Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radar- og radiopejlestationer
Forsiden
29.09. FUNKSENDEZENTRALE "Elster". Radiopejlestation.
(Agerholm, Egshvilevej, Vester Vandet, 7700 Thisted)
Bemandet af enheden 2/Ln.Flugsich.Rgt. Reich, ELSTER.

Til radiopejling var opstillet et antal Adcock pejlere her ved Agerholm, i Pejldorf Klitmøller i Hanstholm Reservat, i Hvidkjær ved Hjardemål og i plantagen syd for Karup.
Disse anlæg var underlagt pejlecentralen KREUZOTTER i Klitmøller, som koordinerede radiopejlingen af egne flys positoner.
Formålet med disse aktiviteter var at lede egne fly, der ikke var involveret i den igangværende luftoperation udenom områder med luftaktivitet, og hvor der var risiko for at møde allierede jagere. (ref. Michaël Svejgaard, SES)
I Stärkemeldung des Lw.-Bezirks (Thisted) pr. ultimo maj 1945 er anført denne bemanding: 1 officer, 13 underofficerer og 11 menige, i alt 25.
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
28.09.00 FUNKSENDEZENTRAL Hele stillingen er tildækket eller fjernet.
I iflg. beskrivelserne i Stockholms-notatet af 10/8-1944 stod der i selve stillingen et LW-U Adkock anlæg Fu Peil A50 ligesom det sydligste i Vilsbøl Klitplantage.
Knud Hendriksen Bilag 2 Blad 70 angiver, at stillingen var omgivet af minefelter. Dette nævnes ikke i Stockholm-notatet, og det fremgår heller ikke af det foreliggende luftfoto.
    Enheden, der bemandede stillingen, var 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich.
I maj 1945 var der stationeret 1 officer, 13 underofficerer og 17 menige.
28.09.01 Funk-Sende-Zentral L 483. BFM angiver støbt men ikke færdig og overdraget til tropperne.
28.09.02 Gruppen U. St. R 621. Overdækket af ca. 0,5 m jord. Ses som en kontur i landskabet
BFM angiver støbt og færdig men ikke overdraget til tropperne.
28.09.03-07 Ringstand for M.G. og let mortér BFM angiver 5 stk. 58C som støbt, færdig og overdraget til tropperne.
Placeringen er i alle tilfælde hensigtsmæssig til flankering af trådhindringerne.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.08-09 Skyttestilling Sandsynlige placeringer for skyttestillinger til flankering af trådhindringrne.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.10a-d Baraklejr
Baraklejren har sandsynligvis bestået af disse fire bygninger med et haveanlæg/plæne imellem. I det cirkulære anlæg i midten har sandsynligvis stået en flagstang.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.11 Ukendt Fremstår på luftfoto som en rektangulær plads ca. 15x20 m.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.12 Observationsstilling Jordanlæg nedgravet i gravhøj.
Muligvis er det det, der er markeret som Udkig i Stockholms-notatet af 10/8-1944.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.13a-d
Der er her med 4 kryds vist en mulig placering af fire antennemaster, som de er beskrevet i Stockholms-notatet af 10/8-1944.
Det foreliggende luftfotografi giver ingen indikationer af masternes eksistens eller placering.
28.09.14 Ukendt Luftfotografiet antyder både løbegrav og anlæg lignende en skyttestilling, men en skyttestilling med denne placering forekommer ikke relevant, hvorfor det kan have været et andet anlæg.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.15 Skyttestilling? Luftfotografiet antyder både løbegrav og anlæg. En skyttestilling med denne placering forekommer relevant til forstærkning af dækningen af tilkørselsvejen.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.16 Løbegrave De viste løbegrave er, hvad der temmelig tydeligt fremgår af luftfotografiet. Stillingen har sandsynligvis været fuldt udbygget med løbegrave mellem alle anlæg.
Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.17 Trådhindringer Registreret efter luftfoto. Ikke fundet.
28.09.18 Vagtbygning ”Tyskerhuset” var en grundmuret (i gule sten) bygning m. eternittag, som tyskerne opførte til vagtbrug.
Huset benyttedes som opholdsrum og havde foruden en opholdsstue samt forrum et lille telegrafrum.
Nedrevet ca. 1987.
Se tegning nedenfor. Kilde: Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager, pk 1991-524.
28.09.19 Vejunderføring Underføring under Egshvilevej for adgang til rindstand reg. nr. 03 og skyttestilling reg. nr. 15.
Placeringen af vejunderføringen er ikke fastlagt. Luftfotoet herunder indikerer løbegrav langs vejen ned til 15 begyndende ved området ved 03, hvorfor vejunderføringen vurderes til den position, som derfor er anvist på situationsplanen.
Se tegning nedenfor. Kilde: Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager, pk 1991-524.
De i Stockholm, 10/8 - 1944 A2 nævnte Radioanlæg Vanned Sø Nord og på "Knuden" er Vilsbøl Klitplantage N og Vilsbøl Klitplantage S
Jvf. beskrivelserne i en Stockholm-rapport, som angiver, at masterne er 30 m høje, stod der i stillingen en LW-U Adcock sandsynligvis A50 (serie) eller A60 (serie).
Samme rapport beskriver de 2 store anlæg i Vilsbøl Klitplantage således: "Paa Hede- og Plantageområdet Nord for (ca. 13,5 km) Thisted mod Klitmøller ligger 2 Stationer, der tilsyneladende ser ud som Stationen ved Agerholm".
Derudover har jeg et par fotos fra Agerholm, som meget småt viser master, men det er ikke muligt at fastslå hverken placering eller højder. Fotos viser heller ikke et mønster i opbygningen.
Det er, hvad jeg lige nu har om antenneanlægget ved Agerholm, og ud fra det konkluderer jeg, at det har været et stort anlæg som beskrevet i Stockholm-rapporten med 4 master og Draht-Hilfsantenner.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Vagtbygning.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Thomas Vilsbøl højt til hest.
I baggrunden til venstre ses "Tyskerhuset" (18).

Edith Vilsbøl Gade. I baggrunden elementer i stillingen.
Begge fotos er taget mod nordøst fra en position sydvest for stillingen. (Fotos udlånt af Edith Vilsbøl Gade)

Detalje fra det venstre foto oven over.
"Tyskerhuset" (18). Både yderst til venstre på fotoet og til venstre for huset ses elementer i stillingen.
 

Detalje fra venstre side i det højre foto oven over.
Konstruktionen ligner et tårn.
Kan være reg. nr. 11.

Detalje fra midten i det højre foto oven over.
Uidentificeret konstruktion.

Detalje fra højre side i det højre foto oven over.
Lille hus og antennemast.
Den lodrette stribe i venstre side vurderes som en fejl i fotoet. Den nederste del er dog sandsynligvis en pæl eller stolpe.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
En fotoserie fra besigtigelsen af L 483 i januar 2002.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye