Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:       Forsiden

Sidst udlagte materialer med henvisning til relevant site.

Jeg genoptager henvisning til sidst udlagte materialer.
I øverste tabel henvises til de sites, der i 2020-21 er udlagt eller hvor der er foretaget tilføjelser eller ændringer. Der markeres ikke tilføjelser og ændringer på selve siten.
I nederste tabel er det udlagte, som det er på siten med link til relevant site eller til en ny site.
Notater fra Marinens Krigsdagbog vedr. hændelser i Hanstholm
Peildorf Klitmöller - oversigt
Hærkystbatteri Slettestrand
Det strandede hollandske motorskib "Hada"
Liste over lasten i det strandede hollandske motorskib "Hada"
Lejre m.v. i Tilsted (Thisted) - lokalisering R 622'ere
Marineartilleriarsenal (Maza) Thisted
Feltpostnumre
Officerer i Hanstholm
Kobberø - Planlagt Flak-stilling
Kobberø - Planlagt ny stilling for Batteri "Agger"
Opgørelser pr. 15/01/1945 over bygninger og mandskab i alle stillingerne
Opgørelser pr. 15/01/1945 over våben og enheder uden for Hanstholm
Munitions-Ausgabe-Stelle - Dover Plantage (Ammunitions-depot)
Ständiger Ausbau Hanstholm pr. 10/03/1943
Referater fra byggemøder og andre notater vedr. byggeri og byggeplaner
Plantegninger over servicebygningerne i Hanstholm
Vilsbøl Plantage - Stilling under opbygning
Jens Andersen's artikel: "Skagerrak-Sperre" - den tyske minespærring
Skematisk oversigt over forløbet af opstillingen af let og middeltung Flak og 60 cm lyskastere
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
22/05/1940
Fra Küstenbefehlshaber Dänemark.
2.A.d.O. anmodes om, at Batterierne Raule og Schill i fremtiden ikke længere leder meddelelser gennem Küstenbefehlshaber Dänemark, da disse batterier ikke er understillet ham. Ansvarlige er Küstenbefehlshaber Nordfriesland kystkommandør såvel som Kommandanten im Abschnitt. Westküste Dänemark.
22/05/1940
Fra Der Kommandant im Abschnitt Westküste Dänemark.
Til Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Vedr.: Personelspørgsmål.
Venligst afklare følgende spørgsmål:
1.) Kommandanten im Abschnitt Westdänemark har også batterierne Raule (Agger ved Thyborøn) og Schill (Hanstholm) underlagt. Begge batterier kommer fra Østersøområdet og er personelmæssigt indtil videre underlagt 2. A.d.O..
Der anmodes derfor om afklaring af:
a) om og evt. hvornår der kan ventes en personelmæssig overførsel af begge batterier fra 2. A.d.O. til 2. A.d.N.,
b) om der også skal gives melding om antallet af specialister og den aktuelle personelstatus for batterierne "Raule" og “Schill”,
c) om de månedlige ændringsrapporter også vedrørende batterierne "Raule" og "Schill" skal gives til 2. A.d.N., K.B.N. og E.M.A.A..
3.) Der anmodes om berigtigelse af, om der skal indrapporteres alle de nyindkaldte ROA.'er eller kun de nyindkaldte af ROA.-sergenter.
25/05/1940
Telegram.
1) I henhold til afsnit 3) Den planlagte personeloverførsel til øst var endnu ikke kendt for øst. Under den forudsætning er jeg enig i, at personellet ved "Schill" og "Raule" afgives til Nord, og at alle marineenheder, der er indsat i den vestjyske afsnit, underlægges Nord hvad angår det tjenstlige, det disciplinære, det militær-retslige og det administrative.
2) Iht. befaling fra Oberkommando der Marine giver Küstenbefehlshaber i alle spørgsmål af politisk, økonomisk og lignende, der skal reguleres i fællesskab for hele det danske område, direkte instruktioner og ordrer også til Det Vestjyske Afsnit.
M.A.A. 115 overførte den 31/5 40 tredive rekrutter til både Raule, Schill, Flakfort alle trænet i kanonbetjening. Desuden blev 30 soldater, der hver især var egnet til GFK og WL VMK uddannelse ved Fla KS, ved samme lejlighed bekendtgjort for 2. ADO og M.A.A. 115 gennem FS.
Meddel straks til 2. ADO og M.A.A. 115, hvortil rekrutterne skal afmarcheres.
Udvekslinger skal ske for på forhånd at opfylde kravene om fuldt uddannede specialister.
29/05/1940 (Notat)
I den nordlige del af afsnittet:
1.) Batteri Raule (sydspidsen af halvøen Agger, nord for Thyborøn) 4 - 17 cm S.K., 2 - 2 cm Flak, 6 - M.G.34, 2 - 110 cm lyskastere.
2.) Batteri Schill (ved Hanstholm) 4 - 17 cm S.K., 2 - 2 cm Flak, 6 - M.G.34, 2 - 110 cm lyskastere.
03/06/1940
Til Havnekommandanten i Thyborøn, Batteri Raule og Batteri Schill.
Der advares indtrængende mod enhver berøring af ilanddrevne bøjer og lign. også selv om de ser harmølse ud. Hvis bøjer og lign. driver i land, skal det straks meldes til Afsnitskommandanten, så fagpersonel kan foretage en vurdering. Underret de enheder, der er opstillet ved kysten i jeres område.
Kommandanten i Afsnit Vestdanmark.
04/06/1940
Fra Kommandanten im Abschnitt dän. Westküste.
Spørgsmål: Har batteri Schill en parallakse-beregner.
Svar: Ja, batteriet har en parallakse-beregner.
07/06/1940
Fra Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste.
Til Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
For at kunne gennemføre en korrekt og reglementeret uddannelse af de kommende rekrutter anmodes der indtrængende om leverering af en parallax-udregner til batteri Raule ved Agger. Batteri Schill har en parallakse-beregner.
10/06/1940
Fra Abschnittskommandant Westdänemark.
Der anmodes endnu engang om at få leveret parallakse-beregneren til Batteri Raule, da der forløber uddannelse af troppespecialister og rekrutter. Fuldgyldig uddannelse er ikke mulig uden en parallakse-beregner.
Batterikommandør Raule.

24/06/1940
Fra 2. Admiral der Ostseestation.
Til bl.a.: Batterierne “Raule”, Agger, “Schill”, Hanstholm.
Vedrørende: Rekrutuddannelse til kysttjeneste på land.
Af de soldater, der for tiden er i rekrutuddannelse, er den hurtige, korte grund- og artilleriuddannelse afsluttet den 7.7.40:
Ved 1. Ers. M.A.A.: Batteri “Hanstholm” (Schill) 60 mand og Batteri “Thyborøn” (Raule) 55 mand
(JL: Benævnelserne Batterie Thyborøn og Batterie Hanstholm anføres for første gang.)

16/07/1940
Fra Oberkommando der Kriegsmarine
Til Oberkommando der Marinestation der Ostsee, Kiel.
Tildelingen af en parallakse-beregner til Batteri "Raule" kan p.t. ikke opfyldes, da alle apparater er fordelt til andre enheder.
23/07/1940
Fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
Til Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Kommandanturet beder om, som der i skrivelser kan henvises til, at transporter til Batteri Thyborøn ikke føres over Thyborøn men over Hurup og Agger.
23/07/1940
Fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
Til Inspektion der Marine-Artillerie_Zeugämter.
Kommandanturet beder om, at de til rådighed stillede tågesløringsapparater straks afsendes til Batterierne “Hanstholm” (Schill) og “Thyborøn” (Raule). Togstationen for Batteri “Hanstholm” (Schill) er Thisted og for Batteri “Thyborøn” (Raule) Hurup.

28/07/1940
Fra Küstenbefehlshaber Nordfriesland.
Til Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
Alle soldater indsat som batteriofficerer i Batterierne Thyborøn og Hanstholm skal straks indberettes hertil med navn, tjenestegrad og tjenestestilling.

29/07/1940, 07/08/1940 og 08/08/1940
Indberetningerne ligger på siten 'Officerer i Hanstholm'.
03/08/1940
Fra Kommando der Marinestation der Ostsee.
Til bl.a. Batteri Raule, Agger og Batteri Schill, Hanstholm.
Vedrørende: Indstilling pr. 01/08/1940 af rekrutter til uddannelse i kysttjeneste (land).
For at opfylde de aktuelle personelmæssige behov, skal der gennemføres uddannelse af rekrutter som anført i denne skrivelse. (Her i uddrag.)
a) 50 rekrutter i Batteri "Raule". Militær- og artilleristisk grunduddannelse (i kysttjeneste), varighed 4 uger.
a) 50 rekrutter i Batteri "Schill". Militær- og artilleristisk grunduddannelse (i kysttjeneste), varighed 4 uger.
Det påpeges, at den militære- og artilleristiske grunduddannelse i batterierne "Raule" og "Schill" vil kunne gennemføres med succes, på trods af de samme vanskeligheder som rapporteret af M.A.A.'en i Østområdet.
13/08/1940
Fra Batteri Hanstholm.
Til Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
Batteri Hanstholm har den 21.07, den 01.08. og den 06.08.1940 været i krigslignende alarm, da der blev rapporteret mistænkelige fartøjer i havområdet ud for. Jeg beder om, at der ydes soldaterne fra Batteri Hanstholm frontlinjetillæg for disse tre dage.
Dr. Crüger
16/08/1040
Batteri Thyborøn indsender anmodning om fronttillæg tilsvarende Batteri Hanstholm.
(JL. Kopi af originaldokumentet foreligger ikke i min samling.)

19/08/1940
Fra Kommandant im Abschnitt Westdänekark.
Til Batteri Thyborøn, Batteri Hanstholm.
Vedr.: Fronttillæg
Fronttillæg ansøges på baggrund af krigsdagbogen den 1. i hver måned for den foregående måned ved Küstenbefehlshaber Nordfrieslands og udbetales efter hans godkendelse.
Samtidig påpeges det ved denne lejlighed, at krigsdagbøgerne danner grundlaget for ansøgning om fronttillæg, og at de oplysninger, de indeholder om særlige hændelser, skal være så præcise og komplette, at de giver et meget klart billede. Dette har ikke altid været tilfældet i krigsdagbøgerne der. F.eks. mangler der i krigsdagbogen for Batteri Thyborøn den 14. august 1940 oplysninger om begyndelsen og slutningen af ??alarmen, og i krigsdagbogen for Batteri Hanstholm under 1. august 1940 tidspunktet for alarmens start og tidspunktet for, hvornår lysgranater blev affyret. De nøjagtige alarmtider skal altså efteranmeldes hertil, så de skal indgå i rapporten, når der ansøges om fronttillæg.

Beskrivelser af ildledelsesmetoder fra forskellige kilder. 15/06/2021
Dokumenter fra overdragelsen af bygningerne i "Harbicht" i Hjardemål 15-11-1943 15/06/2021
Diagram over kabelforbindelserne mellem Adcock-anlæggene i Reservatet og Vilsbøl Klitplantage 20/06/2021
Småanlæg i det nordøstlige område af Hanstholm Vildtreservat 20/06/2021
Vilsbøl Plantage - Stilling under opbygning 21/06/2021
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye