Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Infanteriforsvaret De 6 kampafsnit  
  Forside
Tekster og redegørelser vedr. hovedkamplinien (H.K.L.)

Omkring 1. juli 1942 er der fastlagt en hovedkamplinie.
Det er den på kortet ovenover med rødt markeret benævnt 'alte H.K.L.'
Det giver anledning til denne skrivelse fra kommandanten i Hanstholm til Marinebefehlshaber Dänemark:

Marineartillerieabteilung 118
B.Nr. Gkdos 421
den 10. juli 1942.
Til
Marinebefehlshaber Dänemark, Kopenhagen.
Til orienterimg for
Kommandant im Abschnitt dänische Westk., Esbjerg.

Vedr.: Yderligere sikring af Hansted.
Vorg.: Mundtlig befaling fra Kommandeur 416 I.D.

Der foreslås følgende:
Det befalede forløb af hovedkamplinien får en gennemgang i trådspærringen, som bliver meget vanskelig at passere for uvedkommende, da denne gennemgang kan holdes under stadig kontrol af vagtposter og patruljer.
For den civile trafik bliver der kun tre gennemkørsler, nemlig:
1) en hovedgennemkørsel ved Nørtorp Gårde på Thisted-Hansted vejen,
2) en gennemkørsel ved Pugdal for den lokale trafik,
3) en gennemkørsel ved markvejen midt imellem 1 og 2 for de lokale bønders markarbejde.

Der foreslås følgende:
Samtlige lokale indbyggere i Hansted by får foruden deres danske legitimationskort en af kommandanten i Hansted udfærdiget passérseddel, hvorpå det er anført
a. gælder kun til passage af gennemkørslen ved Nørtorp Gårde,
b. gælder kun til passage af gennemkørslen ved Pugdal og af gennemkørslen ved Nørtorp Gårde, og
c. gælder kun til passage af gennemkørslen mellem 1 og 2 og ved Nørtorp Gårde.
Ved gennemgangen ved Nørtorp Gårde opstilles en vagt konstant bemandet med en vagthavende officer eller en med samme beføjelser. Den vagt kontrollerer samtlige passerende, civile såvel som soldater. Civilpersoner, der ikke har Ausweiskarte des Standortältesten, indskrives i vagtbogen, og skal benytte den samme vej tilbage, når de passerer området, og skal framelde sig hos vagten. For Civilpersoner uden Ausweiskarte des Standortältesten er det forbudt at passere gennemgangen ved Nørtorp Gårde. Civilpersoner med Ausweiskarte des Standortältesten lukkes ikke ind under de bekendtgjorte spærretider.
Gennemgangene ved Pugdal og på midten lukkes med låste bomme, så de ikke kan åbnes udefra og kun vanskeligt kan overstiges. De indsatte poster og patruljer åbner dem kun i særlige tilfælde, nemlig for de personer, der har det foreskrevne Sonderausweis des Standortältesten.
For at forhindre at skibe og svømmere omgår den gennem hovedkamplinien fastlagte afspærringsgrænse, bliver der indkøbt en fiskekutter, som bliver bemandet med tyske soldater og stationeret ved fiskerilandingspladsen Roshage. Bådens fører får befalet opgaven, at kontrollere alle ind- og udgående skibe samt svømmere.
Foranstående forslag skulle forhåbentlig gerne forhindre indtrængnen af fjendtlige agenter i Hansted. Yderligere opstilling af poster og patruljer påvirkes ikke heraf, da sådanne er ubetinget nødvendige til bevogtning af de særlige anlæg, der anlægges i hovedkamplinien. Af nyt er kun bygningen af en noget større vagtbygning ved hovedgennemgangen Nørtorp Gårde.

Dr. Crüger

Den 31. juli 1942 er noteret: I Hansted blev i juli indsat 3 byggekompagnier fra hæren til byggeri af hovedkamplinien.
Samme dag er noteret vedr. Evakuering af civilbefolkningen i Hanstholm.
Den fortsatte udbygning af Støttepunktet Hansted kræver en vidtgående rømning af den danske civilbefolkning i Hansted by.
Marinebefehlshaber har gennem Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark ved det danske justitsministerium først og fremmest fremhævet disse krav:
1.) indstilling af arbejdet på statshavnen,
2.) at rømme den i umiddelbar nærhed af det tunge batteri liggende bydel ligesom
3.) tre gårde, som generer hovedkamplinien.
De tre gårde skal efter rømningen rives ned, da de hindrer skudfeltet for hovedkamplinien. Om og hvor vidt det er nødvendigt at nedrive den senere rømmede bydel af Hansted, vil der blive taget stilling til efter rømningen.

Den 12. august 1942 melder Arko Hansted tilbage til Marbef. på dennes fjernskrivelse af 8. august 1942:
ad A) På opfordring af Bef. Trubef. bliver den hidtidige HKL 'opsamlingssted' og der anlægges en ny HKL rundt om 2. batteri, da de til rådighed stående kræfter til forsvaret af den nuværende HKL ikke er tilstrækkelige. Pga. denne tilbagetrækning af HKL kunne kravet fra Marbef. Dän. om at inddrage højde 64 (JL: Hjertebjerg Høj) ikke sættes igennem.
ad B) Marbef. Dän. blev forelagt Trubef., som ikke havde nogen forbehold.
Derefter sker der i overensstemmelse med telefonisk meddelelse fra Marbef. Dän. den 30/7 øjeblikkelig rømning af husene ved 10,5 cm batteriet, og der søges om at måtte rømme husene ved Gaarddal syd for Gerät West.
Skriftlig beretning følger.

Den 13. august 1942 sender Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Marinebefehlshaber Dänemark, Kopenhagen og til orientering for Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, Esbjerg.
Vedr.: H.K.L. og rømningen af Hansted.
I anledning af besøget af Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark blev først og fremmes H.K.L. besigtiget.
Ved denne lejlighed blev drøftet rømningen af de 3 huse, der ligger foran H.K.L. af 416 J.D. anmodet om indgående at overveje rømning henholdsvis nedrivning af disse huse. Efter besigtigelsen blev der foretaget en kritisk gennemgang af H.K.L., og Truppenbefehlshaber konkluderede, at H.K.L i sin nuværende form er egnet til at beskytte Hansted-området, hvis de nødvendige forsvarsstyrker er til rådighed, men at den med de faktiske styrker ikke er ’skåret’ til sit egentlige formål, nemlig sikring af 2. batteri M.A.A. 118. Derfor befalede Truppenbefehlshaber, at udbygge H.K.L. som en stilling, man kan trække sig tilbage fra, og anlægge en ny forsvarsstilling rundt om 2. batteri i kortere afstand. Denne forsvarslinie begynder mellem det nordlige endepunkt af H.K.L. og Gerät West og løber i sydvestlig retning foran husene langs øst-vest vejen i Hansted til Hansted Fyr. Af den grund kunne Marbef. Dän.’s standpunkt om at inddrage Højde 64 ikke gennemføres.
Marbef. Dän.’s standpunkt, der skal ses i relation til en fuldstændig evakuering af Hansted, blev forelagt Truppenbefehlshaber. Truppenbefehlshaber tog forbehold for den endelige afgørelse på dette spørgsmål. Derefter blev, i overensstemmelse med telefonisk meddelelse fra Marbef. Dän. den 30.7.42, drøftet den øjeblikkelige rømning af husene ved 10,5 cm batteriet. Efter aftale med Kommandeur der M. Flak A. 814 blev den øjeblikkelige rømning af 6 huse i umiddelbar nærhed af batteriet foreslået, i den vedlagte skitse omkranset med rødt1. Herefter blev efter aftale med Kommandeur der M. Flak A. 814 ansøgt om øjeblikkelig rømning af yderligere 10 huse i området ved Gårddal, da disse huse i umiddelbar nærhed omkring sig ligger med vigtige militære anlæg, som under alle omstændigheder skal beskyttes. Nord for disse huse ligger Gerät West og 1. kanon ved 2. batteri, mod øst H.K.L.’s forsvarsstillinger, mod syd 3. batteri, Ugruko-Stand og barakker for M. Flak A. 814, og mod vest 2. batteri’s pindsvinestilling. Disse huse er ligeledes omkranset med rødt på kortet. En tilsvarende anmærkning blev gjort af Truppenbefehlshaber.
Der anmodes om, at vedlagte kort returneres, når de er gennemset.
[Kortskitsen mangler i kildematerialet!]

Den 31. august 1942 er i marinens krigsdagbog noteret: I Hansted er en hovedkamplinie fastlagt.

Allerede den 5. september 1942 er noteret, at Befehlshabers deutscher Truppen har befalet en total anderledes linieføring af hovedkamplinien.
Det er den på ovenstående kort med blåt markeret benævnt 'neuerkundete H.K.L.'
I samme skrivelse nævnes, at et tidligere forslag om at anskaffe og indsætte en fiskekutter bortfalder.

Den 8. september 1942 sender Marbef. Dän. en fjernskrivermeddelelse til KiA West, Nord og Arko Hansted.
1) Fjorten 4,7 cm Pak opstilles ikke på molehovederne. Seks 4,7 cm Pak indbygges af Fest. Pi. Stab 31 i HKL i Hansted. Betjeningen ved hver Pak 1 UO, 6 mand stilles af Batteri Hanstholm II. Der gives besked og tilbagesendelse af de resterende otte 4,7 cm Pak.
2) Hvad angår 5 cm Pak til molehovederne henvises til Marbef. Dän G 11538 AII v. 7.9.
Luftwaffestillingen på Hjertebjerg ligger i begge forslag uden for hovedkamplinien.
Den først planlagte hovedkamplinie (alte H.K.L.) indkluderede 3,7 cm Flak-delingen ved Pugdal, 4. Flak på Brunbjerg, anlægget ved Baadsgaard og Marinehalle (Hallen).
Med den nye linieføring indskrænkes arealet bag hovedkamplinien betragteligt, så disse anlæg kommer til at ligge uden for.
Den 21. oktober 1942 er om denne problemstilling til Marbef. Dän. noteret:
Hvis der finder et fjendtligt angreb sted, tildeles Flakbatteri Brunbjerg en 7,5 cm feltkanon med betjeningsmandskab, og ved Luftwaffe's store radiofyr [Funkfeuer] indsættes 2 MG. På den måde forekommer Velfærdshallen tilstrækkelig dækket af (sikret). En anden mulighed lidt længere ude er at forberede en bortsprængning af Velfærdshallen, hvis der hos jer udtrykkes stemning for det.

En skrivelse af 24. oktober 1942 vedr.' Hovedkamplinie i Afsnit Hansted' står:
De i vedlagte bilag anførte standardbygninger for hovedkamplinien i Støttepunkt Hansted er for tiden under opførelse. De påregnes færdige i december 42.
(Jeg har sammenskrevet og tilføjet beskrivelser til listen således:)
1 stk. Gef. Std. R 117a (infanteri-kommando-bunker)
2 stk. Dobbelgruppe-bunkere R 502 (reservebunkere dobbelt-gruppe-bunker for 20 mand)
3 stk. 3-Sch. Std. R 110a (maskingevær-bunker med 3-skydeskårs-tårne)
6 stk. Pak-Kas. R 506d (bunker for panserværns-kanon)
3 stk. Pak-U. Raum R 504 (garage for panserværns-kanoner)
6 stk. Abschnitt.-Fü. R 501 (enkelt-gruppe-bunker for 10 mand)
Ligeledes er anført et større antal Unterschlupfe ('skyttehuller') (Bauwerk Nr. 321 a-z)
Derudover er planlagt yderligere 16 dobbelgruppebunkere.
Gennem infanterifører (Hauptmann Götze) blev der ansøgt om følgende telefonforbindelser:
1) 1 til Arkostand
2) 1 til Gefechtsvorposten
3) 1 til fremskudt stilling
4) 1 til 7,5 cm batteriet
5) 1 til Ugruko
6) 1 til hver af de 6 afsnitsledere
7) 1 til hver af de 3 3-skydeskårs-tårne
8) 1 til hver af de 6 4,7 cm Pak-bunkere
9) 1 til hver af de 2 6-skydeskårs-tårne
10) 1 til hver af de 4 maskingranatkastere
11) 1 til hver af de 2 reservebunkere
12) Gruppeforbindelser 1-6-7-2-3-8
Der skal regnes med yderligere telefonforbindelser til de ovennævnte 16 dobbelgruppebunkere.
Der ansøges om tildeling af en 60-teiligen Flakgrukoglühlampenschrankes eller en lignende egnet central.

Bilag: Bunkerliste over H.K.L Støttepunkt Hansted. Diagram over ledningsforbindelserne.


Bilag til skrivelsen af 24. oktober 1942.
De med rødt skrevne tal henviser til mit registrerings-nummer for bygningen. De første cifre 27. er udeladt, da det er områdenummer og ens for alle bygningerne. Registrerings-numrene er anvendt på alle situationsplanerne i hele 'hanstholmregistreringen.dk', herunder også situationsplanerne over de enkelte kampafsnit i infanteriforsvaret.
De i skrivelserne nedenunder anførte fire-cifrede numre er gl. tysk bygn. nr.
Diagrammet viser telefonforbindelserne fra Infanteriføreren til de enkelte afdelingsførere og til de enkelte kampstillinger.
Desuden er der forbindelser til artillerikampstadet (Arko) og luftværnskommandoen (Ugruko).
Den direkte forbindelse til 4. Flak på Brunbjerg er begrundet med, at dette batteri foruden skydning mod luftmål også skulle deltage i landforsvaret af Reservatets nordlige del samt i hovedkampområderne 2 og 3.
Forbindelsen til sømålsbatteriet "Hanstholm II" og Flak- og sømålsbatteriet 2. Flak går gennem afsnitsførerne.
'Gefechtsvorposten' og 'Vorgeschobene Stellg.' er sandsynligvis de anførte Unterschlupfe ('skyttehuller') (Bauwerk Nr. 321 a-z).
Der er på diagrammet vist to bygninger under Afsnit 1, mens der i listen kun er anført én 4,7 cm Pak.
Den første bunker i denne byggeplan støbes den 31. oktober 1942, og den sidste den 19. juli 1943.
Ingen af bunkerne blev færdige til december 1942, hvilket jo også var lidt optimistisk.
Den første bunker, der overdrages til tropperne, altså sættes i drift, er Gef. Std. R 117a (infanteri-kommando-bunkeren). Den blev støbt 3. marts 1943, og allerede 13 dage senere, den 16. marts, overdraget. Det er den største af bunkerne med et forbrug på 1.200 cbm beton.
Overdragelserne begyndte for de øvrige bunkere i planen først den 17. august 1943 og strakte sig frem til 18. februar 1944 jævnt fordelt på alle kampafsnit.

De 2 stk. bunkere R 634 6-Schart. Std. (6 skydeskår og 2 maskingeværer i pansertårnet) og de 4 stk. bunkere R 633 med M 19 5 cm automortér (maskingranatkastere) er ikke opført på listen over standardbygninger for hovedkamplinien men er med på efterfølgende liste over telefonforbindelser, så de var også planlagt på dette tidspunkt.
I listen over telefonforbindelser er som pkt. 2 og 3 nævnt 'Gefechtsvorposten' og 'Fremskudt stilling'. De er ikke opført på listen over bunkere i hovedkamplinien og har sandsynligvis været jordanlæg uden for hovedkamplinien.

Planen blev i samme periode suppleret med 2 stk. Pak-Kas. 4,7 cm (t) R 631, 1 stk. dobbelt kanongarage R 605, 1 stk. Inf.-Beob. R 665 og 2 stk. dobbel-gruppe-bunkere R 622. Den første vejspærring, pansermuren på vejen op til Fyret, blev også støbt i denne periode. (Ikke vist på nedenstående kort, der kun viser bunkerne anført i skrivelsen af 24. okrober 1942.)

Dette kort viser placeringen af bunkerne anført i skrivelsen af 24. oktober 1942 (undtagen de 16 planlagte dobbel-gruppe-bunkere), den skitserede hovedkamplinie, de 6 kampafsnit, samt med pile de sandsynlige fjendtlige angrebsveje til stillingsområdet.
Signaturene er: Infanterifører med R 117a og 2 stk. dobbel-gruppe-bunkere R 502 (blå), 3 stk. maskingevær-bunker med 3-skydeskårs-tårne R 110a (lyserød), 6 stk. 4,7 cm Pak-bunkere R 506d (grøn), 2 stk. maskingevær-bunker med 6-skydeskårs-tårne (rød), 3 stk. garage for panserværns-kanoner R 504 (lys grøn), 4 stk. maskingranatkastere M19 i R 633 (gul-grøn), samt 6 stk. afsnitsførerbunkere gruppebunker R 501 (gul).
12/12/1942. Brev fra Marbef. Dän. til Befh.d.dt.Truppen.
Vedr.: Landforsvaret af det befæstede Raume Hansted.
Iht. tidligere fremsendte bedes der om - såfremt der tilføres et Festungskompagni, der kan indsættes i dette område - på ny at overveje at tiltræde, at HKL bliver flyttet til den sydligste kant af Hanstholm-knuden.
Derved bliver Flakbatterie Brunbjerg og Velfærdshallen inddraget.

O.U., den 3. nov. 1943
Ost-Btl. 674.

Vedr.: Ammunitionslagring i bunkere.
Iht.: intet.

Til 3. komp./674.


Under henvisning til mundtlig aftale med Hptm. Meurer og Hpmt. Weicker bliver det hermed bestemt, at ammunitionen lagres således:
Af de 6 ammunitionsudstyr forbliver det 1. udstyr ved Manne henholdsvis nemt at få fat i. To udstyr lagres i afsnitsfører- og andre bunkere dybtliggende og under bevogtning. Indtil færdiggørelsen og overtagelsen af passende bunkere, må i mellemtiden Fæstningskompagniets nærmere anførte maskin-granatkaster-bunker benyttes. Lagringen sker efter aftale med bunkerføreren separat, og mængden begrænses til det absolut nødvendige.
På den måde er der sørget for, at der i selve H.K.L. eller meget tæt på er stillet en passende mængde ammunition til rådighed.
De yderligere 3 ammunitions-udstyr ved 1. og 3. kompagni oplagres derimod i centrum af støttepunktet under bevogtning i de allerede overtagne eller inden for de nærmeste dage overtagne dobbel-gruppe-bunkere: 1. komp. i dobbel-gruppe-bunker nr. 1163, 3. komp. i dobbel-gruppe-bunker nr. 1140.
Omlagringen af ammunitionen gennemføres i løbet af den 4. nov. 1943 og meldes til Arbejds-staben, når det er afsluttet.
Ligeledes kan den faste Dauerverpflegung hurtigt lagres i bunkerne. Der udsendes snarest forslag til, hvordan den omtalte flytning kan få fortrinsret.
Ammunitions-deponering i bunkerne:
1. komp. Afsnit I: I afsnits-fører-bunker I nr. 1192 og dobbel-gruppe-bunker nr. 1191 Afsnit II: dobbel-gruppe-bunker nr. 1166 og afsnits-fører-bunker II nr. 1121.
2. komp. Afsnit III: afsnits-fører-bunker III nr. 1055 dobbel-gruppe-bunker nr. 1033 for den i H.K.L. indsatte deling, for to delinger i dobbel-gruppe-bunker nr. 1058,5 udstyr og de yderligere 3 udstyr for den i H.K.L. indsatte deling.
3. komp. Afsnit IV: afsnits-fører-bunker IV nr. 1028 og dobbel-gruppe-bunker nr. 1047, dobbel-gruppe-bunker nr. 1031 (senere efter overtagelse) Afsnit V: afsnits-fører-bunker V nr. 1111 og maskin-granatkaster-bunker Gera nr. 1075.Afsnit VI: afsnits-fører-bunker VI nr. 1168 og maskin-granatkaster-bunker Havel nr. 1155
4. komp. Res. komp. dobbel-gruppe-bunker nr. 1162 (lagrer allerede en del ammunition for 9. komp.), undtagen den første udrustning.

 
O.U., den 9.11.1943
Stab/Ost-Btl. 674.
Afskrift i uddrag af befaling ved arbejdsstaben ved kommandøren for Forsvarsområde H a n s t e d. 
Vedr.: Overtagelse af våben, apparater og bunkere.
Til 3. komp./674.


Fastmonterede tunge mortérer:
De tre tunge mortérer, som 4. kompagni har overtaget fra Fæstningskompagniet, indsættes i de Gr.-W. Ringstände, der er under bygning i 3. komp.s område mellem 3. og 4. kanon M.A.A. 118. Indtil færdiggørelsen af ringstandene anlægges stillinger for mortérene i nærheden af ringstandene.
Btl. egne tunge mortérer (russ.) forbliver ved btl. og indsættes således: 1. kompagnis tunge mortér i afsnit 1, 2. kompagnis tunge mortér i afsnit 3.
Stillingerne rekognosceres og anlægges.

Resultatmelding til 16.11.1943.
Mortérene forbliver ved 1. henholdsvis 2. kp., men anvises hvad angår tilsyn, øvelser og samlet mortérild til sammenarbejde med Zgf. 13. kp., Fw. Rodomer.
Fw. Rodomer er hidkaldt til udpegelse og opbygning af mortérstillingerne.
Bunker-belysningsdele og indretning:
Fæstningsbyggestaben leverer til hver dobbel-gruppe-bunker: 2 Petromaxlamper med tilbehør, 2 Enhedslamper med reserve-karbis-beholder, 4 elektriske håndlygter med reservebatterier.
Modtagelse befales.
Behovet for brændstof meldes straks til IV a, så det kan bestilles ved H.U.V.
Bunkerbesætningen opfordres til sparsomt brug af belysningsmidler. Der kan udlægges nødtørftige lysledninger i bunkerne.
Kompagniet er ansvarlig for, at tilslutningerne foretages forskriftsmæssigt, så der ikke indtræder forstyrrelser i strømforsyningen. De nødvendige kabler/ledninger må skaffes i fri handel.
Det er tilladt at benytte halmmadrasser. Det er hensigtsmæssigt ikke at stoppe halmmadrasserne helt fyldt.
Det skal tilstræbes at lave stråmåtter som madrasser. De nødvendige langstrå kan indkøbes over bataljonen. 
Skanseudjævningsmaskine:
3. kompagni skal efter behov dele den faststående skanse-skovl, de overtog fra fæstningskompagniet, med 1. kompagni. Ligeledes skal 2. skiftes med 4. kompagni til at have den fra 11./712 modtagne skanseskovl.
Der meldes, når det er sket.
Yderligere behov for skanseskovl bestilles ved Arb.-staben over bataljonen.

Bunkerovertagelse:
Herefter overtages følgende bygninger:
3. komp. (Afsnit 4) 1031 dobbel-gruppe-bunker
2. komp. (Afsnit 3) 1033 dobbel-gruppe-bunker
1. komp. (Centrum) 1163 dobbel-gruppe-bunker
Stab 1117 dobbel-gruppe-bunker
4. komp. 1144 dobbel-gruppe-bunker
4. komp. 1142 dobbel-gruppe-bunker
4. komp. 1119 dobbel-gruppe-bunker

Ringstandhocker: 
1. og 3. komp. modtager straks fra O.T. hver 10 Ringstandhocker. Overtagelsen aftales med O.T.
Ringstandhocker er nødvendige ved benyttelse af ringstande.
Ved beredskabsniveau 2 anbringes Ringstandhocker i ringstandene.

Hindringer:
Vedligeholdelsen og istandsættelse af trådhindringer afprøves i komp.-afsnittene gennem løbende kontrol. 1., 2. og 3. kompagni stiller dertil dagligt en patrulje (en tysk underofficer og to menige), der omhyggeligt efterser og overvåger trådhindringerne. Resultatet meldes skriftligt hver mandag for den forgangne uge.
 
Ost-Batl. 674 overdrages bevogtningen af alle spærringer i Hanstholm den 22-08-44.
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Samme kort som øverst på siden. Her for at kunne sammenholde med de faktiske forløb som vist på luftfotos nedenfor.

Luftfotografi 1945.
HKL anlagt efter planen for 'neuerkundete H.K.L.' er markeret med cirkler i samme blå farve som på kortet. Der er et næsten fuldstændigt sammenfald i forløbet.
En del af forløbet af de opstilede panserkryds (tjekkiske pindsvin) er markeret med små hvide cirkler. Det fortsætter ud til kysten og vestpå i Rosvig hen til panserspærringen på Molevej.
Senere blev en stor del af det det sydlige område mellem 'alte H.K.L.' og 'neuerkundete H.K.L.' delvis inddraget med anlæggelsen af den med grønne cirkler markerede spærring. Spærringen er videreført på sydsiden af Hansted Mølleå og sluttet til 'neuerkundete H.K.L. syd for Hanstholm Fyr.
Tværs over Holmen er pansergraven anlagt (gul markering). Det knækkede forløb gør det muligt at placere våben (PaK), der kan bestryge de enkelte afsnit. Ikke alle afsnit kunne dog bestryges med de faktisk opstillede våben. (Cirkelmarkeringerne er gjort svage for at forstyrre analysen af luftfotoet mindst muligt.)

Luftfoto 06/02/1944.
Allerede på dette tidspunkt er der anlagt spærringer, der inddrager en stor del af det det sydlige område mellem 'alte H.K.L.' og 'neuerkundete H.K.L.', og pansergraven er påbegyndt anlagt.
Kampafsnit 2 får derfor behov for afsnitsførere fremskudt i de inddragede områder. Afsnitsførerbunker 2a (R 668) lægges umiddelbart nord for Bådsgård og støbes 19/12/1943, og afsnitsførerbunker 2b (R 635) lægges på østsiden af Brunbjerg og støbes 01/02/1944.


Diagram (dateret 3. okt. 44) over infanteri-radio-nettet. (Stillet til rådighed af Michaël Svejgaard, SES)
Ved de enkelte signaturer har jeg indsat de fire sidste tal i bygningens registringsnummer i Hanstholmregistreringen.


xx
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye