Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Baraklejren
Fotos af antenneanlægRadar- og radiostationer Hjardemål hovedstillingen Forsiden
27.13.00 Varslingsradar "Mammut"-radar
(See Elefant radar under konstruktion)
Den allerførste opstilling af en varslingsradar under Luftwaffe i april til juni 1940 var ved Hanstholm Fyr (se hosstående foto).
Anlægget var operationelt 13. april 1940.
Clemens Brunsgaard skriver i 'Krigsdagbog' (s. 24) 2. maj 1940: "Ved Fyret holder en pejlestation, indrettet i en stor Bil. Den pejler uafbrudt de tyske Flyvere, der er i Luften, og den skal kunne række helt op til Narvik. Den samme Station generer for Resten daglig vor Modtagning af Pressetelegrammer paa Redaktionen."
Kort tid efter blev den flyttet til en plads i Hamborg. I løbet af efteråret 1940 blev der indrettet en mere permanent stilling med baraklejr i Hamborg, og sidst på året blev radaren opstillet på områdets højeste punkt Hjertebjerg Høj. På en kortskitse dateret 18. november 1941 er Freya-Ger. vist på denne position.
I marinens krigsdagbog optræder forskellige benævnelser for Freya-radaren: "Freia", "Hauptflugwache Hanstholm", "Hauptflugwache der Luftwaffe", "Gerät der Luftwaffe", "Schwerer Flugmeldezug Hansted" eller blot "Schwerer Flugmeldezug".
Freya-radaren skulle primært melde til luftmeldecentralen i Aalborg. Derfor var flyvarslingerne til Hanstholm oftest afgivet fra Aalborg Lufthavn, eller derfra via Luftwaffes Søflyveplads i Thisted.
Iflg. Hoffmann: Ln - Die Geschichte ... s. 68 er det før 16. april 1940 noteret, at 'Ved Hansted i Vigsø Bugt og i Skagen bliver snart opstillet Freya-Geräte, som modtager deres indsatsbefalinger fra den lokale 6./Lg.-Nachr.-Rgt. 8, og melder over telefonnettet umiddelbart til Kompanieflugmeldezentrale i Aalborg.' Om Skagen-radaren blev der givet ordre om opstilling den 16. april 1940, og den var klar 27. april 1940, hvilket formentlig har været tilsvarende i Hanstholm.
Carsten Pedersen anfører i sin bog ‘Luftkrig ….’ Bind I side 83, at "Omkring den 20. april 1940 blev der opstillet et radarapparat af typen Freya ved Vigsø", og at denne station var med i de første forsøg med tyske natjagere.
21. juli 1940 er første gang i Marinens Krigsdagbog noteret en melding fra "Freia".
Meldingen lød:
Kl. 15:15 Melding fra "Freia", at i vestlig retning i en afstand af 50 km nedkaster flere fjendtlige fly bomber eller miner.
Det har drejet sig om bombarderingen af tankskibet "Nordmark".
31. juli 1940 afgives følgende melding:
Hauptflugwache Hanstholm meddeler: 5-6 søfartøjer retning 320-340 grader, afstand 18 km, Kurs 100 grader. Hauptflugwache opfanger skibene til kl. 01:10.
6. august 1940 meldes:
Hauptflugwache Hanstholm melder: 4 fly opfattet; da ingen egne fly er anmeldt, er det sandsynligvis fjendtlige fly.
21. november 1940 meldes:
Kl. 00:15 Alarm. Das Gerät der Luftwaffe meldet: Et ukendt fartøj i sydvestlig retning nærmer sig kysten med en hastighed af 30 km i timen.
Da fartøjet formentlig vil kunne ses kl. 01:10 blev en L.G. Fäscher (lysgranat vifte) affyret. 4 (skud) lysgranater 17 cm.
Derefter fjernede fartøjet sig efter observation af Luftwaffengerät. Kl. 01:30 Alarm afblæst.

18. december 1940 er der overdragelsesforhandlinger vedr. "Baracken, Peilstelle Hamborg", og barak-byggeriet her (reg. nr. 61, 62 og 63), som er vist på nedenstående fotos, er påbegyndt umiddelbart derefter.

Freya radar opstillet ved Hanstholm Fyr fra april 1940 og et par måneder frem. (0273 JL)

Freya radareren blev i løbet af sommeren 1940 flyttet først til Hamborg og senere til Hjertebjerg Høj.
Den ses her opstillet i dette område under sløring opbygget som et skur.

(Foto udlånt af Carsten Petersen)

24. august 1941 meddeler Kommando Marineartillerieabteilung 118 i et brev til K.i.A. dän. Westküste vedrørende opstilling af Dete-Geräten:
I Hansted Garnison er opstillet følgende Luftwaffe-anlæg: Et Dete-Gerät (Freya) og et Würzburg-Gerät.
Begge anlæg er understillet Schwerer Flugmeldezug Hansted. Denne deling er understillet et Flugmelde-Kompanie med sæde i Esbjerg. Den stedlige delingsfører, Leutnant Lilie, meddeler (i forudgående skrivelse), at hans kompagni i Esbjerg alle de af ham rejste spørgsmål og går videre med dem til Kommandant im Abschnitt.

28. august 1941 meddeler II Abteilung Schwere Flugmelde Luftgau-Nachrichten-Regiment 11 som svar på en fjernskrivermeddelelse fra afsnitskommandanten for den danske vestkyst (K.i.A. dän. Westküste) af 24-07-41 vedr. afdelingens indsatte apparater ved Danmarks vestkyst:
Et stort og et mellemstort apparat ved Hanstholm. (Der nævnes tilsvarende apparater opstillet ved Søndervig og Blåvandshuk.)
18. november 1941 foreligger en skitse over opstillede Sperr.- und Flakwaffen, der viser Freya-raderen opstillet på Hjertebjerg Høj.
24. december 1941 foreligger fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste til Flugkommando Westerland en skitse, der viser Freya-raderen opstillet på Hjertebjerg Høj.
11. marts 1942 indberetter Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Flugabwehrkommando Dänemark og til efterretning for K.i.A. og Dienststelle Freya vedrørende sikkerhedsforanstaltninger (for Luftwaffes radaranlæg i Hanstholm) i tilfælde af en landgangsoperation, at der til beskyttelse er ca. 60 soldater med gevær til rådighed, og at der til destruktion ved hvert af Freya- og Würzburg apparaterne er 1 Pioniersprengbüchse 24 til rådighed.
29. marts 1942 foreligger en indberetning af de i område Standortes Hansted indsatte og for marinen egnede Funkmessgeräte.
Heri anføres Luftwaffes Flugmeldegerät (Freya-Gerät) indsat april 1940 og Flugmeldegerät (Würzburg-Gerät - Würzburg-A) indsat juli 1941.
29. maj 1942 FAK Dk. til Marbef. at Flakkommandøren ved den snarligt tilgående 7,5 cm (Beute-)Flak-Abt. (Luftwaffe) efter overtagelse af sine tjenesteopgaver er ansvarlig som Untergruppenkommandeur for FuMG-Stellung Hansted. Indtil dette tidspunkt er det Mar-Flak-Ugr.Kdr. Hansted (Marinen).
16. juni 1942 får Freya (Luftwaffe) og sandsynligvis også Würzburg radaren nyt feltpostnummer fra FP nr. 19218 Z til FP nr. 31120 L.
Freya radaren og Würzburg A radaren er trukket ud igen før 7. august 1942, da der i et notat på denne dato er anført: "I Hanstedområdet har Luftwaffe for tiden ingen radaranlæg."

16. oktober 1942 er der overdragelsesforretning på "Mammut"-bunkeren, og vagtbarakken overdrages 16. november 1942.
Selve idriftssættelsen af "Mammut"-anlægget må derfor være sket i slutningen af 1942 eller lige i begyndelsen af 1943.
25/01/1943 er "Mammut"-anlægget anført i dette notat:
FuMG Flum Ugruko har haft signalforstyrrelse. Problemet var, at der kunne optræde forstyrrelser pga. trimning af højde-antennen ved det Mammut anlæg, der står 110 grd. i en afstand af ca. 2 km. Højde-antennen står i 120 grd. Begge retninger er set fra FuMG (Flum). Den 25/01/1943 mellem kl. 10:35 og 10:45 blev sådanne trimninger gentaget.
31/01/1943. Pga. hjælpesender ved Mammut er der forstyrrelser ved M. Flak A. 814's FuMG (Flum), så ingen målinger har kunnet tages. Varigheden af disse arbejder den 31/1 til kl. 18:00, varslet også til 01/02 kl. 08:00 til 18:00.
20. marts 1943 foreligger til Truppendienststelle L 24 606. L.G.P.A. Hamburg 1 en skrivelse, der fremfører disse fejl og mangler ved bunkeren:
a.) Dækket i bunkeren er to steder revnet, så vandet løber ind i bunkeren.
I det rum, hvor nødstrømsaggregatet står, må der etableres en udluftning, da aggregatet ved vedvarende drift ingen luftudsugning har, så maskinen allerede efter 2 timer bliver glødende.
Yderligere er et trægulv i melderummet nødvendigt, da der under meldinger opstår for megen støj fra stengulvet.
b.) I bunkerens indgang er der en nische, hvori der let kunne indbygges en reol. Som det er nu må frakker, våben og stålhjælme tages med ind i melderummet, hvilket ikke ser så godt ud. Det vil derfor være en fordel, hvis der var en reol til rådighed for disse ting.

28. juli 1943 skriver kommandant for Thisted See, til Neubauamt der der Luftwaffe Dänemark i Aalborg vedr. radarstation Habicht!
Stationslederen ved Stilling Harbicht, Hjardemaal påpeger, at nødstrømsgeneratoren til dækning af området er i ekstrem dårlig stand, og at der blev reklameret over det allerede ved modtagelsen.
Der anmodes om et eftersyn/reparation og eventuelt om en udskiftning.

Mammut-radaren på Hjertebjerg indgik i Luftwaffe-enheden 3./Ln. Rgt. 222 og var sammen med Wassermann-radarne i Vorupør og på Korsø Bakke i Hjardemål underlagt hovedstillingen "Harbicht" i Hjardemål.
Mammut-radaren blev ved krigens slutning betragtet som forældet og var her i Hanstholm muligvis ikke i drift. Den var i maj 1945 dog bemandet med 1 underofficer og 8 menige (Vagtmandskab).
Under opstilling var i stedet var et SeeElefant/Russel-anlæg.
Den 19. december 1946 meddeler Kyst- og Radarkommissionen til Krigsministeriet, at antennemasterne kan væltes.
Så nedtagningen er sandsynligvis sket i foråret 1947.

Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.13.01 L 411 Scheinw. Std.  
27.13.02 58c MG-stilling  
27.13.03 L 410 Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak. zgbf.  
27.13.04 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak Der har ikke kunnet foretages opmålinger af ydre mål på de fire L 409A, da alle bygninger i stillingen er tildækkede.
Betonmængden på 635 m3 indikerer imidlertid, at muren mod fjendesiden er 3 m tyk.
27.13.05 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.06 L 413 Muni-U. Std.  
27.13.07 See Elefant Fundament for SEE ELEFANT antenne (Radar) Ikke opført i Baufortschritsplan. Var ved krigens slutning ikke færdig-opstillet.
a-h er ankerblokke til antennemasterne.
Antennen ikke færdigmonteret og anlægget ikke sat i drift ved krigens slutning.
27.13.08 L 412 Battr. Bef. Stand  
27.13.09 L 485 (Mammut) MAMMUT (Radar) Ikke påført i Baufortschrittsplan.
Antenne: FuMo 51 Mammut.10 x 30 meter på fire gittermaster.
Bestod af 16 Freya-antenner. Den øverste dobbeltrække var sendeantenne og den nederste modtageantenne.
Målte kun sideretning og afstand - ikke højde.
Var (muligvis) monteret med to antennesystemer - ryg mod ryg.
27.13.10 622 D. Gr. U. Std.  
27.13.11 622 D. Gr. U. Std. I-Brunnen Ikke fundet med sikkerhed.
Er vist som sanitetsbunker på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave (se nedenfor). I BFM anført med brønd i bunkeren (I-Brunnen).
En brønd (27.13.11a) er tydeligt angivet på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave at ligge lige øst for bunkeren.
27.13.12 58c MG-stilling  
27.13.13 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.14 L 410 Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.15 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.16 58c MG-stilling  
27.13.17 L 413 Muni- U. Std.  
27.13.18 58c MG-stilling  
27.13.19 L 411 Scheinw. Std. Det virker påfaldende, at overdragelsen af denne ene bunker har fundet sted 10.12.43, når stillingen ellers er overdraget ad to omgange 20.12.43 og 24.02.44.
På kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave er vist signatur for et skydevåben på bunkeren, så overdragelsen kan være fremskyndet for at få dette våben skudklar.
27.13.20-21 58c MG-stilling  
27.13.22 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.13.23
Standplads for mortérer Stor fordybning i terrænet.
På foto (se nedenfor) ses en stor (betonstøbt?) firkantet plads med tilgang af løbegrav. Oprindelig måske anlagt som branddam.
Er vist på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave (se nedenfor) med signatur for 3 mortérer. Det kunne indikere, at 3 mortére har været opstillet frit på pladsen!
27.13.24
Brønd Ikke fundet.
Er på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave vist som fritliggende brønd.
27.13.25
Løbegrave og skyttestillinger  
27.13.31 B-Stelle B-Stelle (Beob. Stelle)

Baufortschrittsplan angiver B-Stelle bygget for hæren i "Stp. Mammut".
Registreret som bygningen oven på Mammut-bunkeren.
I området på Hjertebjergs sydskråning er på kortskitserne "Verteidigungs-Bereich-Hansted" både dansk og tysk udgave noteret "Sperrfeuer Mammut", hvilket kan indikere, at der har været en forberedt skydning med dette kodenavn. Observationsstadet kan indgår i planerne for skydninger mod dette område.

27.13.61
Garage 218 m2 bygning. Fjernet.
27.13.62
Barak

355 m2 bygning. Fjernet.
De oprindelige tegninger viser en barak på 20 x 10 m (200 m2). Men allerede 10/4 - 40 er det rettet med en forlængelse på 9,3 m mod øst og 6,15 m mod vest samt en vinkel 6,3 m bred og 14,45 m mod sydvest. Vinklen på 91 m2 bliver senere fjernet. (Se tegning nedenfor.)

27.13.63
Barak 58 m2 bygning.
27.13.64
Barak  
27.13.65   Luftschutzbunker/vagtbygning? Lille bygning tildækket med ca. 60 cm jord i hele sin længde og loftspladen er 20 cm tyk. Indvendig højde er 195 cm.
Ved den gule afmærkning (se tegning nedenfor) har der været monteret en trædør på karm.
Beliggenheden ved indkørslen til Hjertebjerg-stillingen kunne indikere, at bygningen har været tilknyttet en portvagt og været et beskyttelsesrum for denne.

På væggen ved x-markering er med kridt skrevet llll llll med overstregning. Det kan indikere, at noget i bygningen har skullet tælles.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.

Det bemærkes, at støbningen af bunkerne undtagen én er forløbet på 23 dage i tidsrummet 04/06/1943 til 27/06/1943.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.13.10 27610 4232 Luftvåben 670 04/06/1943 19/09/1943 20/12/1943 L
27.13.13 27613 4231 Luftvåben 635 08/06/1943 03/08/1943 24/02/1944 Artilleri
27.13.03 27603 4221 Luftvåben 700 10/06/1943 16/12/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.08 27608 4220 Luftvåben 1025 11/06/1943 20/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.05 27605 4225 Luftvåben 635 12/06/1943 18/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.06 27606 4223 Luftvåben 370 17/06/1943 16/10/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.04 27604 4224 Luftvåben 635 19/06/1943 18/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.15 27615 4228 Luftvåben 635 21/06/1943 16/09/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.19 27619 4229 Luftvåben 600 22/06/1943 16/09/1943 10/12/1943 Artilleri
27.13.17 27617 4227 Luftvåben 370 24/06/1943 31/07/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.14 27614 4230 Luftvåben 700 25/06/1943 21/09/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.01 27601 4222 Luftvåben 600 27/06/1943 20/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.11 27611 4226 Luftvåben 660 05/11/1943 13/12/1943 24/02/1944 L
Skitse der viser pigtrådsspærringerne og minefelterne omkring stillingen 11. dec. 1943.
Befestigungsatlas Dänemark.
Her ses det sammenhængende system af minefelter fra pansergraven mod vest over Mammut radarstillingen på Hjertebjerg til 3. Flak på Bavn.


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fra Stockholmsrapporten er hentet dette notat dateret 25. juli 1944.
Anlægget "Ca. 500 m sydøst for ovennævnte Station" er sandsynligvis det på dette tidspunkt opstillede RV-anlæg.


 En Stockholmrapport dateret 4. september 1944 indberetter følgende:
Udenfor Fæstningsværkerne, ca 2oo m Ø.f. disse, ligger hvad Tyskerne betegner som en "Fjernsynsstation i Mammut-Bunker. Denne saakaldte Fjernsynsstation er hele Tiden blevet omgivet med den allerstørste Hemmelighedsfuldhed og er bogstevelig talt umulig at komme ind i. Antenneværket bestaar af et svært Gitterværk, ca. 7 m højt og 11 m bredt, hvilende paa Sokler. Ø.f. Antennenettet ligger
Mammutbunkeren. Den er bygget for Regning "Sonderstab der Luftwaffe", hvorimod alle andre Radioanlæg i Hansted - Pejlestationer o.s.v. - er bygget for Marinen.
At komme ind i Bunkeren er som nævnt faktisk umuligt. Derimod fortæller en dansk Ingeniør, hvis Firma har bygget denne Bunker, at alt Støbearbejdet o.lign., som Danskerne skulde udføre, blev gjort færdigt, og danske Arbejdere fjernet, inden tyske Specialarbejdere under stor Hemmelighedsfuldhed tog fat paa at montere de tekniske Apparater. Den paagældende Ingeniør har een eneste Gang været inde i denne Bunker, efter at den var monteret, idet der en Aften skete et Uheld, som bevirkede, at Ingeniøren hurtigt og i Tyskernes Interesse maatte telefonere. Man saa imidlertid kun et eneste Rum, et stort Rum, hvor der langs de tre Vægge i ca. 1 m Højde var anbragt
"Borde af Glas", inddelt i en Mængde Felter. Det paastaas, at naar Fjernsynsstationen arbejder, kan man paa disse Glasplader eller
Glasfelter følge alt, hvad der bevæger sig baade under Vandet, paa Vandet og i Luften udfor Kysten det paagældende Sted. Skibe og
Flyvemaskiner aftegner sig paa Glasfelterne som smaa lysende Streger.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye