Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Gamle fotos Bygningstegninger Forside
  Lyskaster 1 Hanstholm Fyr Lyskaster 2 "Düne" Lyskaster 3 Klitmøller Lyskaster 4 Saarup Lyskaster 5 Ørgård
  Lyskaster 6 Uglshøj Lyskaster 7 Hanstholm Øst Lyskaster 8 Febbersted Lyskaster 9 Hesseldal Bjerg Lyskaster 10 Nytorp
  Lyskaster 11 Ræhr Lyskaster Risbjerge Lyskaster Rosvig Hanstholm og Hamborg

Tekster om 150 cm og 200 cm lyskasterne i 8./M.Fla.A 814

Opstillingen af 150 cm lyskasterne i perioden frem til 12/08/1942 kan læses i Flak opstilling.

Om opstillingen af 200 cm lyskastere i Hanstholm.

 

Der er derfor blevet tilført 3 stk. 200 cm lyskastere, hvor den tredie er opstillet til sammen med Lyskaster 7 at dække batteriets hovedskudretning (Vigsø Bugt), hvilket Lyskaster 1 (bag Hanstholm Fyr) ikke kunne.

Bunkeren ved Hanstholm Øst er iflg. BFP anmeldt støbt 28/09/1943 og overdraget 29/04/1944 og bunkeren ved Hanstholm Fyr er støbt 08/10/1943 og overdraget 15/03/1944.
200 cm lyskasterne har således kunnet opstilles senest ved færdiggørelsen af de to bygninger i marts og april 1944, hvilket må anses for at være et sandsynligt tidspunkt for tilførsel og opstilling.
I forbindelse med opstillingen af 200 cm lyskasterne er 150 cm lyskasterne fra stillingerne 1 og 7 flyttet til nye stillinger 10 og 11. Lyskaster 10 er anført i en hændelse 25/06/1944, så på det tidspunkt er lyskasteren opstillet og kampklar.
Om stillingen på Risbjerge er indgået i denne omflytning, kan ikke vurderes, men da stillingen er fuldt udbygget, har der med sikkerhed på et tidspunkt - og formentlig i en længere periode - været opstillet en Flak-lysgruppe her. Da der ikke er dokumentation for en midlertidig tilførsel af en 150 cm lyskaster, må det (sandsynligvis) være én af de eksisterende, der har været flyttet dertil.

Registreringen af lyskasterstillingerne viser, at lyskasterstillingerne 10 og 11 har været fuld udstyret som lysgrupper og må dermed også være flyttet som sådan.
Da 200 cm lyskasterne 1 og 7 også har været fuldt udstyret som lysgrupper, må de være tilgået som sådanne.
200 cm lyskasteren ved Rosvig er kun fotodokumenteret med generator, så der er ingen dokumentation for den som lysgruppe. I så fald kunne lyskasteren være styret manuelt efter telefon/radio kommando fra Arko, eller den kunne være tilsluttet styring fra lytteapparat og Leitgerät ved (sandsynligvis) Lysgruppe 7.

I et notat fra Marinens Krigsdagbog den 22/12/1944 er Lyskaster og 1 og Lyskaster 7 anført ifbm. en Flakalarm for Hansted. Igen den 31/12/1944 ifbm. en Flakalarm for Hansted nævnes Lyskaster 1.
Disse to 200 cm lyskastere har altså været tilsluttet nettet under 8./M. Flak A. 814 og indgået i nettet af 150 cm lyskastere.
Logisk (sandsynligvis) har den tredie 200 cm lyskaster ved Rosvig været tilsluttet samme net, hvis den ikke - som før nævnt - har været manuelt styret fra Arko.

Ovenståendene fotos fra perioden 1945/46 viser, at en 200 cm lyskaster var opstillet som Lyskaster 1 ved Hanstholm Fyr og en som Lyskaster 7 Hanstholm Øst (ved nuværende Minkvej).
Desuden at yderligere en 200 cm lyskaster var opstillet feltmæssig i en jord-stilling. Beliggenheden på denne kan ud fra andre indikationer på fotoet med en vis sandsynlighed påvises til skrænten ved Rosvig. Det samme indikerer flere enkelte luftfotos.
Disse fotos og luftfotos er vist på siden 200 cm lyskaster Rosvig.

Ved rømningen i 1945 har der altså været opstillet 3 stk. 200 cm lyskastere i Hanstholm.
Der foreligger imidlertid ingen skriftlig dokumentation for, hvornår og med hvilken begrundelse disse 200 cm lyskastere blev tilført og opstillet.
Selv i W.B.Dän.s Kriegsgliederung fra 01/12/1944 og igen fra 20/02/1945 er der angivet 11 stk. 150 cm under M. Flak A. 814, så de to 200 cm lyskastere er angivet som 150 cm, og den tredie 200 cm lyskaster er overhovedet ikke registreret.

Så jeg vil her foretage en gennemgang af kendte fakta og fremsætte en hypotese om forløbet.
____________________________________________________________

I november-december 1942 blev der tilført og opstillet 9 stk. 150 cm lysgrupper.
De blev opstillet på de på nedenstående kort markerede positioner 1 til 9. Opstillingen af disse er for de 7 stillinger skriftlig veldokumenteret med datering og angivelse af koordinater til lokalisering.
18/02/1943 fremsendes til Komandant im Abschnitt dänische Westküste en liste, hvori der er anført de således opstillede 9 stk. Flak Leuchtgruppen G 150 cm.
(Benævnelsen Leuchtgruppe henviser til, at enheden består af en 150 cm lyskaster med generator, et lytteapparat og et Leitgerät (søge-kikkert).)

Stillingerne ved Hanstholm Fyr og ved Hanstholm Øst kunne - foruden som Flak lyskastere - have været tillagt opgaver som sømålslyskastere for 38 cm batteriet.
Der foreligger imidlertid ingen indberetninger om, at lyskasterne 1 og 7 skulle have været tillagt disse opgaver, men med deres placering er det nærliggende at antage.

10/07/1943 er noteret, at 2 støbte lyskasterbunkere type Fl 277 er under bygning og er planlagt klar til brug i slutningen af september 1943.
Bunkerne opføres ved Lyskaster 1 Hanstholm Fyr og ved Lyskaster 7 Hanstholm Øst (nuv. Minkvej).
Bygningen af disse bunkere kan indikere, at der på dette tidspunkt var planlagt en opgradering af disse to stillinger.

Hvis denne antagelse er korrekt, kan der således havde været et behov for, at 38 cm batteriet skulle have sømålslyskastere med en større rækkevidde end de 150 cm lyskastere, der kunne indsættes fra Lyskaster 1 og Lyskaster 7, således at hele den ca. 20 km. brede sejlrende mellem kysten og minespærringerne i Skagerrak kunne belyses.

Kortet viser den taktiske opstilling af 150 cm og 200 cm lyskasterne i 3 'ringe'.
Indre 'ring'/linie udgøres af lyskasterne 1 og 7.
Næste 'ring'/linie udgøres af 2, 10 og 8.
Mellemste ring udgøres af 2, 4, 11 og 8. Såfremt en lyskaster var blevet opstillet på Risbjerge (?), var den indgået heri.
Yderste ring udgøres af 3, 5, 6 og 9.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Sammenstilling af bygningere i lyskasterstillingerne.
I skemaet herunder er indskrevet de bygninger og anlæg, der i samme udformning eller beskrivelse forefindes i flere stillinger.
Af oversigten fremgår den ensartethed, der foreligger i opbygningen af stillingerne.
Hvor der er markeret (x) er bygningen/anlægget ikke fundet ifbm. min registrering enten fordi den/det er fjernet eller fuldstændig tildækket og overgroet.
Grundlaget for registreringen af ikke-fundne bygninger/anlæg er ‘Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45 Vurderingskommissionen for Krigsforsikring’. Thisted, den 14/12 1945, hvori bygningen/anlægget er beskrevet og/eller fotografier og luftfotografier, hvor bygningen/anlægget tydeligt ses. Enkelte også efter vidneudsagn.

  Lokalitet:
1 Hanstholm Fyr
2 "Düne" (anstholm Vildtreservat)
3 Klitmøller
4 Sårup
5 Ørgård
6 Uglshøj
7 Hanstholm Øst (nuv. Minkvej)
8 Febbersted
9 Hesseldal Bjerg
10 Nytorp
11 Ræhr
  Risbjerge
  Rosvig Nordskrænt

Lyskaster:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

??

Underjordisk garage (Aggregatbunker) u = udhæng/baldakin 277 xu xu x xu x 277 x xu x x xu
Leitstand/Kikkertbygning x x x x x x x x x (x) x x
Standplads for lytteapparat x x x (x) x x (x) x x (x) (x) x
Standplads for lyskaster x x x (x) x x x x x (x) (x) x
Radiobygning/-bunker               x x (x) x x
Ammunitionsrum   x x x x x   x x (x) x  
G-Stand   ? x x x x   x x (x)   x
Barak - stor på jord eller betonfundament (x) x x (x) x x (x) (2) x (3) (x) x
Barak - lille på betondæk   x x   x              
Benzinpumpe og -tank       (x)   (x)     (x)      
Brønd       (x)   (x)   x     (x)  
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Notater om opstillingen af 150 cm lyskasterne

12/08/1942 I en status er bl.a. noteret, at to 150 cm lyskastere er afgivet og erstattet af 11 stk. 150 cm lyskastere organiseret i eget batteri.
15/09/1942 Til de nyopstillede tre batterier (2 lette Flakbatterier 5./- og 6./- og et tungt lyskasterbatteri 7./- anmodes om frigvelse og levering af 36 cykler.
08/10/1942

Rettelser til den med Bef. Dänemark af 12.9.42 udsendte "Troppeorganisation". Status pr. 1. oktober 1942.
7. Battr. M. Flak A. 814. udstreg: 4 - 60 cm lyskastere.
(Batteriet afgiver 2 - 60 cm lyskastere til 5. Flak og 2 - 60 cm lyskastere til 6. Flak, hvorefter 7. Flak kun har 150 cm lyskastere.)

02/11/1942 Kl. 15:25 Lyskaster 6 (7./814) lysklar.
Lyskaster 6 (150 cm) 4./M.Flak A. 814 opstillet og lysklar SSO for landsbyen Ræhr.
I en fjernskrivermeddelelse angives koordinaterne R. 97460 H. 430760, hvilket er placeringen på Uglshøj.
JL: Det ene opslag i KTB angiver batteriet som 4./M.Flak A. 814!
Det burde være 7./M.Flak A. 814.
03/11/1942 Kl. 17:45 Lyskaster 5 (7./814) lysklar.
Lyskaster stand 5 (150 cm) 7./M.Flak A. 814 opstillet og lysklar ved det tunge Flakbatteri "Düne".
I en fjernskrivermeddelelse angives koordinaterne R. 92740 H. 428580, hvilket er placeringen ved Ørgård.
04/11/1942

Tekst 1: Lyskaster 3 (150 cm) 7./M.Flak A. 814 Hansted opstillet og lysklar.
Tekst 2: Lyskaster 3 (150 cm) 4./M.Flak A. 814 (schwere Flakbattr Düne) opstillet og lysklar.
Kl. 16:00: Lyskaster 3 (7./814) lysklar.
I en fjernskrivermeddelelse angives koordinaterne R. 87560 H. 428860, hvilket er placeringen ved Klitmøller.
JL: KTB tekst 2 angiver 4./M.Flak A. 814. Det burde være 7./M.Flak A. 814.
Et senere notat oplyser, at Lyskaster 3 er Klitmøller.

05/11/1942 Tung lyskaster stand 9 (150 cm) opstillet og lysklar øst for Vigsø.
I en fjernskrivermeddelelse angives koordinaterne R. 101240 H. 434070, hvilket er en placering ved V. Rosholm i klitområdet øst for den endelige placering på Hesseldal Bjerg.
JL: KTB angiver yderligere '4./M.Flak A. 814 (schwere Flakbattr. Düne)', hvilket er en fejl!
05/11/1942 7. Batterie
Marineflakabteilung 814
E.O., den 5. november 1942.
Til Kommando Marineflakabteilung 814, H a n s t e d
Vedr.: Indkvartering af 150 cm lysgrupperne.
Underbringelsen af soldaterne fra lysgrupperne som privatindkvartering har givet store problemer. Det skyldes først og fremmest, at indkvarterings-værterne har penge til gode fra tidligere indkvarteringer. De gyldne løfter om, at pengene for indkvarteringen ville falde prompte, holdt simpelt hen ikke, hvilket har afstedkommet stærk mistro. Det har allerede krævet nogen overtalelseskunst, at få landmændene til at bøje sig og blot modtage soldater. Trods problemerne er det dog lykkes at skaffe indkvartering for alle lysgrupperne. Kvarterene er allerede belagt, undtagen stilling 2, hvis indkvartering sker i disse dage. Der kunne ikke indrettes kvarter for lysgruppe 2 i den planlagte stilling, da der midt i klitlandskabet ikke var mulighed for indkvartering uden opstilling af en barak. Soldaterne ved lysgruppe 2 indkvarteres foreløbig i et bondehus tæt ved Ræhr, og lyskasteren er opstillet ved siden af.
Kvarterene er alle meget primitive. Soldaterne må til dels indkvarteres i lader og på lofter. Det lader sig ikke altid gøre at opstille en ovn, så enkelte lysgrupper må tage til takke med uopvarmede rum. Dette er under de her fremherskende rå og fugtige vejrforhold en stor ulempe. Det er næsten ikke muligt for soldaterne, når de har været på vagt i regnvejr, at få tørret deres våde tøj og selv få en smule varme. Desuden er tagene delvis utætte og lader regn og vind trænge ind. Også om natten fryser soldaterne i deres senge. I nogle kvarterer er toiletterne i en helt utrolig tilstand. Ved længere tids beboelse af disse utilstrækkelige og uhygiejniske kvarterer kan det frygtes, at der opstår sygdom og dermed frafald af personel. Det umiddelbare samvær med den danske civilbefolkning vil have en ugunstig virkning på den militære disciplin.
Den ansøgte opstilling af beboelsesbarakker er således meget påkrævet. Der anmodes derfor om, at bygning og opstilling af beboelsesbarakker prioriteres højt.
gez. Wührmann
12/11/1942 Lyskaster meldt lysklar. Lytte- og Leitrichtgerät endnu ikke kampklar.
JL: Hændelsen er beskrevet uden mellemrum eller overskrift lige under 3./814 Funktionsschiessen. Hvilken lyskaster er derfor ikke hel klart. Det er sandsynligvis en 150 cm. Lyskasterne 1 og 4 er ikke anført i andre sammenhænge ifbm. opstillingerne, så det er enten lyskaster 1 ved Hanstholm Fyr eller lyskaster 4 i Sårup.
14/11/1942 Lysgruppe 7 kan ikke opstilles på det planlagte sted, det ligger i H.K.L.’s skudfelt.
Det foreslås, at lysgruppen opstilles ca. 450 m SV for den fastlagte stilling.
Den fastlagte stilling for lysgruppe 9 har vist sig uegnet, da lyskasteren står for lavt. På grund af den fugtige undergrund opstår tågedannelser, som kraftigt nedsætter lyskasterens virkning. Den seneste lyskasterøvelse har vist, at lysstrålen ikke trænger nok igennem. Personellet ved lyskasteren bliver hindret i at sigte.
Det foreslås, at opstille lysgruppe 9 ca. 1500 m V oven på skrænten. (JL: Positionen Hesseldal Bjerg.)
Opstilling af beredskabsrum er endnu ikke påbegyndt.
Kommandoen beder om godkendelse af de nye stillinger.
17/11/1942

Lyskaster 7 opstillet og lysklar 1 km øst for 38 cm Batteri Hanstholm II. Koordinater: R. 94750 H. 437340 (JL: Oprindelige position!)
Lyskaster 8 opstillet og lysklar 1,5 km øst for det tunge Flakbatteri Hamborg. Koordinater: R. 97600 H. 436080
Opstillingen følger inden for rammerne af den endelige udbygning af den danske vestkyst.

03/12/1942 Fs. til KiA daen Flakgr. Nordj. Kdo melder lyskaster 2 (150 cm ) lysklar. Koordinater: R 89880 H 433700.
08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

7. Batt. (8. Flak 150 cm lyskastere) 2 7 16 158 183
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

7./814 (8. Flak 150 cm lyskastere) 2 7 16 146 171
18/02/1943 Til Komandant im Abschnitt dänische Westküste er fremsendt en liste med opgørelse over alle våben ved afdelingen.
Ved Scheinwerferbatt. 7 er noteret: 9 stk. Fla. Leuchtgruppen G 150 cm, 1 - 7,65 mm M.G. (belg.).
31/05/1943 Til otte for tiden ikke beskyttede Flak-lyskastere i Område Hansted bliver der ved Nord bedt om en tildeling på 8 tunge M.G.
10/07/1943 Underbringelse af besætningen i træbarakker.
Under bygning er 2 støbte lyskasterbunkere type Fl 277 (lyskaster 1 og 7), klar til brug i slutningen af september 1943.
18/02/1943 Vedr.: Gliederung der Kampfmittel [Oversigt over antal Flak, M.G. og lyskastere.] Det anføres, at 7. batteri har 9 150 cm lyskastere.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bemærkninger vedr. bevæbningen i lyskasterstillingerne:
Afdelingen - altså de ni 150 cm lyskasterstillinger - rådede den 15. januar 1945 over 2 stk. 2 cm Flak (luftværnskanoner) og 5 stk. tunge Hotschkiss-maskingeværer.
Det passer med, at der i syv af stillingerne er bygget standplads for maskingevær. I hvilke stillinger de to 2 cm Flak har været opstillet er ikke fastslået, men Ørgård og Uglshøj kunne være muligheder, da disse stillinger ligger længst væk fra andre stillinger med Flak. De tunge maskingeværer har således været opstillet ved Klitmøller, Sårup, Febbersted, Hesseldal Bjerg og Nytorp.
Ud over disse våben rådede afdelingen over 2 lette maskingeværer mrk. -13 og 1 let maskingevær belgisk.

Gå til:
Luftværnsbatterierne
Notater fra Marinens Krigsdagbog.
09/01/1943 Flak- und Sperrbatterie Hansted og M.A.A. 118 nedskyder over havet med FMG et fjendtligt 4-motores kampfly.
15 indflyvere fra vest/sydvest. Type 4-motores kampfly, flyvehøjde 300-800 m. Overfløj og beskød med MG. Tungt Flak besvarede med ødelæggelsesild (Vernichtungsfeuer) - afdelings-ild - Fu MG - optisk. Let Flak og MG afgav ødelæggelsesild i skudsalver. To mål blev indfanget af lyskastere.
Indflyvende mål fra sydvest blev kl.19.02 opfanget af Fu MG og beskudt med 13 skud 10,5 cm. Ild fra let Flak og MG lå ved målet.
Målet blev forfulgt videre af radar, afstand og sideretning blev upåklageligt fortsat mål, meget hurtige optagelser af højde blev fastslået. Ved en afstand af 90 hm faldt lokaliseringen pludselig ud. Samtidig blev der fra stranden i den samme retning observeret ildskær og detonationer fra havet.
Amm. forbrug: M.Flak A. 814, M.A.A. 118, Luftwaffe 2./742:
41 skud 10,5 cm, 50 skud 2,5 cm, 9 skud 4,0 cm, 6 skud 7,5 cm, 23 skud 2,0 cm, 137 skud 3,7 cm, 1117 skud MG, 35 skud 2,5 cm,
83 skud 2,0 cm, 207 skud MG.
[JL: Tidspunktet for kampens begyndelse vurderes til ca. kl. 17.58. Afslutning kl. 20.40. Usikkerhed vedr. fordelingen af amm. forbrug.]
19/02/1943 Til KiA West. Ugruko meddeler: Alarmflakbatteri Hansted lyskaster flyttet. Koordinater: R 95530, H 436235
28/04/1943 M.Flak A. 814 og M.A.A. 508 beskyder fjendtlig maskine.
Kl. 22:37: Massiv indflyvning af fjendtlige formationer i flere bølger i en højde af 500-1.500m. For størstedelens vedkommende forbiflyvning, sandsynligvis mineforetagende.
Ind i området trådte nogle som Störflugzeuge, og de blev beskudt af alle batterier med optisk Fu.M.G. - afvisningsild og planild.
Lyskastere opfangede i 9 tilfælde målene fra 1/2 til 2 sek.
Kl 23:30 var der efter al sandsynlighed en nedskydning.
Fra kl. 00:15 satte tilbageflyvningen ind, berørte delvis området og blev beskudt med Fu.M.G. - afvisningsild og planild ligesom lette våben.
Alt i alt blev 12 fjendtlige maskiner beskudt og under store kurs- og højdeændringer trængt ud af området.
JL: Der er tale om et omfattende luftforsvar mod 2 bølger med 20-25 fly under tilbageflyvning.
Opt. 1646 har noteret hændelse til 29/04/43.
Amm. forbrug Marine:
1./814 192 skud 10,5cm
2./814 106 skud 7,5cm
3./814 29 skud 7,5cm
4./814 42 skud 7,5cm
5./814 147 skud 7,5cm
6./814 138 skud 3,7cm
2./814 168 skud 2,0cm
/814 730 skud 2,0cm
/814 553 skud M.G.
Amm. forbrug Luftwaffe Klitmøller: 100 skud 2,0cm, 315 skud MG
Amm. forbrug Luftw. Vorupør 36 skud 2,0cm

Kl. 01:59 Kriegswache Ruhe.
Kriegstagebuch des Marinebefehlhabers Dänemark side 2049 noterer:
Kamphandling: M.Flak.A 814 og MAA 508 beskyder fjdt. maskiner.
Amm. forbrug Marine:
192 skud 10,5 cm
177 skud 7,5 cm
147 skud 3,7 cm
898 skud 2 cm
553 skud M.G.
Amm. forbrug Luftwaffe:
136 skud 2 cm
315 skud MG
"JK 07", JK 23", JN 11" og "JN 14" beskyder fjendtlige angribende fly.
Ammunitionsforbrug Marine: 128 skud 2 cm
31/05/1943 I. Artillerie: 5.) Til otte for tiden ikke beskyttede Flak-lyskastere i Område Hansted bliver der bedt om en tildeling på 8 tunge M.G. ved Nord.
26/06/1943 M. Flak A. 814 meddeler: Lyskaster 5 ikke klar da samtlige apparater er afhentet af Maza Thisted til eftersyn/hovedreparation. Varer flere dage.
29/06/1943 Lyskaster "2" (7./M.Flak A. 814) ikke klar. Apparaterne er afhentet med henblik på reparation.
29/06/1943 Lyskaster 5 / Lysgruppe "5" (7./M. Flak A. 814) (Lyskasterbatteri) klar igen efter hovedreparation og omstilling ved Maza Thisted. (ikke klar siden 26/06/43)
04/07/1943 Lyskaster "2" klar igen. Ikke klar siden 29.06.
10/07/1943 Status: Lyskasterbatteri. Underbringelse af besætningen i træbarakker.
Under bygning er to lyskasterbunkere type Fl 277, som er klar til brug i slutningen af september 1943. Byggeriet har høj prioritet.
22/07/1943 Kl. 1556 M. Flak A. 7./814 (Lyskasterbatteri) meddeler:
Lyskaster 8 ikke klar. Ventilationsmotoren arbejder ikke. Ankeret er brændt igennem.
Varighed antagelig 4 dage. Maza er sat på opgaven.
23/07/1943 ?215 M. Flak A. 7./814 (Lyskasterbatteri) meddeler: Lyskaster 8 lysklar igen. (Ikke klar siden 22.07.43)
04/09/1943 Kl. 00:00 til 01:55 Flakalarm for Hansted.
Kl. 00:35 til 01:45 flyveralarm for Hansted.
Tiltagende overflyvning af flermotores fjendtlige maskiner med skiftende målhøjde, 2 maskiner blev fra kl. 00:27 til 00:36 virkningsfuld beskudt af let, middeltung og tung Flak. En nedskydning ved 2./814 - 10,5 cm - 17 skud og ved troppeluftskyts ved HKB 2/180 - 2,5 cm - 45 skud. Nedstyrtningssted på havet ca. 4 km nord for Klitmøller. Typen på maskinen er ikke kendt, da lyskaster 7 og 1 og Gustav kun opfangede den i kort tid.
Amm. forbrug:
17 skud 10,5 cm - 2./814
36 skud 7,5 cm - 3./814
35 skud 3,7 cm - Standplads 7, 8, 10, 13, 15
45 skud 2,5 cm HKB 2/180
5 skud 2,0 cm - Vorupør (Alarmflak).
02/04/1944 Flakalarm for Hansted. Fjendtlig maskine flyver i lav højde fra SØ med kurs VNV, overflyver Klitmøller. Lyskaster (3) Klitmøller strejfer kort målet. Flyver væk mod vest.
25/06/1944 Kl. 01:13 til 01:54 Flakalarm for Hansted.
Fjendtlig maskine opfanget og kort strejfet. Beskudt af Lyskaster 2, 6 og 10.
Fjendtlig maskine under indflyvning fra SV langs kysten mod Hansted. Overflyvning over Hansted og bortflyvning mod Ø. Det fjendtlige mål blev opfanget og kort strejfet fra kl. 01:30 til 01:31 af lyskaster 2, 6 og 10. Den forsvandt derefter i skyerne.Type: Mosquito, målhøjde 200 m. Beskydning ved middeltung og let Flak og M.G. fra kl. 01.30 til 01.31.
Amm. forbrug: 4 skud 4,0 cm, 14 skud 3,7 cm, 403 skud 2,0 cm, 19 skud M.G.
30/08/1944 Beskydning af enkelte maskiner med alle Flakvåben.
Tilbageflyvning af adskellige flyformationer fra område Vestpreussen.
Maskinerne havde kurs vest. De fleste fløj igen syd om området. Ca. 50 maskiner nærmede sig Flakområde Hansted. Et mål blev opfattet af lyskasterne. Virkning ikke iagttaget. Kampens varighed: 3 korte perioder mellem kl. 04.27 og 04.48.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 257 skud 10,5 cm, 57 skud 4,0 cm, 127 skud 3,7 cm, 229 skud 2,5 cm, 1481 skud 2,0 cm
M.A.A. 118: 96 skud 2,0 cm, 8 skud M.G.
29/10/1944 En maskine beskudt. En nedskydning.
Kl. 15.04 - 15.22 Flakalarm! To Mosquitos i det østlige Flakområde Hansted. En maskine blev fra kl. 15.08 til 15.09 beskudt af lyskaster 9 - 2 cm Flak C/30 og 1./H.K.A. 180 - 2,5 cm. Træffer blev iagttaget i venstre motor og i halen.
Kl. 15.10 melder lyskaster 8 om en brændende Mosquito i nordøstlig retning i 4 m højde over havet. Stærk røgfane ved venstre motor. Maskinen sank (tabte højde).
Amm. forbrug: 15 skud 2,0 cm (Lyskaster 9), 30 skud 2,5 cm (HKB 1./180)
JL: HKB 1./180 benævnes i dette notat som 1./H.K.A. 180.
Lyskaster 8 i Febbersted. Lyskaster 9 på Hesseldal Bjerg.
26/11/1944 Kl. 22.27 - 23.36 Flakalarm! En fjendtlig maskine overfløj i lav højde Flak-område Hansted fra vest med kurs øst. Ved Bulbjerg foretog den kursændring og fløj bort mod vest.
En anden fjendtlig maskine fløj fra øst ind mod område Hansted, herefter bort mod nordvest. Begge maskiner blev beskudt af tungt og let Flak. Virkning ikke iagttaget. En lyskaster fastholdt målet i 2 minuter.
Type: Lancaster.
Amm. forbrug: 43 skud 10,5 cm, 105 skud 2,5 cm, 178 skud 2,0 cm
27/11/1944 Fjendtlig maskine opfattet og beskudt.
Tilbageflyvning i bred front nord om området i en afstand af 30 til 50 km.
En fjendtlig maskine flyver forbi syd om Hanstholm og bliver kl. 20.24 opfattet af lyskaster 9 og 5./M. Flak A. 814 og fastholdt i et minut.
Beskudt ved let Flak fra lyskaster 6, 5 og 9 kl. 20.25.
Type: Mosquito. Målhøjde: 800 m.
Amm. forbrug: M. Flak A. 814: 38 skud 2,0 cm
22/12/1944 Kl. 18.54 - 19.17 Flakalarm for Hansted. Adskellige fjendtlige maskiner fløj fra sydvest mod Flak-området. En maskine blev opfanget af lyskaster 7, 10 og 1 kl. 19.05 og fastholdt i et minut. Beskydning ved tungt, middeltungt og let Flak. Virkning ikke iagttaget. Målhøjde: 100 m. Bortflyvning mod nord.
Amm. forbrug: Ikke angivet.
31/12/1944 Kl. 01.33 - 02.28 Flakalarm for Hansted. Adskellige fjendtlige maskiner i forbiflyvning syd for Område Hansted med kurs mod øst. En fjendtlig maskine flyver ind fra vest og bliver med optisk Vernichtungsfeuer beskudt af 2./ og 5./-814. Lyskaster 1 havde opfattet målet i 2 minuter.
Beskydningstid: 01.47 til 01.49. Målhøjde: 400 m.
Amm. forbrug: Ikke angivet.
08/02/1945 Kampenheder gennem det midtjyske område med kurs mod øst.
Lysgruppe (lyskaster) 8 150 cm opfangede målet i 10 sek. kl. 23.19. Men det var umuligt at holde målet pga. dets ringe højde. Tilbageflyvning i bred front og åben formation fra øst med kurs mod vest. Ca. 20 til 30 fjendtlige maskiner overfløj kampområdet. Målhøjde: 2000 m., enkelte 100 til 200 m. Målhastighed: 100 m/sek. Da optisk iagttagelse var umulig og Fu.M.O.-udpegelsen pga. stærk Düppelstörung var unøjagtig, fandt der ingen bekæmpelse sted med det tunge Flak. Tre fjendtlige maskiner dummede sig og blev indfanget og beskudt af let Flak. Målhøjde 150 m.
Beskydningstid: Kl. 23.25 h = 150 m, Kl. 23.30 h = 150 m, Kl. 23.45 h = 120 m
Amm. forbrug: 58 skud 2,0 cm
Gå til:
Luftværnsbatterier
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye