Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Radar- og radiostationer Hjardemål hovedstillingen Overordnet indhold
27.13.00 Varslingsradar "Mammut"-radar
(See Elefant radar under konstruktion)

16. oktober 1942 er der overdragelsesforretning på "Mammut"-bunkeren, og vagtbarakken overdrages 16. november 1942.
Selve idriftssættelsen af "Mammut"-anlægget må derfor være sket i slutningen af 1942 eller lige i begyndelsen af 1943.
25/01/1943 er "Mammut"-anlægget anført i dette notat:
FuMG Flum Ugruko har haft signalforstyrrelse. Problemet var, at der kunne optræde forstyrrelser pga. trimning af højde-antennen ved det Mammut anlæg, der står 110 grd. i en afstand af ca. 2 km. Højde-antennen står i 120 grd. Begge retninger er set fra FuMG (Flum). Den 25/01/1943 mellem kl. 10:35 og 10:45 blev sådanne trimninger gentaget.
31/01/1943. Pga. hjælpesender ved Mammut er der forstyrrelser ved M. Flak A. 814's FuMG (Flum), så ingen målinger har kunnet tages. Varigheden af disse arbejder den 31/1 til kl. 18:00, varslet også til 01/02 kl. 08:00 til 18:00.
20. marts 1943 foreligger til Truppendienststelle L 24 606. L.G.P.A. Hamburg 1 en skrivelse, der fremfører disse fejl og mangler ved bunkeren:
a.) Dækket i bunkeren er to steder revnet, så vandet løber ind i bunkeren.
I det rum, hvor nødstrømsaggregatet står, må der etableres en udluftning, da aggregatet ved vedvarende drift ingen luftudsugning har, så maskinen allerede efter 2 timer bliver glødende.
Yderligere er et trægulv i melderummet nødvendigt, da der under meldinger opstår for megen støj fra stengulvet.
b.) I bunkerens indgang er der en nische, hvori der let kunne indbygges en reol. Som det er nu må frakker, våben og stålhjælme tages med ind i melderummet, hvilket ikke ser så godt ud. Det vil derfor være en fordel, hvis der var en reol til rådighed for disse ting.

28. juli 1943 skriver kommandant for Thisted See, til Neubauamt der der Luftwaffe Dänemark i Aalborg vedr. radarstation Habicht!
Stationslederen ved Stilling Harbicht, Hjardemaal påpeger, at nødstrømsgeneratoren til dækning af området er i ekstrem dårlig stand, og at der blev reklameret over det allerede ved modtagelsen.
Der anmodes om et eftersyn/reparation og eventuelt om en udskiftning.

Mammut-radaren på Hjertebjerg indgik i Luftwaffe-enheden 3./Ln. Rgt. 222 og var sammen med Wassermann-radarne i Vorupør og på Korsø Bakke i Hjardemål underlagt hovedstillingen "Harbicht" i Hjardemål.
Mammut-radaren blev ved krigens slutning betragtet som forældet og var her i Hanstholm muligvis ikke i drift. Den var i maj 1945 dog bemandet med 1 underofficer og 8 menige (Vagtmandskab).
Under opstilling var i stedet var et SeeElefant/Russel-anlæg.
Den 19. december 1946 meddeler Kyst- og Radarkommissionen til Krigsministeriet, at antennemasterne kan væltes.
Så nedtagningen er sandsynligvis sket i foråret 1947.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.13.01 L 411 Scheinw. Std.  
27.13.02 58c MG-stilling  
27.13.03 L 410 Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak. zgbf.  
27.13.04 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak Der har ikke kunnet foretages opmålinger af ydre mål på de fire L 409A, da alle bygninger i stillingen er tildækkede.
Betonmængden på 635 m3 indikerer imidlertid, at muren mod fjendesiden er 3 m tyk.
27.13.05 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.06 L 413 Muni-U. Std.  
27.13.07 See Elefant Fundament for SEE ELEFANT antenne (Radar) Ikke opført i Baufortschritsplan. Var ved krigens slutning ikke færdig-opstillet.
a-h er ankerblokke til antennemasterne.
Antennen ikke færdigmonteret og anlægget ikke sat i drift ved krigens slutning.
27.13.08 L 412 Battr. Bef. Stand  
27.13.09 L 485 (Mammut) MAMMUT (Radar) Ikke påført i Baufortschrittsplan.
Antenne: FuMo 51 Mammut.10 x 30 meter på fire gittermaster.
Bestod af 16 Freya-antenner. Den øverste dobbeltrække var sendeantenne og den nederste modtageantenne.
Målte kun sideretning og afstand - ikke højde.
Var (muligvis) monteret med to antennesystemer - ryg mod ryg.
27.13.10 622 D. Gr. U. Std.  
27.13.11 622 D. Gr. U. Std. I-Brunnen Ikke fundet med sikkerhed.
Er vist som sanitetsbunker på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave (se nedenfor). I BFM anført med brønd i bunkeren (I-Brunnen).
En brønd (27.13.11a) er tydeligt angivet på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave at ligge lige øst for bunkeren.
27.13.12 58c MG-stilling  
27.13.13 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.14 L 410 Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.15 L 409A Gesch.-Std. f. 3,7cm Flak  
27.13.16 58c MG-stilling  
27.13.17 L 413 Muni- U. Std.  
27.13.18 58c MG-stilling  
27.13.19 L 411 Scheinw. Std. Det virker påfaldende, at overdragelsen af denne ene bunker har fundet sted 10.12.43, når stillingen ellers er overdraget ad to omgange 20.12.43 og 24.02.44.
På kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave er vist signatur for et skydevåben på bunkeren, så overdragelsen kan være fremskyndet for at få dette våben skudklar.
27.13.20-21 58c MG-stilling  
27.13.22 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.13.23
Standplads for mortérer Stor fordybning i terrænet.
På foto (se nedenfor) ses en stor (betonstøbt?) firkantet plads med tilgang af løbegrav. Oprindelig måske anlagt som branddam.
Er vist på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave (se nedenfor) med signatur for 3 mortérer. Det kunne indikere, at 3 mortére har været opstillet frit på pladsen!
27.13.24
Brønd Ikke fundet.
Er på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted" tysk udgave vist som fritliggende brønd.
27.13.25
Løbegrave og skyttestillinger  
27.13.31 B-Stelle B-Stelle (Beob. Stelle)

Baufortschrittsplan angiver B-Stelle bygget for hæren i "Stp. Mammut".
Registreret som bygningen oven på Mammut-bunkeren.
I området på Hjertebjergs sydskråning er på kortskitserne "Verteidigungs-Bereich-Hansted" både dansk og tysk udgave noteret "Sperrfeuer Mammut", hvilket kan indikere, at der har været en forberedt skydning med dette kodenavn. Observationsstadet kan indgår i planerne for skydninger mod dette område.

27.13.61
Garage 218 m2 bygning. Fjernet.
27.13.62
Barak

355 m2 bygning. Fjernet.
De oprindelige tegninger viser en barak på 20 x 10 m (200 m2). Men allerede 10/4 - 40 er det rettet med en forlængelse på 9,3 m mod øst og 6,15 m mod vest samt en vinkel 6,3 m bred og 14,45 m mod sydvest. Vinklen på 91 m2 bliver senere fjernet. (Se tegning nedenfor.)

27.13.63
Barak 58 m2 bygning.
27.13.64
Barak  
27.13.65   Luftschutzbunker/vagtbygning? Lille bygning tildækket med ca. 60 cm jord i hele sin længde og loftspladen er 20 cm tyk. Indvendig højde er 195 cm.
Ved den gule afmærkning (se tegning nedenfor) har der været monteret en trædør på karm.
Beliggenheden ved indkørslen til Hjertebjerg-stillingen kunne indikere, at bygningen har været tilknyttet en portvagt og været et beskyttelsesrum for denne.

På væggen ved x-markering er med kridt skrevet llll llll med overstregning. Det kan indikere, at noget i bygningen har skullet tælles.
til
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.

Det bemærkes, at støbningen af bunkerne undtagen én er forløbet på 23 dage i tidsrummet 04/06/1943 til 27/06/1943.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.13.10 27610 4232 Luftvåben 670 04/06/1943 19/09/1943 20/12/1943 L
27.13.13 27613 4231 Luftvåben 635 08/06/1943 03/08/1943 24/02/1944 Artilleri
27.13.03 27603 4221 Luftvåben 700 10/06/1943 16/12/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.08 27608 4220 Luftvåben 1025 11/06/1943 20/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.05 27605 4225 Luftvåben 635 12/06/1943 18/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.06 27606 4223 Luftvåben 370 17/06/1943 16/10/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.04 27604 4224 Luftvåben 635 19/06/1943 18/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.15 27615 4228 Luftvåben 635 21/06/1943 16/09/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.19 27619 4229 Luftvåben 600 22/06/1943 16/09/1943 10/12/1943 Artilleri
27.13.17 27617 4227 Luftvåben 370 24/06/1943 31/07/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.14 27614 4230 Luftvåben 700 25/06/1943 21/09/1943 20/12/1943 Artilleri
27.13.01 27601 4222 Luftvåben 600 27/06/1943 20/02/1944 24/02/1944 Artilleri
27.13.11 27611 4226 Luftvåben 660 05/11/1943 13/12/1943 24/02/1944 L
Skitse der viser pigtrådsspærringerne og minefelterne omkring stillingen
Befestigungsatlas Dänemark.
Her ses det sammenhængende system af minefelter fra pansergraven mod vest over Mammut radarstillingen på Hjertebjerg til 3. Flak på Bavn.Foto taget mod nordøst oppe fra See-Elefant masten.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm JL 0104)

Foto taget mod sydvest oppe fra See-Elefant masten.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm JL 0105)

Ankerblok (07d) til See-Elefant-mastens wirer.
(Fotos: Jørgen Lumbye 05/2008)
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos fra radarstillingen (overvejende) af antenne-anlæggene.

Mammut-radaren. Fra 'tårnet' i venstre side føres kabler op til antennerne. Det større tårn i højre side er et infanteri-observationstårn (31) sammenbygget med Mammut-bunkeren L 485 (09) og med adgang derfra. Observations-spaterne er her lukke
t med træplader.
28/08/1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1072)

Nærbillede af antennekonstruktionen.
28/08/1945. (MCH 1073)

Anlæggene set fra nord. I forgrunden masterne til See-Ele
fant og antennerammerne liggende på jorden.
Bagved er Mammut-radaren set fra siden.

28/08/15. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1075)

Mammut-radaren set fra NNV.
Forrest i billedet ses en del af antennerammerne til See-Elefant'en.

Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1420)

Pladsen NV for antennen og masterne.

Bag Mammut-antennen ses et trekantet træstativ og et lille gittertårn. Disse installationer ses på billedet til højre med forklaring.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1421)

På Hjertebjerg Høj lige øst for Mammut-radaren var fra gammel tid opstillet en båke (sømærke) i form af et tre-benet stativ i træ.
I en tysk militær instruktionsbog om sømærker står "die 4,5 m hohe, dreiseitig pyramidenförmige, schwarze Hjertebjärg-Bake".
Ved siden af er opstllet to gittermaster. De er opsat efter besættelsen af Geodædisk Institut og brugt til opmålinger ifm. sammenknytning af det norske og danske punktsystem. Tårnene har sandsynligvis kun stået der, mens disse opmålinger fandt sted. (Kilde KMS)
28/08/1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1076)

Mammut og See-Elefant i “ROBBE”-stillingen på Røm
ø, hvor antennerammen var monteret på masterne. (JL 0328)

Vejen op til radarstillingen.
Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1419)

Indkørslen til radarstillingen med skilderhus, bom og vejspærring. Bag skilderhuset ses Mammut-radaren og masterne til en See-Elefant-radar.
Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1425)

Mammut-radaren og masterne til See-Elefant-radaren som de sås på afstand fra Fyrvej mod nordøst i 1945.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0049)

Anlæggene i Hanstholm set fra vest.
28/08/15. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1074)


Mineskilt med tekst på tysk, dansk og russisk.
Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1422)

Her zoomet lidt tættere på.

(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0049)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Baraklejren i tilknytning til radarstillingen. (Reg. nr. 27.13.61-65)

Huse langs Hamborgvej, set mod sydøst. Til højre i billedet bagerst ses de 3 Luftwaffe-barakker (61-62-63). Datering: Efterår 1940. (MCH 4027)

Huse langs Hamborgvej, mod sydøst. Midt i billedet bagerst Luftwaffe-barakker på sydsiden af vejen. Datering: Efterår 1940. (MCH 4030)

Den store barak (62) til venstre. Bygningen med den hvide gavl og to vinduer er reg. nr. 63. (MuseumsCenter Hanstholm 3995)
Tegning til barakken reg. nr. 62 ses herunder.

Tegning til den på ovenstående fotos viste barak (62).
Tegning af den oprindelige barak nævnt 'Gl. Barak' - '2000' med tegning af en tilbygning i højre side på 9 meter og en tilbygning på 6,3 x 24,5 meter. (Landsarkivet i Viborg, B2-6428)

Barak (62). Fotoet er fra efteråret 1940. På det tidspunkt var der på barakken en vinkelbygning, som senere blev fjernet.
Bygning reg. nr. 61 er endnu ikke opført.
(MuseumsCenter Hanstholm 4088)

Opmuring af vestgavl til bygning reg. nr. 61 i efteråret 1940.
(MuseumsCenter Hanstholm 4089)

Østgavlen af barak (62).
Datering
: Efterår 1940.(MuseumsCenter Hanstholm 3996)
 

Luftwaffelejren vinteren 1940/41. (MCH 4764)

(MCH 4766)

Oberstløjtnant (navn ikke kendt) og Heinrich Sudeck som postryttere på vej til Thisted vinteren 1940/41. (MCH 4767)

Barakker i Luftwaffelejren set mod øst fra Hamborgvej.
Vinteren 1940/41. (MCH 4761)

Samme set mod vest - nu i 1945.
I baggrunden de civile huse Hamborgvej 22 og 30. (MCH 0315)

(MCH 4762)
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Fotoet over Hamborg er taget mod nordøst.
Foruden barakkerne tilknyttet radarstillingen på Hjertebjerg (61-64) var der i Hamborg opstillet et stort antal barakker.
Nord for vejen op til Hjertebjerg var der et militær lejrkompleks. Der er dog lidt usikkerhed om anvendelsen af de to barakker markeret 'militærlejr/arbejderlejr'. Umiddelbart vurderes de som militærbarakker.
På begge sider af Kællingdal var der store arbejderlejre. Det er ikke fastslået, om lejren på østsiden af Kællingdal var under opbygning eller var nedtaget på dette tidspunkt, da kun fundamenterne til barakkerne ses.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0440)

De to nordlige barakker i den østlige af arbejderlejrene, hvoraf kun fundamenterne ses (læ
ngst til højre) på luftfotoet ovenover. (MCH 5151)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Østlige indgang af lille bygning (65).
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Et kig ud ad den vestlige, tildækkede indgang (65).
(foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Rummet i lille bygning (65).
(foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fra Stockholmsrapporten er hentet dette notat dateret 25. juli 1944.
Anlægget "Ca. 500 m sydøst for ovennævnte Station" er sandsynligvis det på dette tidspunkt opstillede RV-anlæg.

 
En Stockholmrapport dateret 4. september 1944 indberetter følgende:
Udenfor Fæstningsværkerne, ca 2oo m Ø.f. disse, ligger hvad
Tyskerne betegner som en "Fjernsynsstation i Mammut-Bunker. Denne
saakaldte Fjernsynsstation er hele Tiden blevet omgivet med den
allerstørste Hemmelighedsfuldhed og er bogstevelig talt umulig at
komme ind i. Antenneværket bestaar af et svært Gitterværk, ca. 7 m
højt og 11 m bredt, hvilende paa Sokler. Ø.f. Antennenettet ligger
Mammutbunkeren. Den er bygget for Regning "Sonderstab der Luftwaffe",
hvorimod alle andre Radioanlæg i Hansted - Pejlestationer o.s.v. -
er bygget for Marinen.
At komme ind i Bunkeren er som nævnt faktisk umuligt. Derimod
fortæller en dansk Ingeniør, hvis Firma har bygget denne Bunker, at
alt Støbearbejdet o.lign., som Danskerne skulde udføre, blev gjort
færdigt, og danske Arbejdere fjernet, inden tyske Specialarbejdere
under stor Hemmelighedsfuldhed tog fat paa at montere de tekniske
Apparater. Den paagældende Ingeniør har een eneste Gang været inde i
denne Bunker, efter at den var monteret, idet der en Aften skete et
Uheld, som bevirkede, at Ingeniøren hurtigt og i Tyskernes Interesse
maatte telefonere. Man saa imidlertid kun et eneste Rum, et stort
Rum, hvor der langs de tre Vægge i ca. 1 m Højde var anbragt
"Borde af Glas", inddelt i en Mængde Felter. Det paastaas, at naar
Fjernsynsstationen arbejder, kan man paa disse Glasplader eller
Glasfelter følge alt, hvad der bevæger sig baade under Vandet, paa
Vandet og i Luften udfor Kysten det paagældende Sted. Skibe og
Flyvemaskiner aftegner sig paa Glasfelterne som smaa lysende Streger.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Skrivelser vedr. opbygningen af stillingen - herunder referater fra byggemøder
18/12/1940

Afskrift.
Thisted, den 18. december 1940. Bauleitung der Luftwaffe, Thisted.

Overdragelsesforhandling.
Ifbm. det i dag afholdte overdragelsesmøde på vand-flyvepladsen i Thisted offentliggøres følgende:
Fra byggeledelsen som afgivende part: Byggeleder dipl. ing. Pfeil og dipl. ing. Müller.
Fra forvaltningen som modtagende part: Leutnant Wilke.

Følgende tidligere mundtligt overdragede byggesager blev overdraget:
Byggeprojekt: Peilstelle Hamborg.

Efter en grundig gennemgang blev følgende fastslået som nødvendige ændringer og tilføjelser for at opfylde den planlagte anvendelse bygninger og konstruktioner:
1) Udebelysning med blåt lys foran garageporten mangler, er imidlertid meget påkrævet.
2) Af hygiejniske grunde er det meget påkrævet at afdække en del af hylderne i spisekammeret med fluenet.
3) Ydervæggene er skrumpet så meget ved indtørring, at vind og regn trænger igennem, her synes det ydre paplag på væggene at mangle.
4) Ifbm. sløringen af tårnene med forskallingsbrædder er den i tårnet værende åbning til at udtage apparaturet lukket næsten til. Af indsatsberedskabsmæssige grunde må åbningen kunne klappes ud.
5) Arealet foran vognhallen er så ringe, at de i stillingen værende 2 Nachrichtengerätewagen (længde ca. 8,5 m) ikke kan køre ind i hallen. Det skal omgående udbedres.
6) Et oliemaleri til officershjørnet i kantinen.
(Side 2.)
Ovenstående efterarbejder bliver udført af den stedlige byggeledelse inden ……
Desuden har brugerne derudover udtrykt følgende ønske, som ikke hører under de planmæssige arbejder og derfor må godkendes af højere myndighed:
…………………………
Yderligere krav blev ikke fremsat af den overtagende part.

Med til overdragelsen foreligger:
Materiel- og apparatfortegnelse bilag a)
Bygningsbeskrivelse bilag b)
Tildelingsplaner bilag c)

Dette overdragelsesnotat er udfærdiget i to eksemplarer.
……..Bilag.
Thisted, den 18. december 1940

Godkendt af den modtagende part: af den afgivende part:
gez. Wilke, Leutnant Byggeledelsen Luftwaffe Thisted
i.V.gez. Müller, Byggeleder

F.d.R.d.A.: Silia
Lt. og delingsfører

18/12/1940

Bilag c
Bygningsbeskrivelse.

Iht. overdragelsesforretning af 18. december 1940 overdrages: Peilstelle Hamborg.
Indledning. Om byggeriet anføres her disse kortfattede detaljer:
1. Beboelsesbarak: I træ, dobbeltvægge med tørvefyld, fladt tag med dobbelt paplag, trægulv lagt i pilemønster. Køkkenafdeling med betongulv og flisebelægning. Dertil komfur, kogekeddel og vaskeri. Mørkelægningsskodder. Bygningen dækkes af en splintervold. Med i overdragelsen er både elektriske installationer og vandforsyning og kloakering.
2. Garage: Almindelige retningslinier. Betonfundamenter og -gulv, sokkel i murværk, derefter byggeri i træ med pladebeklædning og cementpuds, tagdækning: forzinket jernplade.
Garagen skal have varmluftsopvarmning og elektrisk lys samt tilslutning af vand og afløb.
3. Toilet- og vaskebarak. I træ på massivt fundament med betongulv samt håndvaske, vaskebaljer og brusere med varmt vand, dertil det nødvendige antal toiletter.
4. 2 pejletårne og maskinhus. Speciel træbyggeri på betonfundamenter beklædt med camouflagebrædder. Maskinhus: Trægitterværk med indvendig eternitbeklædning og med betongulv.
5. Dækningsgrave mod beskydning fra luften iht. byggeledelsens standardbeskrivelser.
6. Indretning af pladsen og veje: på den efter de lokale forhold mest hensigtsmæssige måde.
7. Indhegning af området med et efter de lokale forhold almindeligt træhegn med låger.

16/01/1941 15.1.1941 - Kreditforening fået nys om, at tyske værnemagt disponerer over en del af husejer Ejner Henning Villadsen, Nørtorp, ejendom matr. nr. 21d og 22a i Nørtorp by.
Udkast til kontrakt m. Rigsfiskus Luftfahrt, Luftgaustab z.b.V., ...
udspec. af omfang.
16/01/1941 Boelsmand Peter Vilhelm Poulsen, Hamborg, matr. 13a Nørtorp siden omkring 1/6.1940 paa en Del af det af ham tilhørende Matr. Nr. 13a Nørtorp, Ræhr Sogn til stadighed har haft henstående 6-8 lastbiler eller tanks samt 2 motorcykler, ligesom der herfra og nordpaa af hans Mark til stadighed er bleven kørt af disse biler.
Forslag til overenskomst med Rigsfiskus Luftfahrt, Luftgaustab z.b.V., udat.
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye