Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Pejlestationer Skinstillinger   Forsiden
28.01.00 Observationspost (Pejlestation P10)
Anlægget udgør en cirkulær fordybning på 8-10 m i diameter i klittoppen. Fra SØ fører en rampe op til pladsen. I rampen er anlagt en løbegrav.
I kilde MAA 118 4439/42 v. 20.12.42 (se skitse) angives:
For det til 1. Batterie anmeldte langbasisanlæg foreslås følgende punkter i terrænet som pejlestande:
1) Sydpå = Peilstand 5 (Mini-observationsstade 2./118).
2) Arko-Stand.
3) Peilstand III (Mini-observationsstade 2./118).
Skitsen viser placeringen for den her registrerede P10. På skitsen fra 1942 benævnes pejlestationen PV. P10 er pejlestationens endelige benævnelse.
28.01.01 Fundament for kikkert (observationsstade)
28.01.02 ? lodret opstillet skinnestykke
28.01.03 Rampe og løbegrav
28.01.10 Skinstilling for Marinekystbatteri "Hanstholm I"
Pejlestation P10 har været opstillet midt i stillingen, som derfor har strakt sig ca. 200 m nord og syd for P10.
Registreret ved kilder.
Området besigtiget 15/03/2004. Der forefandtes ingen umiddelbare rester af stillingen.
G1 sandsynligvis fjernet for vejbyggeri.
G2-3-4 kan have ligget på klittoppe, som antyder tidligere anlæg, og som ligger relevant ifht. kanonernes indbyrdes opstilling.
Skitse over observationspladser for Hanstholm I
Luftfoto 1945:

P10 lokaliseres til denne position.
Observations- og pejlestation P10 var opstillet i skinstillingen for Batteri Hanstholm I. Der er ikke fundet rester af denne stilling. Det med "?" og "Lille skur" markerede, kan være dele af denne stilling.
Tlf. hus er Redningsvæsenets telefon, hvorfra der kunne rapporteres af en strandvagt, som gik ad stranden henholdsvis mellem Hanstholm og tlf. huset og Klitmøller og tlf. huset. De tyske enheder udsendte selv patruljer på samme strækninger og benyttede også telefonen.

Reg.nr. 28.01.01 Fundament for kikkertsokkel


Reg.nr. 28.01.02 Skinnestykke

Reg.nr. 28.01.03 'Rampe' og løbegrav på SØ side. Observationsstadet ligger på klittoppen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Foto taget fra standplads P10 direkte mod syd. Afstand til den cirkulære plads er 40-50 m. Position: 57gr 04' 51,25" - 8gr 33' 20,86".
Fremtræder som en anlagt standplads, som kan være en del af skinstillingen for Hanstholm I. Registreringen usikker!
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
05/06/1943

Fra Kdo. MAA 118 til Marineartilleriezeugamt Thisted.
Vedr. nyopmåling og telefonomlægningen Pejlestation X (Hanstholm I).
Med fremrykningen og sænkningen af Batteri Hanstholms Pejlestation X er fundamentet for pejleapparatet (Peilsäule) flyttet med et tilsvarende stykke ....

22/06/1943 Fra Marineartilleriabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g.
Vedr.: Skinbatterier Hanstholm I og II.
Det meddeles, at Maza Thisted planlægger at anlægge fjernaffyringsanlæg ved siden af skinbatterierne. Rørene hertil er allerede bestilt. Opstillingen foretages af Maza. Den lovede ammunition ligger klar i Kiel-Dietrichsdorf.
Derefter meddeles om status for de arbejder, der ind imellem er foretaget i udbygningen af skinbatteri Hanstholm I, ligesom der gøres status over skinbatteri Hanstholm II:
1.) Batteri Hanstholm I:
De svære skader, der er sket på de fire kanoner pga. storm, er afhjulpet ved fast forankring af dem og afdækning med sløringsmåtter.
Hovedvejen mellem Hansted og Klitmøller har nu en bredde på 3 m.
Vejen fra kanonerne og Peilstand X til hovedvejen er færdiganlagt, ligesom forbindelsesveje mellem de enkelte kanoner og Peilstand X.
Fire bunkerindgange bliver udgravet ved kanonerne på landsiden, kanonbrøndene udviddet og forhøjet.
Peilsäule og telefonfordelerskuret får ny maling.
Sænkningen af Peilstand X og opstillingen af en beboelsesbarak er gennemført af Mar. Fest. Pi.-Gr. Kopenhagen, Aussenstelle Thisted.
Bygningen af skinbarakkerne og skure til tågelys og fyrværkeri er overdraget til Marinebaudienststelle Hansted. Pga. problemer med at skaffe meterialer har indretningen endnu ikke kunnet komme i gang.
Telefonanlægget er klar til brug.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
På Redningsvejen midt mellem Hanstholm og Klitmøller var der et telefonhus til redningsvæsenet.
Telefonhuset lå lige i området for P 10 og skinstillingen for Marinekystbatter "Hanstholm I".
De tyske kystvagter patruljerede på strækningen Klitmøller og telefonhuset og på strækningen Hanstholm og telefonhuset og benyttede telefonen til at afrapportere.