Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radar- og radiopejlestationer
Hjardemål - hovedstillingen
    Forsiden

22.04.00

Funksendecentrale "Ural" i Hvidkær

Radiopejlestation

 Adresse: Klitvejen 25, 7700 Thisted. Bygningerne er i dag privat bolig!
Til radiopejling var opstillet et antal Adcock pejlere her i Hvidkjær ved Hjardemål, i Pejldorf Klitmøller i Hanstholm Reservat, ved Agerholm og i plantagen syd for Karup.
Disse anlæg var underlagt pejlecentralen KREUZOTTER i Klitmøller, som koordinerede radiopejlingen af egne flys positoner.
Formålet med disse aktiviteter var at lede egne fly, der ikke var involveret i den igangværende luftoperation udenom områder med luftaktivitet, og hvor der var risiko for at møde allierede jagere. (ref. Michaël Svejgaard, SES)
Notater i en brevdagbog for Bezirkbauleitung d.L. 14/XI anfører to omtaler af "Ural-Anlage".
14-09-43 anmoder/skriver "2. (Fls.Peil) (t.mot.) / Ln. Fls. Abt. Mitte" om "Splitterschutzmauern. – um Lv.(?) II u. Ural-Anlage", og 22-11-43 sender Neubauamt et brev om "Splitterschutzmauer f. Lager(?) Adcock II u. Ural Anlage".
Dette "Ural-Anlage" har tydeligvis også forbindelse med "Kreuzotter" i Klitmøller.
Enheden, der bemandede anlægget, var 15. januar 1945 tildelt et let maskingevær type -15.

Matr. Nr. 5g, Areal m2 11035.Landejendom: Bygninger nedrevet. Areal: Anvendt til Radiostation. Opført 2 Barakker af Mur-sten 168 m2 og 100 m2, i ret god Stand. 16 Betonblokke til Forankring, 3 Radiomaster af jern. Septictank.

Adcock-Pejleanlæg.
Anlægget er med basis 90 m meget stort i forhold til de på listen over Adcock-Peilanlagen (LW-KW) Fritz Trenkle, side 138 opførte, og der er både et stort parcelhus og en stor garagebygning i stillingen. I referencen har jeg ikke fundet et anlæg med så stor basis. Der er derfor ikke givet forslag til anlæggets type.
Afstand centermast 04 til dennes ankerblokkene x04: 32,5 m. Afstand hjørnemaster 05 til disses ankerblokke x05: 20 m.
I Registrering, Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg maj 1945 er der kun nævnt 4 master i anlægget. Men anlægget har ankerblokke, som ligger midt på linien mellem masterne. Disse kan være til barduner til en mast ved husets NV-hjørne, som er centrum for antenneanlægget og hvor der et fundament. Så anlægget har en centermast (Mast-Hilfsantenne) ligesom Vilsbøl Klitplantage N (se denne). Men hvis det er korrekt med kun 4 master, kan disse blokke være til barduner lodret til de vandret udspændte antennekabler, som vist på tegningen i Stockholm-rapporten vedr. Agerholm (se denne).
Om ejerforholdene ifbm. tysk overtagelse og afviklingen derefter:
B2-6408
Hjardemål matr. 5a kontrakt med Luftgau XI, beslaglagt 9835,5 m2 + 1050 m2 til vej. Underskrevet 19-01-42.
Hjardemål matr. 4a kontrakt med Luftgau XI, beslaglagt 3418 m2. Underskrevet 19-01-42.
B2-6413

08-04-46: Matr. 5g Hjardemål, overtaget af staten, har været bebygget til tysk pejlestation – Tidligere ejer udtrykker ønske om tilbagekøb.
06-10-46: Tidligere ejer frafalder ønske om at tilbagekøbe Hjardemål matr. 5g – overgår til Sct. Georggilde.
25-10-46: St. Georgsgilde fremsendt tilbud vedr. køb af matr. 4a og 5a Hjardemål.
01-02-47: St. Georgsgilde overtager matr. 4d og 5g Hjardemål til feriekoloni.
På Thisted Lokalhistoriske Arkiv's hjemmeside www.thisted.visbilleder.dk > Billeder fra sogne i Thisted Kommune > Hjardemål > Hjardemål Hvidkærlejren er der lagt en serie fotos ud, der viser lejren som feriekoloni i slutningen af 50-erne.
Fotoet herunder er fra den periode. (MCH 0486)


Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
22.04.01 Centerbygning Murstenshus 168 m2.
22.04.02 Garage Murstenshus 100 m2.
22.04.03 Septictank  
22.04.04 Mastefundament I husets nordøstligste hjørne.
22.04.05 Mastefundamenter Ud fra mønstret af mastefundamenter og forankringsblokke vurderer jeg, at der har været en større centermast og 4 mindre master omkring den. Hver mast har haft 4 ankerblokke.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

I Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945, Registrering Thisted Amt 2 er følgende beskrivelse:
9. Landejendom. Areal anvendt til Radiostation. Opført 2 Barakker af Mur-Sten 168 m2 og 100m2, i ret god Stand, 16 Betonblokke til Forankring, 3 Radiomaster af Jern. Septictank.
10. Landejendom. Areal anvendt til Radiostation. 7 Forankringsblokke af Beton samt 1 Radiomast af Jern.

 

I Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager - dateret november 1945 - er bl.a. noteret, at hele pladsen var omkranset af et 1,50 m højt raftehegn med en samlet længde på 466 m.Indkørslen til stillingen


Huset set fra vest
Havestuen var oprindelig en åben terrasse

Huset set fra nord.
Det runde, støbte anlæg foran hushjørnet ligger i centrum af stillingen
Denne detalje ligner anlægget i stillingen Vilsbøl Klitplantage N, som også ligger i centrum af stillingen og har haft gennemgang til en bygning. (Se fotos der.)

Resterne efter centeranlægget

Tegning fra kilde: Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager.
Garagebygning set fra vest, syd og øst

Tegning fra kilde: Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager.


Under brædderne ligger septictanken
En sivebrønd er ikke markeret på de foreliggende situationsplaner

Det synlige af brønden

Fotos: Jørgen Lumbye 16/05/2008

Sandsynligvis rester fra den oprindelige flagstang
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye