Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Peildorf Klitmøller oversigt
Radar- of pejlestationer
Skinanlæg for Radiopejlestation N
Forsiden
28.05.10  
Radiopejlestation Vilsbøl Klitplantage N
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
28.05.11 Hus Huset bortsprængt - kun hjørnet ind mod centeranlægget indikerer beliggenheden. Se tegning nedenfor.
28.05.12 Centeranlæg Centeranlægget. Klitplantør Aksel Rasmussen benævner "...... en mægtig Mast ved Huset, der ligger i Stationens Midte."
28.05.13 Mastefundament 4 mastefundamenter i indre cirkel 20,7 m fra anlæggets centrum.
28.05.14 Mastefundament Fundament for hver af 4 hjørnemaster. Disse master var forankret hver til 3 ankerblokke.
28.05.14 Ankerblokke I alt 12 stk. (3 ved hver hjørnemast).
Reg. nr. som hjørnemasterne men markeret med yderligere a-c.
28.05.15 Ukendt? (lille bygning)
Anlægget er et Lw-U.Adcock Fu Peil A 50 c, ortsfest (Doppel-Anlage), selvom den mindste basis kun er 41,7 m mod de anførte 43 m.
Data: 1943, Telefunken 233 g F, 190-600 kHz, Empfänger FuPeil E 3, 4 master (ydre basis 60 m) U-Adcock + Draht-Hilfsantenne, højde 30 m, 4 master (indre basis 43 m) U-Adcock + Draht-Hilfsantenne, højde 20 m.
Ref.: Listen over Adcock-Peilanlagen (Lw-Kw) Fritz Trenkle, side 138.
Det er et problem, at Fritz Trenkle angiver 1943, når opstillingen af anlægget er påbegyndt i sommeren 1941 og afsluttet senere samme år. Selv om den endelige afslutning er ifbm. Übergabeverhandlung vedr. Kurzwellen-Adcock 6 master og Langwellen-U. Adcock i marts 1942, er dette stadig for tidligt. Så hvis dateringen for idriftssættelse ovennævnte type anlæg er 1943, må det opstillede være en anden type. Men at der er tale om et Lw Adcock Fu Peil ortsfest (Doppel-Anlage) fremgår af registreringen og original-bilag.
14. juli 1941: Klitplantør Aksel Rasmussen indberetter, at "Der har ved Hjælp af Flyvemaskiner været foretaget Undersøgelser vedrørende de elektriske Forhold i Terrænet, og man har fundet ud af, at der i den sydlige Del af Reservatet saavel som i den nordlige del af Plantagen er særligt gode Forhold tilstede til Baggrund for elektrisk Pejlen.
Det foreløbige Resultat er, at der skal anlægges en stor Pejlestation paa Vilsbøl Plantages Grund lige syd for Reservatets Sydgrænse og een mindre Nord for denne paa Reservatets Grund hvortil Vejen i alle Tilfælde indtil videre skal føres."
Om anlæggets udseende (konstruktion) skriver Klitplantør Aksel Rasmussen i en indberetning 20. august 1941:...... "nærmer sig deres Fuldendelse, idet de Støbninger, der skal foretages saavel som Murerarbejdet er tilendebragt. ..... er nu ved at rejse sig med Master og det Hele. ...... et flot Stenhus (28.05.11) med alm. haandstrøgne Sten udvendig og Molérsten indvendig. Det omgives af 8 35 m høje Staalmaster omkring en mægtig Mast ved Huset der ligger i Stationens Midte."
Marts 1942: Overdragelsesforretning. Kurzwellen-Adcock 6 master (28.04.10) og Langwellen-U. Adcock 8 master (28.05.11).
Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802:
Situationsplan (formindsket) indsat til sammenligning
Nederste luftfoto viser anlæggenes indbyrdes placering i Vilsbøl Klitplantage:
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
28.05.11 Hus.
I notatet fra overdragelsesforretningen i marts 1942 er anført følgende om huset:
Bygning: Massivt murværk, 38 cm tyk.
Indervægge: Massive.
Nødstrømsrum: Vægge og fundament belagt med plader.
Gulv: Træ.
Hall: Belagt med plader.
Tag: To lag tjærepap på træforskalling.
Tørkloset i træ.
Indhegning: Jägerzaun.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Centeranlæg (12) tilkoblet hus (11)
Ligner anlæg i stillingen Hvidkær ved Hjardemål

Centeranlæg (12). Forreste foto viser kanalen indtil hus (11). Bagerste foto er taget fra hushjørnet.

Antennefundament for antenner i inderste cirkel (13).

Antennefundament for antenner i yderste cirkel (14).

Ankerblokke for antenner i yderste cirkel (14).

Lille murstensbygning (15).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye