Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Peildorf Klitmøller oversigt
Radar- og radiostationer
Forsiden
28.05.20 Radiopejlestation - Vilsbøl Klitplantage S
Datering:
Klitplantør Aksel Rasmussen indberetter den 25. august 1940: "Jeg har nu i Foraaret 1940 efter Aftale med Politiet haft Falck tilkaldt i Anledning af den store Pejlestation som er anlagt i Vilsbøl Plantage, og som vi stadig har frygtet en Dag skulde blive bombet af Englænderne.
Som mere permanente Foranstaltninger har Falck henstillet til Plantagen at foretage Pløjning af visse nærmere angivne Veje samt anbringe Brøndringe i Nors Aa saaledes, at der altid var Vandsamlingssteder parate ved en eventuel Brand."

Clemens Brunsgaard skriver den 12. maj 1940 (side 27) og 30. maj 1940 (side 28): "..... radio-pejlestation i Klitmøller og vejanlæg i V. Vandet fra Landevejen vest for Bleghule til Nors Sø. [JL: Tyskervejen. Nu Fayes Allé] ...... ved Klitmøller rejses en stor radiostation. Der er bygget huse ved Klitmøller. Lige nord for kroen, øst for landevejen, og her er rejst fire vældige antennemaster. Vest for Vandet Sø er andre fire master rejst, og vest for Nors Sø endnu fire. Disse fire [JL: fire?] punkter forbindes ved nedlægning af svære jernkabler, der tilkobles elektricitetsnettet."
Her nævnes anlægget "Kreuzotter" ved Krovej i Klitmøller og dette anlæg i Vilsbøl Klitplantage.
Det nævnte anlæg "Vest for Vandet Sø" er sandsynligvis det i Tørvekær, hvor der dog var opstillet seks master.
Beskrivelse:
Der har i stillingen været opstillet 4 master med hver 3 ankerblokke.
Masternes nøjagtige placering er bestemt vha. ankerblokkene. Basis er 62,5 m.
Ankerblokkene ligger 13 m fra masterne. Der er derfor sandsynligvis tale om 30 m høje master ligesom de yderste master ved pejleanlægget Vilsbøl Klitplantage N (28-05-10), hvor afstanden til ankerblokkene også er 13 m.
Anlægget kan derfor være LW-U Adcock Fu Peil A50 type 233N 300-600 kHz, A50a type 233aF 190-600 kHz, A60a type 233F 75-750 kHz eller A60b type 233bF 75-750 kHz.
Type 233N er produceret i 1937, og har derfor med sikkerhed været til rådighed i 1940. De øvrige er produceret i 1940, og kan således være opstillet som helt nyudviklede.
Ref.: Listen over Adcock-Peilanlagen (LW-KW) Fritz Trenkle, side 138.
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
28.05.21 Centerbygning Et stort hul efter en sprængning, men her ses tydelige rester efter en bygning, muligvis med kælder.
ca. 8x8 m og 2 m dyb.
28.05.22 Mastefundamenter 4 master markeret a-d. Bortsprængt. Huller efter sprængning.
28.05.22 Ankerblokke I alt 12 stk. (3 ved hver mast).
Reg. nr. som masterne men markeret med yderligere a-c.
28.05.23 Ukendt? (bygning?) Inden for det sydvestligste mastefundament er der yderligere et hul efter en sprængning. Der kan have stået en bygning, som er bortsprængt sammen med de øvrige.
28.05.24 Ukendt?  
28.05.25 Ukendt? Lille murstensbygning. Ligner meget tilsvarende anlæg i de to andre radiostillinger i området.
28.05.26 Kabelgrav m.m. Der har været nedgravet et kabel med forbindelse til Luftwaffe-stillingen i Klitmøller.
Bortset fra nogle huller lige vest for centerbygningen er kabelgraven ikke synlig.
28.05.27 Kabelgrav Der har været nedgravet et kabel med forbindelse til stillinger nord for denne.
Denne kabelgrav er meget synlig i terrænnet.
28.05.28 ? Jordanlæg. Tilsyneladende en "jordblok" på 2 x 2 meter med et kort stykke løbegravlignende anlæg på vestsiden.
Området/stillingen viser ikke spor efter forsvarsanlæg eller løbegrave.
    Hvornår og af hvem centerbygningen og masterne er bortsprængt, har jeg ikke kunnet fastslå.
Der foreligger imidlertid en skrivelse dateret 6. februar 1946 fra Generalkommandoen til Ingeniørregimentet under Sjællandske Division, der pålægger Ingeniørregimentet snarest at påbegynde "Ødelæggelse af de til de tidligere tyske Radaranlæg hørende Antenneanlæg".
Det er derfor sandsynligt, at bortsprængninger er foretaget i denne forbindelse, selv om bortsprængningerne er meget voldsomme i forhold til nedtagningen (ødelæggelsen) af antennerne i de øvrige radarstillinger i området.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hul efter bortsprængt centeranlæg (21)

Hul efter bortsprængt mastefundament.
Forreste foto 22a. Bagerste foto 22b.

Ankerblok 22ab

Ankerblok 22bb

Ankerblok 22da

Ankerblok 22aa

Lille 'kælder' (24)

Lille 'kælder' (24)

Lille murstensbygning (25)

Lille murstensbygning (25)

Grøft efter opgravet kabel (26)

Jordanlæg (28)

Jordanlæg (28)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye