Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Batteri Agger     Forsiden

I Marinens krigsdagbog og i andre skrivelserer er følgende noteret
med henvisning til Batteri Agger - 3./M.A.A. 118:

11/04/1940
Thyborøn. Rekognoscering for stillingen til et 17 cm batteri Ostseestation’ens byggestab på nordstranden ved indsejlingen til Limfjorden.
Kl. 07:00. Ankomst af byggekommandoen for 17 cm batteriet. Ostseestationens byggestab.
12/04/1940 Thyborøn: Påbegyndelse af byggearbejdet for 17 cm batteri syd for Agger.
21/04/1940
10,5 cm felthaubitzer batteri 8/III A.R. 240 går i stilling med 4 kanoner og 2 lette maskingeværer i klitterne ved Thyborøn.
24/04/1940 Thyborøn: Pt. står et hærbatteri (motoriseret) ved havnen (4-10,5 cm) som spærrebatteri.
Under opstilling og færdig ca. 01/05 er et middeltungt batteri (4-17 cm) nord for indsejlingen ved Agger.
27/04/1940 Batterien Schill (Hanstholm) og Raule (Agger) nødtørftigt (midlertidigt) klar til indsats med hver 4 kanoner.
30/04/1940 Kl. 14:00 - Indskydning af Batterie Raule. Derefter meldt skudklar.
01/05/1940 Thyborøn, Batterie Raule und Schill: Kl. 23:30. Divisionen befaler forhøjet beredskab for Nordjylland, da der pga. engelsk modgang (fiasko) i Norge kan påregnes en engelsk aktion.
02/05/1940 Liste over de under Bereich der Hafenkommandantur Thyborøn hørende officerer anfører ved Batteri "Raule":
Kaptajnløjtnant Dr. Hubbert, oberstløjtnant M.A. Eckert og mar.-assistentlæge Dr. Heising.
04/05/1940
Thyborøn: 8/III A.R. 240 afrejser.
07/05/1940 Küstenbefehlshaber Nordfriesland besigtiger tjenestestederne Thyborøn og batterierne Raule og Schill.
09/05/1940 Den kommanderende admiral besigtiger tjenestestederne Thyborøn og batterierne Schill og Raule.
09/05/1940 Thyborøn, Batterien Raule og Schill - Kl. 23.30: Forhøjet alarmberedskab (Fjendtlig destroyer, torpedojager i Nordsøen.)
12/05/1940 Våbenmesteren ved Batterie Thyborøn* beder om, at der snarest bliver fremskaffet paralakse-regner og højdemålerbuer.
(*Her sandsymligvis benævnelsen for Batteri Raule.)
15/05/1940 Byggelederen ved Batteri Raule kptltn. Langner, er i gang med at montere højdemålerbuen efter arbejdsanvisningen. Arbejdet forløber planmæssigt. Varighed 3-4 uger. Paralakse-regner er anskaffet.
15/05/1940 Status over de artilleristiske forsvarsanlæg i Danmark incl. Afsnit Vestkysten samt planlagte anlæg.
Klar til kampindsats: b) Sømålsbatterier: Thyborøn: 4-17cm - Hanstholm: 4-17cm
(JL: Alle øvrige batterier i meddelelsen er udeladt her.)
17/05/1940 Batterie Raule og Schill: Küstenbefehlshaber Dänemark, admiral Mewis, besigtiger begge batterier.
Om aftenen møde med kommandanterne i afsnittet.
17/05/1940 Kl. 16:10 - Forhøjet alarmberedskab for batterierne Raule og Schill (tysk konvoj mod Norge observeret af engelsk opklarer; der kan regnes med indsats fra fjendtlige søstridskræfter).
17/05/1940

Til Kommandanten i Afsnit Vestkyst Danmark, E s b j e r g.
Vedrørende: Høj standplads ved Batteri Raule.
Den højre ildleder ved Batteri Raule ligger 18 m over 00, hvilket giver en evtl. angribende fjende et godt mål at pejle efter. Da tårnet heller ikke har nogen sikring mod beskydning fra fly, og da der ved angreb fra havet må påregnes samtidig luftangreb, kan det derfor imødeses, at batteriets ildledelse falder ud efter kort tid.
Den 14. maj 1940 var der lejlighed til at afprøve sigteafstanden ved den venstre ildleder. Der var klar himmel og de bedste sigtemuligheder. På en afstand af 250 hm blev skibene observeret, og på 200 hm kunne skibssiden ses. Batteriets rækkevidde er 200 hm.
Det synes derfor hensigtsmæssigt, at sænke den højre ildleders standplads med mindst 5 m, og lade den nedre resterende del blive sløret som en bakke i terrænet.
Der anmodes om at efterkomme ansøgningen, da tillige sløringen af batteriet bliver mere sikker ved at sænke ildlederen.
Hubbert, Kaptajnløjtnant og Batterikommandør.

20/05/1940

Fra Kommandant im Abschnitt Westküste Dänemark
Til Küstenbefehlshaber Nordfriesland, C u x h a v e n.
Vedr.: Høj standplads ved Batterie “Raule”.
Den højre ildlederstandplads ved batteriet "Raule" i Thyborön er efter ordre fra Festungsbaustabes Øst pt. blevet opført som høj standplads med en højde på 18 m. Dette blev begrundet med, at denne højde på hovedildlederens standplads ville være nødvendig til ledelse af batteriet ved dets største skudafstand på 200 hm. I mellemtiden er sigterækkevidden ved den venstre ildleder flere gange blevet verificeret ved observation og måling af passerende skibe. Her er det konstateret, at på en klar dag kan overbygningen af passerende skibe ses ud på en afstand af ca. 250 hm, og skibssiden ud på en afstand af ca. 200 hm.
Da den højre ildleder med sin nuværende højde gør det nemt at lokalisere placeringen af batteriet og byder på et godt hjælpe-mål ved angreb fra havet og fra luften, bliver hermed bedt om tilladelse til at sænke standpladsen til omkring 10 meters højde. Den del af standpladsen, der bliver stående, kunne blive sløret som bakke i terrænnet.

20/05/1940 Til die Inspektion der Marineartilleriezeugämter, Wilhelmshaven.
Til orientering: Kommandanten im Abschnitt der Westküste von Dänemark, Esbjerg og Marineartillerie - Zeugamt, Pillau.
Vedrørende: Bestilling af udstyr og forbrugsstoffer til færdiggørelse af Batteri “Raule”.
1) På grund af den vidt forgrenede placering af indkvarterings-, vagt- og administrationsbygninger i batteriet såvel som de øvrige tjeneste- og kommandoposter anses det for nødvendigt med et 15-20 liniers omstillingsbord og 15 feltelefoner.
2) For udbygning af alarmeringssystemet og som reserve af udstyr og forbrugsstoffer ved batteriet er der behov for det i bilaget anførte udstyr og forbrugsstoffer.
Der anmodes derfor om klargøring og fremsendelse af det i bilaget (nedenfor) anførte udstyr og forbrugsstoffer.
Dr. Hubbert, Kaptajnleutnant og Batterikommandør
20/05/1940

Liste over de påkrævede udstyr og forbrugsstoffer.
Udstyr.
til 1)
1 stk. 20 liniers omstillingsbord
15 “ feltelefoner
til 2)
2 “ Hensoldt - natkikkerter
1 “ Kruppscher forbrændingskammermåler
1 “ Reserveansætter til 17 cm
6 “ Brysttelefon-sæt
Forbrugsstoffer.
til 1)
10 “ Akku 2 Volt
4 “ Akku 4 Volt
50 “ Lamper til natvisirbelysning 4 Volt
25 “ Lamper til natvisirbelysning 2 Volt
100 m Z - tråd
100 “ 2 x 1,5 marinekabel
50 “ 4 x 1 x o,8 gummirørledning
25 “ 2 x 1 x o,8 gummirørledning
2 kg Vergussmasse brun
12 ooo m svær feltkabel

22/05/1940 Fra Küstenbefehlshaber Dänemark.
2.A.d.O. anmodes om, at Batterierne Raule og Schill i fremtiden ikke længere leder meddelelser gennem Küstenbefehlshaber Dänemark, da disse batterier ikke er understillet ham. Ansvarlige er Küstenbefehlshaber Nordfriesland kystkommandør såvel som Kommandanten im Abschnitt. Westküste Dänemark.
22/05/1940 Fra Der Kommandant im Abschnitt Westküste Dänemark.
Til Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Vedr.: Personelspørgsmål.
Venligst afklare følgende spørgsmål:
1.) Kommandanten im Abschnitt Westdänemark har også batterierne Raule (Agger ved Thyborøn) og Schill (Hanstholm) underlagt. Begge batterier kommer fra Østersøområdet og er personelmæssigt indtil videre underlagt 2. A.d.O..
Der anmodes derfor om afklaring af:
a) om og evt. hvornår der kan ventes en personelmæssig overførsel af begge batterier fra 2. A.d.O. til 2. A.d.N.,
b) om der også skal gives melding om antallet af specialister og den aktuelle personelstatus for batterierne "Raule" og “Schill”,
c) om de månedlige ændringsrapporter også vedrørende batterierne "Raule" og "Schill" skal gives til 2. A.d.N., K.B.N. og E.M.A.A..
3.) Der anmodes om berigtigelse af, om der skal indrapporteres alle de nyindkaldte ROA.'er eller kun de nyindkaldte af ROA.-sergenter.
23/05/1940 Kommandanten im Abschnitt sammen med stabschefen for Küstenbefehlshaber Nordfriesland besigtiger tjenestestederne Thyborøn og batterierne Raule og Schill.
24/05/1940 Kl. 14:45-15:00 Batterie Raule. Alarm for Batterie Raule. (Artilleriild på havet; stellte sich als Anschiessen der V.P.-Boote 309 og 210 heraus.)
25/05/1940 Telegram.
1) I henhold til afsnit 3) Den planlagte personeloverførsel til øst var endnu ikke kendt for øst. Under den forudsætning er jeg enig i, at personellet ved "Schill" og "Raule" afgives til Nord, og at alle marineenheder, der er indsat i den vestjyske afsnit, underlægges Nord hvad angår det tjenstlige, det disciplinære, det militær-retslige og det administrative.
2) Iht. befaling fra Oberkommando der Marine giver Küstenbefehlshaber i alle spørgsmål af politisk, økonomisk og lignende, der skal reguleres i fællesskab for hele det danske område, direkte instruktioner og ordrer også til Det Vestjyske Afsnit.
M.A.A. 115 overførte den 31/05/40 tredive rekrutter til både Raule, Schill, Flakfort alle trænet i kanonbetjening. Desuden blev 30 soldater, der hver især var egnet til GFK og WL VMK uddannelse ved Fla KS, ved samme lejlighed bekendtgjort for 2. ADO og M.A.A. 115 gennem FS.
Meddel straks til 2. ADO og M.A.A. 115, hvortil rekrutterne skal afmarcheres.
Udvekslinger skal ske for på forhånd at opfylde kravene om fuldt uddannede specialister.
26/05/1940 Batterie Raule: Højdemålingsbuen (Metererhöhungsbogen) anbragt på 3. kanon.
29/05/1940 Notat: I den nordlige del af afsnittet:
1.) Batteri Raule (sydspidsen af halvøen Agger, nord for Thyborøn)
4 - 17 cm S.K., 2 - 2 cm Flak, 6 - M.G.34, 2 - 110 cm lyskastere.
2.) Batteri Schill (ved Hanstholm)
4 - 17 cm S.K., 2 - 2 cm Flak, 6 - M.G.34, 2 - 110 cm lyskastere.
30/05/1940 Batterie Raule: Højdemålingsbuen anbragt på 4. kanon.
31/05/1940 I 'Status over artilleristiske forsvarsanlæg .....' er bl.a. anført: Thyborøn: 4-17cm, Hanstholm: 4-17cm.
03/06/1940 Thyborøn: Kl. 22:15. Ilanddreven tysk sprængbøje transporteret af soldater fra hæren ca. 1000 m ind i land og eksploderer, da den sættes på jorden. 3 døde, 6 hårdt sårrede, hvoraf 4 døde de følgende dage.
04/06/1940 Batterie Raule: Tysk sprængbøje drevet i land foran batteriet bliver (07/06/40) desarmeret af våbenofficer.
07/06/1940 Fra Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste.
Til Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
For at kunne gennemføre en korrekt og reglementeret uddannelse af de kommende rekrutter anmodes der indtrængende om leverering af en parallakse-beregner til batteri Raule ved Agger. Batteri Schill har en parallakse-beregner.
08/06/1940 Batterien Raule og Schill. I begge batterier Raule og Schill ankommer 60 Ostsee rekrutter til artilleristisk grunduddannelse.
10/06/1940 Fra Abschnittskommandant Westdänemark.
Der anmodes endnu engang om at få leveret parallakse-beregneren til Batteri Raule, da der forløber uddannelse af troppespecialister og rekrutter. Fuldgyldig uddannelse er ikke mulig uden en parallakse-beregner.
Batterikommandør Raule.
10/06/1940 Batterien Raule og Schill. Besigtigelse af batterierne Raule og Schill ved Generalmajor Vara. Dagen før havde han været i Esbjerg.
24/06/1940 Fra 2. Admiral der Ostseestation.
Til bl.a.: Batterierne “Raule”, Agger, “Schill”, Hanstholm.
Vedrørende: Rekrutuddannelse til kysttjeneste på land.
Af de soldater, der for tiden er i rekrutuddannelse, er den hurtige, korte grund- og artilleriuddannelse afsluttet den 7.7.40:
Ved 1. Ers.M.A.A.: Batteri “Hanstholm” (Schill) 60 mand og Batteri “Thyborøn” (Raule) 55 mand.
(JL: Benævnelserne Batterie Thyborøn og Batterie Hanstholm anføres for første gang.)
30/06/1940 Batterie Thyborøn og Batterie Hanstholm: Ingen særlige hændelser i perioden 16 til 30.06-40.
02/07/1940 Besigtigelse af batterierne Thyborøn og Hanstholm ved Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
03/07/1940 Batterie Thyborøn: 4 Abkommläufe og 1 Kaliberanlauf som afslutning på den artilleristiske uddannelse af 60 Ostsee rekrutter.
07/07/1940 Batterie Thyborøn og Hanstholm. De 60 rekrutter, som har været til artilleristisk uddannelse i batteriet i 4 uger, bliver afsendt til 1. E.M.A.A.
Om aftenen ankom 60 nye rekrutter til den samme uddannelse i batteriet. (JL: Må være ankommet ca. 07.06.40.)
08/07/1940 Skydeøvelse - Erfaringer: De Kaliberskydninger, der blev gennemført den 8. og 9. juli, har vist, at det af uddannelsesmæssige grunde er ubetinget nødvendigt, at afholde sådanne øvelser. Leder, kanonkommandør og betjeningsmandskabet erkender først ved skydning den sande værdi af en grundig eksersermæssig uddannelse. Der bliver derfor bedt om at stille tilstrækkeligt med ammunition til rådighed for øvelsesskydning - især for Flakbatterierne.
16/07/1940 Fra Oberkommando der Kriegsmarine
Til Oberkommando der Marinestation der Ostsee, Kiel.
Tildelingen af en parallakse-beregner til Batteri Raule kan p.t. ikke opfyldes, da alle apparater er fordelt til andre enheder.
23/07/1940 Fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
Til Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Kommandanturet beder om, som der i skrivelser kan henvises til, at transporter til Batteri Thyborøn ikke føres over Thyborøn men over Hurup og Agger.
23/07/1940 Fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
Til Inspektion der Marine-Artillerie_Zeugämter.
Kommandanturet beder om, at de til rådighed stillede tågesløringsapparater straks afsendes til Batterierne "Hanstholm" Schill) og"Thyborøn" (Raule). Togstationen for Batteri “Hanstholm” (Schill) er Thisted og for Batteri “Thyborøn” (Raule) Hurup.
28/07/1940 Fra Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Til Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
Alle soldater indsat som batteriofficerer i Batterierne Thyborøn og Hanstholm skal straks indberettes hertil med navn, tjenestegrad og tjenestestilling.
29/07/1940 Indberetninger 29/07/1940, 07/08/1940 og 08/08/1940 ligger på siten 'Officerer i Hanstholm'.
03/08/1940 Fra Kommando der Marinestation der Ostsee.
Til bl.a. Batteri Raule, Agger og Batteri Schill, Hanstholm.
Vedrørende: Indstilling pr. 01/08/1940 af rekrutter til uddannelse i kysttjeneste (land).
For at opfylde de aktuelle personelmæssige behov, skal der gennemføres uddannelse af rekrutter som anført i denne skrivelse. (Her i uddrag.)
a) 50 rekrutter i Batteri "Raule". Militær- og artilleristisk grunduddannelse (i kysttjeneste), varighed 4 uger.
a) 50 rekrutter i Batteri "Schill". Militær- og artilleristisk grunduddannelse (i kysttjeneste), varighed 4 uger.
Det påpeges, at den militære- og artilleristiske grunduddannelse i batterierne "Raule" og "Schill" vil kunne gennemføres med succes, på trods af de samme vanskeligheder som rapporteret af M.A.A.'en i Østområdet.
05/08/1940 Batterie Hanstholm og Thyborøn: Afrejse af 60 rekrutter til 1. E.M.A.A. efter afsluttet lyn-uddannelse. (JL: 07.07.40 - 05.08.40 = 30 dage)
06/08/1940 Batterie Hanstholm og Thyborøn: Der ankommer 49 rekrutter fra 1. E.M.A.A. til lyn-uddannelse. (48 til Thyborøn.)
14/08/1940 04:15-04:30 Alarm. Ukendt fly fløj fra øst over Batterie Thyborøn.
Blev beskudt, da det ikke svarede på E.S. Ammunitionsforbrug 39 [skud] 2cm.
16/08/1940 Batteri Thyborøn indsender anmodning om fronttillæg tilsvarende Batteri Hanstholm.
(JL. Kopi af originaldokumentet foreligger ikke i min samling.)
19/08/1940 Fra Kommandant im Abschnitt Westdänekark.
Til Batteri Thyborøn, Batteri Hanstholm.
Vedr.: Fronttillæg
Fronttillæg ansøges på baggrund af krigsdagbogen den 1. i hver måned for den foregående måned ved Küstenbefehlshaber Nordfrieslands og udbetales efter hans godkendelse.
Samtidig påpeges det ved denne lejlighed, at krigsdagbøgerne danner grundlaget for ansøgning om fronttillæg, og at de oplysninger, de indeholder om særlige hændelser, skal være så præcise og komplette, at de giver et meget klart billede. Dette har ikke altid været tilfældet i krigsdagbøgerne der. F.eks. mangler der i krigsdagbogen for Batteri Thyborøn den 14. august 1940 oplysninger om begyndelsen og slutningen af ??alarmen, og i krigsdagbogen for Batteri Hanstholm under 1. august 1940 tidspunktet for alarmens start og tidspunktet for, hvornår lysgranater blev affyret. De nøjagtige alarmtider skal altså efteranmeldes hertil, så de skal indgå i rapporten, når der ansøges om fronttillæg.
31/08/1940 Thyborøn, Batterie Thyborøn og Batterie Hanstholm. Fra 16/08/40 til 31/08/40: Ingen særlige hændelser.
07/09/1940 To fjendtlige fly beskudt kl. 00:03-00:12 uden resultat af 2cm Flak fra Batterie Thyborøn. Resulatat ikke observaret.
Amm. forbrug 197 skud 2cm.
14/09/1940 Batterie Hanstholm og Thyborøn: De soldater (rekrutter), der siden 06.08.40 har været til lynuddannelse (kortoplæring), overføres til 1. E.M.A.A. (JL: 06.08.40-14.09.40 = 40 dage)
17/09/1940 Batterie Thyborøn:
Kl. 18:45: 3 drivende spærreballoner fra vest, deraf en gennem Batterie Thyborøn beskudt med 40 skud 2 cm Flak uden resultat.
02/10/1940 Küstenbefehlshaber Nordfriesland, Konteradmiral von Stosch, ankommer til aften til Esbjerg, besigtiger den 3. okt. kampstillingerne ved Esbjerg og den 4. okt. garnisonen Thyborøn og Batterierne Thyborøn og Hanstholm.
08/10/1940 Kl. 14:43. Batterie Thyborøn:
M.A.Gefr. Borschert, Willi - 0 362/38 DE har skudt sig med gevær 98.
Om der foreligger et ulykkestilfælde eller selvmordsforsøg, er foreløbig ikke klarlagt.
15/10/1940 Thyborøn og Batterie Hanstholm: Ingen særlige hændelser i perioden 1. - 15/10/40.
31/10/1940 Thyborøn, Batterie Thyborøn og Batterie Hanstholm: Ingen særlige hændelser i perioden 01. - 31/10/40.
12/11/1940 Batterie Agger. Kommandanten im Abschnitt Nordjütland Becker og Marbef. besigtiger Batteri Agger.
13/11/1940 Kl. 07:25. Batterie Thyborøn: Drivende spærreballon skudt i brand med 3 skud 2cm.
07/12/1940

Befaling fra O.K.M.: Nedbryd/afmontér så hurtigt som muligt Batteri Thyborøn så det, incl. betjeningsmandskab, troppeluftskyts og tilhørende lyskaster kan stå til rådighed til særlige formål.

10/12/1940 Batterie Thyborøn ikke mere klar til indsats pga. nedbrydning/afmontering.
12/12/1940 O.K.M. ændrer befaling vedr. nedbrydning/afmontering af Batterie Thyborøn således, at kun kanonerne skal sendes til Hamburg, mens betjeningsmandskab, Truppenluftschutz og lyskaster forbliver i de hidtidige stillinger til indsats i Batterie Thyborøn (4 danske 12cm kanoner).
15/12/1940 Thyborøn havn og Batterie Hanstholm ingen særlige hændelser i perioden 01.-15.12.40.
16/12/1940 Til Stat. Ost og Nord. - Foreslår at samle batteriene i området Thyborøn - Hansted i ny marineartilleriafdeling.
19/12/1940 Batterie Thyborøn har pga. omarmeringen til 7,5 cm kun lokal betydning i forsvar mod hurtige lette styrker i Thyborøn havn. Omarmeringen betyder en væsentlig svækkelse af artilleri forsvaret på Vestkysten. Mellem Hanstholm og Westerland har fjenden praktisk taget fuld bevægelsesfrihed.
20/12/1940 Nedbrydning/afmontering af 17cm Batterie "Thyborøn" afsluttet.
4 kanoner med kommandoapparat og Schiessbehelfen bliver transporteret til Hamburg-Tollerort, og ammunitionen transporteret til Maza Seegeberg (Kiel). Til brug for erstatningsbatteriet (4 danske 12cm kanoner) bliver Fla.M.W. og lyskaster i batteristillingen.
28/12/1940 Batterie Thyborøn: 2 kanoner (dan. 12cm) og en 3m afstandsmåler ankommet og losset.
31/12/1940 Thyborøn havn og Batterie Hanstholm ingen særlige hændelser i perioden 16.-31/12/40.
04/01/1941 Batterie Thyborøn. 2 kanoner (12 cm) og 3 vogne ammunition ankommet og losset.
15/01/1941 Batterie Thyborøn. 4 kanoner og 3 m afstandsmåler opstillet.
17/01/1941

Batterie "Thyborøn": Batteriet [4 stk. 12 cm kanoner (danske)] indskudt. Kanonerne skudklare.
Indskydning af Batterie Thyborøn (4 stk. danske 12 cm kanoner) gennemført uden problemer efter ombytning af kanonerne til 4 danske 12cm. Skydningen kun nødtørftig, da kommandoanlæg endnu mangler.

22/01/1941 "Thyborøn": Den bestemmelse fra O.K.M., hvorigennem afmonteringen af dette batteri blev beordret, er ikke Ost bekendt.
En forespørgsel hos Marbef. Dänemark viste, at O.K.M.s ordre til afmontering var givet direkte til Marbef. Dänemark.
De indsatte kanoner, 4 - 12 cm (dan.), blev indskudtden 17/01.
12/02/1941 Kl. 23:10 Fjendtligt fly overflyver fra vest mod øst i stor højde batteriet. Over batteriet bliver motoren standset.
Kl. 23:10-23:15: Alarm for 2 cm og M.G. 34.
15/02/1941 Gennem O.K.M. bliver sammenlægningen af besætningerne i det under bygning værende tunge batteri Hansted med tilhørende 7,5cm Flakbatteri og sømålsbatterierne Hanstholm og Thyborøn til én afdeling (M.A.A. 118) godkendt i overensstemmelse med ansøgningen.
Samtidig bliver efter forslag fra Station N tjenestestedet for Kommandanten i Afsnit Westdänemark med stab forlagt til Thisted, samtidig med at denne befales at overtage tjenestebeføjelserne som Kommandør for M.A.A. 118.
25/02/1941 Dannelsen af M.A.A. 118.
Det kommer som en afdelingsstab til at bestå af 1./-Batterie Hansted (38,5 cm), 2./-Batterie Hanstholm, 3./-Batterie Agger, 4./-Flakbatterie Hansted.
15/03/1941 Batterie Agger. Lyskaster "Bruno" har ikke været klar siden 14/03/41.
16/03/1941 Batterie Agger. Lyskaster "Anton" ikke klar.
18/03/1941 Batterie Agger. Lyskaster "Anton" klar.
03/04/1941 Batterie Agger. Lyskaster “Bruno” til Esbjerg for reparation ved Maza Sylt.
07/04/1941 Batterie Agger.
Kl. 1140: Et ukendt fly kommende fra syd-øst overflyver batteriet og bliver erkendt som et engelsk fly. Beskudt af let Flak tvinges målet til at dreje af mod syd-øst og kaster bomber (3 bomber) over Thyborøn-Kanal.
Ammunitionsforbrug: 94 skud 2 cm, deriblandt 4 forsagere.
Kl. 1145-1200: Alarm
09/04/1941 Batterie Agger. Afstandsmåler ikke klar.
13/04/1941 Batterie Agger. Lyskaster "Cäsar" klar. (Opstillet i Thyborøn).
18/04/1941 Batterie "Agger". Lyskaster "Bruno" er bragt i stilling.
18/04/1941 Batterie "Agger".
Et ukendt fly fra syd flyver efter beskydning af let Flak bort mod nord.
Et ukendt fly i retning sydøst flyver efter beskydning bort mod sydøst.
Ammunitionsforbrug: 176 skud Spr.Grt.Ptr. [2 cm]
(Tidspunkter kan ikke læses i teksten.)
28/04/1941 Den rettidige underretning af Batterie Agger om fjendtlige indflyvninger opfylder ikke de stillede krav. For at sikre F-forbindelsen foreslår Ost, at marinen overtager F-Vermittlung horup. [JL: horup er enten 'Hurup' eller 'Thorup'?!]
30/04/1941 Batterie Agger und Hafen Thyborøn. Kl. 14:45-15:15: Alarm.
Fjendtligt fly kommer ud af solen fra sydvest, kaster 3 bomber på Thyborøn Red i nærheden af Flugsicherungsboot "Wal 11". Beskydes af "Wal 11" med let Flak og M.G., af Batterie "Agger" med let Flak og M.G. og af Posten Infanterizug Thyborøn. Beskydningen tvinger flyet til at dreje af mod vest. Målhøjde ca. 2000 m. Ingen skader.
Ammunitionsforbrug Batterie "Agger": 262 skud Spr.Gr.Ptr., 40 skud M.G.-ammunition.
02/05/1941 Ny F-Leitung Hansted-Thyborøn klar.
02/05/1941 FS-Leitung Hansted-Tyborøn endnu ikke driftsklar.
Forvarsler, alarm- og startmeldinger for tyske fly bliver af M.A.A. 118 afgivet telefonisk over MSS Hanstholm eller Thyborøn til Batterie Agger og havnekaptajnen i Thyborøn.
05/05/1941 Ny F-Leitung MV Thyborøn - MV Hanstholm tilsluttet. (også F-Leitung MV Batterie Agger - HV Thisted).
08/05/1941 FS-Leitung Thyborøn-Hanstholm klar igen.
14/05/1941 FS-Leitung Thyborøn-Hanstholm i stykker og ude af drift pga. stormskade.
15/05/1941 Batterie Agger. Lyskaster "Cäsar" ikke klar siden 14/05/41.
25/05/1941 Batteri Agger:
Lidt før kl. 08:10 var der dybdeangreb af tre Bristol-Blenheim med M.G. på Batteri Agger. Flyene anfløj, kommende fra sydvestlig retning, halvøen Agger-Tange, gik nordlig mod batteriet ved lyskaster Anton, tæt ved høfde 78, skiftede brat til sydlig kurs, overfløj batteriet og beskød batteri-området uden beskadigelser til følge. Vagtposter fastslog flyene som fjendens og alarmerede batteriet. Andet gevær ved det lette Flak affyrede 60 skud mod det midterste af de 3 bortflyvende fly. Målhøjde ca. 50 m, afstand ved åbning af ild ca. 250 m. Første skudsalve lå dækkende; efter ca. 12-15 skud observeredes brandudvikling ved et fly. Første gevær kom pga. tekniske problemer ikke straks til skud men afgav derefter 19 skud mod et bortflyvende fly uden iagttaget virkning. Den brændende maskine drejer øst om Thyborøn mod syd, bliver af flyvagten ved Infanterideling 1/386 Thyborøn beskudt med succes og kaster flere bomber over Thyborøn-Kanal tæt på Flysikringsskib Wal 11. Let Flak på Wal 11 åbner ild til forsvar.
Flyet flyver i stærk brændende bort mod sydvest og styrter i vandet ved høfde 49 ca. 30 m fra stranden. De to andre maskiner angriber ligeledes Wal 11 med bomber og flyver bort mod vest. Desuden blev Wal 11 også angrebet med M.G. På Wal 11 lette materiel-skader på formasten pga. bombesplinter, ingen personskader.
Bjærgning af den nedstyrtede maskine og dens besætning foretoges af Hafenkommandant Thyborön i samarbejde med Fliegerhorst Rom og Seenotbezirkstelle Lyst. Flyets pilot bjærget som lig (skud i hovedet af M.G.), telegrafisten let såret bjærget af en dansk fiskerbåd; observatøren ikke fundet.
31/05/1941 Den udfaldne lyskaster "Cäsar" ved Batteri Agger er igen klar (s. 14/05.).
10/06/1941 FS-ledning Thyborøn-Thisted-Hanstholm ude af drift pga. lynnedslag.
19/06/1941 Vedrørende: Trådhindringer om batteristillingerne.
3./Batteri (Agger).
Flandern-indhegningen af batteriet er færdigopstillet på 2 strækninger på nord- og sydflanken. Indhegningen er anlagt tværs over Aggertangen i klitterne nord og syd for batteriet og sådan, at den kan bestryges fra de maskingeværreder og -stillinger, der er ved at blive anlagt.
Der bliver opstillet spanske ryttere til spærring af skinnestrækningen.
Flandern-indhegningen ved lyskaster A er ved at blive anlagt, men den er ikke færdig.
30/07/1941 3. Batterie (Batterie Agger). Nødsignal i retning 3170 over havet. Melding til Seenotzentrale Aalborg.
03/08/1941 3./- Hansted (Batterie Agger).
Kl. 0745: Fjendtlig fly af typen Bristol-Beaufort fløj fra vest nord om batteriet og drejede mod syd hen imod batteriet.
Kl. 0748: 1. - 2 cm Flak C30 åbnede ild med iagttaget virkning på målet (røgudvikling). 2. - 2 cm Flak C30 greb ind i kampen og lægger straks dækkende ild. Lyskaster Brunos MG 34 tager ligeledes maskinen under ild og når Deckenlage.
Målhøjde 300 - 400 m, ved angrebet på batteriet 50 m.
0750: Flyet bliver som følge af de opnåede træffere fra de indsatte Flak-våben tvunget til at nødlande ca. på højde med 2. - 2 cm Flak C 30 på stranden, den slår en kolbøtte og forulykker. 4 mand af besætningen bliver bjærget døde, vigtigt kortmateriel, 2 brevduer samt yderligere vigtige hemmelige papirer og koder kunne tages i forvaring.
En let såret i batteriet.
Ammunitionsforbrug: 60 skud 2cm sprænggranatpatroner hvide, 10 skud SmK, 5 skud SmKL.
31/08/1941 Thyborøn og Hanstholm: 16/08 til 31/08/40: Ingen særlige hændelser.
09/09/1941 Den kommanderende Admiral der Marinestation der Nordsee besøger fra 09/09 til 13/09/41 afsnittet og besigtiger sammen med/under tilstedeværelse af Marinebefehlshabers Dänemark kampmidlerne i Agger og Hansted og deltager den 12/09 sammen med Marinebefehlshaber Dänemark i Kaliberschiessen i Batterie "Hanstholm II".
15/09/1941 Efter forberedelse ved skydning med mini-indstiksrør blev der gennemført øvelseskaliberskydning med M.A.A. 118 i perioden 22/08 til 12/09.
22/08. Batteri Agger (4 danske 12 cm kanoner): Grundbetjening, ingen indlagte kampforstyrrelser. Den ved skydning med mini-indstiksrør optrådte sidespredning forekom ikke. Ellers viste de danske 12 cm kanoner sig, ligesom i alle andre batterier i området, som ganske (gode) brugbare. Ved den af den danske marine til øvelsesskydninger selv klargjorte øvelsesammunition forekom usædvanlig mange 1. forsagere, hvilket til dels skyldes for gamle brandrør og dels mangelfuld afprøvning (for dyb iskruning af brandrøret). Det påkrævede er foranstaltet. Gennemførelse af opgaven tilfredsstillende.
27/09/1941 Bevæbning:
Hanstholm I: 4 x 17 cm, 2 x 2 cm, 3 x lyskaster.
Hanstholm II: 4 x 38 cm.
Agger: 4 x 12 cm danske, 2 x 2 cm, 3 x lyskaster.
Flakbatterie Hansted: 4 x 7,5 cm Vickers, 4 x 3,7 cm, 6 x 2 cm, 4 x lyskaster.
03/10/1941 Batterie Agger.
2120-2240 Fliegeralarm. Tre fjendtlige fly overflyver i kort afstand og i lav højde batteriet fra sydøst mod nordvest. Ingen kamphandlinger.
19/10/1941 Batterie Agger. 14:06-14:25 Fliegeralarm pga. melding fra Flakbatterie Thyborøn. Ingen fjendeberøring.
26/10/1941 Hansted og Agger. Kl. 16:19-16:45 Fliegeralarm for Hansted og Agger efter anvisning fra Schwerer Flugmeldezug Hansted.
Målene forblev udenfor kampmidlernes område.
01/11/1941 Batterie Agger. Kl. 22:25-23:29 Flyalarm efter varsel fra Flakbatterie Thyborøn. Det var ikke muligt at få øje på flyet.
07/11/1941 Batterie Agger. Kl. 22:09-22:48 Flyalarm efter varsel fra Flakbatterie Thyborøn.
24/11/1941

Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Til Kommandant im Abschnitt dänsche Westküste, E s b j e r g.
Vedrørende: Em-personel og Em-udstyr. (Entfernungsmess = afstandsmåling.)
2.) Batteri Agger.
I batteriet er der et 3 m Schnittbildgerät (dansk). Indstilling af forbedringer af apparatet var ikke nødvendig. Måleresultaterne ved kaliberskydning var tilfredsstillende. Måledifferencer kunne ikke angives i sekundvinkler, da en geometrisk måling i batteriet ikke er mulig.
I batteriet er der ingen E-måle-officer. Målingerne er hidtil blevet konterolleret af batterichefen selv. Siden den 20.11.41 er den her tilkommanderede Lt. M.A. Brumshagen indsat som E-måle-officer. Batteriet råder over 3 uddannede E-målere, som har bestået uddannelsen ved S.A.S. i Sassnitz med resultaterne “middel”. Soldaterne var under uddannelsen i henholdsvis 1940 og 1941. Soldaterne er ikke sendt på efteruddannelse, da vi her kun har en S.E.M., som der ikke uddannes i ved S.A.S. E-måle-tjenesten bliver såvidt muligt udført i overensstemmelse med forskriften i G.S.V.K.
Iflg. evalueringen af lyskaster-øvelsen den 3.11.41 til 6.11.41 fremgår det, at batteriets E-måle-apparat er uegnet til nat-målinger med lyskasterbelysning. Ligeledes er kun opnået utilstrækkelige resultater ved dæmrings-målinger. Efter samråd med kommandøren ved Maza Thisted ansøges herfra om en R.E.M.

24/12/1941

Mål-simulerings-flyvninger for Flakbatteri.
1.) Der ønskes foretaget mål-simulerings-flyvninger over Område Hansted med et forløb over 4 ugedage og hver af mindst 1 times varighed. De ønskede flyveretninger kan ses på vedlagte skitse.
Målhøjden skal i hvert enkelte tilfælde aftales med Flakugruko Hansted (ind over Marineartilleriafdeling 118, Hansted). Så længe sådanne aftaler ikke er truffet, anmodes om en flyvehøjde på mellem 1500 og 2500 m.
2.) En skitse med de anflyvende kurser (retninger) er vedlagt.
3.) Starten på mål-simulerings-flyvninger med et af de tilstedeværende fly ville være ønskeligt fra begyndelsen af januar 1942. Piloten skal med henblik på et nærmere orienterende møde i god tid melde sig i Esbjerg, hvortil også Flakugruko Hansted skal blive indkaldt.
Det ville være ønskeligt, at flyet og besætningen var stationeret i Aalborg.
4.) For at få den fulde udnyttelse af maskinen kunne den også indsættes til mål-simulerings-flyvninger i området ved Thyborøn og evtl. i afsnit Nordjylland.

26/01/1942 Lyskaster Anton (Batterie Agger) ikke klar pga. frost. Reparationens varighed forudses til 3 dage.
09/02/1942 Lyskaster Anton (Batterie Agger) klar igen. (Ikke klar siden 26.01.42)
15/02/1942 Artilleri våbenteknisk opgørelse over kampmidlerne.
M.A.A. 118
1/118: 4 x 17 cm, 2 x 2 cm Flak 30, 6 x MG 34, 2 x 110 cm lyskaster, 1 x 90 cm lyskaster dansk.
2/118: 4 x 38 cm, , 8 x C 13 MG.
3/118: 4 x 12 cm, 2 x 2 cm Flak 30, 6 x MG 34, 1 x 150 cm lyskaster dansk, 2 x 110 cm lyskaster.
4/118: , 4 x 7,5 cm, 4 x 3,7 cm, 4 x 2 cm Flak 30, 2 x 2 cm Flak 38, 2 x 150 cm lyskaster, 2 x 60 cm lyskaster.
17/03/1942 Til KiA West, Nord og M.A.A. 118.
1) Ved Befh.d.dt.Tr. er der blevet anmodet om et antal 7,5 cm kanoner med ammunition, som er tænkt til en overraskelsesindsats mod nærmål i tilfælde af landsætninger, og som skal betjenes af det tilstedeværende mandskab i marine-batterierne, således:
2 kanoner i hver af følgende batterier: Flak- und Sperrbaterie Fanø og Femhøje, Batteri Agger, Hanstholm I og Frederikshavn og Flak- und Sperrbaterie Frederikshavn Nord og Frederikshavn Syd.
3 kanoner til batteri Skagen
6 kanoner til batteri Hanstholm II.
2) Der ansøges hos OKM om ti flammekastere til Batteri Hanstholm II.
3) Af OKM tildeles Batteri Hanstholm II desuden 2 - 7,5 cm polske erobrede kanoner. (Betjenes af batteribesætningen ved Hanstholm II).
27/03/1942 1. gang Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste nævner betegnelsen: 3. Batterie M.A.A. 118.
27/03/1942

3. Batterie / M.A.A. 118 - Agger. Lyskaster Bruno ikke klar ..[Hinstellvorrichtung ??? werden]. Varighed af reparationen ca. 24 timer.
Ny afstandsmåler Typ 6 S Nr. 13 er opstillet af Maza Thisted.

28/03/1942 3. Batterie / M.A.A. 118, Lyskaster Bruno lysklar igen.
30/04/1942 Til den vestvoldagtige udbygning er O.T. og danske firmaer blevet anvist de enkelte byggepladser. Indretningen af byggepladserne bliver påbegyndt. I batterierne Hanstholm I, Agger, HKB'er Vigsø, Klitmøller og Lyngby er opmålingsarbejder blevet gennemført.
04/05/1942 De fire 5 cm mortérer [Granarwerfer] er fordelt med en til batteri "Hanstholm I", "Agger", Flak- und Sperr. Fanø" og "Femhøje".
09/05/1942

3. Batterie (Agger): Flyalarm for Agger. Forposterne melder om flystøj fra sydlig retning. 00:15-00:38 Alarm.

23/05/1942 Beholdninger af ammunition: 956 skud, i bunkere ingen.
07/06/1942 Kl. 08:50:
Påbegyndelse af Abkommschiessens (skydning med 5 cm indstiksrør) i overensstemmelse med årsskydeplan 41/42 M.A.A. 118.
Kl. 12:30: Afslutning af Abkommschiessens.
14/06/1942 3. Batterie (Agger).
13:30 - 16:00 Abkommschiessen. 5 Anläufe med i alt 200 skud.
22:00 - 23:00 Kaliberschiessen. 1 Anlauf med 44 skud.
17/06/1942 Øvelsesskydning - Kaliberschiessen.
I juni fandt den planmæssige skydeøvelse ved marine- og hærkystbatterierne ved den jyske vestkyst sted.
25/06/1942 3. Batterie (Agger). Kl. xx:55-03:00 Alarm.
Generatoren (Aggregat) for lyskaster "Anton" er ikke mere i stand til indsættelse. Trænger til en grundig reparation.
Maza forsøger at skaffe en reservegenerator fra Zeuginspektion.
12/08/1942 Ved 3. Batteri M.A.A. 118 tilføjes som nyt under 2 - 2 cm: 1 - 2 cm Madsen.
01/09/1942 Opgørelse over våben i 3./M.A.A. 118 (Batteri Agger).
1 - ildleder uden lytte-lokaliserings-apparat,
4 - 12 cm kanoner (danske),
2 - 7,5 cm erobrede polske F.K.M. (på gummihjul),
1 - sømålslyskaster 150 cm (dansk),
2 - sømålslyskastere (tyske),
2 - 2 cm C/30 med Flakvisier,
1 - 2 cm Madsen, ved havnekommandant Thyborøn - kun personel fra 3. Batteri,
6 - M.G. 34,
4 M.G. belgiske,
1 - erobret tung M.G. (8 mm Hotchkis).
24/09/1942 3. Batterie (Agger) - 3./- 118. Kl. 23:01-00:32 Alarm.
Kl. 23:20. Indflyvning af en af fjendens maskiner i Thyborøn 'rummet'. Maskinen blev beskudt med let Flak. Virkning ikke observeret.
Ammunitionsforbrug:
10 skud 2 cm (3./- 118), 3 skud 2 cm (2 cm Madsen Thyborøn), 222 skud M.G. 34
24/09/1942 3. Batterie (Agger) - 3./- 118. Kl. xx:55-03:00 Alarm.
Kl. xx:55 Indflyvning af en af fjendens maskiner i Raume Thyborøn. Maskinen blev beskudt med let Flak. Virkning ikke observeret.
Ammunitionsforbrug: 44 skud 2 cm (3./- 118).
25/09/1942 3. Batterie (Agger) - 3./- 118. Kl. 04:10-05:17. Alarm.
Kl. 04:07. Indflyvning af en af fjendens maskiner i Thyborøn 'rummet'.
Kl. 04:10-05:17. Maskinen blev beskudt med luft- og marine Flak.
Ammunitionsforbrug: 57 skud 2 cm (3./- 118). 37 skud 2 cm (2 cm Madsen Thyborøn). 60 skud M.G.
01/10/1942 Maza Thisted indberetter, at de fire 5 cm mortér [Granatwerfer] (OKM 2.3.42) ikke ankommet, derimod amminition. Det er noteret, at de er bestemt for 1./M.A.A.118 (Hanstholm I) og 3./M.A.A.118 (Agger).
07/10/1942 Bef.d.dt.Tr. gen. v. Hanneken med major Leder ankommer til Esbjerg 06/10 kl. 13:15.
06/10: besigtiger Esbjerg, Blåvand, Nymindegab.
07/10: fra Lemvig, Thyborøn, Agger, Hansted, Thisted, Løkken, m.m.
08/10: fra Skagen til Frederikshavn.
17/11/1942 Agger-Thyborøn Kl. 22:32-22:37.
Flyveralarm. 2 af fjendens maskiner (formodentlig Hudson) flyver fra 250 til 70 grader, Vernichtungsfeuer ved let Flak Agger og Thyborøn. Fra Agger observeres en træffer i halen. Maskinen besvarer ilden [mit Bordwaffen] i Thyborøn.
Ammunitionsforbrug:
Marine Agger: 75 skud 2 cm - 205 skud MG 34, Marine Thyborøn: 5 skud 2 cm, Luftwaffe Thyborøn: 601 skud 2 cm
01/12/1942 7,5 cm feltkanoner ved batteri Agger ikke klar. Forstyrrelser ved frem- og tilbageløbsmekanismen.
09/12/1942 Batterie Agger:
Kl. 13:30 2 stk. 7,5 cm feltkanoner indskudt og klar igen efter istandsættelse. Ikke klar siden 30.11. Amm. forbrug: 9 skud 7,5 cm.
Kl. 17:00 2 stk. 7,5 cm feltkanoner klar (ikke klar 30.11.).
18/12/1942 Notat 1)
For at kunne give skydelederne, ildlederpersonel og kanonkommandørerne ved sømålsbatterierne en forestilling om udviklingen i og udstrækningen af kunstig tågeslør på havet, blev der anmodet om, at lade 5. Sikringsdivision gennemføre en røgslørsøvelse ud for Thyborøn og Hanstholm, hvilket fandt sted den 18.12. ved minestryger 10 og M 1106. Da tilsløringen af skibene pga. dårligt vejr ikke kunne ses, er der af K.i.A. dän. Westküste anmodet om en ny røgslørsøvelse ved 5. Sikringsdivision.
Notat 2)
Hansted: 1., 2., 3. og stabsbatteri.
I løbet af formiddagen var der imødeset en røgslørsøvelse foran Batterie Agger og foran Festungsraum Hansted under medvirken af minestryger 10 og M 1303.
Den planlagte røgslørsøvelse kunne ikke iagttages fra land pga. den dårlige vejrsituation og den usædvanlig ringe sigtbarhed.
De to fartøjer blev kun opfanget i få minuter af ildlederne ved 1. og 2. batteri og forsvandt i den tætte tåge, selv om de holdt en nordlig kurs kun 1000 m fra kysten.
Øvelsen måtte derfor afbrydes kl. 12.50 uden resultat.
De to fartøjer blev løbende observeret af kystmeldetjenesten mellem Agger og Hansted fra kl. 10.30 og nåede ind i Raum Hansted hen imod kl. 11.30.
For det taktiske Raum Hansted incl. infanteri blev der kl. 11.30 befalet øvelsesmæssig alarmniveau "A" og "B" kl. 11.50.
Den forudseete tågedannelse kunne ikke iagttages fra land pga. det dårlige vejr og den usædvanlige ringe sigtbarhed. De to fartøjer blev i nogle minuter strejfet af ildlederne ved 1. und 2. Batterie men forsvandt så i tæt tåge, skønt de holdt en nordlig kurs kun knap 1000 m ud for kysten. Øvelsen måtte derfor afbrydes kl. 12:50 uden resultat.
23/01/1943 Batteri "Agger" (3./M.A.A. 118).
2. Schweigegeschütz (7,5 cm Feldgesch. - poln.) Batteri Agger ikke klar.
Grund: Teknisk fejl (Störung) ved højderetningsmotoren. Reparationen varer ca. 3 dage.
28/01/1943 Batteri "Agger" (3./M.A.A. 118). Kl. 13:00: 2. Schweigegeschütz (tavhedskanon) 7,5 cm igen kampklar.
06/02/1943 Batteri "Agger" (3./M.A.A. 118) - 3./M.A.A. 118 (Agger). Den nytilkomne G 60 cm lyskaster (tysk) klar til indsats.
09/03/1943 3./M.A.A. 118: Kl. 12:00 Lyskaster "Anton" ikke klar i ca. 3 uger pga. skade ved lampemotoren. Er sendt til reparation hos Maza Thisted.
14/03/1943 Batterie "Agger" (3./M.A.A. 118) afgiver en 3m afstandsmåler til HKB Thyborøn (4./180), da dette batteri er uden afstandsmåler.
13/05/1943 Batterie "Agger": Inspektion af chefen for M.A.A. 118.
14/05/1943 Kl. 11 - 14: Batterie Agger - 3./118: Abkommschiessen i overværelse af afsnitskommandanten. Amm. forbrug: 200 skud Abkomm-ammunition.
21/05/1943 Batterie "Agger" (3./M.A.A. 118). G 9305 Agger afgiver en G 110 cm lyskaster til [Hkdt.] HKB Thyborøn.
31/05/1943 Skydeøvelse: Fra den 6. til 28/05/43 blev der i Område K.i.A. dän. Westkyste gennemført sømålsskydning med følgende batterier:
Marinebatterier: "Fanø", "Agger", "Düne", "Hamborg", "Hansted", Hanstholm I (1), Hanstholm II (2).
Batteri "Agger", Abkomm-Anläufe, 7,5 cm Flak- og Sperrbatterie "Düne" og "Hamborg" (Raum Hansted), 10,5 cm Flak- og Sperrbatterie Hansted.
17 cm Batterie "Hanstholm I, Abkomm- und Kaliber-Anläufe,
38 cm Batterie "Hanstholm II, Abkomm- und Kaliber-Anläufe, (sidstnævnte tillige et Z.B.-Anlauf).
04/06/1943 3./118 meddeler: Oblt. M.A.d.R. Knödler overtager tjenesten som batterichef.
10/07/1943 4 - 12 cm P.K. L/45 dan. M 1912 i M.P.L M 1912.
Til luftforsvar 2 - 2 cm Flak 30.
2 Schweigegeschütze 7,5 cm F.K. 36 M 97 i hjullavet M 97 poln.
Opstilling af kanonerne i cementbund med jord-splittervold (feltmæssig).
Besætningen underbragt i træbarakker. Fra august 1943 underbringelse i betonbunkere.
Midlertidig ildleder bygget i træ. Ildleder i jernbeton kan forudses sidst på sommeren 1943.
Underbringelse af ammunition i træbunkerer med beskyttende jordlag over. Ammunitionsbunkere fra slutningen af august 1943.
Gefechtsverbandsraum i træbunkerer med beskyttende jordlag over.
Resterende byggeri har høj prioritet.
06/10/1943 Fra den 18. til og med den 28. blev der afholdt skarpskydning i Nordjylland med de jyske 12 cm batterier, H.K.B. batterierne og hærbatteriet Slettestrand.
Batterie Agger: Abkomm-landmålsskydning. Der blev skudt et Anlauf med øvelses- og kampladning.
31/10/1943 Kystforsvaret bør forstærkes ved bl.a. udskiftning af 12 cm kanonerne ved Agger med 12,7 cm.
30/11/1943 På rette vedkommende steder hos OKM er der blevet bedt om den hurtigst mulige tildeling af 12,7 cm batterier til Løkken og Agger.
30/11/1943 Udskiftningen af 12 cm kanoner (danske) ved batterierne Agger og Løkken til 12,7 cm SK er udskudt pga. ammunitionsmangel.
30/11/1943 Den stigende betydning af Thyborøn Kanal og Limfjorden giver anledning til at oprette et Underafsnit Thyborøn under kommando af Hako Thyborøn. I Underafsnit Thyborøns område ligger hærkystbatterierne Søndervig, Thyborøn og Lyngby samt Marinebatterie Agger.
31/12/1943 Opstillingen af 12,4 cm kanoner i Agger og Løkken påbegyndes nu, efter at der er tildelt ammunition.
31/01/1944 Omarmering af Batterie Agger fra 12 cm til 12,7 cm. Færdig antagelig 25.02.44.
(JL: 12 cm kanonerne flyttes til Sperrbatterie Skagen, hvor de forventes opstillet den 15.03.44.)
[Omarmering andre steder bl.a. ved Løkken og Fårupklit].
31/01/1944 Besværing over manglende tildeling af ammunition.
12,7 cm batterierne "Agger" og "Løkken" kan for tiden kun blive udrustet med hver 1000 skud kampammunition og 200 Lg.
Ubetinget må der leveres en tildeling på hver 2000 skud kampammunition og tilsammen 400 stykker Lg.
Bestræbelser i denne retning har hidtil ikke givet udbytte.
18/02/1944 Batterie Agger. Storm-, vandskader og tilsanding med efterfølgende reparationer i Batteri Agger.
29/02/1944 Batterie Agger: Omarmering af batteriet fra 12 cm til 12,7 cm SK C/34 udført.
01/03/1944 Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark indføjede den 23/02/44 den med 1. prioritet ansøgte beskyttelse af 12,7 cm Marine-Batterierne Agger og Løkken (med Regelbau 272) i det løbende Program efter 15-04-44.
31/03/1944 Sperrbatterie Agger: Omarmering. Færdigopstillet.
(Desuden er Spærrebatterierne Løkken, Frederikshavn og Fårupklit færdigopstillet.)
31/03/1944

Batterie Agger: Udbedring af stormflodsskader i gang. Kystmuren under opbygning.
Det danske Vandbygningsvæsen er bedt om at istandsætte de beskadigede høfder.

30/04/1944 Batterie Agger: Kasematter bliver bygget i Sommer-byggeprogram 1944.
30/04/1944 Stormskader på Batterie Agger. Byggeriet af kystmuren færdig. To af de beskadigede høfder er repareret.
  Det den 30/04/1944 meddelte byggeri igangsættes hen over sommeren 1944, og bunkernes placering fastlægges.
I begyndelsen af september påbegyndes jordarbejderne, men de indstilles umiddelbart efter, da batteriet pga. stormskader og tilsanding besluttes flyttet til Kobberø - ca. 100 m sydøst for Kobberøgård.
12/05/1944 Kl. 12:16 til 12:17 beskydning af en "Mosquito" ved/af Battr. Agger med 2 cm Flak. Træffer i sideroret. Ammunitionsforbrug: 57 skud 2 cm.
09/09/1944 Bestilling af byggearbejderne ved Kobberøgård hos OT, som igangsætter arbejderne her.

Se kort med lokalisering af stillingen.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fra "Krigsdagbog - En Egn under Besættelsen" af Clemmen Brunsgaard
Forlaget Sparekassen Thy/Knakken, 1995
24/04/1940 Ved Thyborøn Havn anlægges temmelig stærk befæstning paa begge sider af kanalen.
26/04/1940 På Aggertangen er der anlagt en meget stærk befæstning til beskyttelse af Thyborøn Kanal.
Det er bleven forbudt at åbne Oddesundbroen for gennemsejling om natten, og sejlads ved broen frarådes. Hvad der ligger bag dette, vides foreløbig ikke.
02/05/1940
I Hansted fik vi at vide, at tyskerne, da de kom, var af den mening, at Hanstholmhavnen var fuldt færdig.
Ved Krik gik de også meget forundrede og ledte efter en bane til Hurup. De lagde jo straks beslag på Vandbygningsvæsenets jernbanespor, der fra Agger går mod syd af Tangen til Kanalen, og mod øst til Krik. De havde øjensynlig regnet med, at der var direkte forbindelse fra Hurup til Agger.
03/05/1940
Sent i aftes kom en masse motoriseret luftværn m.m. øst fra ind i Thisted. En lang række biler rasede videre mod Hansted, mens andre kørte sydpå, så vidt man kan forstå, skulle de til Thyborøn.
28/10/1940 Ved Agger har gennem nogen tid arbejdet et par hundrede mand. Der bygges mindre huse og kanonstillinger langs hele Aggertangen ud til Kanalen.
15/12/1940 Jeg var i går en tur i Agger, hvor der i sommer er udført omfattende befæstningsanlæg på Aggertangen. Dette arbejde er afsluttet, og nu er man i færd med at foretage forandringer. De store kanoner, der var opstillet langs ad tangen, skal efter, hvad der meddeltes, føres bort, og mindre svært skyts skal opstilles i stedet. Samtidig skal naturligvis de store ammunitionsforråd ombyttes, og der går en livlig trafik ad jernbanen [Thisted] til og fra Hurup. Også med hensyn til mandskabet foretages omflytninger.
17/04/1941 De tyske soldater i Thyborøn og paa Aggertangen skød om eftermiddagen, aftenen og natten livligt efter flyvere, og granatstumper faldt tæt ved Agger og Krik.
12/08/1941 Der skal ogsaa føres telefonkabel til Agger, men det kniber vist at faa materiale til kablerne, saa dette arbejde synes at være stillet i bero.

Ud over ovenstående foreligger disse notater:

Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945.

Agger Tange findes talrige Bunkers.
På Tangen tæt N. f. Svaneholmen findes et Batteri 10,5 cm moderne Skyts. Det er omgivet af en Tankspærring (Jernkryds) og har ca. 12 Bunkers og ca. 5 Ringstillinger.
På den nordlige Del af Svaneholmen er anbragt 3 Bunkers Type 621 og ca. 12 Maskingeværstillinger.

MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Agger Tange.
4 - 12,7 cm
2 - 7,62 cm
mindre Baraklejr
Pejlestation midt på Tangen. 1 stor Barak og 2 mindre.

Validiteten af notaterne er anført i rapporternes indledende tekst.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye