noterede 3 stk. 8,1 cm (d) middeltunge og 4 stk. 5 cm 36 lette. Der er bygget 4 stk. B 69'ere på (stort set) samme sted som de tre middeltunge og en af de lette mortérer var opstillet på dette statustidspunkt. På Situationsplan fra primo 1945 er B 69 'Iller' (ved Munibunker Jupiter) ikke skraveret, hvilket tolkes som, at der ikke har været opstillet en mortér i denne bunker.
Det kunne indikere, at de fire lette mortérer blev opstillet i bunkerne og de tre middeltunge i jordstillinger, som ikke kunnet fastslås i denne registrering.
Situationsplan sandsynligvis fra primo 1945.
Infanteriforsvarsområderne er indtegnet med forskellige farver. Navnene på skyttestillingerne - her kun 58c'erne - er altid samme 'køn' og i hver infanterigruppe har navnene samme forbogstav.
(Udlånt af Leif Pedersen.)

Luftfoto 18. juni 1944.
Strandforstærkningen er bortskyllet i stillingens østside.
Freya stillingen synes at være nedlagt, og fundamentet for Freya-radaren ligger på stranden.

Luftfoto 1945
Luftfoto 1954
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Foto iflg. billedteksten fra 1970. Se i øvrigt bemærkninger til luftfoto nedenfor. (MCH)
(Foto: Billedbladet 16.7.1974 / MuseumsCenter Hanstholm) Luftfoto taget fra vest. Havet har i de mellemliggende år gnavet sig længere ind således at de bunkere, der ligger til højre i billedet i dag ligger fremme i strandkanten eller delvis i vandet.
Bagsiden af de fire kanonkasematter R671 og ildlederen R636. I baggrunden til højre ammunitionsbunkeren R134.
Mellem G4 til venstre og ildlederen ses midt i billedet resterne af, hvad jeg har registreret som 25.01.88.
Screen shot fra Jørgen Vestergaards film "Vagt ved Havet" fra 1965.

(Foto: Aalborg Stiftstidende 27.11.1977 / MuseumsCenter Hanstholm) Luftfotoet taget fra øst. Reg. nr. indsat.

Luftfoto taget fra nordvest ca. 1985. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune)

Bauw. f. Ladeaggreg. - Aggregatbunker reg. nr. 25.01.28.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Bauw. f. Ladeaggreg. - Aggregatbunker (28).
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Meget velbevaret indre af Aggregatbunker (28).
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Betonplade. Ukendt funktion. (Foto: Jørgen Lumbye 08/2003)

Lille bunker type Siegfried (30). Bagved ses rester af strandforstærkningen (72) og havets brydning over disse.
(Foto: Jens Andersen 02/2006)


Foto fra taget af observationsstade (52) med løbegraven mod NV.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Observationsstade (52). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Observationsstade (52). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Observationsstade (52). Indgangen indefra.


Standplads for feltkanon (60). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Standplads for feltkanon (62). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Standplads for feltkanon (62). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)


Lille "garage" (64). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)
Området reg. nr. 89a-b.
Foruden de to registrerede anlæg ligger der i området en del betonstykker efter mulige andre anlæg.
(Fotos Jørgen Lumbye 07/2014)
Kloakledning 89a Betonfundament 89b

"Kælder" (95). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Regtangulært jordanlæg (97). Muligvis standplads for barak. (Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)


Lille fundament (99). (Foto: Jørgen Lumbye 04/2019)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

10,5 cm K 331(f) på åben betonbrisk under sløringsnet, som kanonerne var opstillet, før de blev opstillet i kasemat. (MCH 1240)

Nærbillede af forreste del af 10,5 cm K 331(f) på åben betonbrisk.
Begge fotos er taget i HKB Thyborøn 4./180 i juli/august 1943.
Indleveret af Frihedsmuseet. (MCH 1241)

Ildlederen
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0022)


Strandforstærkningen foran ildlederen
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1510)

Wirtschaftsbaracke - sløret
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1947)

Wirtschaftsbaracke - sløret
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1508)

Strandforstærkning lavet af piloterede rafter og 6-kantede cementblokke
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0023)

Strandforstærkningen med cementblokke øst for ildlederen
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1511)

Del af strandforstærkning under opbygning.
(MuseumsCenter Hanstholm 0024)

Blik langs fronten af den opmurede strandforstærkning
(MuseumsCenter Hanstholm 1513)

Kanonkasemat R671 med 10,5 cm kanon (f)
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm)

Dobbel-gruppe-bunker R 622
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 2993)

Kystlinien mød øst
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1564)

Kystlinien mod vest
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1565)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Notater fra Marinens krigsdagbog og andre kilder om Hærkystbatteriet ved Vigsø.
28/02/1941 Kommandanten im Abschnitt Nordjütland foreslår Marbef. opstilling af hærbatterier som kystbatterier (Küstenschutz).

Fortløbende er udbygningen af kanonstillinger og indkvarteringsfasciliteter ved H.K.B blevet fulgt af Divisionen og batteriernes kamptekniske indsats og deres infanterivåben tilpasset og justeret.
17/07/1941
I overensstemmelse med beslutningen i Bef. Dänemark skrivelse Ia 947/4 er H.K.B.erne blevet underlagt den iht. samme skrivelse opstillede Stab H.K.A. Dänemark (placeret i Fredericia, senere Kolding. Kommandør: Oberstløjtnant Münchow). Hvad angår administrative/økonomiske forhold og ammunitionsforsyningen forbliver de underlagt 218 I.D.
22/09/1941 Iht. godkendelsen af Bef. Dänemark i skrivelse Ia 1379/41 af 22/09/1941 bliver
H.K.B. 521 (tidligere ved Elsegårde) indsat ca. 1 km øst for Hirtshals,
H.K.B. 539 (tidligere ved Kappel på Lolland) indsat ca. 1 km nordøst for Vigsø, øst for Hansted.
H.K.B. 534 (tidligere på Saltholm) indsat ca. 1 km vest for Klitmøller,
H.K.B. 522 (tidligere på Langeland) indsat nordvest for Lyngby ca. 11 km nord for Agger.
Oktober 1941 Hirtshals, Vigsø, Klitmøller, Lyngby påbegyndt byggearbejder.
15/11/1941 H.K.B. 539 Vigsø: Standpladser færdige. Indbygning af ammunitionskasserne. B-Stelle og Mess-Stelle under bygning. Der arbejdes endnu med sløringen.
25/11/1941 H.K.B. 539 (Kappel på Lolland) og H.K.B. 522 (Langeland) trækkes ud af deres hidtidige stillinger for at indsættes i nye stillinger. Indtil indkvarteringsforholdene i de nye stillinger ved Vigsø og Lyngby gør det muligt, bliver batterierne indkvarteret i henholdsvis København og Fredericia.
30/11/1941 H.K.B. 539 Vigsø: Feuerstellung og observationssted færdig. Mess-Stellen i arbejde.
08/12/1941
Stab H.K.A. forlagt fra Kolding til Thisted.
20/12/1941
H.K.B. 539 Vigsø skudklar.
05/01/1942 Af personelle årsager er der i hver af hærkystbatterierne "Vigsø" og "Klitmøller" inddraget en LMG.
09/02/1942 Det påpeges, at batterierne også om natten og især i timerne før daggry er beredt på en alarm.
31/03/1942 var batteriet bemandet med kun 2 officerer, 13 underofficerer og 46 menige (i alt 61 mand), mens det 15/01/1945 var bemandet med 1 officer, 20 underofficerer og 82 menige (i alt 103 mand).
30/04/1942 Til den vestvoldagtige udbygning er O.T. og danske firmaer blevet anvist de enkelte byggepladser. Indretningen af byggepladserne bliver påbegyndt. I batterierne Hanstholm I, Agger, HKB Vigsø, Klitmøller og Lyngby er opmålingsarbejder blevet gennemført.
23/05/1942 Efter opstilling af den nye lyskaster er den danske lyskaster Cäsar, som pt. stå på et klittop bag Hanstholm I, blevet overflødig. Det foreslås, at ny-opstille den i Vigsø. Den skal hovedsagelig tjene som sømålslyskaster for H.K.B. Vigsø. Da den kun kan evaluere 40 grader, kommer den ikke i betragtning mod luftmål. Modsat kan den blive indsat mod lavtgående fly over havet ligesom mod tilsvarende fly, der befinder sig over 2. Batteri.
25/05/1942 Til beskyttelse af HKB 539 Vigsø og HKB 534 Klitmøller og batterierne Hanstholm I og II opstilles et batteri 2 cm (erobrede) Flak uden betjeningsmandskab. Indsættelsen af disse kræfter sker med kort varsel. Betjeningsmandskab for kanonerne stilles af hæren og marine.
Pr. Batterie opstiller Luftgau XVII en uddannelsesstab bestående af en officer og seks underofficerer.
26/05/1942 Notatet fra 25.05 uddybes: 1 res. Flakafdeling (3-2-0) med 3 tunge batterier med udstyr og personel tilføres til beskyttelse af marinebatterierne I og II ved Hanstholm.
12 kanoner 2,5 cm kun udstyr med ammunition til beskyttelse af hærkystbatterierne 539 og 534. Personel stilles af hæren og marinen.
Uddannelseskommando med en styrke på 1 officer og 6 underofficerer til hver af de lette batterier stilles for et tidsrum på 4 uger af Lg. Kdo. XVII.
30/06/1942 De til hærkyst-regimentet anviste Flak-kanoner (Beute 2,5 cm Hotchkiss) er fordelt således, at HKB 539 Vigsø har fået 3 kanoner.
10/01/1943 indberettes, at der i HKB 539 (Vigsø) er 3 x 2,5 cm Flak.
30/01/1943 omdøbes Hærkystbatterierne til H.K. Art. Regt. 180.
14/03/1943 60 cm lyskaster opstillet og lysklar i stilling Vigsø 1./H.K.A. Rgt. 180. Opstillingen er også nævnt i fjernskrivermeddelelse 15.03.43.
30/03/1943 H.K.B. Vigsø bliver tilført og opstillet et 3m Kehrbild-Gerät med stativ, da der kun findes et 0,75cm Gerät. Desuden en 60 cm lyskaster.
09/07/1943 meddeler en status, at der i HKB. Klitmøller er opstillet 1 - 60 cm lyskaster.
10/07/1943 I en melding om Kanonopstilling ved Hær-Kystartilleri-Regiment 180 med skæringsdag den 10.7.43 er noteret: 4 – 10,5 cm K 331 (frz.) i Kasten-lavet med Sporn. 3 – 2,5 cm Flak Hotchkiss (frz.). Samtlige kanoner er opstillet feltmæssig. Underbringelse af besætningen i barakker, fra sensommeren i bunkere. Ildlederen i betonudførelse, ammunitionen oplagret i ammunitionsbunkere. Planlagt: Bunker for køkken, aggregat- og lyskasterbunker, 1 ammunitionsbunker og 2 Flak-bunkere.
Maj og oktober 1943 gennemføres øvelsesskydninger iht. planer.
Fra den 18. til og med den 28. oktober blev der afholdt skydeøvelser med de jyske 12 cm batterier, H.K.B. batterierne og hærbatteriet Slettestrand i Raum Nordjylland. H.K.B. skød i gennemsnit 5 Anlaufe. Bl. a. skulle V0 (granatens mundingshastighed) måles. Afprøvningen viste ved alle batterier skydetabellens omtrentlige V0.
Nov. 1943 Der fremsættes planer - som aldrig realiseres - om opstilling af tre 19,4 cm batterier med hver 3 kanoner ved Skallingen, Lyngby og Vigsø. De frigjorte 10,5 cm kanoner skulle forblive som Schweigegeschütze i 19,4 cm batterierne eller indsættes i andre HKB batterier. Besætningen skulle tages fra de bestående batterier.
I løbet af efteråret 1943 anlægges en kystforstærkning.
31/03/1944 Kystforstærkningen styrtet ned. Strandmuren fra ildlederen til højre fløj er styrtet sammen. Ildlederen er dog ikke i fare. Der gøres efterfølgende tilsyneladende ikke forsøg på at retablere kystforstærkningen. I BFM noteres blot “eingestellt”.
15/01/1945 var bemandet med 1 officer, 20 underofficerer og 82 menige (i alt 103 mand).
Desuden var der beskæftiget 32 danske arbejdere i stillingen.
15/01/1945 var der iflg. BFM 4 kanoner 10,5 cm (f), 3 Flak (luftværnskanoner) 2,5 cm Hotsch., 3 mortérer 8,1 cm (d) og 4 mortérer 5 cm /36, 2 tunge maskingeværer /34, 3 lette maskingeværer /127 (b), 3 lette maskingeværer /42 og 3 lette maskingeværer (fest. eig.) -34.
16/06/1945 I ‘Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord’ beskrives stillingen således:
4 x 10,5 cm, 3 x 25 mm, 2 x 50 mm. Løst materiel inddraget undt. ammunition.
1946 "Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg" noterer om batteriet i sin afsluttende rapport:
Dansk Betegnelse: Vigsø. Tysk Betegnelse : Vigsø . Tysk Organisation: 1/180 H.K.A.R.
Beliggenhed.: ca. 1000 m. Nord for Vigsø. Batteriet ligger i forreste Klitrække.
Artilleri:
4 Stk. 10,5 cm. L/25 Schneider 1919 med Bundskrue i Kasemat.
Sideretningsfrihed Ca. 100° , højderetningsfrihed -160 - + 600 Ts.
Et af Kanonløbene var opsprængt.
Batteriet med Skyts og øvrige Anlæg uden Interesse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær udførelse. Der fandtes Maskingeværstandpladser saavel af Beton saavel i let Udførelse som i svær Udførelse med Panser.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
29/10/1944 Kamphandling. En maskine beskudt. En nedskydning.
kl. 15.04 - 15.22 varsles Flakalarm! To Mosquitos i det østlige Flakområde Hansted. En maskine blev fra kl. 15.08 til 15.09 beskudt af lyskaster 9 - 2 cm Flak C/30 og 1./H.K.A. 180 - 2,5 cm. Træffer blev iagttaget i venstre motor og i halen. Kl. 15.10 melder lyskaster 8 om en brændende Mosquito i nordøstlig retning i 4 m højde over havet. Stærk røgfane ved venstre motor. Maskinen sank (tabte højde).
Amm. forbrug: Lyskaster 9 15 skud 2,0 cm, HKB 1./180 Vigsø 30 skud 2,5 cm.
(Lyskaster 8 i Febbersted. Lyskaster 9 på Hesseldal Bjerg.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye